zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРІВ У КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Хоцкіна С.М.

Україна, м. Кривий Ріг,

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

В статье на основе анализа, сравнения научной информации, опыта преподавательской деятельности скорректировано систему понятий (профессиональные и личностные коммуникативные способности, компоненты структуры, общие и специфические особенности культуры профессионального общения) в контексте формирования культуры профессионального общения будущих горных инженеров в процессе гуманитарной подготовки.

 

Розвиток української освіти сьогодні відбувається в умовах соціально зорієнтованої економіки. Відповідно, у навчальному процесі вищих навчальних закладів закцентовано увагу на дисциплінах, що враховують аспекти підготовки конкурентоспроможного фахівця. Тому сучасному гірничому інженеру необхідно володіти культурою україномовного спілкування, навичками роботи з інформацією задля професійного зростання. Особливого значення це набуває у процесі професійної підготовки, оскільки важливим чинником становлення фахівців гірничого профілю постає формування особистості, що володіє не лише профільними знаннями, а й сучасними формами спілкування.

Актуальність проблеми, її недостатнє теоретичне розроблення в сучасних умовах формування національної системи освіти, потреби застосування й використання у практичній діяльності зумовлюють актуальність проблеми культури професійного спілкування майбутніх гірничих інженерів у контексті вивчення дисциплін гуманітарного циклу.

Дослідження системи підготовки гірничих інженерів в Україні ґрунтується на сучасних положеннях професійної підготовки у вищій школі: філософія вищої освіти (І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк); неперервна професійна освіта (С. Гончаренко, Н. Ничкало, С. Сисоєва); професійна підготовка фахівців у вищих навчальних закладах (З. Бакум, С. Караман, О. Матвієнко, О. Топузов); формування професійної компетентності майбутніх фахівців (Н. Бібік, О. Пометун, О. Савченко, Л. Хоружа); теорії мовленнєвої діяльності (Л. Виготський, П. Гальперін, О. Леонтьєв); теорії мовної комунікації (В. Паращук, О. Семенюк, О. Яшенкова).

Теоретичні засади формування культури професійного спілкування розглядаємо в контексті взаємозалежності та взаємозумовленості низки понять компетентнісного підходу (зокрема, компетенції, компетентності), за основу брали теоретичні засади науковців різних царин дослідження (лінгвістів: Д. Хаймса, Ноама Хомського, Г. Меленка, Ю. Караулова, М. Вятютнєва та ін.; педагогів: З. Бакум, В. Введенського, А. Хуторського та ін.; психологів: Б. Ананьєва, Г. Андреєвої, Л. Виготського, І. Зимньої, Г. Костюк, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, та ін.).

Так, під компетенцією розуміємо сукупність знань, умінь, навичок, якостей гірничого інженера, необхідних для продуктивної діяльності (категорія, яка стосується предметного аспекту навчання (об’єкта). У сутність поняття компетентність покладаємо володіння особистістю певною компетенцією; це – інтегральна якість, що виявляється в загальній готовності (за наявності здібностей) до діяльності, заснованої на знаннях, досвіді та зорієнтованої на самостійну успішну діяльність (суб’єктна категорія).

Під час теоретичного аналізу з’ясовано, що ефективність формування культури професійного спілкування майбутніх гірничих інженерів залежить від органічного поєднання фахової підготовки з комунікативною, що сприяє всебічному розвитку майбутніх фахівців. Визначено основні чинники, що забезпечуватимуть таку цілісність, зокрема: залучення теоретичних професійних знань у реальну навчальну діяльність студента як способу досягнення мети у формуванні культури спілкування; сприяння творчому застосуванню науково-теоретичних знань і практичних навичок із гуманітарних та спеціальних дисциплін; забезпечення продуктивної взаємодії в навчальному процесі, що є запорукою розвитку комунікативних умінь; успішний соціальний досвід та професійне самовизначення особистості.

На основі аналізу Галузевого стандарту вищої освіти майбутній інженер у процесі діяльності виконує чотири основні виробничі функції: проектувальну, дослідницьку, формування яких розпочинається у блоці фундаментальної підготовки; організаційну і технологічну, які формуються переважно у блоці професійно-практичної підготовки. Відповідно, з урахуванням специфіки професійного навчання окреслено професійні та особистісні комунікативні здатності майбутніх гірничих інженерів. Професійні – відображають знання й уміння, що безпосередньо співвіднесені з фаховою підготовкою. Особистісні – охоплюють здатності до здійснення професійно зорієнтованої комунікації.

Професійні: орієнтування в інформаційному просторі та прогнозування алгоритмів організації пізнавального процесу; вміння планувати, передбачаючи наслідки професійної діяльності; прогнозування розвитку виробничої ситуації; володіння професійною компетентністю; аналіз змісту професійно-виробничої діяльності; внесення коректив у систему підготовки через спостереження; контроль і корекція суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Особистісні: керування власною поведінкою; прагнення до самовдосконалення (самоосвіта, самопідготовка); комунікативна культура мислення та мовлення; творча конструктивна взаємодія учасників комунікативної діяльності на основі суб’єкт-суб’єктних відносин.

Свідченням притаманності особистості культури професійного спілкування є вміння вступати у спілкування, співвідносити власні інтереси з інтересами партнера, уміння обирати прийоми спілкування та контролювати хід, результати спілкування, що виявляється як у комунікативній діяльності загалом, так і в окремо визначеному професійно зорієнтованому комунікативному акті [3].

Відповідно, культуру професійного спілкування майбутніх гірничих інженерів визначаємо як комплексну якість майбутніх гірничих інженерів, якій притаманна участь у комунікативній діяльності з погляду ефективного виконання об’єктивної функції взаємодії, що забезпечує інтеграцію особистості у виробничо-професійній галузі на основі вивчення дисциплін гуманітарного циклу та професійно спрямованих; є підґрунтям комунікативної діяльності та впливає на її якісні характеристики. Відтак у змістовому аспекті виокремлюємо такі структурні компоненти:мотиваційно-ціннісний (характеризує мотивацію щодо майбутньої професійної діяльності, поєднує професійні інтереси, установки та вироблення позитивного ставлення до комунікативної діяльності); конативний (охоплює загальні та специфічні комунікативні уміння, які дозволяють установлювати контакт зі співрозмовником і керувати ситуацією взаємодії); поведінково-діяльнісний (сприяє формуванню та розвитку творчих здібностей, необхідних для самореалізації особистості щодо ефективного використання умінь професійного самовдосконалення).

Задля виокремлення особливостей культури професійного спілкування майбутніх гірничих інженерів ми проаналізували Галузевий стандарт вищої освіти та освітньо-кваліфікаційні вимоги підготовки гірничих інженерів. В основу покладено ті чи ті види професійної діяльності, що реалізуються завдяки комунікації. Визначили професійні й особистісні комунікативні здатності в контексті виокремлених загальних здатностей, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою, на основі чого визначили систему загальних (володіння культурою мислення; окреслення професійно значущих якостей майбутніх гірничих інженерів; тощо) та специфічних (взаємозв’язок предметних і професійних (фахових) дисциплін; уміння інтегрувати знання в систему категорій, що сприяють розвитку професійно зумовленого мислення; тощо) особливостей формування культури професійного спілкування майбутніх гірничих інженерів.

Логічним у контексті досліджуваної проблеми є подальше розкриття змісту етапів навчально-пізнавальної діяльності (цільового, мотиваційного, змістового, процесуального, контрольно-оцінного, результативного), що, відтворюючи специфіку навчання, сприяють культурі професійного спілкування майбутніх гірничих інженерів. Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на тому, що визначені пріоритетними підходи детермінують специфіку добору дидактичних принципів та методів, що зумовлює необхідність окреслення забезпечення діалогічності процесу засвоєння знань.

Оскільки реалізація будь-якого підходу передбачає системність вибору відповідних принципів, вважаємо за необхідне зазначити, що має місце єдність загальнодидактичних, загальнометодичних та специфічних принципів, відповідно до яких визначено систему методів на основі окреслених пріоритетних підходів у процесі викладання дисциплін гуманітарного циклу підготовки, зокрема «Української мови (за професійним спрямуванням)», «Наукового мовлення». До специфічних пропонуємо додати принцип бінарності, сутність якого полягає у спорідненості структури завдань і процесу професійного становлення; текстоцентричний (формування культури професійного спілкування майбутніх гірничих інженерів на текстовій основі), що передбачає визнання тексту як найважливішої одиниці. У процесі творчої суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників пізнавальної діяльності розкриваються теоретичні та практичні проблеми типів і видів мовленнєвої діяльності майбутніх гірничих інженерів; визначальних комунікативних ознак культури мовлення майбутніх фахівців. Відбір вправ і завдань спрямовано на розвиток фахового мовлення, знань загальних закономірностей професійного спілкування, ціннісних орієнтацій з урахуванням вікової специфіки, вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик та професійно зорієнтованих текстових одиниць усного й писемного мовлення.

Доведено, що за умови створення ситуації живого спілкування, в якій має місце самостійне мислення, - мовлення стає більш змістовим та аргументованим. Відтак перспективами подальших наукових розвідок є розроблення системи професійно зумовлених контекстних діалогових ситуацій задля розвитку професійного мовлення майбутніх фахівців.

Література

1.         Перспективні освітні технології : наук-метод. посіб. ; за ред. Г. С. Сазоненко. – К. : Гопак, 2000. – 560 с.

2.         Сучасна вища школа : психолого-педагогічний аспект : [монографія] / АПН України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти ; за ред. Н. Г. Ничкало. – К. : ВІПОЛ, 1999. – 442 с.

3.         Хоцкіна С. М. Формування комунікативної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед наук : 13.00.04 / Хоцкіна Світлана Миколаївна. – К., Київський університет ім Б. Грінченка, 2013. – 295 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info