zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ НА ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ.

 

Шемигон Н.Ю.

Харків,

Українська інженерно-педагогічна академія.

 

В статье рассмотрена проблема повышения качества профессиональной подготовки иностранных студентов, обучающихся на инженерных специальностях в вузах. Проанализирована сущность и структура профессиональной мотивации будущих инженеров, которая рассматривается в качестве основного условия, способствующего решению проблемы, повышения качества профессиональной подготовки иностранных студентов.

 

Вища освіта являється таким же конкурентним середовищем, які  інші сфери нашої дійсності. Головне завдання для вищої школи України, безумовно, це підготовка якісних фахівців, які будуть  конкурентноздатними на ринку праці не тільки всередині країни, але і за її межами. Підготовка спеціалістів інженерного спрямування завжди була найбільш  складним процесом освіти. Сучасні вимоги до технічної інтелігенції базуються на швидкому розвитку технічного прогресу, внаслідок чого вимоги до професії інженера постійно змінюються. Вітчизняна вища освіта  повинна готувати інженера для ХХІ-го сторіччя, який не тільки має суто фахові знання і навички, а й здатний постійно вдосконалювати свою кваліфікацію. Саме ці якості дозволять майбутньому інженеру конкурувати в професійній діяльності з випускниками вузів зарубіжних країн. Поки що, українська технічна освіта більш приваблива для представників азійських та африканських країн.  Причому, як свідчать статистичні дані, збільшується питома вага студентів з країн Середньої Азії [3]. Отже, наразі, виникає питання високоякісної професійної підготовки не тільки українських а й іноземних студентів.

Однією з умов успішної професійної підготовки майбутнього інженера -  є розвиток мотиваційної спрямованості студента, оскільки саме професійна мотивація є ланкою, що пов’язує особистість з професійним середовищем через внутрішні механізми діяльності. Саме мотиваційні структури особистості визначають як засоби і напрямки діяльності майбутнього інженера в цілому, так і конкретні засоби засвоєння й використання професійних цінностей. З цією метою необхідно розглянути механізми для розвитку мотивації іноземних студентів до навчання, яка являється рушійним засобом діяльності та активності особистості

Проблема мотивів та мотивації є ґрунтовно дослідженою у психолого-педагогічній літературі, це фундаментальні дослідження (Л.С.Виготського, Є.П.Ільїна, В.І.Ковальова, Г.С.Костюка) в яких розглядаються види і генезис мотивів, особливості структури мотиваційної сфери особистості. Існує достатня кількість наукових розробок, присвячених розвитку професійної мотивації інженерів (І.О.Бардус, О.П.Білецька, Т.В.Чаусова та ін.), в той же час недостатньо висвітленими залишаються питання, щодо розвитку та особливостей професійної мотивації іноземних студентів.

Все вищевикладене вимагає  більш детального дослідження питання механізмів формування професійної мотивації студентів-іноземців інженерних навчальних закладів.

На основі професійної мотивації відбувається накопичення знань, досвіду діяльності, усвідомлення своїх здібностей, можливостей, ціннісне самовизначення, забезпечується стимулювання в студента потреб у постійному вдосконаленні своєї професійної діяльності, оволодінні новими професійними знаннями.

На основі аналізу праць науковців мотиви визначаємо як механізми, що усвідомлюються або не усвідомлюються і зумовлюють змістовний бік професійної мотивації, як джерела, рушійними силами  яких виступають потреби. Тобто спрямованість особистості визначають мотиви, відповідно до яких особистість діє. Мотиваційна ж структура особистості може змінюватися в процесі життя залежно від потреб, які є провідними для неї. Внутрішні мотиви призводять до зміни зовнішніх умов та обставин.

Завдяки потребам, що є внутрішнім рушійним початком активного відношення майбутнього інженера до великого масиву навчальної діяльності, виникають ті або інші мотиви. Можна надавати великого значення обраній професії, розуміти її важливу суспільну роль, але при цьому по-різному до неї ставитися. У цьому випадку можна говорити про різну мотивацію професійної діяльності, котра визначається передусім провідними мотивами вибору професії, здатністю задовольнити соціальні та духовні потреби особистості. Усвідомлення визначального значення мотивації для навчальної діяльності спричинило формулювання принципу мотиваційного забезпечення навчального процесу [3, с. 32].

Існують певні обставини, що впливають на мотивацію іноземних студентів: по-перше, це  мовний бар’єр, оскільки, не всі студенти на належному рівні володіють російською, або українською мовами. По-друге, відмінність в професійних функціях фахівців відповідної кваліфікації в Україні та за кордоном. По-третє, різний рівень підготовки по спеціальних предметах фізиці, хімії, математиці та ін. При роботі з іноземними студентами велика роль у формуванні мотивації відводить викладачеві, який є носієм професійної культури, і відповідно мотивації, прикладом високоякісного спеціаліста в тій чи іншій галузі. Викладачам, для розвитку мотивації необхідно пояснювати студентам можливості практичного застосування набутих знань. Оскільки, студенти-іноземці мають, з одного боку, досить високе прагнення  до набуття знань, а з іншого – бажання до їх якомога скорішого практичного застосування. При цьому іноземні студенти навіть більше, ніж українці, поділяють дисципліни на важливі і неважливі. Як наслідок такого поділу – несистемне засвоєння  окремих базових предметів та курсів, які формують підґрунтя для подальшого набуття практичних знань.[5, с.12]

В значній мірі, під впливом особистості викладача, в процесі учбової діяльності виникає та формується позитивна або негативна мотивація до своєї майбутньої професійної діяльності. Тобто ціннісно-мотиваційна сфера особистості, під час навчання або має динамічний розвиток або ні. На кожному етапі навчання різні мотиви спонукають студента до засвоєння знань, це може бути  особистість викладача, який цікаво на високому рівні викладає предмет, або заохочення від батьків. Мотив дозволяє особистості реалізовувати ті потреби та цінності, які вона мала на даному етапі. В процесі подальшої професіоналізації виникає нова ситуація, з’являються нові потреби та цінності. Раніше отримані знання, вміння, навички не зникають а виступають у ролі внутрішніх факторів та передумов для наступного етапу навчання.

Таким чином, процес формування мотиваційного відношення майбутнього спеціаліста до професійної діяльності орієнтується передусім на його суб’єктну позицію. Оскільки цінності професійної діяльності це ті особливості, які дозволяють особистості задовольняти свої потреби, в даному разі професійні. В той же час ефективність процесу формування професійної свідомості майбутнього спеціаліста під час навчання у вищому навчальному закладі залежить від цілої низки факторів, серед яких: особистість викладача, особливості організації освітнього процесу, традиції конкретного учбового закладу, положення даної професійної групи у суспільстві (престижність професії, рівень доходів); вимоги, що пред’являє суспільство до професіонала у тій чи інший галузі. Процес підготовки спеціаліста, виходячи з вищевикладеного, це спеціально організована діяльність, що сприяє формуванню позитивної мотивації  до майбутньої професії.

 

Література:

1.     Бардус І. О. Підвищення професійної спрямованості навчання фізики студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю / І.О.Бардус, Г.О. Шишкін // Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету ( Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 120–125.

2.     Зеер Э.Ф. Психология профессий : уч. пос. для студ. вузов / Э. Ф. Зеер. – [4-е изд., перераб., доп.]. – М. : Академический проспект; Фонд “Мир”, 2006. – 336 с.

3.     Іноземні студенти в Україні: хто вони?. [Електоронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/student_life/39084/.

4.     Чаусова Т.В. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів: Автореф. дис... канд. психол. наук:  / Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. - К., 2004.

5.     Мохаммуд Л. Ф. Соціокультурні чинники адаптації іноземних студентів (на матеріалах Запоріжжя): Автореф. дис... канд. соціол. наук:  / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2012.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info