zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

Чеботарьова М.В., Красновська О.А.

Україна, м.Миколаїв, ЧДУ імені Петра Могили

 

У статті розглядаються теоретичні питання інноваційного розвитку підприємств України. Узагальнено визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства» та систематизовано фактори, що здійснюють на нього позитивний та негативний вплив. Розроблено рекомендації для удосконалення процесу прийняття управлінських рішень стосовно інноваційного розвитку на підприємствах.

 

Ефективним способом конкурентної боротьби в ХХІ ст. є зростання компанії внаслідок інноваційного розвитку, який передбачає активне впровадження результатів наукової діяльності у виробничо-комерційне використання. Розвиток національної економіки будь-якого типу визначається активністю інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень, тобто результативністю перетворення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в інноваційний продукт, такий як нова техніка та прогресивні технології, які сприяють зменшенню собівартості продукції та підвищенню її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Інноваційний шлях розвитку є невід’ємною або навіть визначальною складовою економічного зростання підприємств у будь-якій країні світу. Досвід інших країн засвідчує, що лише за умови широкого впровадження інноваційних розробок можливо наповнити як український, так і світовий ринки конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва. Натомість, на даний момент спостерігається зовсім інша ситуація: замість високотехнологічної наукоємної продукції вітчизняний експорт здебільшого представлений напівфабрикатами низького рівня обробки та сировиною, що, у свою чергу, є найяскравішим доказом нераціонального використання природних багатств. Тому вкрай необхідним і доцільним є процес інноваційного заміщення на багатьох промислових підприємствах країни та навіть в цілих галузях, оскільки майбутній образ національної інноваційної системи багато в чому буде залежати від можливостей держави вчасно мобілізувати свій внутрішній інноваційний потенціал.

Проблемам забезпечення інноваційного розвитку підприємств присвячені праці багатьох українських та російських вчених: П. Завліна, С. Ілляшенко, О. Марченко, Б. Мільнера, О. Мороз, Л. Федулової, І. Яненкової [1-6] та інших, які наголошують на необхідності державної підтримки інноваційної діяльності. Однак дані, оприлюднені Головою Державного агентства з інвестицій та інновацій В. Івченком, свідчать про мізерний рівень державного фінансування регіональних і галузевих інноваційних проектів, що й змушує підприємства шукати альтернативні джерела фінансування. Саме тому актуальною є проблема визначення та аналізу тих умов, за яких підприємства мали б змогу активно впроваджувати у виробництво інноваційні розробки.

У визначенні поняття «інноваційного розвитку підприємства» більшість вчених наголошують на розумінні його як процесу. Наприклад, С. Ілляшенко вважає, що це процес господарювання, що спирається на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії та прийнятої мотивації діяльності і пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту [2]. І. Яненкова дотримується думки, що інноваційний розвиток підприємства являє собою процес підвищення конкурентоспроможності підприємства за рахунок упровадження інновацій [6]. О. Мороз визначає інноваційний розвиток підприємства як процес пошуку та створення нової продукції та процесів на основі використання сукупності всіх наявних засобів та можливостей підприємства, що веде до якісних змін (підвищення конкурентоспроможності, збільшення стійкості в мінливих зовнішніх умовах, формування нових ринків збуту тощо) [5].

До основних завдань управління інноваціями на підприємстві відносять:

·       дослідження ринку для введення нової продукції;

·       прогнозування етапів життєвого циклу нової продукції;

·       визначення способів продажу нового продукту;

·       дослідження кон’юктури ринку ресурсів;

·       вивчення можливих варіантів освоєння нового технічно складного чи ризикованого продукту;

·       здійснення аналізу економічної діяльності, витрат, обсягів виробництва, ціни;

·       оцінювання ефективності інноваційного проекту;

·       аналіз та визначення методів мінімізації ризиків.

Динамічна взаємоузгодженість етапів процесу управління інноваційним розвитком підприємства, на нашу думку, має передбачати: розробку стратегічних цілей та ресурсних потреб підприємства за участю його підрозділів; тактичне планування діяльності підприємства на конкретний період за участю підрозділів; організацію участі підрозділів у вдосконаленні комунікацій між ними, а також системи якості виробництва, маркетингової політики, системи розподілу прибутків.

Законом України “Про інноваційну діяльність” визначено наступні принципи державної інноваційної політики [7]:

- орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;

- визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;

- формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної діяльності;

- створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;

- забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;

- ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері;

- здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на зовнішній ринок;

- фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

- сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;

- інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;

- підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

Як бачимо, даний набір принципів спрямований, головним чином, на формування ефективної інноваційної системи та має бути підсилений групами принципів розвитку освітньої, наукової сфер, формування інформаційної інфраструктури, уряду, забезпечення інституційного режиму.

Проведений нами аналіз джерел інформації дозволив виявити та систематизувати чинники, які уповільнюють або сприяють інноваційному розвитку підприємств. Так, до екзогенних чинників, що сприяють інноваційному розвитку підприємств, науковці відносять: високий науково-технологічний потенціал країни, державну підтримку інноваційної діяльності, створення необхідної законодавчої бази, розвиток конкуренції наукомістких товарів, міжнародну науково-технічну кооперацію, розвиток інноваційної інфраструктури. До сприятливих ендогенних чинників інноваційного розвитку підприємств найчастіше відносять: поліпшення умов для розвитку креативного мислення та творчої праці, збереження науково-технологічного потенціалу, рівень інноваційної сприйнятливості та інші.

До екзогенних чинників, що стримують інноваційний розвиток підприємств, науковці відносять: обмежену кількість джерел фінансування, недостатність фінансування науково-дослідних розробок, відтік наукових кадрів, недосконалість законодавчо-нормативної бази. До стримуючих ендогенних чинників інноваційного розвитку підприємств відносять: низьку інноваційну активність підприємств, слабкість матеріально-технічної та наукової бази, опір змінам щодо впровадження нововведень, низький рівень інформаційної бази підприємства.

Зовнішніми факторами впливу та механізмами сприяння інноваційного розвитку підприємств на основі здійснення господарсько-інноваційної політики гілками влади всіх рівнів є: правова підтримка; інформаційна підтримка; організаційна підтримка; надання необхідних площ та приміщень; надання замовлень на реалізацію продукції для місцевих потреб; надання захисту внутрішнього ринку; сприяння розвитку господарської інфраструктури; підвищення екологічної безпеки господарської діяльності; економічна (фінансова) підтримка здійснення інноваційної політики; допомога в підготовці і перепідготовці кадрів; надання можливості підприємству брати участь у розробці і реалізації системних міських регіональних програм розвитку, більш гнучка податкова політика держави [4].

Узагальнення аналітично-статистичних джерел інформації [1-6 та ін.] дозволило нам виділити наступні групи факторів інноваційного розвитку підприємств, а саме:

законодавчі — формують правову основу інноваційного розвитку підприємств в Україні на ґрунті системи законних і підзаконних актів;

організаційно-управлінські — здійснюють вплив через інституційно-управлінські та інституційно-організаційні зміни в інноваційній сфері;

фінансово-економічні — визначають особливості здійснення інноваційної діяльності підприємств із позицій грошово-кредитних, бюджетно-податкових, амортизаційних важелів інноваційного розвитку;

техніко-технологічні — здійснюють вплив на технічні та технологічні боки інноваційної діяльності промислових підприємств;

• соціальні — відділяють вплив соціальних наслідків інноваційного розвитку від впливу багатьох інших факторів;

• екологічні — визначають вплив нових технологій, нових матеріалів, нових видів енергії на довкілля в процесі інноваційної діяльності підприємств;

• гуманітарні — впливають на інноваційний розвиток через ступінь освіченості населення, рівень знань і науки в країні;

• інформаційні — визначають особливості інноваційного розвитку підприємств на ґрунті використання інформаційних ресурсів.

Вважаємо за доцільне розглянути досвід інших країн стосовно сприяння інноваційному розвитку підприємств.

Так, в Італії впроваджено податкові пільги у разі придбання передової технології; пільгові кредити на технологічні нововведення. Канада спрямовує зусилля на інтенсифікацію наукових розробок та розширення інноваційної інфраструктури; зростання кількості зайнятих у науці; преміювання розробників; надання податкових кредитів. Німеччина проводить заходи щодо зростання асигнувань в інноваційну сферу; цільові безоплатні субсидії підприємствам, які освоюють нову технологію; пільгові кредити; податкова знижка на приватні інвестиції в НДДКР. У США налагоджена тісна співпраця федерального уряду, корпоративного та академічного секторів; пільгове оподаткування венчурних підприємств та тих, які здійснюють НДДКР; відсутній податок на оренду венчурних підприємств. Заходи які провадяться у Франції, охоплюють державні дотації організаціям, які займаються науково-дослідними роботами за контрактами; не обкладаються податками фінансування ризикових проектів. Японія використовує значні асигнування малого та середнього бізнесу; фінансування корпоративного сектору, ФПГ та бюджетних програм; значні премії винахідникам; урядова організація гарантує повернення фінансових коштів, які були вкладені у венчурні підприємства [8].

Висновки. Розвинені країни використовують широкий спектр заходів, спрямованих на підтримку інноваційного розвитку підприємств. Серед них: податкові пільги і пільгові кредити на нововведення; розширення інноваційної інфраструктури; зростання асигнувань в інноваційну сферу; тісна співпраця уряду, корпоративного та академічного секторів тощо.

 

Список використаних джерел

1.     Основы инновационного менеджмента: теорія и практика /под ред. П.Н. Завлина.-М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000.-475 с.

2.     Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч.посібник для студ.вузів /С.М. Ілляшенко.-Суми: ВТД «Університетська книга», 2003.-278 с.

3.     Марченко О. В. Визначення необхідних і достатніх умов для інноваційного розвитку підприємства /О.В. Марченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2008. – № 6. – С. 158-164.

4.     Мильнер Б. Инновационное развитие и сетевое управление /Б.Мильнер// Проблемы теории и практики управления.-2011.-№9.-С.25-33.

5.     Мороз О.С. Формування системи показників для оцінювання інноваційного розвитку підприємства /О.С. Мороз// Економіка Криму.-2012.-№3(40).-С.263-266.

6.     Яненкова І. Г. Організаційно-управлінські ресурси інноваційного розвитку економіки: методологія та практика: монографія / І. Г. Яненкова. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – 380 с.

7.     Закон України “Про інноваційну діяльність” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info