zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Система показників та інформаційне забезпечення комплексної оцінки фінансово-економічної діяльності бюджетних установ

 

Дудник В.В.

м. Дніпропетровськ,

Національна металургійна академія України

 

This paper examines a method of forming an indicator system and providing data support for evaluation of financial and economic activities in state-financed institutions as a part of implementation of a controlling system in enterprises. We show a step-by-step analysis of financial and economic activities in an enterprise which facilitates improvements in the financial controlling system of the enterprise.

 

Відомо, що контролінг являється концепцією системного управління і впроваджується, як правило, там, де управління знаходиться в кризі або господарська діяльність не задовольняє сучасні вимоги і вимоги ринку. До чинників, що є підставою для створення системи контролінгу в організації відносяться погіршення економічних показників, поява нових цілей; відсутність узгодження цілей; застарілі методи планування і аналізу; невідповідність наявних методик обліку і аналізу вимогам для відстежування діяльності і ухвалення управлінських рішень; дублювання або відсутність деяких функцій, наявність конфліктних ситуацій при їх виконанні. За наявності цих чинників з’являються передумови впровадження системи контролінгу за різними напрямами: організація, продукція, закупівлі, персонал, устаткування, система інформаційного забезпечення і звітність [1].

Фінансово-економічний аналіз являється однією з найважливіших функцій системи контролінгу на підприємстві, і дозволяє вирішити питання розробки стратегії і тактики підприємства, контроль над їх виконанням отримання об’єктивних оцінок результативності діяльності підприємств і виявлення резервів її підвищення. В процесі дослідження діяльності підприємства доцільно використання моделей, що надають можливість використання отриманих результатів як в якості орієнтира майбутнього розвитку економічної системи, так в якості бази для порівняння і оцінки досягнутого стану для обґрунтування та прийняття управлінських рішень в конкретній ситуації.

Враховуючи, що аналіз фінансово-економічного стану підприємства передбачає не лише поточну оцінку діяльності підприємства, але і оцінку стану підприємства в майбутніх періодах, то отримані результати можна використати для прогнозування.

Фінансово-економічна діяльність підприємства потребує всебічного аналізу, який можливо проводити за наступними кроками:

Крок 1. Формування та аналіз мети діяльності підприємства. Проведення фінансового аналізу залежить перш за все від мети та задач підприємства, включаючи власника засобів виробництва (держава), персоналу підприємства і керівництва, постачальників та партнерів, податкових органів. Всі вони зацікавлені в ефективній діяльності підприємства. Наприклад, власників засобів виробництва, що мають долю в капіталі підприємства, цікавлять фінансові результати і фінансова незалежність підприємства, персонал підприємства та керівництво зацікавлені в фінансових результатах, рентабельності виробництва та ін.

Крок 2. Формування інформаційної бази. Базою для комплексного економічного аналізу являються матеріали фінансової звітності, оскільки реальний процес діяльності підприємства фіксується в комплексній системі бухгалтерського обліку. При цьому комплексність фінансового аналізу передбачає використання систем показників в цілому, а не окремих показників. Важливими вимогами до системи показників є: широта охвату показниками системи всіх сторін діяльності підприємства, взаємозв’язок цих показників, логічна побудова одних показників з інших.

Крок 3. Побудова таблиці порівнянь. На цьому кроці окремі статті балансу підприємства та звіту про фінансові результати агрегуються з метою розрахунку фінансових коефіцієнтів і групуються в окремі специфічні групи, для яких формується матриця попарних порівнянь фінансово-економічних показників. Під матрицею попарних порівнянь мається на увазі матриця ||Фij||N´N фінансово-економічних показників, елементами якої є [ ]

,                   (1)

де t(Фi) – темп росту i-го показника (розраховується як відношення значення показника в поточному та базовому (попередньому) періодах, тобто t(Фi)=Фi(t)/Фi(t-1); N – кількість фінансово-економічних показників.

Темпи росту показників вважаються не порівнюваними, якщо для відомих в поточному періоді фінансових коефіцієнтів не можливо встановити, якою повинна бути їх позитивна динаміка – направлена на зростання чи спадання.

Процес формування динамічної моделі аналізу складається з наступних етапів: формування та аналіз мети; відбір аналітичних коефіцієнтів; формування груп фінансово-економічних показників; впорядкування фінансово-економічних показників кожної групи за темпами їх росту чи приросту; побудова матриці попарних порівнянь фінансово-економічних показників з використанням фінансово-оперативних коефіцієнтів.

Крок 4. Аналіз інформаційної бази доцільно проводити в наступному порядку:

4.1. За вихідними даними статей балансу підприємства і звіту про фінансову діяльність будується фактична матриця попарних порівнянь темпів росту фінансово-економічних показників, що входять до певної групи.

4.2. Розраховуються узагальнюючі оцінки фінансового стану підприємства за групами показників, які характеризують ступінь наближення фактичної матриці до еталонної, тобто:

,                                            (2)

де С − оцінка фінансово-економічної стабільності підприємства; N − кількість показників в еталонній моделі; i,j − номера показників; аij − елемент матриці співпадань фактичного та еталонного співвідношення темпів росту показників (дорівнює одиниці, якщо значення фактичного співвідношення темпу росту показника не менше відповідного еталонного значення і нулю в інших випадках); eij − елемент матриці еталонних співвідношень між темпами росту показників.

Оцінка стабільності змінюється в діапазоні [0-1] і чим ближче оцінка стабільності до одиниці, тим більше еталонних співвідношень між показниками виконано.

4.3. Проводиться факторний аналіз узагальнюючих оцінок фінансового стану підприємства, в процесі якого визначаються і оцінюються за ступенем впливу основні фактори, що впливають на господарську діяльність підприємства [ ].

4.4. Проводиться якісний аналіз отриманих результатів з метою виявлення проблем та напрямів підвищення фінансово-економічної стабільності підприємства;

4.5. Прогнозування параметрів фінансового стану в короткотерміновій або віддаленій перспективі [ ].

Крок 5. Формування комплексної рейтингової оцінки фінансово-економічного стану підприємства. Комплексна рейтингова оцінка повинна враховувати все важливі параметри фінансово-економічної та виробничої діяльності підприємства і при її побудові необхідно використовувати дані про виробничий потенціал підприємства, його рентабельність та ділову активність, фінансову незалежність і майновий стан та ін.

Рейтингову оцінку можна визначати за формулою адитивної згортки [3]:

, ,                                                      (3)

де  - ваговий коефіцієнт, ;  – оцінка за i-ю групою показників.

Вагові коефіцієнти отримуються після ранжування показників на основі експертних оцінок:

.                                                     (4)

При цьому кожний з експертів пропонує свій порядок за спаданням значущості блоків фінансово-економічних показників. На основі переваг експертів будується узаганена ранжировка вигляду (4), потім будується матриця попарних порівнянь за групами показників фінансової звітності. При цьому, якщо одній групі показників віддається перевага в порівнянні з іншою, то відповідний елемент матриці попарних порівнянь хij дорівнює одиниці, інакше − нулю. Розрахунок вагового коефіцієнта відповідного групи проводиться за формулою:

.                                                        (5)

Припустимо, що виділено шість груп показників фінансової звітності (наприклад ліквідності платоспроможності, ділової активності, рентабельності, фінансової незалежності, положення на ринку цінних паперів, майнового положення) (таблиця 1).

 

Таблиця 1.

Матриця попарних порівнянь за групами показників фінансової звітності і

 розрахунок вагових коефіцієнтів

Група показників

1

2

3

4

5

6

Сума

Ваговий коефіцієнт

1

ділової активності

1

1

1

1

1

1

6

0,28571429

2

рентабельності

0

1

1

1

1

1

5

0,23809524

3

майнове положення

0

0

1

1

1

1

4

0,19047619

4

фінансової незалежності

0

0

0

1

1

1

3

0,14285714

5

ліквідності платоспроможності

0

0

0

0

1

1

2

0,0952381

6

положення на ринку цінних паперів

0

0

0

0

0

1

1

0,04761905

 

Таким чином, проведення комплексного аналізу фінансово-економічного стану підприємства на основі динамічного аналізу з використанням еталонної матриці надає можливість отримати об’єктивну оцінку поточного фінансового стану та фінансових результатів підприємства; виявити причини зміни фінансового стану та фінансових результатів підприємства; розрахувати комплексну оцінку, що враховує найважливіші параметри фінансово-економічної та виробничої діяльності підприємства; підготувати обґрунтовані управлінські рішення в області фінансів з метою покращення фінансового стану і фінансових результатів підприємства, підвищення ефективності господарчої діяльності.

 

Список використаних джерел

1.     Зоріна О.А. Організація контролінгу в Україні: питання теорії і практики / О.А. Зоріна // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. Вип.. 647(113) : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Львів, 2009.

2.     Лаута Ю.С., Герасимов Б.И. Создание системы контроллинга на промышленном предприятии/ Под научн.ред. д-ра эконом, наук, проф. Б.И. Герасимова. — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-ma, 2005 — 96 c.

3.     Яковлєв Ю.П. Контролінг на базі інформаційних технологій [Текст]: Навчальний посібник / – К: Центр навчальної літератури, 2006 – 318 с.

4.     Ярощук С. Роль концепції «контролінгу» в процесі управління підприємством [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.library.tane. edu.ua/images/nauk_vydannya/VMtcdg.pdf. – Назва з екрана.

5.     Об управленческом контроллинге [Електронний ресурс] / Режим доступу http://www.intalev.ua/. – Назва з екрана.

6.     Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его поддержки [Електронний ресурс] / Режим доступу http://www.management. com.ua/finance/ – Назва з екрана.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info