zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 37.048.4

 

АКСІОЛОГІЯ ЯК ОДНУ З МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У СТАНОВЛЕННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Якубовська М.С.

доцент кафедри українознавства,

документознавства та інформаційних технологій

Української академії друкарства

кандидат філологічних наук

 

Завдання статті: На прикладі життя і творчості Івана Андрійовича Сала розглянуто аксіологію як одну з методологічних засад культурологічного підходу у становленні творчої особистості сучасного фахівця-професіонала в контексті проблеми розвитку творчості; проаналізовано особливості аксіологічного підходів до процесу становлення творчої особистості в освіті.

Ключові слова: професійна освіта, формування мовленнєвої компетенції, парадигма буття, архетип творчості, творча особистість, аксіологічний підхід, культурологічний підхід.

 

Задача статьи: На примере жизни и творчества Ивана Андреевича Сала рассмотрено аксиологии как одну из методологических основ культурологического подхода в становлении личности современного специалиста-профессионала в контексте проблемы развития творчества; проанализированы особенности аксиологического подходов к процессу становления личности в образовании.

Ключевые слова: профессиональное образование, формирование речевой компетенции, парадигма бытия, архетип творчества, творческая личность, аксиологический подход, культурологический подход.

 

Objective of the article: In the example of the life and work of John A. Sala of values considered as one of the methodological principles of cultural approach in the development of creative personality of modern professionals in the context of the development of creativity; analyzes the features of axiological approach to the process of becoming a creative personality in education.

Keywords: professional education, the formation of linguistic competence paradigm being the archetype of creativity, creative personality, axiological approach, cultural approach.

 

Зміна художньо-освітньої парадигми є характерною ознакою сучасності. Поліцентризм світосприйняття ХХІ ст. репрезентує мозаїчність людського буття, вимагаючи від людини не тільки нових форм освоєння світу і власної життєтворчості, а й покладаючи на неї відповідальність за особистісний вибір. Важливо, аби викладач вищої школи володів не лише фаховими знаннями, а і мав багатогранний життєвий досвід, який би відповідав вимога сучасної педагогіки. В основі вивчення аксіологічного підходу лежать праці В.Біблера, Л.Виготського, М.Гартман, А.Гулиги, І.Зязюна, М.Каган, В.Крижко, О.Лосєв, О.Олексюк, Г.Падалки, С.Росс, О.Рудницької, Л.Столович, В.Татаркевич, М.Хайдегер, А.Шопенгауер В. А. Караковського, А. В. Кір якової, І. Б. Котова, Г. І. Чижакова, Є. Н. Шиянова, Н. Є. Щуркова, Є. А. Ямбурга та ін.

Творчість сучасного письменника, науковця, громадського діяча Сала І.А. має велика значення для репрезентації утвердження методологічних аксіологічних засад у формуванні культурологічних основ сучасної професійної освіти. Про це свідчить біографія письменника. «Іван Андрійович Сало народився 24 серпня 1940 року в селі Старе Село Рава-Руського району Львівської області. Після закінчення Магерівської середньої школи в 1957 році поїхав у Донбас, де працював прохідником на шахті „Червоний Профінтерн” у місті Єнакієве. Повернувшись у 1959 році додому на Львівщину, до грудня 1960 року працював на будівництві шахти № 4 „Великомостівська” м. Червонограда.

З 1961 року по серпень 1963 року проходив військову службу в Уральському військовому окрузі. У серпні 1963 року вступив на факультет журналістики Львівського державного університету, який закінчив у 1968 році.

Працював на комсомольській, журналістській і партійній роботі у Сокалі, Радехові, Луцьку, Львові. З 1969 по 1987 рік проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах керівника політвідділу Львівського УВС на транспорті МВС СРСР і начальника циклу соціально-економічних наук Львівського пожежно-технічного училища. У цей період закінчив Вищі Академічні Курси керівних кадрів МВС при Академії Міністерства внутрішніх справ СРСР у Москві (1982 р.), а також факультет підвищення кваліфікації викладачів суспільних дисциплін вищих і середніх спеціальних навчальних закладів Ленінградського державного університету ім. О. Жданова (1985 р.). У 1988 році прийнятий в члени Спілки письменників СРСР.

З 1990 по 1994 рік – депутат Львівської обласної ради першого демократичного скликання. З 1995 по 2006 рік – головний редактор всеукраїнської газети правоохоронних органів „Міліцейський кур’єр”. Указом Президента України від 20 серпня 1999 року Іванові Салу присвоєно почесне звання „Заслужений журналіст України”. У 2004 році нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України „За особливі заслуги перед Українським народом” [8].

Вивчення багатогранної творчості і широкоаспектної діяльності Івана Андрійовича Сала сприятиме формуванню у сучасних студентів основи аксіологічних цінностей, оскільки мова іде про особистість, у якої культурологічна естетика парадигми художнього творчості завжди відповідала парадигмі життєдіяльності. Гуманітаризація ж вищої освіти настійливо вимагає переорієнтації з предметно-змістового принципу навчання основ наук на вивчення цілісної картини світу, на трансляцію не "чистих", а "олюднених" знань з опорою на базові цінності людства [1].

Персонажі творів письменника Івана Сала відзначаються високим життєвим потенціалом. Наскрізною лінією художніх творів письменника є осмислення аксіологічного вчення про цінності та їх співвідношення з реальним світом, які визначають спрямованість людської діяльності та мотивацію людських вчинків. Це питання сенсу життя та історії, спрямованості й основ пізнання, кінцевої мети й виправдання людської діяльності, відносин особистості й суспільства та ін. На прикладі детального вивчення використання художньої творчості у навчальному процесі ми спостерігаємо, як аксіологічний методологічний підхід обумовлює пріоритетний розвиток загальнокультурного компоненту в змісті, формах і методах вузівського навчання, що, в свою чергу, допомагає долати утилітарно-прагматичний, технократичний підхід до фахової освіти.

Як показує використання творів Івана Сала у програмах навчальних курсів «Сучасний літературний процес» та «Українська мова професійного спрямування» проблема гуманітаризації сучасної освіти має яскраво виражений аксіологічний характер. Знання без трансляції ціннісного ставлення до них є не лише мертвими, а і небезпечними. Методологічна аксіологічна засада у культурологічному напрямі – це особлива форма функціонування педагогічної свідомості, яка керує мисленням педагога і полягає у прагненні і вмінні проводити методичний пошук, спрямований на відшукування особистісних смислів художніх і педагогічних явищ, необхідних для розвитку світогляду особистості.

Вирішення цієї проблеми полягає у засвоєнні і використанні особливих методологічних знань, необхідних для дослідження мистецьких явищ. Тепло рідної землі, щастя жити і працювати на ній, світло родинного затишку, краса людських взаємин, щирість і простота звичайних людських буднів – характерні мотиви творчості Івана Сала. У своїх творах письменник змальовує людей, з якими щоденно зустрічається, яких відчуває і розуміє; змальовує світ, який відчуває на відстані душі.

У трактуванні персонажів творів письменника Івана Сала, цінності – це такі специфічно соціальні визначення об'єктів навколишнього світу, що виявляють позитивне чи негативне значення цих об'єктів для людини й суспільства (благо, добро й зло, прекрасне й потворне, які містяться в явищах суспільного життя і природи). Цінність у їх розумінні виступає як властивість предмета або явища тільки тому, що ці предмети або явища залучені у сферу суспільного буття людини і є носіями певних соціальних відносин. Ціннісне ставлення виникає внаслідок залучення того чи іншого об'єкта у сферу інтересів людини та її діяльності.

Цінності, за переконанням Сала І.А., завжди мають історичний характер, вони змінюються залежно від історичної епохи, від змін змісту та форм людської життєдіяльності. В основі цих підходів лежить філософська теорія цінностей, яка оформилася як самостійна наукова дисципліна у другій половині XIX ст., А в XX ст. відбулося широке звернення до теорії цінностей в різних сферах наукової думки, і в тому числі в педагогіці. Для персонажів творів Сала І.А. надзвичайно важливе розуміння того, що світ цінностей об'єктивний, це – сама соціокультурна реальність, життя людини і суспільства. Цінності життя стають змістом навчання і виховання: вони повсякчас вирішувати проблему "як жити".

Однак цінності у їхньому світовідчутті мають і особистісні прояви, ціннісні орієнтації. Власне вони детермінують ставлення особистості до навколишнього світу і самої себе. Навколишній світ живе і видозмінюються на гранях витонченої душі ліричних персонажів письменника Івана Сала. Несподівана ремінісценція світу, де саме життя відсіває лжесправжність і де людська душа навчилася відчувати навколишній світ за найсуттєвішими канонами є парадигмою творчого мислення письменника, науковця Івана Сала.    Його художньо-естетичне кредо – утвердження вічних проблем взаємозв'язку життя і слова. Працюючи на літературній ниві, словом науки і словом письменника він утверджував ідеали добра і краси, прагнув, щоб основою творчих малюнків було життя глибинне у всій своїй багатогранності.

На прикладі персонажів творів Івана Сала досліджуємо, як виховання в системі педагогічної аксіології будується як процес освоєння цінностей. Він включає кілька етапів: пред'явлення цінності в реальних умовах; первинне оцінювання, забезпечення емоційно позитивного ставлення до даної цінності; виявлення сенсу цінності та її значення; прийняття усвідомленої цінності; включення прийнятого ціннісного ставлення в реальні соціальні умови дій і спілкування вихованців; закріплення ціннісного ставлення в діяльності та поведінці персонажів. Важливо, що всі ці процеси у площині художнього твору мають швидший момент трансформації, оскільки включається могутній вплив емоційного начала художнього твору. Таким чином, ми спостерігаємо, як художня література має глибші пізнавальні можливості, ніж наука. Її основне кредо – культура це засвоєні цінності.

За переконанням письменника Сала І.А., культура людства, зокрема художня культура, є сукупною мудрістю, що виражає прадавню єдність – істини, краси і добра. Площину його художніх творів пронизує інтелектуальне начало. Художня умовність у творах письменника стає грою розуму. Художнє пізнання є проміжним між логічною і чуттєвою конкретністю.

У творах Сала І.А. спостерігаємо, як притаманний мистецтву конкретно-чуттєвий і водночас узагальнений вид осягнення та образного вираження дійсності, який є результатом художньої діяльності дозволяє засвоїти, осмислити та чуттєво пережити суттєво значущі для людини і суспільства цінності. Епічна колоритність духовної візії епохи творять у новелах Сала І.А. світле тремтіння, яке є основою емоційного відчуття часу як парадигми буття.

Персонажі творів письменника Сала І.А. живуть у трудових буднях, у щоденній праці, у родинному і товариському спілкуванні, у задушевних піснях і щирих розмовах. Як свічечку на вітрах холодного часу, доводиться зберігати душу – словом, піснею, щирістю. Письменник з високою вимогливістю аналізує свій час; бо, вважає, що лише чесність і справжність є неодмінною умовою життя і творчості кожної людської індивідуальності. І є істинні людські чесноти цінності, які не минають із віками і які є найвищими духовними клейнодами.

На прикладі численних досліджень творчості письменника Івана Сала бачимо, як художніми засобами письменник створює панораму життя, дозволяючи реципієнтам майже фізично відчути його. Ця схожість з дійсністю досягається через відбір характерних ознак, що актуалізують у нашій свідомості образ дійсності у всій повноті її реального існування.

Значення цих ознак у процесі сприйняття є дуже важливим. Художнє зображення є умовним, загальним, в ньому є не тільки наближення до дійсності, ідентифікація себе з нею, а й відсторонення від неї, деформація, оскільки, щоб зрозуміти смисл художнього твору, людині необхідно у свідомості „декодувати” текст, в основі якого знакова система певного виду мистецтва. Література є одним із важливих видів мистецтва. Письменник Сало І.А. веде чесний діалог і зі словом, і з сучасником; бо конкретними справами утверджує високі моральні цінності і духовний чин, засвідчуючи свої духовні ідеали.

Сприймаючи твір, ми актуалізуємо власні життєві уявлення, емоції, почуття. Мистецтво ж, створюючись на основі специфічних художніх засобів, передає нам почуття, оцінки, соціальні смисли, ідеали, кристалізовані у мистецьких творах, змушуючи нас формувати засадничі критерії, а разом з цим – систему цінностей і ідеалів. Чим сильніший духовний потенціал твору, тим більший вплив твору на особистість.

Філософія буття – одна із визначальних проблем, що осмислюється у творчості письменника Сала І.А.. Визначаючи тісний зв'язок ліричного героя зі своїм духовним корінням, історією, Батьківщиною – письменник визначає духовні постулати сучасності. Батьківську поле, чесна праця, глибинність думки і відчуття доброти та товариськості, щирості та людяності визначають долю людини на безконечних життєвих просторах.

На прикладі аналізу його творів ми бачимо, як художнє сприйняття передбачає інтелектуальну активність особистості, її здатність „розкодовувати” художній смисл, виявляти його у багатоманітності зображально-виражальних засобів мови кожного конкретного виду мистецтва. Композиційним обрамленням творів письменника Івана Сала є ліричні ремінісценсії, які письменник або вплітає у загальний тон оповіді, або виділяє окремими тематичними пластами. За допомогою цих розділів поєднуються різні часові площини. Автор розглядає проблеми духовно-історичного буття доби з позиції людини сучасної епохи. Дріб'язковість і суєту розвіюють вітри історії, залишаючи пам'ять і усвідомлення високої суті чину.

На прикладі вивчення творчого досвіду письменника Сала І.А. нами було вивчено, як виражається ціннісний результат сприйняття творів. Існує кілька позицій у цьому питанні: освоєння цінностей безпосередньо залежить від їх усвідомлення, де були практиковані епістемологічні форми роз'яснень, бесід, дискусій; ступінь освоєння цінностей виявлявся на рівні мотивів соціальної поведінки: практикувалися твори-роздуми, твори-мініатюри, твори-дискусії тощо. Найважливішим, на наш погляд, результатом на аксіологічному рівні є формування осмисленого ціннісного ставлення до твору. Ціннісне ставлення має трикомпонентну структуру: когнітивний компонент; емоційно-оцінний компонент; поведінковий компонент, в основі якого лежить формування вміння, навичок, поведінкової готовності до певних соціальних дій. "Виховані діти – це діти, які вміють виявляти сенс у цих заходах, здатні виявляти ціннісний зміст у предметних ситуаціях, долучені до взаємодії зі світом на рівні цінностей, ... тому здатні самостійно вибудовувати власну поведінку і власне життя на рівні сучасної культури, в контексті якої вони народилися "[9, 19-20].

У архетипі персонажів творів Сала І.А. немає головного і другорядного – все підпорядковане величезному космічному оркестрові буття; де вищі закони доповнюють закони розвитку кожної людської індивідуальності. Вони орієнтується і на утвердження глобальних цінностей: природа, культура, любов, сім'я, праця, свобода; і на формування якостей особистості: духовність, творчість, співпраця, відповідальність, толерантність, гуманізм. І як підсумок досягнутого: утвердження згоди, що справді людське визначається трьома головними цінностями – істина, добро, краса, які взаємно доповнюють і взаємно обумовлюють один одного. Як свідчить досвід вивчення творчості письменника сала І.А., набуття ціннісних орієнтацій – це процес поступових, часто одночасних змін у розумовій, морально-естетичній, діяльнісно-вольовій сферах особистості. Таким чином, на прикладі життя і творчості Івана Андрійовича Сала нами розглянуто аксіологію як одну з методологічних засад культурологічного підходу у становленні творчої особистості сучасного фахівця-професіонала в контексті проблеми розвитку творчості, яка стверджує, що успішність ціннісно-орієнтаційної діяльності залежить від цілісності функціонування та гармонії всіх його складових.

 

Використана література:

1.          Гончаренко С.У. І все-таки гуманітаризація // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 12 – 18.

2.          Зязюн І.А. Філософія освіти: парадигми і технології // Педагогічні новації cтоличної освіти: теорія і практика. – К., 2001, – С. 7 – 20.

3.          Проблеми інтеграції у сучасній професійній освіті: методологія, теорія, практика: Монографія / За ред. І. Козловської та Я.Кміта. – Львів: Сполом, 2004. – 244 с.

4.          Cало І. Львівський Вавилон. – Львів: Каменяр, 2010. – 350 с. Про неспроможність органів влади Львівської області розв’язувати соціально- економічні і політичні проблеми сьогодення.

5.          Сало І. Твори: Том 1. – Оповідання, новели, етюди, есе. – Львів: Каменяр, 1999. – 440 с.

6.          Сало І. Твори: Том 2. – Повісті. – Львів: Каменяр, 2000. – 452 с.

7.          Сало І. Твори: Том 3. – Публіцистика. – Львів: Каменяр, 2002. – 464 с.

8.          Біографія Сала І.А. // http://journ.lnu.edu.ua/WebPage_TPZ/salo.htm

9.          Щуркова Н.Є. Нове виховання. М., 2000.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info