zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Дослідження солестійкості газонної трави на прикладі райграсу багаторічного (Lolium perenne L.)

 

Ситнікова І.О.

Україна, м.Чернівці,

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

 

Исследована стойкость газонной травы на примере райграса многолетнего (Lolium perenne L.) к хлоридному засолению. Показано уменьшение всхожести семян под действием солевых растворов NaCl концентрациями 2 % , 3% и 4%. Также отмечено торможение роста надземной и подземной частей проростков на 7-й день наблюдений. В ответ на засоление во всех опытных вариантах (1-4% солевые растворы) увеличивается содержание свободного пролина в проростках райграса.

 

Важливий елемент озеленення містагазони різного призначення. Їх роль в умовах порушення довкілля міст неминуче зростає. Газони виконують не лише декоративне значення, але й виконують екологічну, санітарно-гігієнічну роль, захищають ґрунт від водної та вітрової ерозії, а містовід забруднення пилом [6]. Міські газони постійно зазнають дії техногенних і антропогенних факторів. Необмежене та неконтрольоване використання технічної солі NaCl у боротьбі зі сніговим покривом та ожеледицею автотрас і тротуарівосновне джерело надходження іонів Na+ і Cl- разом з талою водою у ґрунт, де вони накопичуються у токсичних для рослин концентраціях [7].

Райграс багаторічний (Lolium perenne L.) – розповсюджений компонент газонних травосумішей. Цей вид використовується для створення стійких газонів різного призначення. В умовах техногенного забруднення довкілля вуличні міські рослини акумулюють шкідливі токсичні елементи в надлишкових кількостях, які порушують катіонно-аніонний баланс, порушують мінеральне живлення, пригнічують активність ферментних і гормональних систем, викликають порушення проникливості клітинних мембран та інгібують фотосинтетичні процеси [3]. Тому при створенні міських газонів необхідно обирати стрес-стійкі види рослин.

Мета роботиоцінити стійкість райграсу багаторічного (Lolium perenne L.) до засолення ґрунту.

Рослини вирощували у гнотобіотичних мікрокосмах, які виготовляли за [8]. В якості субстрату використовували універсальну ґрунтову суміш. Засолення ґрунту здійснювали водним розчином NaCl у концентраціях 1%, 2%, 3% і 4%, який надходив у ґрунт за допомогою гноту. В якості контролю використовували дистильовану воду. У мікрокосм висаджували по 50 насінин. Для кожного варіанту здійснювали чотирикратну повторність. Відсоток пророслого насіння визначали на 3-й день, а визначення довжини надземної та підземної частин рослин проводили на 7-й день пророщування. Стійкість до засолення з’ясовували за вмістом вільного проліну, який визначали у проростках за реакцією з кислим нінгідрином [8] на 7-й день спостережень. Статистичну обробку одержаних результатів проводили за загальноприйнятими методами.

У результаті досліджень виявлено зменшення відсотка проростання насіння L. perenne порівняно з контролем із збільшенням концентрації розчину NaCl. Насіння райграсу багаторічного починає реагувати на сольовий стрес при концентраціях розчину 2%, 3% та 4%. Проте зменшення схожості насіння у дослідних варіантах порівняно з контрольним незначне і становить 8%, 10% і 13% при концентрації сольового розчину 2%, 3% і 4% відповідно.

Досліджено вплив сольового стресу на ранні етапи розвитку рослин Lolium perenne L., зокрема на довжину надземної та підземної частин. Показано, що гальмування росту надземної частини рослин райграсу багаторічного починається з 2% сольового розчину та продовжується зі збільшенням концентрації NaCl. Різке зменшення довжини проростків (на 28,5 %) порівняно з контрольними рослинами спостерігається при концентрації сольового розчину 4%. Для підземної частини рослин райграсу спостерігається аналогічна тенденція. Найменша довжина коренів (21,7 мм) в експерименті спостерігається за дії 4% сольового розчину. З літератури відомо [4], що хлоридне засолення негативно впливало на масу та довжину осьових органів тридобових паростків кукурудзи. При цьому під впливом солі у проростків більш пригнічувались довжина та маса надземної частини порівняно з довжиною та масою коренів.

Відомо [9], що важливу роль у стійкості рослин до стресових чинників відіграє пролін. Імінокислота пролін поєднує в собі солезахисні властивості зі здатністю накопичуватися у вільній формі у вегетативних органах рослин в умовах засолення [2]. У зв’язку з цим накопичення вільного проліну в вегетативних органах можна використовувати в діагностиці солестійкості рослин.

Аналіз одержаних результатів показав достовірне збільшення вмісту вільного проліну в проростках L. perenne у всіх дослідних варіантах порівно з контролем.

У літературі [1] зустрічаються відомості про швидке збільшення вмісту проліну при засоленні в листках гірчиці на 5-ту добу в 2-8 разів.

Таким чином, у результаті проведених експериментів показано, що сольовий розчин викликав у рослин райграсу багаторічного стресовий стан. У відповідь на засолення у рослин збільшувався вміст вільного проліну, зменшувалася схожість насіння та пригнічувався ріст проростків. При цьому вміст проліну в листках дає змогу оцінити токсичність засолення при концентрації 1% сольового розчину, тоді як схожість насіння та біометричні параметри виявилися менш чутливими до засолення.

 

Список літератури:

1.     Гринин А.Л. Устойчивость растений горчицы к засолению и возможная роль пролина: автореф. дис. на соискание науч. степ. канд. биол. Наук : спец. 03.01.05 «Физиология и биохимия растений» / А.Л. Гринин. – М., 2010. – 26 с.

2.     Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиямод ред. Г.В.Удовенко, Всесоюзный НИИ растениеводства. – Л. : – 1988. – 227 с.

3.     Илькун Г.М. Загрязнители атмосферы и растения / Г.М. Илькун. – К. : Наукова думка, 1988. – 246 с.

4.     Калініна Н.О. Адаптація кукурудзи до умов хлоридного засолення на ранніх етапах онтогенезу: вплив регуляторов росту : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. біол. наук : спец. 03.00.12 «Фізіологія рослин» / Н.О. Калініна. – К., 2005. – 23 с.

5.     Косакiвська I.В. Фiзioлого-біохiмiчнi основи адаптацiї рослин до стрссiв / І.В. Косаківська. – К. : Сталь, 2003. – 191 с.

6.     Кучерявий В.П. Озеленення населених місць / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 456 с.

7.     Радченко В.Г. Функціональний стан гіркокаштану звичайного (Aesculus hippocastanum L.) в умовах техногенного забруднення довкілля київського мегаполісу / В.Г. Радченко, О.Г. Луцишин, Н.В. Палапа // Екологія та ноосферологія. – 2010. – Т. 21, № 1-2. – С. 4-18.

8.     Руденко С.С Штучні системи в екології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл / С.С. Руденко, С.С. Костишин, І.О. Ситнікова. – Чернівці : Рута, 2006. – 200 c.

9.     Юркевич Л.Н., Потопальский А.И. Пролин как фактор устойчивости ржи к засолению субстрата // Физиология и биохимия культурных растений. – 1994. – Т.26, № 6. – С. 600-605.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info