zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>аналіз економічних об'єктів у динаміці на основі теорії сплайнів

 

Удачина К.О.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Національна металургійна академія України

 

В работе рассматривается вопрос поведения экономических объектов в условиях цикличности и непостоянства временных классов экономической динамики. Использованные современные математические методы: экономической цикломатики, методы приближения, теории сплайнов и аппроксимации —  позволяют более надежно и точно моделировать, анализировать, прогнозировать поведение экономических объектов в условиях стохастичности.

 

Моделювання, аналіз і прогнозування економічної системи поєднує глобальна задача економіки як науки, яка полягає у прагненні на основі окремих показників уявити загальну картину економічного стану середовища. Економічна система постійно еволюціонує, перебуває під дією зовнішніх і внутрішніх факторів, тому дуже складно прогнозувати економічну поведінку об’єктів, а також точно описувати її тенденції у майбутньому. Актуальність теми даної роботи обумовлюється необхідністю прийняття рішень щодо управління процесом виробництва і необхідністю прискіпливого аналізу зв’язків, здатних описати локальну реакцію процесу виробництва на коливання факторних ознак.

Як і будь-якій системі, економічній також притаманні певні властивості: стохастичність, невизначеність, інтервальність, багатокритеріальність, нечіткість значень показників, хаотичність. Однією з головних властивостей є неперервність, ідея якої передбачає використання змінних параметрів, які можуть приймати будь-які значення. Дуже часто ці значення кардинально відрізняються одне від одного. І якщо вже неперервність існує, то вона є у всіх точках, де присутні коливання. Це означає, що модель процесу має і може бути аналітичною і неперервною, що дасть змогу забезпечити більш адекватне відображення структурних змін.

Дослідженню особливостей економічної динаміки, оцінки і контролю реалізації виробничої програми підприємства, виявлення існуючих переваг та недоліків виробничих процесів підприємства і відповідного коригування моделі виробничої програми із застосуванням економіко-математичних методів присвячені роботи наступних вчених: А. Сміта, К. Маркса, А. Маршалла, Д. Кейнса, Яковенка [1], Н. Я. Шкромиди [2], Ф. Б. Боташевої [3], В. С. Астраускаса, Є. В. Борисова [4], Б. В. Гайгаласа, Л. М. Чистова, Р. Х. Ільясова [5]. Віддаючи належне роботам зазначених авторів, слід разом з тим відзначити, що в економічній літературі не отримали певного відображення питання комплексного використання усіх видів виробничих ресурсів з урахуванням коливань факторних ознак.

Ефективне управління економікою має ґрунтуватися на базі сучасних технологічних та інструментальних підходів і точних математичних розрахунків. Недосконалі бізнес-процеси вимагають детального аналізу бізнес-структур у непростій економічній сфері. Звідси виникає потреба у застосуванні неперервних економічних моделей, які б відповідали динаміці економічних процесів з постійно мінливими факторами.

У якості модельних динамічних об’єктів, які можна уявити у вигляді економічних параметрів, були обрані техніко-економічні показники діяльності підприємства, на основі яких розраховується та аналізується виробнича програма. Після розрахунку показників отримуються значення функцій (фазові координати [3]), які хаотично розміщуються на графіку). Кожному можливому стану системи відповідає точка фазового середовища, яка, у свою чергу, задає стан усієї системи. Складність поняття фазового середовища полягає у тому, що стан економічної системи представляється єдиною точкою, а еволюція системи — рухом такої точки по фазовому середовищу. З цього можна зробити висновок, що має місце задача приближення або апроксимації. Ефективний та надійний спосіб її вирішення — це інтерполяція сплайнами.

Принцип сплайн-інтерполяції полягає у розбитті процесу виробництва на ряд етапів з хаотичними даними. Для того, щоб уникнути похибок у процесі обчислень, весь відрізок [a, b] поділяється на часткові відрізки, на кожному з яких функція y(x) замінюється багаточленом невисокого ступеня, має назву кусково-поліноміальної інтерполяції. Перевага використання сплайнів, як одного із способів інтерполяції, полягає у надійності процесу обчислень. На відрізку [a, b] задається безперервна функція y(f), додаються вузли [3]:

                                    (1)

і позначається

,                                                (2)

де .

Якщо функція y(x) задовольняє наступній умові: на кожнім сегменті [xi-1, x], , — сплайн є інтерполяційним кубічним.  Кубічний сплайн знаходиться за формулою:

,             (3)

де ; .

При цьому вся крива являє собою набір кубічних поліномів, з певним чином підібраними коефіцієнтами: аi, bi, ci, di; i — параметр сплайну. Також відомо, що коефіцієнти на кожному інтервалі визначаються з умов сполучення в вузлах:

,                                                (4)

,                                      (5)

,                                      (6)

де i = 1,2,…n-1.

Перевага використання сплайнової інтерполяції полягає у тому, що достатньо знати в вузлах лише значення точки, а не її похідні. Системи лінійних рівнянь, які необхідно вирішувати для побудови сплайнів, дуже добре обумовлені, що дозволяє отримати коефіцієнти поліномів з високою точністю. У результаті навіть дуже великих значень обчислювальна схема не втрачає стійкість.

Моделювання системи аналізу локальної реакції процесу виробництва на коливання факторних ознак допомагає більш точно аналізувати поведінку показників виробничої програми в умовах нестабільної економічної діяльності. Перехід від часових рядів економічних показників до їх взаємозалежностей з побудовою параметричних графіків дозволяє використовувати аналітичні можливості математичного апарату.

Запропонована модель базується на алгоритмах, які входять до складу систем комп’ютерної математики, і може використовуватися для аналізу та планування економічних показників у перспективі з урахуванням різноманітних впливів на об’єкти дослідження.

 

Список використаних джерел

1.     Яковенко В.С. Экономическая цикломатика: теория, методология, практика. [Текст] : автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.13 / В.С. Яковенко. — Ставрополь, 2008. — 55с.

2.     Шкромида Н. Применение сплайн-функций в прогнозировании параметров экономического потенциала промышленных предприятий. [Текст] / Н. Шкромида // Бизнес Информ. — 2012. — №2. — С. 35-37.

3.     Боташева Ф.Б. Кусочно-полиномиальные модели анализа и прогнозирования экономических процессов [Текст] : дис. канд экон наук: 08.00.13 / Ф.Б. Боташева. — Кисловодск, 2002. — 140 с.

4.     Борисов Е.В. Организация рационального использования производственных ресурсов предприятия [Текст] : автореф. дис. канд. экон. наук :05.02.22 / Е. В. Борисов. — Воронеж, 2005. — 19 с.

5.     Ильясов Х.З. Экономическая цикломатика конъюктуры газового рынка [Текст] : автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.13 / Х.З. Ильясов. — Ставрополь, 2010. — 28 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info