zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

 

Гирка І.В.

Україна, м. Харків, Комунальний заклад

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

 

В статье рассмотрена проблема использования информационно-компьютерных технологий в подготовке будущих учителей информатики. Выделены педагогические цели в процессе подготовки будущих учителей информатики. Охарактеризованы основные принципы обучения будущих учителей информатики. Определены основные цели подготовки педагогов в области информатизации образования.

 

Сьогодні часто заходить мова про перетворення і зміни в області системи вищої професійної освіти в цілому і вищої педагогічної освіти зокрема. Це цілком зрозуміло, тому що саме від фахівців у галузі освіти багато в чому залежить інтелектуальний рівень суспільства, створення умов для його подальшого продуктивного розвитку, винесення на загальне обговорення широкого кола питань, пов'язаних із формуванням світогляду суспільства.

Зараз у системі освіти все більш актуальним стає, стратегія практичного використання інформаційних і комунікаційних технологій у сфері освіти.

У міру впровадження інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в освіту відбувається зміна культури навчального закладу та ролі вчителя в навчальному процесі. У зв'язку з акцентом на самостійне отримання знань посилюється консультаційна та коригуюча спрямованість навчальної діяльності педагога.

На жаль, більшість інформаційних ресурсів, призначених для використання в процесі навчання, не завжди задовольняють педагогічні потреби. Однією з основних причин ситуації, що складається є те, що, в основному, комп'ютерні навчальні програми створюються фахівцями в області програмування без участі провідних фахівців у галузі психології, дидактики, змісту і методики навчання конкретної дисципліни. Разом із тим, відомо, що провідні педагоги, які мають великий стаж викладацької роботи, як правило, далекі від нових ІКТ, не володіють ними і, в силу консерватизму мислення, не завжди розуміють їх значимість. Отже існує необхідність визначення ролі інформаційно-комп’ютерних технологій у підготовці майбутніх учителів інформатики [2].

Спираючись на особистісно-орієнтований підхід, ми виділили такі педагогічні цілі в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики:

·       розвиток особистості майбутніх вчителів інформатики, підготовка їх до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства;

·       реалізація соціального замовлення, зумовленого глобалізацією сучасної освіти та інтеграцією української освіти в світовий освітній простір;

·       інтенсифікація процесу самоосвіти;

·       стимулювання міжкультурної комунікації.

При формуванні змісту освітньої програми відповідно до ІКТ слід враховувати такі принципи: гуманізації, професійної доцільності, самонавчання, наступності, безперервності, діалогічного спілкування. Розглянемо їх докладніше.

Принцип гуманізації розглядається нами як основа гуманізації взаємовідносин між учасниками процесу фахової підготовки: визнання цінності людини як особистості, превалювання співпраці та співтворчості над авторитарним впливом; регламентація відносини викладача і студента.

Принцип професійної доцільності забезпечує відбір змісту, методів, засобів і форм у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів інформатики з урахуванням особливості обраної ними спеціальності, з метою формування професійно значущих якостей, знань і умінь [1].

Принцип самонавчання реалізується через самостійне отримання майбутніми вчителями інформатики професійних знань, умінь, навичок, за допомогою ІКТ, через самостійне розширення їх кругозору, засвоєння нової інформації та постійне збагачення творчого потенціалу.

Принцип наступності проявляється в безперервності процесу фахової підготовки майбутніх вчителів інформатики, коли кожна нова ступінь навчання спирається на попередню і готує до освоєння нового, до переходу на вищу ступінь у розвитку інтелектуальних та інших здібностей. За допомогою наступності досягається цілісність освітнього процесу та його висхідний характер [5]. Що дозволяє готувати майбутніх вчителів інформатики до продуктивного використання ІКТ у своїй подальшій роботі.

Принцип безперервності виявляється в послідовному розташуванні, що знаходяться освітніх програм та навчальних дисциплін, що забезпечують процес фахової підготовки майбутніх вчителів інформатики засобами ІКТ.

Принцип діалогічного спілкування припускає створення умов суб'єкт-суб'єктних відносин. Вони характеризуються рівноправністю суб'єктів спілкування, толерантним ставленням до думки іншої людини. Використання даного принципу сприяє створенню ситуацій вільної комунікації між учасниками освітнього процесу, що сприяє формуванню здатності оперативно встановлювати особистісні, культурні та ділові контакти і адаптуватися до іншого освітнього простору [4].

Отже, існує необхідність комплексного навчання майбутніх вчителів основам інформатизації освіти. Для цього здійснено пошук цілей і принципів навчання, які дозволили б систематизувати підготовку педагогів.

Основними цілями підготовки педагогів в галузі інформатизації освіти є:

ознайомлення з позитивними і негативними аспектами використання інформаційних та телекомунікаційних технологій в освіті;

·         формування уявлення про роль і місце інформатизації освіти в інформаційному суспільстві;

·         формування уявлення про видовий склад і галузі ефективного застосування засобів ІКТ;

·         формування уявлення про видовий склад і галузі ефективного застосування у сфері освіти технологій створення, обробки, представлення, зберігання та передачі інформації;

·         ознайомлення з загальними методами інформатизації, адекватними потребам навчального процесу, контролю та вимірювання результатів навчання, позанавчальної, науково-дослідної та організаційно-управлінської діяльності навчальних закладів;

·         формування знань про вимоги, що пред'являються до засобів інформатизації освіти, основних принципах і методах оцінки їх якості; вироблення у педагогів стійкої мотивації до участі у формуванні та впровадженні інформаційного освітнього середовища;

·         навчання мови інформатизації освіти, (з паралельною фіксацією і систематизацією термінології);

·         надання педагогам додаткової можливості пояснити студентам роль і місце інформаційних технологій в сучасній світі [3].

Використання інформаційних технологій буде виправданим і призведе до підвищення ефективності навчання в тому випадку, якщо таке використання буде відповідати конкретним потребам системи освіти , якщо навчання в повному обсязі без використання відповідних засобів інформатизації неможливо або важко.

Необхідно відзначити, що пріоритетним напрямком у навчанні педагогів інформатизації освіти має стати перехід від навчання технічним і технологічним аспектам роботи з комп'ютерними засобами до навчання коректному змістовному формуванню, відбору та доречного використання освітніх електронних видань і ресурсів. Сучасний педагог повинен не тільки володіти знаннями в області інформаційних і телекомунікаційних технологій, що входить у зміст курсів інформатики, які вивчаються в педагогічних вузах, а й бути фахівцем із застосування нових технологій у своїй професійній діяльності.

 

Список джерел та літератури

1.     Адольф В. А. Методологические подходы к формированию информационной культуры педагога / В. А. Адольф, И. Ю. Степанова // Информатика и Образование. – 2006. – №1.

2.     Докучаєва В. В. Проектування інноваційних педагогічних систем у сучасному освітньому просторі : монографія / В. В. Докучаєва. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 304 с.

3.     Паламарчук В. Ф. Першооснови педагогічної інноватики : в 2 т. / В. Ф. Паламарчук. – К. : Освіта України, 2005. – Т. 2. – 504 с.

4.     Симбирских Е. С. Инновационная компетентность специалиста в современном мире / Е. С. Симбирских, Ю. Б. Суворова // Социальные практики современной молодежи: поиск новых идентичностей : материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием. Барнаул, 21–22 мая 2009 г. / отв. ред. С.Г. Максимова. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. 216 c.

5.         Татур Ю. Г. Компетентністний підхід в описі результатів і проектуванні стандартів вищої професійної освіти: [матеріали до другого засідання методологічного семінару] / Ю. Г. Татур. – М. : Дослідницький центр проблем якості підготовки фахівців, 2004. – 203 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info