zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ефективнЕ застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх спеціалістів Нафтогазової галузі НА БАЗІ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Дорошенко Ю.І., Люта Н.В.

Україна, м. Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний

університет нафти і газу

 

Рассмотрены принципы и эффективность применения технологии кооперативного обучения в сочетании с использованием компактной мультимедийной техники в процессе подготовки бакалавров на базе образовательно-профессиональной подготовки младшего специалиста.

 

Оскільки процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності, включно вищу освіту, Україна, чітко визначивши орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, має здійснити модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог.. Вирішити поставлені задачі можливо за умов наступності змісту та цілісності навчально-виховного процесу, в тому числі у процесі ступеневої освіти. Вищі навчальні заклади ІІІ-IV рівнів акредитації, що мають в своєму складі вищі навчальні заклади І (ІІ) рівня акредитації або працюють з ними в комплексі за інтегрованими навчальними планами, надають можливість випускникам таких навчальних закладів, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», продовжити навчання зі спорідненої спеціальності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у зазначеному вищому навчальному закладі.

Інтегровані навчальні плани підготовки бакалаврів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» передбачають зменшення терміну навчання за рахунок повного та часткового зарахування ряду гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, загально-професійних дисциплін, які ними вивчались.

Таким чином, у процесі навчання студенти повинні оволодіти новими вміннями, навичками та знаннями зі спеціальності на базі знань, отриманих у попередньому навчальному закладі, а також розвинути якості, які б допомогли людині висувати й перетворювати в практику конструктивні рішення , слухати й чути співрозмовника, культивувати в групі діалог, дискусію, розуміти і переконувати інших.

Можливості сучасних інформаційних технологій як інструменту людської діяльності призводять до появи нових методів і організаційних форм навчання та більш швидкого їх впровадження в учбовий процес. Розвиток та вдосконалення методів та засобів сучасної інформатики дозволило їй впевнено увійти в середовище освіти та наукових досліджень. Саме з комп’ютерними інноваціями та інформатизацією освіти можна сьогодні зв’язувати нові реальні можливості побудови освіти. Використання сучасної компактної мультимедійної техніки в навчанні дає можливість корінних змін технології отримання нових знань шляхом більш ефективної організації пізнавальної діяльності студентів в ході навчального процесу. У зв'язку з цим питання використання комп'ютерних інновацій в освіті стає все більш актуальним. В освітньому процесі мультимедійна техніка може бути як об'єктом вивчення, так і засобом навчання, виховання, розвитку та діагностики засвоєння змісту навчання, тобто можливі два напрями її використання в процесі навчання. При першому - комп'ютерні інновації та мультимедійні технології є потужним засобом підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу. При другому - засвоєння знань, умінь і навичок веде до усвідомлення можливостей комп'ютерних інновацій та мультимедійних технологій, до формування умінь їх використання при вирішенні різноманітних завдань [1-4].

Результати аналізу практичного досвіду науково-технічної підготовки майбутніх інженерів дозволили виявити протиріччя: між новим інноваційним підходом до навчання та існуючою традиційною моделлю навчальної діяльності; між науковими наробками в галузі інноваційних технічних та комп’ютерних технологій та практичними рекомендаціями щодо їх застосування в конкретний навчальний процес у вищій школі. З метою розв’язання цих суперечностей нами було впроваджено у навчальний процес (дисципліни з частковим перезарахуванням годин) кооперативну форму навчання, що передбачає створення малих груп студентів, що займаються спільною діяльністю, в якій виявляється єдність мети і яка допускає розподіл функцій за індивідуальними здібностями та забезпечує максимально ефективне формування знань, а також сприяє гармонізації партнерських взаємовідносин між членами групи, самореалізації кожної особистості незалежно від рівня розвитку розумових здібностей. Реалізація цієї форми навчання здійснювалась шляхом впровадження в освітній процес інноваційних форм і методів навчання (метод створення презентаційних матеріалів та доповідь на задану тематику, метод дискусії у формі дебатів тощо).

Першою умовою ефективного застосування інноваційних технологій у навчальному процесі нами визначено створення інноваційного навчального середовища, спрямованого на забезпечення самореалізації особистості та заснованого на розробці та застосуванні у навчальному процесі інтерактивних форм і методів його засвоєння. Основні ознаки сучасної технології навчання – це системне сполучення активної самостійної роботи студентів (індивідуальна діяльність) і активних методів – способів навчання (кооперативно-групова діяльність студентів). Така технологія навчання має працювати систематично протягом усього часу засвоєння навчального предмету. Вона отримала назву “індивідуально-кооперативне навчання”. У контексті нашого експерименту ми орієнтувалися на наступні принципи застосування нових технологій навчання: орієнтація на співробітництво (створення групи осіб із спільною метою); розвиток особистісного потенціалу (обов’язковість виконання кожним членом групи індивідуального завдання); єдність теорії та практики; принцип активності, що спонукає особистість до активної позиції у навчанні.

Друга умова ефективного застосування інноваційних технологій навчання – розвиток технологічної компетентності викладачів. Під технологічною компетентністю ми розуміємо процес поглибленого ознайомлення викладачів з науковими основами різноманітних інноваційних технологій, розвиток спеціальних практичних навичок та вмінь використовувати дані технології, формування певних психологічних і моральних якостей, необхідних для роботи в інноваційному освітньому середовищі. До сутнісних характеристик технологічної компетентності ми відносимо: поглиблене знання сучасного розвитку технологій, які застосовуються на об’єктах нафтогазової галузі; постійне поновлення знань з даної проблеми для успішного розв’язання професійних завдань.

Третя умова ефективного застосування інноваційних технологій навчання нами визначена як розвиток пізнавальної активності студента. Враховуючи ідею розвитку пізнавальної активності, формування пізнавальної самостійності особистості у навчанні, нами виділено три типи навчання: інформаційно-повідомлювальний; пояснювально-ілюстративний i проблемно-дослідницький. На сучасному етапі розвитку вищої освіти активно запроваджується третій тип навчального процесу – проблемно-дослідницький, основу якого становлять ідеї проблемності навчання, управління творчою самостійною роботою студентів, їх самоосвіта. Адже, в основу проблемності навчання покладені мотиви інтелектуального спонукання, індивідуальний пошук студента, який долаючи пізнавальні труднощі, ставиться у позицію дослідника, творця. Таким чином, проблемність у навчанні сприяє розв’язанню низки завдань у загальній системі навчання: активізує і формує інтерес до навчання; озброює молодь прийомами розумової діяльності щодо мобілізації та накопичення знань для вирішення навчальних проблем; розвиває ініціативу студентів у творчому пізнанні, вчить діалектичному підходу до оцінки явищ та процесів.

Реалізація основних положень індивідуально-кооперативного навчання вимагає перегляду деяких сталих уявлень про організацію спільної навчальної діяльності. Перед тим, як навести приклад вивчення теми з дисципліни «Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ» за моделлю індивідуально-кооперативного навчання, звернемо увагу на те, що мова іде не лише про доцільність використання індивідуально-кооперативного навчання з метою підвищення ефективності проведення занять, а й про те, що ми розглядаємо цю технологію навчання як умову розвитку комунікативних та професійних якостей студентів у процесі навчання .

Наведемо приклад серії занять, присвячених вивченню теми “Загальна класифікація трубопровідної арматури” групою студентів факультету нафтогазопроводів, сформованою з випускників Дрогобицького коледжу нафти і газу. Кінцевою метою занять було ознайомлення студентів з видами трубопровідної арматури та її класифікацією.

Першим етапом організації заняття було формулювання тематик, окреслення кола завдань. Другий етап - це підбір матеріалу та розробка презентацій відповідно до отриманих завдань. Процес пошуку матеріалу передбачав повністю самостійну роботу, а процес підготовки презентації – це кооперативна робота студентів. Вони працювали в команді, аналізували знайдений матеріал (технічні характеристики вітчизняного та зарубіжного обладнання, його конструктивні особливості та призначення), робили висновки щодо доцільності використання тих чи інших пристроїв. Викладач не був повністю ізольований від цього процесу. Він виконував роль спостерігача-консультанта. Наступним етапом було проведення заняття у вигляді тематичної конференції, під час якої кожний член групи мав можливість виступити з доповіддю, що супроводжувалась презентацією із використанням мультимедійної техніки. Студенти групи та викладачі були аудиторією – вони слухали, ставили запитання, робили підсумки та оцінювали роботу доповідачів. Останній етап – це аналіз виконаної роботи. Студенти та викладачі аналізували, те що вони зробили, обговорювали методи роботи, звертали увагу на помилки організації та підготовки та на шляхи їх уникнення у майбутньому.

Таким чином, при вивченні теми “Загальна класифікація трубопровідної арматури” студенти не лише засвоїли теоретичні та практичні знання, а й навчилися акумулювати необхідну інформацію й вибирати з неї найважливіше, на основі отриманої інформації приймати технічні рішення по комплектації обладнання резервуарних парків та резервуарів та вибирати оптимальні параметри експлуатації даного обладнання.

Сучасне суспільство вимагає наявності висококваліфікованих фахівців, здатних приймати рішення, вести дискусію, переговори, готових до самостійних дій, впевнених у собі. Процес формування та розвитку цих якостей не може бути відокремлений від процесу навчання.

Навчання фахових предметів може бути спрямоване не лише на отримання спеціальних знань, навичок та умінь, а й на розвиток комунікативних якостей. Це може відбуватися за рахунок вивчення будь-якого предмету, якщо він буде певним чином структурований.

Отже, аналіз та узагальнення теоретичних ідей та практичного досвіду проведення занять з дисципліни «Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів та сховищ» під час підготовки фахівців нафтогазової справи продемонстрував підвищену зацікавленість студентів під час занять та дозволив визначити оптимальні умови ефективного застосування інноваційних технологій навчання. Застосування інноваційних технологій (мультимедійних технологій та кооперативної форми навчання) підвищує рівень професійної компетентності викладачів та якість професійної та науково-технічної підготовки майбутніх інженерів – фахівців нафтогазової галузі.

 

Перелік посилань

1.     Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе. М.: МИСИС, 1989.

2.     Gillies R.M, Ashman A.F. Co-operative Learning. The social and intellectual outcomes of learning in groups. New Fetter Lane, London, 2005. – 255 p.

3.     Информационные технологии обучения математике в школах США. Чошанов М.А. // Educational Technology & Society 9(4) 2006. ISSN 1436-4522. pp. 315-319

4.     Бабкова-Пилипенко Н.П. Інноваційне навчання як передумова комунікативних якостей студентів у процесі вивчення англійської мови//Наукові праці МДГУ, Том 46. Випуск 33.С.189 – 193.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info