zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕНДОГЕННА ІНТОКСИКАЦІЯ ЯК МАРКЕР ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ СЕРЦЕВІЙ НЕДОСТАТНОСТІ

 

Федоров С.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

 

Резюме. Сердечную недостаточность (СН) рассматривают с позиции хронического воспалительного процесса. Целью исследования было изучение степени эндогенной интоксикации у больных из синдромом СН ишемического генеза. Материал и методы. Обследованы 389 больных из СН ІІ-IV ФК (NYHA) и 30 практически здоровых лиц. Степень эндогенной интоксикации оценивали по тесту сорбционной способности эритроцитов (ССЭ). Результаты. ССЭ при СН в 1,55 раз была выше показателя у здоровых лиц. Показатель не зависел от функционального класса и ритма. Вывод. Синдром сердечной недостаточности характеризуется эндогенной интоксикацией, которая не зависит от сократительной функции миокарда.

Ключевые слова: сердечная недостаточность, эндогенная интоксикация

 

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є найбільш важливою проблемою сучасної системи охорони здоров’я, складаючи третину смертей в усьому світі [209]. СН є кінцевою стадією більшості захворювань серця та головною причиною захворюваності і смертності. Відповідно до даних, представлених Європейським Кардіологічним Товариством (European Society of Cardiology, ESC), на континенті налічується близько 15 мільйонів пацієнтів із зазначеним синдромом [1]. Дані дослідників із США свідчать про понад 6 мільйонів хворих із СН у згаданій країні [2]. Поширення синдрому в світі складає 1-2% серед популяції, проте різко зростає з віком: у осіб 75 років і старших сягає 10-20% [1].

Останнє десятиріччя ознаменувалось появою досліджень щодо ролі імунної активації та системного запалення при прогресуванні СН. Відповідно до цієї концепції, неспецифічна активація моноцитів/макрофагів, яка реалізується при важких порушеннях мікроциркуляції, є індуктором синтезу прозапальних цитокінів, що визначають еволюцію дисфункції лівого шлуночка [3, 4]. Паралельно вивчається роль інших чинників: лейкоцитів та їх субпопуляцій, імуноглобулінів, аутоантитіл та циркулюючих імунних комплексів.

Метою роботи було вивчення показника ендогенної інтоксикації в хворих із синдромом серцевої недостатності ішемічного ґенезу за тестом сорбційної здатності еритроцитів.

Матеріал і методи. Обстежено 389 хворих із синдромом СН ІІ-IV ФК (NYHA) ішемічного ґенезу. Діагноз верифікували з використанням лабораторно-інструментальних методів відповідно до рекомендацій Європейського кардіологічного товариства (2012, 2013). Контрольну групу склали 30 практично здорових осіб, співставимих за віком та статтю. Проведення дослідження ґрунтувалось на засадах етичних принципів щодо наукових досліджень із включенням людей (Хельсинська декларація) та положень рекомендацій належної клінічної практики (GCPgood clinical practice). Дизайн дослідження був затверджений комісією з питань етики ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет». Усі учасники підписували інформовану згоду. Вивчали анамнез. Із інструментальних методів застосовували електрокардіографію в 12-ти стандартних відведеннях в положенні лежачи після 5 хвилин відпочинку (апарат Cardiofax ECG882 OG, Німеччина); трансторакальну ехокардіографію (апарат Toshiba Nemio XG, Японія). Визначали абсолютну кількість лейкоцитів, їх субпопуляцій в крові. Ступінь ендогенної інтоксикації оцінювали за тестом сорбційної здатності еритроцитів (СЗЕ). В основі тесту лежить здатність червоних кров’яних тілець (як універсального абсорбента) сорбувати вітальний барвник (0,025% розчин метиленової синьки), що визначається на фотоколориметрі, та відповідає ступеню ендогенної інтоксикації [5]. Статистичний аналіз здійснювали із використанням стандартного пакету програм Statistica 6.1 (StatSoft, Tulsa, OK, USA); дані вважались достовірними при p<0,05.

Результати та їх обговорення. В період 2012-2014 років на базі кардіологічного відділення центральної міської клінічної лікарні м. Івано-Франківська було проведене обсерваційне кросс-секційне дослідження типу «випадок-контроль». Середній вік (M±σ) обстежених пацієнтів із СН склав (69,04±10,99) років. Серед когорти хворих 300 осіб (77,12 %) були чоловічої статі. Розподіл пацієнтів за функціональним класом СН: ІІ ФК (NYHA) - 64 особи (16,45 %); ІІІ –258 осіб (66,33 %); IV –67 (17,22 %) осіб. 277 (71,21 %) хворих мали в анамнезі інфаркт міокарда, причому у 27 осіб (10,49 %) відмічали повторні випадки інфаркту міокарда. Кардіосклероз вогнищевий був діагностований у 104 (26,74%) обстежених хворих. 357 хворих мали синусів ритм, решта 32 – стійку форму фібриляції передсердь (ФП).

СЗЕ при СН в 1,55 разів перевищувала аналогічний показник у групі контролю: (37,99±0,36) % проти (24,56±0,58) % (p<0,01). При порівнянні величини ендогенної інтоксикації в пацієнтів із синусовим ритмом та за умови ФП не встановлено достовірної різниці: (37,84±0,38) % та (39,26±1,27) % відповідно.

Показники СЗЕ не залежали від ФК синдрому СН та складали відповідно: (37,95±1,24)% - при ФК ІІ, (38,15±0,43)% - при ФК ІІІ, (37,35±0,79) при ФК IV.

Не встановлені кореляційні зв’язки між СЗЕ, рівнями офісного АТ, ЧСС у спокої, фракцією викиду лівого шлуночка та кількістю лейкоцитів периферійної крові (p>0,05).

При СН поряд із дією продуктів хронічного асептичного запалення внаслідок гіпоксії кишківника розвивається порушення тканинного метаболізму та зрушення в детоксикаційній функції печінки [6]. В умовах хронічної ендогенної інтоксикації виникає дисметаболічна кардіопатія, яка погіршує перебіг СН [7]. На відміну від даних існуючих досліджень, отримані нами результати не підтвердили зв’язок між величиною ендогенної інтоксикації за тестом СЗЕ та скоротливою функцією міокарда [8].

Висновок. Синдром серцевої недостатності характеризуються явищем ендогенної інтоксикації, яка не залежить від скоротливої функції міокарда.

 

Література

1.     ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012 /J. McMurrey, S. Adamopoulus, S. Anker [et al.] // European Heart Journal. – 2012. –Vol. 33. –P.1787–1847.

2.     Heart diseases and stroke statistics – 2013 update: a report from the American Heart Association /A.S. Go, D. Mozaffarian, V.L. Reger [et al.] // Circulation. -2013. –Vol. 127. –P. e6-e245.

3.     Force T.L. Heart failure: molecules, mechanisms and therapeutic targets / T.L. Force // Circulation. -2007. -Vol. 115. –P. e347-e356.

4.     Helwig B.G. Increased interleukin-6 receptor expression in the paraventricular nucleus of rats with heart failure / B.G. Helwig, T.I. Musch // Am. J. Physiol. Regulatory Integrative Comp. Physiol. -2007. -Vol. 292. -P. R1165—R1173.

5.     Тогайбаев А.А. Способ диагностики эндогенной интоксикации / А.А. Тогайбаев, А.В. Кургузкин, И.В. Рикун, Р.М. Карибжанова // Лаб. дело. –1988. -№9. –С.22-24.

6.     Особенности микробиоценоза кишечника и факторы системного воспаления у больных хронической сердечной недостаточностью./ Е.Н. Егорова, С.И. Сергеева, М.Н. Калинкин [и др.] // Журнал Микробиологии, Эпидемиологии и Имунобиологии. – 2011. -№ 5. –С. 72–76.

7.     Возможности уменьшения токсического поражения міокарда при эндотоксикозе. / Т.И. Власова, Н.Ю. Лещанкина, А.П. Власов [и др.] //Фундаментальные Исследования. -2012. -№ 5. –С. 261–265.

8.     Кондратюк М.А. Структурно-функциональные параметры сердца у больных хронической сердечной недостаточностью в зависимости от уровни молекул средней массы /М.А. Кондратюк, Е.М. Радченко //Рациональная фармакотерапия в кардиологии. -2013. -№9. –С.40-43.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info