zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

Теличко Н.В.

Україна, м. Мукачево,

Мукачівський державний університет

 

Abstract: Scientific approaches to the problem of teaching process modeling have been analyzed in the article. It is determined, that the model is presented as an object of theoretical investigation, a source of empiric and theoretical knowledge. The understanding by the researches of the essence of education model has been the system of formation of the basis of pedagogical mastery of the future teacher of primary school has been presented in the structure of the main components.

Key words: model, modeling, system, structure.

 

Анотація: У статті проаналізовано наукові підходи до проблеми моделювання процесу навчання. Визначено, що модель виступає як об’єкт теоретичного дослідження, є джерелом емпіричних та теоретичних знань. Узагальнено розуміння дослідниками сутності освітянської моделі. Концептуальне бачення системи формування основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів представлено в сукупності основних компонентів.

Ключові слова: модель, моделювання, система, структура

 

Для комплексного відображення структури системи формування основ педагогічної майстерності у майбутніх учителів початкових класів була розроблена авторська модель. За допомогою моделювання ставилася мета дати інтерпретацію основним концептуальним положенням дослідження, відобразити його поетапність та педагогічні умови реалізації.

Перш ніж перейти до характеристики моделі системи формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів зупинимося на тих теоретичних надбаннях, які стали підґрунтям у ході її розробки. У нашому дослідженні враховувалися наукові підходи до проблеми моделювання процесу навчання [2]; до аналізу процесу моделювання як ідеальної фази проектування інноваційних педагогічних систем [3]; до моделювання процесу підготовки вчителя початкової школи на різних етапах суспільного розвитку [5] і розробки моделі структури особистості сучасного вчителя початкових класів [6] та ін.

Ураховувалося, що однією з основних категорій теорії пізнання, на якій ґрунтуються теоретичні й експериментальні методи наукового дослідження, є моделювання динамічного процесу, що вивчається. Під моделлю (лат. modulus – міра, зразок) розуміється уявна або матеріально реалізована система, котра відображає, відтворює або імітує будову і дію якого-небудь об’єкта дослідження (природного чи соціального), використовується для одержання нових знань про нього [1, с. 683], оскільки здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову інформацію [4, с. 516].

Соціологи стверджують, що опосередковане вивчення окремих об’єктів, дослідження явищ і процесів за допомогою моделей визначається як метод моделювання. Процес створення моделі полягає в конструюванні з елементів (компонентів) цілісного абстрактного образу реальності з невідомими властивостями на основі гіпотези про сутність зв’язків між складовими частинами змодельованої системи. Модель при цьому виступає як об’єкт теоретичного кількісного і якісного дослідження, є джерелом емпіричних та теоретичних знань. Найповніше пізнавальні можливості моделювання виявляються при застосуванні його як складової методу системного дослідження.

У дисертаційному дослідженні С. Мартиненко термін «модель» характеризується як певна система (взірець, приклад, образ, конструкція), що відображає певні властивості та стосунки з іншою системою, що називається оригіналом, і певною мірою заміщає її. Дослідниця вказує, що в методології науки – модель – аналог (схема, структура, знакова система) визначеного фрагмента та природної або соціальної реальності, творіння людської культури, концептуально-теоретичного утворення – оригінальної моделі. Із гносеологічного погляду модель – це «представник», «замінник» оригіналу в пізнанні та практиці. Результати розробки і дослідження моделі за певних умов, з’ясованих в логіці та методології, специфічних для різних галузей і типів моделей, поширюються на оригінал.

Обґрунтовуючи теоретичні та методичні основи моделювання процесу професійної підготовки фахівця В. Давидов і О. Рахімов визначають модель у зазначеному контексті як уявний об’єкт, що заміщує в дослідженні об’єкт-оригінал самого процесу навчання.

Проте, визначаючи специфіку моделювання педагогічних ситуацій, науковці зазначають, що у ході цього процесу не визначаються особливості практичної реалізації самого методу моделювання і не виокремлюються риси, що відрізняють модель від змодельованого об’єкта або явища. Про окреслену проблему йдеться й у дослідженні Т. Федоренко, котра здійснювала моделювання педагогічних ситуацій у процесі развитку комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Доповнює особливості використання моделювання В. Штофф, зазначаючи, що цей метод використовують у тих випадках, коли йдеться про необхідність управління складною системою та про прогнозування результатів її функціонування.

На думку Л. Хоружої, пізнавальний потенціал моделі виявляється лише за умови, коли вона сприяє отриманню нової інформації про об’єкт, який досліджується, і зазначає, що моделювання виконує такий комплекс функцій: ілюстративну, пояснювальну, критеріальну, евристичну, прогностичну, перетворювальну. Адже досліджується не сам об’єкт, а штучна система, яка перебуває в певній відповідності до об’єкта, який вивчається.

Аналіз різних наукових підходів щодо визначення сутності освітянської моделі дав змогу С. Мартиненко узагальнити, що це: спосіб організації життєдіяльності навчального закладу; взірець, приклад (точніше образ) досвіду, в якому переосмислюється педагогічна діяльність і досвід у навчанні або учінні; тип альтернативної шкільної освіти і архітектура її конструкцій та нових форм; систематизована форма інноваційного експерименту; концептуальне обґрунтування проективного режиму розвитку школи; організаційна система, що транслює та розвиває культурні норми.

Вивчення моделі відображає фундаментальні властивості об’єкта-прототипу, допомагає виявити ключові ознаки аналізованих процесів, проаналізувати їх динаміку, виявити структурно-функціональні, причинно-наслідкові та генетичні зв’язки між його елементами. Модель обов’язково містить прогностичний аспект, пов’язує інформаційний образ теперішнього з теоретичним образом майбутнього. Модель та оригінал завжди перебувають в об’єктивній відповідності. У процесі пізнання модель заміщає об’єкт і сама стає об’єктом дослідження.

Ми погоджуємося з думкою М. Скоробогатової, що «не дивлячись на велику кількість праць, присвячених розробці моделей підготовки вчителів початкової школи, проблема залишається невичерпаною, відомості про моделі залишаються роз’єднаними. До цих пір немає робіт, в яких основні моделі були б узагальнені, зведені в єдине ціле» [5, с. 2].

Так, наукові підходи до моделювання процесу формування педагогічної спрямованості майбутніх учителів були реалізовані НКузьміною шляхом створення професіограми вчителя, у якій дослідниця конкретизувала сукупність здібностей майбутнього вчителя (конструктивних, організаторських, комунікативних та ін.) як головних компонентів педагогічної діяльності. МСкоробогатова окреслює істотний внесок В. Сластьоніна в розробку моделі радянського вчителя, яка повинна поєднувати вимоги до змісту психолого-педагогічної, спеціальної і загальноосвітньої підготовки вчителя; властивості особи педагога [5, с. 2].

Концептуальне бачення системи формування основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів представлено в авторській моделі, яка характеризується цілісністю, взаємодією її компонентів, елементів, частин, зв’язками і відношеннями, що обумовлюють її структуру, взаємодію із середовищем, системами нижчого і вищого порядку, щодо яких вона виступає як частина. У моделі відображено структурно-функціональну взаємодію та взаємозв’язок таких основних компонентів: цільового; метологічно-концептуального; теоретично-структурувального; практично-методичного; праксеологічно-діяльнісного; діагностично-порівняльного; результативно-аналітичного.

Системне моделювання передбачало не лише проектування, але й визначення шляхів упровадження пропонованої системи формування основ педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів у практику професійної підготовки, що знайшло відображення в інших публікаціях.

 

Список джерел і літератури

1.     Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 c.

2.     Гирлин С. М. Моделирование процесса обучения / С. М. Гирлин, В. К. Безбородов // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : зб. статей за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф. (20 – 22 вересня 2007 р., Ялта). Ч. 3. – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – C. 150.

3.     Докучаєва В. В. Моделювання як ідеальна фаза проектування інноваційних педагогічних систем / В. В. Докучаєва // Вісник Луганського нац. пед. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2007. – № 9. – С. 30–35.

4.     Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

5.     Скоробогатова М. Р. Моделi підготовки вчителів початкових класів у вищий школi України [Електронне видання] / М. Р. Скоробогатова // е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку». – 2009. – Вип. 1. – Режим доступу до журналу: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n1_2009_st_26/

6.     Пєтухова Л. Є. Модель структури особистості сучасного вчителя початкових класів / Л. Є. Пєтухова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. – № 8. – С. 3–5.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info