zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В ВИКОРИСТАННІ ІКТ

 

Онищенко С.В.

Україна, м. Бердянськ, Бердянський

державний педагогічний університет

 

Анотація. У статті розглядається використання інформаційно-комунікаційних технологій для формування професійної компетентності, ІКТ - компетентності майбутнього педагога.

Ключові слова: компетентність, ІКТ-компетентність, компетенція, інформатизація освіти.

 

Аbstract. In the article the use is examined informatively communication technologies for forming of professional competence, ІСТ- competences of future teacher.

Кeywords: competence, ІСТ- competences, competense, informatization of education

 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і поява нових можливостей їх використання в освіті заставляє шукати адекватні підходи до організації навчально-виховного процесу.

Компетентність майбутнього педагога у використанні інформаційно-комунікаційних технологій – це здатність цілеспрямовано, самостійно і відповідально використовувати ці технології в своїй професійній діяльності, причому з врахуванням можливостей і обмежень зумовлена:

·       техніко-технологічними параметрами самих ІКТ;

·       завданнями навчання і виховання (в рамках окремої освітньої установи);

·       професійно-особовими особливостями самого педагога [4].

Інформатизація освіти робить значний вплив не лише на зміст, але і на організацію навчально-методичної діяльності педагога.

Сьогодні ми говоримо про нові компетенції, в основі яких лежить нова грамотність – технологічні навички комп’ютерного введення, операції з різними видами інформаційних об’єктів і моделей. Завдання полягає в тому, аби навчити майбутніх педагогів методам роботи з новітніми технологіями [3].

Зараз викладачі переходять від констатуючого оцінювання до того, що формує, від формальних методів (тестів успішності) до автентичних (оцінювання результатів проектної роботи студентів, формування портфоліо). Оцінка, що виставляється педагогом, усе більш заміщається самооцінкою або оцінюванням рефлексії.

В результаті використання ІКТ створюються умови для:

·       підвищення якості освіти;

·       поліпшення освітніх результатів тобто вдосконалення здібностей випускників застосовувати отримані знання і навички в умовах реального життя;

·       підвищення конкурентності на ринку освітніх послуг;

·       формування критичного і проблемного мислення [5].

Таким чином, використання ІКТ в навчальному процесі дозволяє розвивати комунікативні уміння і навички, забезпечувати студентів необхідною інформацією, розвивати загальнонавчальні і наочні компетенції.

Деталізація поняття ІКТ–компетентності.

У понятті ІКТ буква «К» відповідає слову комунікація.

В рамках нового навчального проекту ІКТ–комунікація це розвиток здібностей всіх учасників навчального простору створювати, використовувати і передавати інформацію за допомогою комп’ютерних технологій.

Що ж стоїть за терміном «компетентність», який починає активно використовуватися в сучасній педагогіці?

На сьогоднішній день вироблено тільки визначення ІКТ–грамотності, на базі якого вводиться поняття ІКТ–компетенції.

Грамотність – це динамічний інструмент, що дозволяє індивідуумові постійно вчитися і зростати.

Інформаційна технологія – представлення інформації в електронному вигляді, її обробка і зберігання, але не обов’язково передача.

ИКТ-грамотність – це використання цифрових технологій, інструментів комунікації або мереж для діставання доступу до інформації, управління нею, її інтеграції, оцінки і створення для функціонування в сучасному суспільстві.

Введене поняття ІКТ–грамотності визначає, якими ж навичками і уміннями повинна володіти людина, аби його можна було назвати грамотним в даному сенсі.

ІКТ-грамотність включає:

·       визначення – здатність використовувати інструменти ІКТ для ідентифікації і представлення інформації;

·       доступ – уміння збирати або витягувати інформацію;

·       управління – уміння застосовувати існуючу схему організації або класифікації;

·       інтеграція – уміння інтерпретувати і представляти інформацію. Сюди входить узагальнення, порівняння і зіставлення даних;

·       оцінювання – уміння виносити думку про якість, важливість, корисність або ефективність інформації;

·       створення – уміння генерувати інформацію, адаптуючи, застосовуючи, проектуючи, винаходивши або розробляючи її;

·       повідомлення – здатність належним чином передавати інформацію в середовищі ІКТ. Це здатність направляти електронну інформацію певної аудиторії і передавати знання у відповідному напрямі [5].

З позицій підвищення інформаційної грамотності і професіоналізму сучасного педагога цей процес можна розглядати як синтез компетенцій, що включають: наочно-методичну, психолого-педагогічну і ІКТ складаючи.

Компетенція – поняття загальне. Це пов’язано з тим, що в різних галузях професійної діяльності компетентність розкриватиметься за допомогою різних пізнавально-практичних понять.

Розрізняють:

1.     Компетентністний підхід – акцентує увагу на результаті, який розглядається як не сума засвоєної інформації, а здатність людини діяти в проблемних ситуаціях.

2.     Компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією, включаючи його особисте відношення до неї і до предмету діяльності.

3.     ІКТ-компетенція це сукупність знань, умінь і досвіду діяльності, причому наявність досвіду, є визначальний по відношенню до виконання професійних функцій [4].

Існують такі рівні ІКТ-компетенції педагога:

Базовий – це інваріант знань, умінь і досвіду, необхідний вчителеві для вирішення навчальних завдань засобами ІКТ-технологій загального призначення.

Предметно-орієнтований – передбачає оволодіння і формування готовності до впровадження в навчальну діяльність спеціалізованих технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог до змісту і методики навчального предмету.

Показники ІКТ-компетенції:

·       Наявність загальних уявлень у сфері ІКТ.

·       Наявність уявлень про електронні навчальні ресурси.

·       Володіння інтерфейсом операційної системи.

·       Наявність загальних уявлень у сфері мультимедіа.

·       Володіння навичками користувача офісних технологій в контексті підготовки дидактичних засобів з навчальної галузі і робочих документів.

·       Володіння технікою підготовки графічних ілюстрацій.

·       Володіння базовими інтернет-сервісами і технологіями і основами технології побудови web-сайтів [3].

ІКТ компетенції адміністратора навчальної установи:

·       Наявність уявлень про принципи формування єдиного інформаційного простору навчальної установи. Розуміння ролі і місця керівника в процесі інформатизації школи.

·       Уявлення про можливості використання засобів інтенсифікації праці засобами ІКТ.

·       Наявність уявлень про програмні продукти, призначені для вирішення адміністративно-освітніх завдань, про критерії відбору програмного забезпечення і особливості його впровадження в практику роботи.

·       Знання конкретних застосувань, складових структуру єдиного інформаційного простору освітньої установи [1].

Зміст базової ІКТ компетенції педагога може бути описаний у вигляді кваліметричної матриці двома групами показників, що діагностуються: наявністю уявлень і рівнем володіння прийомами використання ІКТ загального призначення в специфіці педагогічної діяльності відповідно до навчальних галузей базисного навчального плану школи.

 

Список літератури

1.     Бондаренко, Е. А., Технические средства обучения в современной школе: Пособие для учителя и директора школы. / Под. ред. А.А. Журина. М.: «ЮНВЕС»: 2004. – 187с.

2.     Вильямс, Р., Макли К. Компьютер в школе — M.: Просвещение, 2008. – 198с.

3.     Ганичева, Е.М. Повышение качества подготовки школьников с применением информационных технологий / Е.М. Ганичева. М.: Просвещение, 2007. – 185с.

4.     Иванов, Д. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании / Д. Иванов.М.: Чистые пруды, 2007. - 32с.

5.     Иванов Д.А, Митрофанов К.Г., Соколова О.В. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. Учебно-методическое пособие. М.: АПК и ПРО, 2003. – 156с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info