zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙНЯТТЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

 

Стукан І.О.

Україна, м.Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Annotation.. This article explores the psychology of perception scientific publications. It reveals the tricks of perception graphic, structural and design elements. Rethinking the role of publications in modern cultural and psychological processes, determines the need for research tools and methods to influence scientific publications on customers.

Keywords: psychology, perception, influence, scientific publications, design elements.

 

Актуальність теми. Наукові видання є давнім, випробуваним і авторитетним в усьому світі засобом фіксації та поширення інформації, створеної творчою працею вчених. Наукові видання є віддзеркаленням традицій, менталітету та смаків суспільства конкретного періоду. Розвиток книги пропорційний розвитку суспільства. Актуальність теми зумовлена використанням дизайнерами нових образно-стилістичних та конструктивних рішень при створені таких видань. Кількість наукових праць зростає, тому і виникає потреба у дослідженні психології впливу та сприйняття наукових видань з точки зору дизайну.

Метою роботи є дослідження психології сприйняття наукових видань. На основі поставленої мети наступні завдання: проаналізувати структуру наукових видань; розглянути методи та засоби впливу дизайн елементів на споживачів.

Об’єктом наукового дослідження є наукові видання. Предметом наукового дослідження є психологія сприйняття графічних елементів у наукових виданнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження цієї теми проводились різними дослідниками. Проблеми оформлення, структури, композиції наукового видання теоретично та практично розроблено недостатньо, більшість авторів з теорії психології сприйняття наукових видань спираються на праці митців книги. Психологія сприйняття з точки зору дизайну наукових видань досліджується у працях І.В. Прокопенка [6, с.150], О.В. Гутянської [5, с.200], В.Ф. Іванова, В.В. Попова, С.М. Гуревича, О.П. Кисельова [2, с.236].

У процесі аналізу спеціалізованої літератури з’ясовано, що більшість публікацій є загальнотеоретичними, інформаційно-описовими й інструктивними. Проблеми сприйняття наукових видань все ж залишаються недостатньо вивченими, більшість дослідників віддають перевагу теоретичним розробкам, і змісту наукової книги, не вдаючись до вивчення впливу дизайнерського рішення. Сучасний рівень розвитку наукової думки, видавничих технологій і комп’ютерних інструментів дизайну вимагає нових підходів до проблеми психології сприйняття наукових видань.

Виклад основного матеріалу. Наукове видання – це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обгрунтовані висновки. Такі видання одночасно виконують кілька функцій: підсумку результатів теоретичних чи експериментальних досліджень одного або цілої групи вчених; стимулу подальших наукових досліджень у зазначеній проблематиці; закріплення результатів наукового пізнання; передачі знань наступним поколінням і групам споживачів. перенести у виклад матеріалу краще дати загалом про важливість наукових видань. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

Гармонійне поєднання форми і змісту будь-якого, надто ж наукового, є особливо актуальним. При написанні своїх праць учені користуються і складнішими методами: метод сходження від абстрактного до конкретного; метод спіралі, який передбачає поступовий розвиток думки шляхом її повторення щоразу на більш узагальнюючому рівні. Психологія сприйняття наукової книги в контексті дизайну передбачає сприйняття розташування тексту, його шрифт, а також композиційну цілесність, наявність чи відсутність ілюстрацій та навігації.

Навігація. Не існує стандарту щодо композиції наукових видань. Кожен автор може вибрати будь-яку структуру і порядок організації наукового матеріалу, зважаючи на логіку викладу і повноту висвітлення основного змісту. Традиційно склалася певна композиційна структура наукової монографії та інших наукових праць, основними елементами якої в порядку їх розміщення є такі: титульний аркуш, анотація, перелік умовних скорочень (за необхідності), вступ або передмова, основна частина, висновки або післямова, література, допоміжні покажчики, додатки, зміст. Титульний аркуш містить повну назву установи (закладу), де виконано роботу, прізвище, ім’я, по батькові автора, назву роботи, місто і рік. На звороті титульного вказують відомості щодо її рекомендації вченою радою до опублікування, а також зазначають прізвища, вчені ступені, звання і посади рецензентів. Основна частина залежить від змісту й структури наукової роботи. Вона складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. У логічній послідовності викладаються основні наукові дослідження, ідеї, концепції, експериментальні дані, наукові факти та висновки. У словниках та довідниках основним критерієм навігації є алфавітний покажчик викладу матеріалу та окремо винесені посилання. У наукові видання, як правило, включають покажчики: предметні, іменні, термінологічні (покажчики термінів), географічних назв тощо.

Покажчик один з найважливіших елементів апарату, це засіб, що забезпечує навігацію, інформаційний пошук, орієнтування в тексті, зручність користування книгою. Найбільш часто в науковій книзі використовують предметні й іменні покажчики. Вони можуть бути роздільними або змішаними (комбінованими) і зазвичай будуються за алфавітом. Систематичні предметні покажчики вміщують у зібраннях творів або в багатотомних виданнях. У науковій книзі доцільно мати списки таблиць, ілюстрацій, що дозволяє читачеві використовувати окремі елементи видання самостійно, поза основним текстом. У виданнях з природничих наук поряд із предметними покажчиками знаходять застосування покажчики географічних назв, рослин, медичних препаратів; у виданнях з суспільних наук покажчики історичних подій, пам'ятників тощо. При побудові покажчиків і їхньому мовному оформленні редакторові потрібно домагатися, щоб були забезпечені внутрішні логічні зв'язки, правильне, однозначне й точне написання слів, усі терміни, предмети, імена, назви повинні бути тільки в називному відмінку.

Ілюстрації. У навчальних та наукових виданнях найпоширенішими є такі види ілюстрацій: репродукції, малюнки, фотографії, карти, діаграми, схеми, таблиці, графіки, рисунки. Функції, які виконують ілюстрації в навчальному виданні, - найрізноманітніші. З-поміж найголовніших варто виділити наочну, доповнювальну, поглиблювальну, пояснювальну, виховну, естетичну. Про кількість і характер ілюстрацій у майбутньому виданні слід вести мову ще на підготовчому етапі редакційно-видавничого процесу. Залежно від адресного призначення видання визначається концепція зображального ряду: в підручниках для початкових і частково для середніх класів домінувати будуть образні малюнки, зображення предметів, виконані в кольорі. У шкільних підручниках з літератури й історії необхідно використовувати портрети авторів і героїв, репродукції відомих художників. Для вузівських видань більше властивий комбінований підхід до подачі ілюстративного матеріалу. В них домінують схеми, таблиці, графіки. Важливо, аби ілюстрації були максимально "прив'язані" до тексту. Якщо ж брати суто наукові дослідження, то акцент ставиться все таки та змісті тексту, а не наочному матеріалі. У таких виданнях також обмежена кольорова гама, 1-2 кольори. Ілюстративний матеріал може бути відсутній, але це ускладнює сприйняття змісту.

Сприйняття шрифту. Шрифт має значний вплив на зручність читання, весь художній вигляд видання. Правильне використання шрифту дає можливість донести повідомлення до того читача, якому воно адресоване, робить процес читання цікавим і зручним. Це досягається правильною організацією текстових матеріалів, поданням їх у прийнятній формі. Дизайн шрифтів як особливий вид зображального мистецтва підпорядкований спільним для всіх видів мистецтва закономірностям, потребує знання цих закономірностей і вміння застосовувати їх на практиці. Для суто наукових видань (статей, праць, монографій) найбільш сприятливими для сприйняття такої літератури є Шрифт–Times New Roman (інтервал–1,5; шрифт–14 пт, поля–по 2 см з кожного боку. лише Microsoft Word). І все ж таки шрифт як основний елемент друкованого видання, що несе змістове навантаження, полегшувати сприйняття тексту, підвищувати його змістовність, організовувати і впорядковувати різнорідну інформацію, виділяти окремі блоки або елементи видання шрифтовими і нешрифтовими способами. Також дозволяє створювати сторінки, витримані в певному стилі (класичному, модерністському або постмодерністському; спокійному або жвавому; стриманому або галасливому). Шрифт передає характер інформації, але застосовувати дизайн-психологчний підхід можна не у всіх наукових виданнях.

Висновки. У статті наведене теоретичне обґрунтування і узагальнення проблеми психології сприйняття наукових видань. Засобами впливу і сприйняття є навігаційні, структурні елементи, послідовність розташування матеріалу, кольорові рішення видань, шрифтове навантаження та наявність чи відсутність ілюстративного матеріалу. Гармонійне поєднання графічних елементів та змісту створює цілісне сприйняття наукового видання споживачем і обгрунтовує спрямованість на конкретну аудиторію.

Подальший напрямок досліджень. У подальшому дослідженні планується розглянути дизайн наукових видань у сучасному контексті з використанням новітніх технологій.

 

Список використаних джерел

1.     Білодід Ю. Основи дизайну: Навчальний посібник / Юрій Білодід, Олена Поліщук. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2004.– 239 с.

2.     Киселев О. П. Основы художественного конструирования [Текст]: Учебник. – Киев, 1988. – 236 с.

3.     Дональд А. Норман. Дизайн звичних речей/ Дональд А. Норман. – М.: Вильям, 2006.

4.     Бородаев Д. В. Веб-сайт как объект графического дизайна. Монография. –Харьков: Септима ЛТД, 2006. – 288 с.

5.     Гутянська О. В. Дизайн текста, шрифт, эффекты, цвет [Текст]. – М.: 2000. – 200 с.

6.     Прокопенко І.В. Підручникотворення:Методичне видання. Київ,2012. 150 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info