zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КУЛЬТУРА ЯК ДОМІНАНТНА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ХХІ СТОЛІТТЯ

 

Пуларія Т.В., кандидат культурології,

Україна, м. Дніпропетровськ,

Академія митної служби України,

доцент кафедри митної ідентифікації

культурних цінностей та гуманітарної підготовки

 

Аннотация. Статья раскрывает приоритетное значение культурной составляющей в формировании личности нового тысячелетия, что включает в себя овладение многими культурными кодами, осознание исторической судьбы украинской культуры и диалог культур в широком понимании этого понятия.

 

Чи не найпершою освітянською задачею є виховання особистості – свідомого індивіда, який займає певну позицію у суспільстві і виконує певні соціальні ролі. Активність життєвої позиції особистості зумовлена багатьма чинниками: економічними, політичними, культурними, національними тощо. Саме творча особистість, за англійським культурологом А. Тойнбі, стає рушійною силою культурного процесу, бо вона здатна дати «відповіді» на ті «виклики», які кидає їй природа, суспільство та внутрішня нескінченність самої людини [5].

В той же час поняття культури означає універсальне відношення людини до світу, через яке людина створює світ і самого себе. Це не тільки система спільних цінностей – матеріальних і духовних, як зазначає професор М. Каган, а це ще і міра людського у людині та суспільстві [6]. Співзвучним до цього є визначення культури, запропоноване філософом М. Гайдеґґером: культура – це «реалізація верховних цінностей шляхом культивування вищих людських гідностей» [7, с. 42 ].

Кожна людина певною мірою є продуктом власної культурної творчості. Вона постійно перебуває у пошуку власної ідентичності: соціальної, національної, конфесійної, гендерної, психологічної тощо. Це закономірний процес, який вимагає від людини оволодіння багатьма культурними кодами.

ХХІ століття, пронизане стрімким розвитком інформаційних технологій, тиском віртуальної реальності, небезпекою масовості та уніфікації, жахливістю інформаційних воєн, породжує кризу ідентичності особистості, у тому числі і втрату поняття національної самобутності або нерідко – утворення хибної ідентичності. Пізнавання себе через «іншого», очима «іншого», своєї культури «очима іншої культури» (М. Бахтін) [1, с. 334], через діалог культур, а не їх протистояння є нагальною вимогою сьогодення. Чому це так важливо?

Світ не є культурно однорідним. Спроби типологізувати культурні відмінності на основі бінарних опозицій призвели до виділення понять «культура Заходу» та «культура Сходу», в основі яких лежить найстародавніша у культурі опозиція «чоловіче–жіноче», «інь–ян». Культурі Заходу властиве «надмірне домінування чоловічого начала в масовій свідомості, авторитаризм та нічим не обмежена конкурентність, ухил в бік технократизму, лінійності та аналітичності соціального мислення, людська автомізованість, превалювання в усьому логіки, волі, фізичної (матеріальної) сили, формальних стосунків тощо» [3, с. 33]. «Хворобливість» «інь»-властивостей Сходу науковці вбачають у «патерналізмі, конфуціанстві, повазі до влади, пріоритеті особистісних стосунків і взаємообов’язань навіть у діловій сфері, рівноправному партнерстві, державній підтримці бізнесу, житті за космічними фрактальними принципами тощо» [3, с. 33].

Поляризація та протистояння психокультур Заходу і Сходу (свідоме чи несвідоме) вкрай небезпечне. Про це нам сигналізують геополітичні конфлікти сучасності, страждання від яких повною мірою відчув кожен українець. У той же час функціонування цілісного архетипу «інь-ян» у психокультурі будь-якої спільності свідчило б про її істинну цивілізованість [3, с. 34], адже не в холодній терпимості, а тільки у взаємо-проникненні, взаємо-повазі цих двох начал може виникнути взаємо-розуміння [2]. А найважливіше – лише шляхом діалогу культур можна запобігти руйнуванню людської цивілізації.

Та діалог може мати успіх тільки, по-перше, при бездоганному знанні своєї національної культури, її історичних та духовних коренів, її творчих надбань та ціннісних ідеалів, а по-друге, при розумінні контексту світового культурного розвитку, його сутності та закономірностей. А тому формування особистості нового тисячоліття невід’ємне від виховання в ній таких якостей як «національна свідомість», «громадянськість», «толерантність, направлена на діалог з представниками інших культур та конфесій». Рух до духовного ідеалу, який, на наш погляд, забезпечує збереження культури як «другої природи» (М. Каган), може здійснюватися тільки через процес пізнання, а пізнання, у свою чергу, можливе тільки в системі ціннісних координат. Культура – це і є втілені цінності [8].

Цінності української культури базуються на архетипах (праобразах) національної свідомості, серед яких вітчизняний філософ С Кримський виділяє наступні:

          ідеал свободи як честі і гідності людини (Україна як «кордонна цивілізація» чи не єдина у світі «витримала тиск степу, кочових навал», як за часів Київської Русі, так і в роки існування «козацької республіки»);

          архетип землі («відповідає аграрним початкам української цивілізації»);

          архетип софійності (мудрості життя, пов’язаної з ідеєю онтологічного оптимізму – апокатастасисом);

          архетип «філософії серця» («внутрішня людина» Г. Сковороди як суб’єкт зв’язку з рідним краєм, із Україною; актуалізація Старого Заповіту, в якому образ серця згадується 851 раз);

          архетип Природи (концепція третього – символічного – світу Г. Сковороди та її спорідненість з Упанішадами);

          архетип Слова [«алфавітна молитва» св. Кирила; Слово як Логос, модель світу (Г. Сковорода); «меч духовний» (полемісти); «голос правди» (Т. Шевченко)];

          архетип гри (з долею чи нечистою силою) [4].

Саме ці спільні для українців базові елементи світосприйняття можуть стати основою для громадянського єднання суспільства. Важливим є також усвідомлення історичної долі української культури, яка завжди прагла до збагачення світовим культурним досвідом та розв’язання певних культурних протиріч. Як зауважує з цього приводу С. Кримський, боротьба за національну незалежність у драматичному ХVII столітті не заважала використанню загальноєвропейських програм освіти у Києво-Могилянській колегії та інших закладах, випускники яких поповнювали ряди «вагантів», утворюючи «республіку духу» вчених Європи (за Г. Сковородою) [4, с. 317]. А у розпал контрреформації на Заході Петро Могила «проголошує ідеї екуменізму, християнської єдності усього культурного світу, формулює концепцію синтезу східнослов’янських та західноєвропейських культур» [4, с. 317].

Можливо, саме Україна здатна сьогодні шляхом діалогу – громадянського, політичного, міжконфесійного, культурного – у широкому розумінні – сприяти зняттю геополітичної напруги у світі та виведенню стосунків між країнами Сходу і Заходу на новий рівень спілкування – без воєн та ненависті; після кривавого очищення відновити загальнолюдські духовні цінності заради самозбереження людства.

 

Список джерел та літератури

1.     Бахтин М.М. Ответ на вопрос редакции «Нового мира» // Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин / [Cост. С. Г. Бочаров; текст подгот. Г.С. Бернштейн и Л.В. Дерюгина ; примеч. С.С. Аверинцева и С.Г. Бочарова]. — М.: Искусство, 1979. — С. 328−336. — (Из истории сов. эстетики и теории искусства).

2.     Берестовская Д.С. Диалог культур: Восток и Запад // Мыслители ХХ века о культуре / Д.С. Берестовская. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2010. – С. 126−139.

3.     Донченко О. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення) : Монографія / Олена Донченко, Юрій Романенко. – К. : Либідь, 2001. – 334 с.

4.     Кримський С.Б. Архетипи української культури // Під сигнатурою Софії / Кримський Сергій Борисович. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. − С. 301−318.

5.     Тойнби А. Дж. Постижение истории : Сборник / А. Дж. Тойнби ; [Пер. с англ. Е.Д. Жаркова; сост. А.П. Огурцов; вступ. ст. В.И. Уколовой]. − М. : Прогресс. Культура, 1996. − 607 с. − (Историческая б-ка).

6.     Философия культуры. Становление и развитие / [Под редакцией М. С. Кагана, Ю.В. Перова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской]. — СПб : Издательство «Лань», 1998. — 448 с.

7.     Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие: статьи и выступления / М. Хайдеггер ; [Cост.; пер. с нем.; вступ. ст.; коммент. и указ. В. В. Бибихина]. — М. : Республика, 1993. – 447 с. — (Мыслители ХХ в.).

8.     Чавчавадзе Н.З. Культура и ценности / Н.З. Чавчавадзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. −170 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info