zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Проблеми забезпечення продовольчої безпекИ України

 

Мякота Ю.О., Шликіна А.В.,

Збиранник О.М.

Україна, м. Кременчук,

КрНУ імені Михайла Остроградського

 

Продовольственная безопасность должна обеспечить политическую стабильность страны, её экономическую целестность, стабильную социальную защищённость населения. Национальная безопасность составляет элемент международной продовольственной безопасности. Проблемы продовольственного обеспечения населения зависят не только от физической потребности в продовольствии различных групп населения, но и от уровня платежеспособности домохозяйств.

 

Продовольча безпека держави є важливою складовою частиною економічної безпеки, яка в свою чергу є частиною суспільної безпеки держави. Продовольча безпека держави – це ступінь забезпеченості населення країни екологічно чистими і корисними для здоров’я продуктами харчування вітчизняного виробництва за науково-обґрунтованими нормами і доступними цінами при збереженні і поліпшенні середовища проживання. Продукти харчування у життєвій діяльності людини відіграють особливу роль. Експерти вважають, що за життя сучасного покоління продовольча проблема може перерости у глибоку міжнародну кризу.

Продовольча безпека повинна гарантувати політичну стабільність країни, її економічну цілісність, стабільну соціальну захищеність населення. Економісти виділяють з цього приводу такі три аспекти [1]:

1. Політичний: характеризує здатність країни підтримувати стабільний позитивний міжнародний імідж як конкурентної на аг­рарних зовнішніх ринках держави, забезпечення своїх громадян пов­ноцінними продуктами харчування відповідно до світових стан­дартів.

2. Економічний: відображає здатність держави до мобілізації внутрішніх ресурсів і агропромислового потенціалу країни для організації виробництва сільськогосподарської продукції та поста­чання населення продовольством через власне виробництво, що гарантує економічну самостійність і достатню незалежність від зовнішніх ринків.

3. Соціальний: визначає зайнятість населення в аграрному секторі економіки з відповідною продуктивністю праці та її оплатою.

Національна безпека становить елементи міжнародної продо­вольчої безпеки. В листопаді 1996 р. у Римі учасники Всесвітнього саміту наголосили на необхідності модифікації моделі продоволь­чого забезпечення і продовольчої безпеки в сторону посилення національної продовольчої безпеки. Це пов'язано з наявністю обме­жувальних чинників, які визначають тенденції розвитку світового господарства і не дають змоги прогнозувати високі темпи приросту продовольчих, сировинних ресурсів. Отже, досягнення продовольчої безпеки можливе лише на рівні окремих держав, а через них - і в глобальному масштабі.

Як засвідчили дослідження, проведені експертами, кри­тичним товаром стосовно забезпечення населення продуктами є зерно (пшениця). Зокрема стан міжнародної продовольчої безпеки оцінюють за двома показниками: обсягом світових запасів зерна, що переходять до наступного врожаю, і рівнем світового виробництва зерна на особу.

Перший показник обчислюють у відсотках від річного обсягу споживання зерна. Він характеризує стабільність продовольчої ситуації у світі, стійкість світового ринку продовольства перед можливим впливом дестабілізуючих чинників (стихійні лиха, неврожаї, тощо). Його критичне значення становить 60-денний запас зерна. Це в перерахунку на середні обсяги виробництва відповідає 17% його річного загальносвітового споживання.

Другий показник - динаміка виробництва зерна на особу - використовують для аналізу динаміки світового ринку продовольства й оцінки національної продовольчої безпеки. В Україні, за спосте­реженнями фахівців для сформування інтервенційних (страхових) запасів у розмірі 15-20%, які необхідні для його річного споживання, потрібно виробляти не менше 28 млн т зерна. Виробництво щорічно в 2001-2002 рр. близько 40 млн т зерна свідчить про те, що Україна не тільки створила достатні страхові резерви, а й має потужний експортний потенціал.

У науковій доповіді, підготовленій уряду провідними еконо­містами аграрниками: Лукіновим І., Саблуком П., Онищенком О. [2] та іншими зазначалося, що для розвитку аграрного ринку необхідна виважена і дійова агропродовольча доктрина, розрахована як міні­мум до 2015 р. Вона має передбачати гармонізацію інтересів суспільства та селянства і містити такі частини:

1.                        Розроблення коротко-, середньо- і довгострокових прогнозів та визначення індикативних параметрів взаємозв'язаного і збалан­сованого розвитку національного та регіональних АПК, сільського господарства, галузей харчової промисловості, агросервісного обслуговування, тракторного, сільськогосподарського і продоволь­чого машинобудування з урахуванням різних рівнів забезпечення продовольчої безпеки країни (достатнього, заниженого, мінімаль­ного).

2.           Розроблення й затвердження національної та регіональних програм техніко-технологічної модернізації матеріальної бази галу­зей агропродовольчого комплексу України, формування необхідних умов для посилення і поглиблення інтеграційних процесів між усіма учасниками ланцюга з виробництва продуктів харчування, насам­перед для істотного підвищення наукового технологічного рівня сільськогосподарського виробництва.

3.           Розроблення фінансово-економічного механізму, спрямова­ного на підтримку вітчизняних агробізнесових структур в умовах диспаритету цін на продукцію промислового і аграрного сектора, а також на поступове переведення національного та регіональних АПК на модель сталого конкурентоспроможного й еколого-безпечного розвитку.

4.    Опрацювання системи заходів, нормативно-правових доку­ментів, необхідних для визначення на селі господаря-власника, захисту власності, побудови на основі власності ефективних вироб­ничих відносин у сільськогосподарських підприємствах. Введення в економічні відносини країни самого власника з належним йому майновим паєм і часткою землі як невід'ємної частини аграрного капіталу [3].

На продовольче забезпечення і продовольчу безпеку вплива­ють дві групи чинників. Перша група охоплює демографічні та фізичні чинники: чисельність населення, статево-вікова структура, фізіологічні потреби у продуктах різних груп населення. Друга група - охоплює економічні чинники: купівельна спроможність населення; рівень цін; інфляційні очікування.

Отже, проблеми продовольчого забезпечення населення зале­жать не тільки від фізичної потреби в продовольстві різних груп населення, а й від рівня платоспроможності домогосподарств. Тобто, попит на продукти харчування реалізується лише за умови, що населення має достатні для цього кошти. На відміну від адмініст­ративно-командної системи, яка жорстко контролювала ціни, що спричиняло надлишок платоспроможного попиту над пропозицією, у ринковій економіці рівень виробництва та рівень споживання обмежений розміром платоспроможного попиту, який визначає місткість внутрішнього ринку.

Купівельна спроможність населення, згідно з офіційною ста­тистикою, помітно знизилась. Тенденцію до зменшення реальних доходів населення поки що не вдалось припинити. У 1999 р. споживчі ціни були вищими від цін 1990 р. в 2,6 рази [4]. Однак офіційна статистика в Україні, визначаючи реальні доходи насе­лення, не враховує тіньових доходів. Якщо зауважувати бартерні схеми руху товарних ресурсів, натуроплату та систему субсидій, то треба визнати, що розмір реальних доходів населення значно вищий від того, який дає офіційна статистика.

Зниження доходів населення і відсутність заощаджень зму­шують населення зменшувати споживання продовольства. За кало­рійністю харчування Україна впродовж років трансформаційного спаду підійшла до нижньої межі продовольчої безпеки (2500 ккал). Для порівняння: у США середньодобовий раціон харчування на особу становить 3630 ккал, у тому числі 1307 ккал тваринного по­ходження. За загальною калорійністю раціон пересічного амери­канця перевищує аналогічний показник в Україні на 43%, а за споживанням продуктів тваринного походження - майже в 2,5 рази. Середня українська сім'я витрачає на продукти харчування близько 60% бюджету, американська - лише 11% [5].

Відмінності в реальних грошових доходах різних категорій населення зумовлюють нерівномірність розподілу і споживання продуктів харчування. Якщо ця нерівномірність посилюватиметься і зростатиме кількість найбідніших верств населення, то споживання продовольчих товарів зменшуватиметься. Бідні сім'ї орієнтува­тимуться на придбання менш якісних, менш калорійних, а тому значно дешевших продовольчих товарів іноземного виробництва. Це негативно позначатиметься на вітчизняному аграрному секторі, оскільки попит на його продукцію знижуватиметься. Внаслідок цього вітчизняні агровиробники не отримають необхідних коштів для модернізації та розширеного відтворення.

 

Література

1.         Кваша С., Оленко В. Стан агропромислового ринку та продовольча безпека країни // Економіст. 2000. №7. С. 7273.

2.         Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін.; За ред. П.І. Гайдуцького. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 424 с.

3.         Про стратегію трансформування АПК і забезпечення продовольчої безпеки України // Економіка України. 2000. №9. С. 6465.

4.         Сельскохозяйственньїе рьнки / В.В. Шайкин, Р.Г. Ахметов, Н.Я. Коваленко и др. М.: Колос, 2001. С. 14 15.

5.         США: економіка, політика, ідеологія. 1998. №12. С. 84.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info