zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ЗАКЛАДАМИ В УКРАЇНІ

 

Іванов Є.В.

Україна, м. Луганськ,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Аннотация: В данной статье представлены ключевые принципы демократизации управления образовательными учреждениями в Украине. Автор рассматривает такие принципы, как прогнозирования, кооперации, научности, открытости, коллегиальности, гуманизации, демократизации и рефлексивности.

Ключевые слова: ключевые принципы, управление образовательными учреждениями, демократизация управления образовательными учреждениями.

 

Abstract: The article deals with the key principles of the democratization of the educational establishments’ management in Ukraine. The author focuses on the following principles, such as estimation, cooperation, science, openness, collegiality, humanization, democratization and reflection.

Keywords: the key principles, the educational establishments’ management, the democratization of the educational establishments’ management.

 

Входження демократизації в систему управління освітніми закладами є закономірністю, об’єктивно обумовленою всім ходом суспільно-політичного розвитку України. Потужним чинником цього процесу є глибока історична культурно-демократична традиція, що супроводжує розвиток українського суспільства впродовж століть. Ми погоджуємося із твердженням про те, що історична традиція демократизації, загалом, є величиною незнищенною, оскільки вона існує в народній свідомості, існує опозиційно до існуючого режиму. Процес демократизації можливо обмежити, відсторонити на деякий час або підмінити нововведеннями [1, с. 7].

Очевидно, процеси регіоналізації і децентралізація, посилення місця вибору в освітньому процесі, становлення суспільно-державного характеру освіти вимагають нових управлінських рішень і їх наукового обґрунтовування. Важливим для нашого дослідження є визначення основних принципів процесу демократизації управління освітніми закладами. У зв’язку з чим мета статті полягає у визначенні ключових принципів демократизації управління освітніми закладам в Україні.

В контексті досліджуваної проблеми О. Джура пропонує такі як принцип рівних можливостей, співпраці, розмаїття, відвертості, суспільно-державного управління, самоорганізації [3, с. 39]. Так, принцип „рівних можливостей” передбачає надання однакових можливостей всім громадянам України в отриманні освіти як загальної, так і професійної. Однак, досягнення в оволодінні певного рівня освіти має бути відповідно до рівня професійної компетентності.

Принцип співпраці означає встановлення в навчальному закладі атмосфери взаєморозуміння, довіри та взаємної вимогливості педагогів та учнів один до одного. Така взаємодія вимагає визнання спільних завдань, спільного аналізу процесу їх виконання і досягнутих результатів. В межах цього принципу визначальну роль відіграє курівники навчальних закладів у створенні невимушеної, творчої та демократичної атмосфери.

Наступний принцип відвертості передбачає подолання замкнутого ідеологічного корпоративно-педагогічного ладу і духу навчальних закладів. Принцип відвертості – це внутрішнє розкріпачення від догм управління освітніми закладами в радянські часи, тобто впровадження активних партнерських зв’язків із громадськістю, різними підприємствами і організаціями. При цьому навчальні заклади мають звітувати перед громадськістю, повинна бути можливість і доступність контролю з її боку та залучення громадськості до складу рад навчальних закладів. Отже сутність цього принципу полягає в забезпеченні відкритості управління освітніми закладам, гласності, передачі частки управлінських функцій громадськості або під її контроль [3, с. 39 – 40].

Принцип гуманізації, на думку Л. Карамушки, тісно пов’язаний із принципом демократизації управління. Однак, незважаючи на той факт, що вони взаємодіють між собою, ці принципи мають свою специфіку і самостійне значення в управлінні освітніми закладами [4, с. 136].

Принцип гуманізації управління освітніми закладами передбачає врахування індивідуально-психологічних особливостей, прийняття унікальної неповторності кожного учасника управлінського процесу, створення умов для максимального вияву його творчих потенцій, вільного розвитку, самореалізації, самотворчості у процесі здійснення навчальної й педагогічної діяльності.

Принцип демократизації управління освітніми закладами зорієнтований на залучення всіх організаторів і учасників педагогічного процесу до активної постановки та розв’язання актуальних завдань навчання та виховання, забезпечення умов для висловлювання всіма педагогами й учнями думок щодо тих чи інших питань, внесення пропозицій, формування новаторських ідей, інноваційних підходів та шляхів їх реалізації тощо [4, с. 136].

Останнім часом продуктивні розробки поняття демократизації освітніми закладами здійснено Т. Сорочан, яка вважає, що демократизація ґрунтується на загальних управлінських принципах партисипативності, субсидіарності, рефлективності. Партисипативність виявляється в широкій участі всіх суб’єктів освітньої діяльності в підготовці, обговоренні, прийнятті й реалізації управлінських рішень. Субсидіарність передбачає можливість прийняття рішень на максимально низькому адміністративному рівні, тобто, безпосередньо в школі. В основі рефлективності лежать самооцінка, самоаналіз і самоконтроль професійної діяльності, які здійснюються постійно [5, с. 24].

На думку І. Волобуєва, ключовим принципом управління освітнім закладом є принцип науковості. Зокрема, будь-який керівник повинен володіти інформацією про найновіші досягнення педагогічної та психологічної наук. Ефективне управління освітнім закладом неможливе без глибокого проникнення в сутність педагогічної науки [2, с. 26]. Щодо демократичної діяльності керівника, то одним із напрямів демократизації управління є розвиток колегіальних основ діяльності керівника. Прикладом колегіальності в управлінській діяльності є процедура планування роботи освітнього закладу, оскільки в цьому процесі зазвичай бере участь більша частина педагогічного колективу. Цей приклад є практичною реалізацією принципу колегіальності управління.

Таким чином, задля соціальних змін в основі демократизації управлінської діяльності освітніми закладами мають полягати принципи прогностичності, співпраці, науковості, відвертості, колегіальності, гуманізації, демократизації, рефлективності та ін. Нами було теоретично доведено безсумнівність тісного взаємозв’язку всіх зазначених принципів щодо демократизації управління освітніми закладами в Україні.

 

Література

1.     Анрущенко В. Державно-громадський характер управління освітою / Віктор Андрущенко // Вища освіта України. – 2011. – №3. – С. 5 – 9.

2.     Волобуєв І. Управління розвитком педагогічної системи в сучасному загальноосвітньому закладі / Іван Волобуєв // Директор школи. Україна. – 2005. – №6 – 7. – С. 26 – 33.

3.     Джура О. Демократизація освіти як чинник її інтеграції у світовий освітній простір / Олександр Джура // Вища освіта України. – 2009. – № 2. – С. 38 – 43.

4.     Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: навч. пособн. / Людмила Миколаївна Карамушка. – К.: Либідь, 2004. – 424 с.

5.     Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика : монографія / Тамара Михайлівна Сорочан. – Луганськ: Знання, 2005. – 384 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info