zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Яковенко К.В.

Україна, м. Луцьк,

СНУ імені Лесі Українки

 

Abstract: The article investigates the issue of socio-cultural environment. The author examines the social environment and cultural environment as related issues. Particular attention is dedicated diversity of views on the definition of the social environment.

 

Спільне життя і діяльність людей здійснюється в певних організаційних формах, значна частина яких інституціоналізована . Вони характеризуються особливими наборами функцій, тобто допомагають людям вирішувати певні типи соціальних та індивідуальних завдань. Їм притаманні специфічні соціокультурні коди, за якими люди визначають соціально значущі ситуації та характер взаємодії в них. Належність людей до таких форм і дозволяє характеризувати суспільство і культуру в їх стійких і відтворюються рисах, тобто з точки зору соціокультурної структури.

Дослідження соціокультурного середовище є надзвичайно актуальною темою, адже саме в такому середовищі людина перебуває все життя, час від часу змінюючи одне соціокультурне середовище на інше. В контексті дослідження даного питання актуальним є й дослідження процесу адаптації, тому розглядати їх потрібно в комплексі. Ми вважаємо за доцільне соціокультурне середовище розглянути в різних аспектах і його проявах, безпосередньо розглянути поняття «соціального середовища» та «культурного середовища».

У праці «Адаптація: феномен та прояви» А. Кавалеров та А. Бондаренко [2] зазначають, що поняття «соціальне середовище» є видовим стосовно більш загального поняття «середовище», змістом якого є те, що оточує людину. Вони вважають, що поняття «соціальне середовище» передбачає існування сукупності соціальних умов стосовно до певного соціального суб’єкта (особистості, групи, колективу). Вони зазначають, що ті чи ті суспільні умови стають елементами соціального середовища в тому випадку, коли будь-яким чином впливають на соціальний суб’єкт. Соціальне середовище – це сукупність матеріальних та духовних умов, факторів, відносин тощо, в яких існує особистість і які так чи інакше впливають на її свідомість, поведінку, діяльність.

Під соціальним середовищем розуміється “сукупність факторів і умов (економічних, політичних, культурних, сімейно-побутових і т.п.), що впливають на особистість, а іноді на визначальний її розвиток і самореалізацію” [1, 254].

Наукову цінність для дослідження соціокультурного середовища складають дослідження щодо середовища культурного. Тут встановлено, що воно: а) створюється самою людиною на відміну від природи, яку людина не створювала; б) орієнтоване насамперед на внутрішнє, духовне життя людини.

Академік А. Арнольдов пише, що “культурне середовище містить у собі соціально-культурні об’єкти, пов’язані із створенням і поширенням культурних цінностей (наукові і навчальні заклади, організації мистецтва, культосвітні установи, художні промисли і т.д.). Але головне, що його характеризує — це відносини людей, матеріальні і культурно-побутові умови їхнього повсякденного життя та духовно-моральна атмосфера” [4, 43].

Поняття культурного середовища тісно переплітається з поняттям соціальної культури, отже розглянемо детальніше дане поняття.

“Соціальна культура” – дуже широке, складне та багатопланове явище, яке охоплює все, що створюється людьми, визнається та засвоюється суспільством, соціальною групою. І як визначається у словнику-довіднику з соціальної психології за редакцією В. Крисько, соціальна культура знаходить своє вираження як у матеріальній (споруди, книги, картини, предмети побуту), так і в нематеріальній, духовній (цінності та правила поведінки, мова, традиції, звички, закони та норми, знання та ідеї) формах [3, 118].

Соціальна культура – це сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства і людини й втілюються в результатах продуктивної діяльності [1, 265].

Група авторів (О. Бабошина, А. Ворошилов, А. Шатних) вважають, що “у змістовному плані соціокультурне середовище являє собою сумативну сукупність різного роду організацій, установ, союзів, партій, рухів, спільнот, вікових, професійних і субкультурних груп, об’єднань, суспільних та духовних явищ, ментальних моментів і т. п., створених людиною для оптимального функціонування соціальної системи. Іншими словами, соціально-культурне середовище є “світом предметів, об’єктів і речей” і “світом людей, відносин і ідей” [2, 146].

В. Кимков дає наступне визначення: “Соціокультурне середовище” — це сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних людей, об’єднаних метою і принципами життєдіяльності в трьох ціннісних просторах: матеріально-предметному, дієвому і стосунковому, що характеризується засобами створення особистості (матеріальна і духовна діяльність), умовами (взаємодія на основі добра, істини, краси) і позиціями суб’єктів (відношення до матеріальної та дієвої сфер і один до одного)” [3, 224].

При аналізі сутності соціокультурного середовища інтерес представляє точка зору Н. Крилової, яка стверджує, що соціокультурне середовище (наприклад, школи) найчастіше в тому або іншому вигляді протистоїть індивідові, воно було і залишається опозицією його саморозвиткові, оскільки саме в ньому являються людині всі соціальні протиріччя, що спонукають її до вибору: або переборювати їх і реалізувати себе всупереч впливам середовища, або пристосовуватися до протиріч (що теж створювало ситуацію вибору способів адаптації). Автор також відзначає, що соціокультурне середовище може стимулювати потребу кожного члена суспільства зберігати і охороняти його індивідуальність, волю та суверенність свого буття і в той же час стимулює його постійну активність [2, 243].

Д. Силічев вживає поняття соціокультурний у значенні слова “набутий”. Він розглядає проблему співвідношення природного і культурного стосовно до людини як проблему співвідношення в ній вродженого, що біологічно передається в спадщину, і набутого, тобто соціокультурного, що виникає завдяки вихованню [1].

Складовою частиною соціально-культурного середовища є розвиток форм мотивації до праці. Чим розвиненіша країна, тим більше прогресивних видів заохочення до праці там використовують, тим краще там трудове законодавство. У таких країнах практикують встановлення вищої платні за кваліфікованішу працю. Великим стимулом до праці є почесне чи престижне місце роботи, тому намагаються надати кожному виду роботи почесних якостей.

Як правило, в науковій літературі [1; 5 та ін.] соціокультурне середовище розглядається як сукупність умов життєдіяльності людини, багатовимірний соціокультурний простір, у якому проходить життєдіяльність людини, формується та реалізується її сутнісний потенціал, виникають відносини й відбувається взаємодія з іншими людьми та об'єктами культури. Що ж до соціокультурного середовища вищого навчального закладу, то І. Бойко, зокрема, відзначає: «До числа фундаментальних історично сформованих принципів і цінностей університетської освіти належать … соціокультурна місія університетів… Світ ідеалів, цінностей і пріоритетів університетської освіти передбачає особливе наповнення навчально-виховного процесу, що потребує використання спеціальних соціальних і педагогічних технологій, створення в стінах університету особливого духовного простору» [2, 269].

На основі вивчення наукових положень «соціокультурне середовище» можна охарактеризувати як складне організоване багато рівневе утворення, де складові володіють відносно функціональноюавтономією один від одного і від цілого. Всі складові соціокультурногосередовища об'єктивно постійно змінюються, що свідчить про те,що рух у соціокультурному середовищі є необхідною умовою її розвитку.

 

Список літератури:

1.     Бидерманн Г. Энциклопедия символов: Пер. с нем. / Общ. ред. и пре-дисл. И. С. Свенцицкой- М.: Республика, 1996. - 335 с.

2.     Бочарова В.Г. Социальная микросреда - как фактор формирования личности: Дис. докт. пед. наук: 13.00.01. -М., 1991.-379 с.

3.     Коміссаров В.О. Соціально-культурний простір експериментальної школи: Монографія / За ред. А.В Фурмана. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 146 с.

4.     Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. акад. АПН України І. А.Зязюна. – К.: Вища шк., 2004. – 421 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info