zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АКМЕОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА: СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

Проценко О.Б.

Україна, м. Маріуполь,

Маріупольський державний університет

 

В статье раскрывается содержание понятия «акмеологический тренинг» и определяются условия его проведения в рамках профессиональной подготовки будущих преподавателей высшего учебного заведения. Выделяются основные группы принципов, этапы и требования для проведения акмеологического тренинга профессионального развития будущего преподавателя в ходе обучения гуманитарным дисциплинам в высшем учебном заведении.

 

В умовах оновлення системи вищої освіти України викладач вищого навчального закладу має спрямовувати свої зусилля на безперервне підвищення рівня професіоналізму через саморозвиток, самовиховання, самотворення тощо. У цьому контексті актуальним є підготовка майбутніх викладачів до реалізації процесів самості протягом життя у закладі освіти, що передбачає застосування акмеологічних тренінгів у ході викладання гуманітарних дисциплін.

Метою проведення акмеологічних тренінгів є створення умов для саморозкриття майбутнім викладачем власного педагогічного потенціалу, а завданнями – підвищення інтересу до розвитку власних процесів самості, оволодіння знаннями і вміннями розкривати власний резервний потенціал, формування вмінь педагогічної техніки і досвіду педагогічної майстерності, професіоналізму.

Акмеологічні тренінги є різновидом методів активного самонавчання, навчання в цілому. І тому його змістову структуру становлять самовиховання, самонавчання, самопідготовка, аутотренування. Відзначимо функції акмеологічних тренінгів, а саме: виховну, комунікативну, навчальну, розвивальну, стимулювальну. Суттєвими ознаками акмеологічних тренінгів є навмисна зміна особистості і динамічний характер розвитку особистісно-професійних якостей. Поняття «навмисна зміна» дає змогу використовувати його до ситуацій, які стосуються розвитку в прийнятому розумінні, наприклад, коли в результаті навмисної зміни трансформуються ставлення особистості до чого-небудь, це, безумовно, є зміною, а не розвитком [5, с. 318].

Отже, зміна можлива без розвитку, а розвиток без зміни – ні, а навмисна зміна, з акмеологічного погляду, включає в себе динаміку розвитку та корекцію.

На думку А. Деркача акмеологічний тренінг сприяє формуванню у педагогів вміння планувати власну професійну діяльність, надає фахівцеві впевненості у своїх педагогічних здібностях, формує вміння знаходити правильне рішення у критичних ситуаціях, визначати власний шлях до досконалості [3, с. 170].

За твердженням В. Антонова і Ю. Антонової, акмеологічний тренінг це не тільки відпрацювання зовнішніх прийомів, «технік», професійних навичок, а й тренінг психіки професіонала, його професійно важливих якостей, мотивів, свідомості, мислення тощо [1].

Як стверджують фахівці, акмеологічний тренінг забезпечує трансформацію соціально-значущих цілей підготовки компетентних професіоналів в реально діючі цілі та програму тренінгу. Це досягається послідовною реалізацією оперативно-технологічних функцій: аналізу, планування, організації, контролю і регулювання. Акмеологічний тренінг об’єднує в собі дискусійні та ігрові методи (дидактичні, творчі, рольові, психотерапевтичні ігри), а також тренінги (сенситивний, рефлексивний, відеотренінг). У цілому акмеологічний тренінг спрямований на вдосконалення особистості педагога, його професійних мотивів і цінностей, професійної самосвідомості [4, с. 174].   

Під час проведення акмеологічного тренінга відбувається формування окремих видів професійної педагогічної діяльності або професійного спілкування; формування прийомів оволодіння емоційними станами у професійній діяльності; стимулювання умінь взаємодіяти з іншими людьми в ході праці (тренінг формування команди), а також розвиток професійних здібностей, поповнення професійних умінь тощо.

Підготовка та проведення акмеологічного тренінга являє собою замкнутий циклічний процес, що складається з трьох етапів: програмно-цільового, підготовчого, основного. Результатом проведення акмеологічного тренінга є зростання професіоналізму працівників, перехід їх на новий рівень професіоналізму, підвищення ефективності професійної діяльності та перенесення знань і умінь, отриманих у тренінгу в реальну професійну діяльність.

Важливо, щоб при проведенні акмеологічного тренінга були точно обумовлені його мета та завдання на вдосконалення яких саме професійних якостей фахівця він спрямований.

Таким чином, основним завданням і особливістю акмеологічного тренінга є освоєння комунікативних, особистісно-організаційних, психокорекційних, розвиваючих і професійних психотехнологій.

Проведення тренінгової роботи має базуватися на певних принципах. Група організаційних принципів включає: принцип комплектування групи тренінгу (з урахуванням віку, статі, професійної приналежності, психічних властивостей особистості учасників), принцип фізичної замкнутості (група працює в постійному складі), принцип просторово-часової організації тренінгу.

Група принципів створення тренінгового середовища включає: принцип системної детермінації (у тренінговому середовищі втілюються основні фактори змін психологічних феноменів людини і групи), принцип реалістичності (тренінгове середовище має бути адекватним реальним, відпрацьовувати проблеми учасників тренінгу, професійні ситуації), принцип надмірності (створюється банк можливостей вибору різних варіантів подальшого продовження тренінгу).

Група принципів поведінки учасників: принцип моделювання (різноманітних ситуацій), принцип активності, принцип щирості, принцип «тут і зараз», принцип довіри, принцип дослідницької (творчої) позиції групи, принцип об’єктивізації (усвідомлення) поведінки. Етичні принципи: принцип конфіденційності, принцип ненанесення шкоди, принцип відповідності заявлених цілей тренінгу його змісту [2].

Акмеологічний тренінг розвитку професіоналізму фахівця базується на наступних методологічних принципах: суб’єктності, життєдіяльності, потенційного і актуального, моделювання, операційно-технологічному, зворотного зв’язку. Використовуються також принципи: щирості, довіри і конфіденційності, принцип нинішнього. Акмеологічний тренінг передбачає психологічний вплив, що базується на інтеграції методів групової роботи з методами індивідуальної роботи. Зміст навчання у ході тренінгів необхідно групувати по нижче зазначеним основним напрямкам.

1.     Формування суб’єкта саморозвитку: формування основ процесу мотивації і цілепокладання: відпрацювання цілей саморозвитку (уточнення, пояснення, опис ознак досягнення), конкретизація завдань, смислове обґрунтування мети, планування; актуалізація процесів самоідентифікації; досягнення позитивного самосприйняття.

2.     Підвищення аутосенситивності: зниження порогів чутливості (абсолютних і диференціальних) до власних психічних процесів і емоційних станів.

3.     Підвищення інструментальної гнучкості: пом’якшення звичайних стереотипних сценаріїв поведінки. Розширення діапазону готових ідей і доступних прийомів арсеналу активно використовуваних засобів саморозвитку.

4.     Навчання засобам управління психічними станами: фіксація станів довільності-мимовільності поведінки, формування навичок довільного управління засобами первинної екстеріорізаціі сформованої дії та подальшої інтеріоризації у внутрішній план.

5.     Посилення загального особистого потенціалу: зміцнення «особистісної» сили, виділення «Я» як центру управління саморозвитком, визначення перспектив подальшого особистісного росту [2].

На підставі аналізу акмеологічних принципів (суб’єкта діяльності, життєдіяльності, моделювання, оптимальності, зворотного зв’язку тощо) і загальних принципів тренінгу (організаційних, створення середовища тренінгу, поведінки учасників, етичних) було виявлено і висунуто вимоги до проведення акмеологічних тренінгів.

1.     Акмеологічні тренінги повинні створювати таке середовище, яке сприяло б розвитку суб’єктності майбутнього викладача.

2.     Зміст і методика проведення акмеологічних тренінгів повинні спрямовуватися на вироблення стратегії і тактики саморозкриття внутрішнього потенціалу майбутнім викладачем.

3.     Акмеологічні тренінги повинні стимулювати майбутнього викладача до виявлення власного резервного потенціалу.

4.     В акмеологічних тренінгах необхідно навчати майбутнього викладача моделювати способи саморозкриття.

5.     Обов’язковою умовою проведення акмеологічних тренінгів є здійснення зворотного зв’язку [5, с.318–319].

Таким чином, акмеологічний тренінг визначається як метод самопізнання особистості, самонавчання і навчання в цілому. Проведення акмеологічних тренінгів сприяє професійному розвитку, саморозвитку майбутнього викладача через систему психотехнологій саморозкриття.

 

Література

1.     Антонов В. М. Методи акмеологічного та кіберакмеологічного дослідження: тестування та діагностика акме-особи [Електронний ресурс] / В. М. Антонов, Ю. В. Антонова–Раф ; Укр. акад. акмеол наук. – Режим доступу : http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2F

2.     Гладкова В.Н. Акмеологический тренинг как технология профессионального самосовершенствования руководителя высшего учебного заведения [Электронный ресурс] / В.Н. Гладкова . – Режим доступа : www.rusnauka.com/16_NPRT_2013/Pedagogica/

3.     Деркач А. А. Акмеология в вопросах и ответах : учеб. пособие / А. А. Деркач, Е. В. Селезнева. – М. : Изд-во Моск. психол.-социол. ин-та ; Воронеж : НПО «МОДЭК», 2007. – 248 с.

4.     Петров К. В. Акмеологическая концепция развития творческого потенциала учащихся : дис. … д-ра пед. наук : 19.00.13. / К. В. Петров. – М., 2008. – Ч. 2 : Прил. – 283 с.

5.     Рибалко Л.С. Організація саморозкриття внутрішнього потенціалу майбутнього вчителя засобами акмеологічного тренінгу / Л.С. Рибалко / Педагогічне формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. – 2009. – №2. – С. 317–322.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info