zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Міклашевич Н.В.,

Депутатова Л.В., Панфілова О.Г.

Україна, м. Макіївка,

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 

Аbstract. The paper deals with the investigation of possible ways of increasing the efficiency of engineering training with IT and communication techniques. There are the principal professional competence characterized.

Keywords: professional training of civil engineers; principal professional competence; IT and communication technologies.

 

Анотація. Стаття присвячена дослідженню можливих шляхів підвищення ефективності професійної підготовки студентів-будівельників із використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Охарактеризовано рівні сформованості базових професійних компетентностей майбутніх будівельників.

Ключові слова: професійна підготовка інженерів-будівельників; базові професійні компетентності; інформаційно-комунікаційні технології

 

Пріоритетним напрямом державної освітньої політики згідно із Національною стратегією розвитку освіти України на 2012 – 2021 роки визначено підготовку компетентних, конкурентоздатних, мобільних, професійно та особистісно розвинених фахівців.

Екстенсивні підходи до організації процесу навчання за рахунок збільшення обсягів навчальної інформації та подовження термінів навчання практично вичерпані, оскільки сучасна людина практично вже перейшла до здійснення принципу «навчання протягом усього життя». Удосконалення ж освітнього процесу, підвищення його ефективності можливе тільки за рахунок пошуку і активного впровадження нових засобів, форм і нових технологій навчання.

Для технічної освіти, зокрема інженерно-будівельної, характерною є інтенсивна зміна репродуктивної технології навчання на креатину (інноваційну). … Технічна освіта, яка є фундаментом сучасних технологій, техніки, – основа розвитку і прогресу світу 21-го століття на шляхах його інформатизації та комп'ютеризації [1, с. 805].

У професійній підготовці сучасних будівельників використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є вимогою часу. Через швидке старіння предметного змісту дисциплін у зв'язку із новими відкриттями науки і техніки особливого значення набуває підготовка випускників ВНЗ у галузі використання нових способів пошуку знань і методів доступу до віддалених банків даних, що містять актуальну наукову і навчальну інформацію. Студент вже у процесі навчання у ВНЗ повинен оволодіти навичками використання інформаційно-комунікаційних технологій у своїй навчальній, науково-дослідній і практичній діяльності. У зв'язку із цим важливого значення набуває і інформатизація освіти, яка є органічно пов'язаною із процесом його модернізації.

Під інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) розуміють технології створення, передачі і збереження навчальних матеріалів, організації і супроводження навчального процесу [2].

У процесі навчання ІКТ слід розглядати як інструмент дослідження, джерело додаткової інформації, засіб, який допомагає реалізовувати особистісно орієнтований підхід до навчання. ІКТ навчання (computerized teaching technology) у довідковій літературі визначена як сукупність теоретичних знань комп'ютерних засобів, а також методик, що регламентують їх використання у навчанні [3, с. 32-35].

Ми будемо у своєму дослідженні керуватись визначенням, наведеним у [4, c. 16]: «Під інформаційно-комунікаційною технологією навчання у професійній підготовці фахівців пропонується розуміти систему загальнопедагогічних, психологічних, дидактичних, методичних процедур взаємодії педагогів і тих, хто навчається, із урахуванням технічних і людських ресурсів, спрямовану на проектування і реалізацію змісту, методів, форм і інформаційних засобів навчання, адекватних цілям освіти, особливостям майбутньої діяльності і вимогам до професійно важливих якостей фахівця» .

Інженерно-будівельні ВНЗ відіграють роль осередків освітньої політики щодо підготовки фахівців для будівельної індустрії, що активно розвивається, оновлюється завдяки впровадженню нових технологій та матеріалів. Це вимагає у свою чергу пошуку шляхів модернізації змісту професійної підготовки, зокрема природничонаукових і спеціальних дисциплін, інтенсифікації освітнього процесу на основі застосування інноваційних підходів, сучасних дидактичних технологій, використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання. Стрімкий розвиток ІКТ дає можливість використовувати інноваційні форми та засоби в навчальному процесі вищої інженерно-будівельної школи, урізноманітнювати його, підвищувати якість засвоєння матеріалу, автоматизувати процес навчання та контроль знань [5, с. 31-36]. Концептуальні положення щодо інформаційно-програмного забезпечення професійної підготовки фахівців різних галузей у вищих навчальних закладах було досліджено в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених. Особливе місце посідають дослідження щодо впровадження програмно-педагогічних комплексів, автоматизованих навчальних систем та систем ДН як засобів організації та підтримки процесу навчання у технічних ВНЗ [5, с. 31-36].

Вивчення наукових досліджень у галузі технологій та їхнього впливу на організаційні можливості і способи підвищення ефективності процесу навчання студентів як майбутніх фахівців показало, що ІКТ у світовій практиці широко використовують при впровадженні ДН, застосовуючи при цьому три основні технології: кейсову, мережеву і кейсово-мережеву. Дистанційне навчання, що організоване на основі кейсової технології, називають традиційним, воно здійснюється без застосування Web-технологій, тоді як ДН, реалізоване шляхом застосування мережевої або кейсово-мережевої технології, визначають як електронне, тобто як таке, що передбачає використання інформаційних ресурсів Інтернету. На використання саме останніх технологій зорієнтована переважна більшість зарубіжних освітніх установ відкритого типу, наприклад, Національний технологічний університет, Форт Коллінз, штат Колорадо, США; Відкритий університет Великобританії; Університет Південної Африки; Центр відкритого навчання, Іспанія і ін [6, с. 57].

Дослідники у галузі технологій ДН інженерів-будівельників (А. Соловов, О. Яхіна та ін.) вважають, що головною перевагою кейсово-мережевої технології є можливість використання спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних технологій. Кейсово-мережева технологія ДН дозволяє здійснювати не лише навчання з окремих курсів, перепідготовку фахівців із декількох дисциплін, але й давати повну вищу освіту. Серед найбільш поширених в України відомі такі програмні оболонки: Прометей, Space learning, Web site, LOTUS, MOODLE та ін.

Вибір програмної оболонки Прометей у нашому дослідженні зумовлений наявністю в ній вбудованого редактора, що дозволяє використовувати його для розв’язання майбутніми інженерами-будівельниками професійно-орієнтованих завдань за допомогою таких програмних продуктів, як AutoCAD, графічних пакетів Autodesk Architectural Desktop; Autodesk Civil; Компас-Графік; розрахункові комплекси SCAD-Office; Lira; Robot-Office; Мономах; MathCAD; ПУСК-ДокСП; Danfos-CO; АРС-ПС та ін. Окрім того, доцільність застосування зазначеної програмної оболонки пояснюється тим, що вона містить усі компоненти, які відповідають цілісній структурі процесу навчання – цільовий, стимулювально-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний та оцінювально-результативний.

Структурно-функціональний аналіз професійної діяльності фахівця дозволив виокремити чотири основних види діяльності інженера-будівельника: проектно-конструкторський; організаційно-управлінський; виробничо-технологічний та експериментально-дослідницький. На підставі аналізу видів діяльності та професійно важливих якостей фахівця нами виокремлено компетентності, які необхідно формувати у студентів інженерно-будівельних ВНЗ у процесі навчання із використанням ІКТ: мотиваційно-ціннісну, когнітивно-творчу, рефлексивну і комунікативну. Саме ці компетентності ми запропонували вважати базовими у процесі професійної підготовки конкурентоспроможного випускника інженерно-будівельного навчального закладу. Рівень сформованості базових професійних компетентностей (БПК) розглядався нами як показник ефективності навчання студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

Формування БПК у студентів будівельного профілю дозволить забезпечити наукове обґрунтування навчальних планів і програм, стратегії та методів навчальної роботи, засобів інтеграції навчального процесу і виховної роботи, які втілюють принципи професійної гідності. Дотримання цих принципів буде основою формування у майбутнього інженера-будівельника саме тих якостей, яких вимагає сучасне життя.

На основі визначених та обґрунтованих критеріїв (мотиваційно-ціннісного, когнітивно-творчого, рефлексивного, комунікативного) за результатами порівняльного аналізу свідчень констатувального та контрольного зрізів встановлено позитивну динаміку рівнів сформованості БПК у студентів експериментальної групи (ЕГ) порівняно із контрольною групою (КГ). Високий рівень сформованості мотиваційно-ціннісної БПК за результатами експериментальної перевірки зріс у КГ на 0,9% , а у експериментальних – на 9,8%; рефлексивної БПК – на 0,6% та на 13,1% відповідно; когнітивно-творчої БПК – на 0,4% та на 18,2% відповідно; комунікативної БПК – на 1,7% та на 13,7% відповідно. У студентів експериментальної групи спостерігалися суттєві відмінності у показниках БПК на початку та наприкінці експерименту: кількість показників низького рівня зменшилась, а кількість показників високого рівня – навпаки, зросла [7, с. 203-204].

Таким чином, можемо стверджувати, що отримані результати дослідження свідчать про підвищення ефективності професійної підготовки студентів-будівельників із використанням ІКТ.

Подальший науково-педагогічний пошук передбачає поглиблене вивчення педагогічних умов використання технічних засобів інформаційно-комунікаційних технологій; удосконалення механізмів формування професійно важливих якостей майбутніх інженерів-будівельників тощо.

 

Література

1.     Зіньковський Ю. Ф. Технічні засоби навчання / Ю. Ф. Зіньковський // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. Юрінком Інтер, 2008. – С. 804-805.

2.     Ильина Н. А. Образовательные компетенции в дистанционном обучении [Электронный ресурс] / Н. А. Ильина, И. В. Дмитриев, Т. Б. Корнеева // Интернет-журнал "Эйдос". – 2005. – 10 сентября. – Режим доступа : http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-15.htm.

3.     Компьютерная технология обучения : словарь-справочник / Под ред. В. И. Гриценко, А. М. Довгялло, А. Я. Савельева. – Киев : Наукова думка, 1992. – 652 с.

4.     Новиков В. А. Учебно-методическое обеспечение автоматизированных обучающих систем в зарубежных странах / В. А. Новиков, А. Д. Селиванов, В. С. Токарева // Средства обучения в высшей и средней специальной школе : обзор инф. / НИИВШ. – М., 1984. – Вып. 5. – С. 48.

5.     Соловов А. В. Информационные технологии обучения в профессиональной подготовке / А. В. Соловов // Высшее образование в России. – 1995. – № 1. – C. 31–36.

6.     Стефаненко П. В. Дистанційне навчання у вищій школі : Монографія / П. В. Стефаненко. – Донецьк : ДонНТУ, 2002. – 400 с.

7.     Міклашевич Н. В. Організація процесу дистанційного навчання майбутніх фахівців інженерно-будівельного профілю у вищому навчальному закладі: Дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Н. В. Міклашевич ; Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” – Луганськ – 2012. – 271 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info