zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

 

Венгер В.В.

Україна, м. Чернівці,

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие экономического риска, основные классификационные признаки риска. Выведены основные принципы и эффективные пути управления экономическим риском.

 

Господарська діяльність підприємства у всіх її формах пов'язана з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати цієї діяльності істотно зростає з переходом до ринкової економіки. Ефективність діяльності суб'єктів господарювання за умов фінансової нестабільності, яка останнім часом виявилась характер­ною як для міжнародних, так і для національних ринків, визначає­ться не тільки показниками дохідності, але й суттєво залежить від рівня ризиковості.

Актуальність теми обумовлена тим, що управління ризиками в підприємницькій діяльності спирається на аналіз ризиків та пошук інструментів, що допоможуть на них впливати. Ризики притаманні будь-якій діяльності. Саме тому для успішного існування підприємства в умовах невизначеності у світовій ринковій економіці необхідно правильно оцінювати ступінь ризику та вміти управляти ним.

Науковці, які досліджували ризик та аналізували, моделювали економічний ризик, це Лещинський О.Л., Школьний О.В. Фомичев А. Н., Вітлінський В.В., Варченок П.І., Ортинський В.Л та ін..

Економічний ризик — це об’єктивно-суб’єктивна категорія у діяль­ності суб’єктів господарювання, що пов’язана з подоланням невизначеності та конфліктності в ситуації неминучого вибору. Вона відображає міру (ступінь) відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, міру невдачі (збитків) з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих та зворотних зв’язків стосовно об’єкта керування [1].

У зв’язку з наведеним означенням доцільно дати також означення наступних елементів ризику: об’єкт, суб’єкт та джерело ризику.

Об’єктом ризику називають керовану економічну систему, ефективність та умови функціонування якої наперед точно невідомі. Суб’єктом ризику називають особу (індивід або колектив), яка зацікавлена в результатах керування об’єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об’єкту ризику. Джерело ризикуце фактори (явища, предмети, процеси), які спричиняють невизначеність результатів [5].

Не вдаючись у докладний аналіз і розгляд причин виникнення ризику, слід зазначити, що, по-перше, факторів ризику, небезпек, загроз та інших деструктивних обставин, які можуть вплинути на результати економічної діяльності підприємства, нескінченна безліч, по-друге, в залежно від умов розвитку бізнесу значимість тих чи інших факторів може змінитися, по-третє, всі фактори ризику, небезпеки і загрози можуть бути згруповані за різними класифікаційними ознаками. Отже, економічні ризики класифікують наступним чином:

1) За ступенем зв’язку з підприємницькою діяльність:

·       підприємницькі (пов’язані з отриманням доходу);

·       не підприємницькі (благодійні організації, НДІ тощо).

2) За належністю до країни функціонування господарського суб’єкта:

·       внутрішні;

·       зовнішні.

3) За рівнем виникнення:

·       макрорівневі (рівень фірми, установи, підприємства);

·       галузеві (наприклад, страйки робітників галузі);

·       міжгалузеві;

·       регіональні (враховується економічна специфіка регіону);

·       державні (громадянська війна, зміна політичного устрою чи суспільного ладу тощо);

·       глобальні (пов’язані з екологічною, демографічною ситуацією, світовими катаклізмами тощо).

4) За сферою походження:

·       соціально-політичні (страйки, негативна/позитивна суспільна думка та ін.);

·       адміністративно-законодавчі (зміна податкового кодексу, постанови уряду та державних органів та ін.);

·       виробничі (зниження обсягів виробництва, ріст затрат тощо);

·       комерційні (збільшення закупівельних цін, недостачі та ін..);

·       фінансові (прострочки платежів, інфляційні процеси тощо);

·       природно-екологічні;

·       демографічні (старіння населення, наприклад);

·       геополітичні (епідемії, війни та ін.).

5) За причинами виникнення:

·       ризики, викликані невизначеністю майбутнього;

·       ризики, викликані недостатньою інформованістю;

·       ризики, викликані особистісними факторами.

6) За ступенем обґрунтованості прийняття ризику:

·       обґрунтовані (враховано втрати, проведено аналіз можливих наслідків і т.);

·       частково обґрунтовані;

·       авантюрні.

7) За ступенем системності:

·       несистемні або унікальні (стихійні лиха, світові війницими ризиками часто можна нехтувати);

·       системні або постійні (інфляція, ріст закупівельних цін та ін.. – проти таких ризиків необхідно розробляти стратегію реагування).

8) За відповідністю допустимим нормам:

·       допустимі (значення показника ризику не перевищує середнього рівня);

·       критичні (значення показника ризику перебуває у межах між середнім і максимально допустимим значеннями);

·       катастрофічні (значення показника ризику є не меншим за максимально допустиме значення).

9) За ознакою реалізації:

·       реалізовані;

·       нереалізовані.

10) За адекватністю часу прийняття рішення про реагування:

·       попереджувальної групи (враховані при створенні планів розвиту, відомо механізми реагування та зменшення впливу);

·       поточні (реагування відбувається в момент виникнення);

·       запізнілі (стратегія подолання виробляється після виникнення).

11) За групою, яка аналізує ризик і приймає рішення про поведінку під час виникнення:

·       індивідуальні (рішення приймає директор фірми чи відповідальна особа);

·       колективні (рішення приймає рада директорів, збори акціонерів і т.і.).

12) За масштабами впливу:

·       одноосібні;

·       багато осібні.

13) За можливістю прогнозування:

·       прогнозовані;

·       частково прогнозовані (форс-мажорні).

14) За ступенем впливу на діяльність громадських суб’єктів:

·       негативні (втрати доходу та ін.);

·       нульові;

·       позитивні (банкрутство конкурентів тощо) [4].

Наявність ризику змушує підприємців виробляти певну стратегію поведінки в ризиковій економіці. Вона полягає в пошуку справи із заздалегідь відомим результатом, без ризику, в умінні своєчасно його відчути, правильно оцінити, розробити заходи щодо зменшення рівня ризику або навіть підвищення результативності діяльності фірми.

Процвітання і крах, підйом і банкрутство – це наслідки ефективного управління ризиком.

Приймаючи будь-яке рішення підприємець повинен враховувати міру ризику в кожному конкретному випадку. Без цього господарювання є небезпечним. За таких умов у господарюючого суб’єкта виникає об’єктивна необхідність управляти ризиками.

Управління ризиками являє собою систему принципів та методів передбачення, запобігання, оцінки та нейтралізації негативного впливу загроз і небезпек на результати економічної діяльності підприємства. Метою управління ризиками є передбачення та недопущення втрати підприємством його ринкової вартості [6].

Основними принципами управління ризиком є:

·       принцип масштабностіпрагнення до врахування якомога більшої кількості сфер можливого виникнення ризиків;

·       принцип мінімізаціїнеобхідність зменшення спектра проявів ризиків і ступеня їх впливу;

·       принцип адекватності реакціїнеобхідність швидко і ефективно реагувати на зовнішні зміни в ризикованій ситуації;

·       принцип розумного прийняттіприйняття ризику тільки у випадку його обґрунтованої необхідності.

Слідуючи даним принципам, можна виділити наступні етапи ефективного управління економічним ризиком:

·       комплектація (збір інформації про можливі ризики);

·       ідентифікація (встановлення параметрів можливих ризиків, тобто вибір системи показників для кожного з можливих ризиків);

·       перевірка (встановлення доцільності початку економічної діяльності після проведення попередніх етапів);

·       якісний і кількісний аналіз ризиків (повний аналіз ризиків);

·       опосередковане зниження ступеня ризику (шляхом корекції своєї економічної діяльності без безпосередніх заходів щодо подолання ризиків);

·       планування реагування на ризики (для ризиків, яких не можна уникнути опосередковано);

·       контроль поточної обстановки (додаткова перевірка необхідності анти ризикованих заходів);

·       реагування на ризикиразі необхідності);

·       перспективний аналіз (після проведення заходів на подолання ризиків) [2]

Формування моделі управління ризиками підприємства, забезпечення її ефективності передбачає обґрунтування провідних завдань та методів нейтралізації ризиків.

Нейтралізація ризиків – це фінансово-математична технологія обґрунтування, прийняття, виконання та контролю виконання управлінських фінансових рішень щодо реалізації превентивних заходів фінансового, організаційного або правового характеру з метою забезпечення зі ставності результативності господарської операції та рівнів операційного і фінансового важелів як складових сукупного ризику          підприємства [3].

Отже, ризик являє собою потенційно існуючу вірогідність втрати ресурсів або отримання доходів. Він безпосереднім чином пов'язаний з управлінням і знаходиться в прямій залежності від ефективності та обґрунтованості прийнятих управлінських рішень.

 

Список використаних джерел:

1.     Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. / Вітлінський В.В., Варченок П.І. – КНЕУ, 2000.

2.     Лещинський О.Л. Економічний ризик та методи його вимірювання: навчальний посібник для студентів ВНЗ / Лещинський О.Л., Школьний О.В. – К.: «Дельа», 2005. – 96с.

3.     Ортинський В.Л, Економічна безпека підприємств, організацій та установ: [навч. посібник для вищ. навч. закл.] / Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін. – К. : Алерта, 2009. – 544 с.

4.     Устенко О.Л. Теория экономического риска: монография. /Устенко О.Л. – К.:МАУП, 1997. – 164с.

5.     Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник/Фомичев А.Н. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2008, –376 с.

6.     Міжнародна інтернет-конференція: [Електронний ресурс]. – Режим доступу URL : http://viem.edu.ua/konf_V4_1/art.php?id=0141Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info