zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

 

Берегеч К.Г.

Україна, м. Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

    

В статье исследовано фискальную политику как важный инструмент  стабилизации экономики, проанализировано состояния исполнения сводного и государственного бюджетов Украины, обобщено средства фискальной политики, которые могут влиять на экономическую ситуацию.       

   

 Постановка проблеми. В останні роки загострилися дискусії з приводу ролі держави, а саме державного регулювання, в соціально-економічному розвитку країни. Рівновагу та стабільність національної економіки забезпечує макроекономічне регулювання – механізм, за допомогою якого в національній економіці досягається рівновага за повної зайнятості. Фіскальна політика держави належить до найдієвішого засобу макроекономічного регулювання, яка відповідно до основних цілей стабілізаційної політики, здійснюється з метою цілеспрямованого впливу на обсяг національного виробництва, рівень безробіття та інфляції. Розвиток економічної системи України залежить від вибору оптимальної моделі бюджетної та фінансової стабільності, визначення механізму ефективного управління економікою. В сучасних умовах панування світової фінансової кризи та економічної нестабільності виникає необхідність дослідження саме фіскальної політики як засобу стабілізації економіки. Цим обумовлено вибір теми дослідження та її актуальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В історії економічної думки чимало шкіл присвячували свої дослідження державному регулюванню економіки. Найвідоміший представник класичної школи А. Сміт у фундаментальній праці “Дослідження про природу і причини багатства народів” здійснив теоретичне дослідження ринкової економіки. Як і інші представники даної школи вважав ринкову економіку здатною до саморегулювання. Він стверджував, що економіка керується “невидимою рукою”, яка спрямовує її на виробництво потрібного товару найкращої якості. Розробив теорію податків, стосовно якої всі податки сплачуються з прибутку капіталіста. А. Сміт сформулював чотири основних правила оподаткування: пропорційність, визначеність, зручність, необтяжливість. Учнем А. Сміта був Д. Рікардо, який розвинув та доповнив ідеї свого вчителя. Д. Рікардо вважав, що всі податки у будь-якому разі впливають або на капітал, або на дохід. Він дійшов такого висновку: податки – це “велике зло”.

     Ряд вчених обґрунтовують необхідність втручання держави у функціонування ринкової економіки шляхом стимулювання сукупного попиту та інвестицій. Зокрема йдеться про Дж. Кейнса, А. Хансена, Н. Калдора, Р. Лукаса та ін. Дж. Кейнс та представники неокейнсіанства вважали, що фіскальна політика є рушійною силою економічного зростання. Лауреати Нобелівської премії М. Фрідмен та Дж. Стіглер стверджують, що роль уряду має бути незначною.

     Деякі сучасні вітчизняні вчені, зокрема О. Міняйло активно вивчає фіскальну політику у системі важелів стимулювання національної економіки. С. Буряк розглядає взаємодію фіскальної політики та фінансового сектору. А. Мярковський зосереджується на аналізі напрямках впливу бюджетної політики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку. В. Каліцька оцінює вплив фіскальної системи на фінансовий стан і процеси капіталоутворення підприємств.

     Мета дослідження – оцінка теоретичних підходів і розкриття сутності фіскальної політики держави, детальний аналіз стану виконання Зведеного та Державного бюджетів України,  розроблення пропозицій щодо фіскальної політики як засобу стабілізації економіки.

     Виклад основного матеріалу. Фіскальна політика має значний вплив на сукупний попит і пропозицію шляхом вилучення частини грошових потоків через оподаткування та перерозподіл бюджетних коштів з метою досягнення загальнодержавних цілей економічного, політичного і соціального характеру. Першочерговим завданням держави є стабілізація економіки, яка реалізується інструментами фіскальної політики, через маніпулювання державними видатками й оподаткуванням.

     Здебільшого розглядають такі фіскальні інструменти державного ре­гулювання: 1) податки, які скорочують приватні витрати і внаслідок чого забез­печують можливість здійснення державних витрат; 2) витрати державних коштів, які спонукають підприємства вироб­ляти певні товари та послуги, а також трансфертні виплати, що забезпе­чують певний рівень доходів деяким верствам населення; 3) регулювання або контроль, які стимулюють певну економічну діяльність чи змушують відмовитися від неї.

     Розглядаючи вплив фіскальної політику на економіку, слід враховувати, що її заходи тісно пов’язані з державним бюджетом. Цей процес пояснюється тим, що будь-які зміни у фіскальній політиці супроводжується відповідними змінами у державному бюджеті. Так, змінюючи рівень податкових ставок, держава змінює обсяг податкових надходжень до бюджету, а змінюючи обсяг державних закупівель, вона вливає на його видатки. Метою фіскальної політики є досягнення стабілізаційного ефекту в економіці, тобто збільшення обсягів виробництва,  зменшення безробіття та зниження інфляції. Отже, фіскальна політика виконуючи стабілізаційну функцію, водночас виконує і бюджетну функцію.

     Бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місцевих бюджетів (їх налічується 11785). Сукупність показників усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи, становить зведений бюджет.

     Державний бюджет як економічна категорія відображає реальні економічні відносини між державою та іншими економічними суб’єктами з приводу акумуляції та використання централізованого фонду грошових ресурсів країни, призначених для виконання функцій держави шляхом розподілу та перерозподілу ВВП. Державний бюджет як основний фінансовий план держави – це грошовий вираз кошторису доходів та витрат держави за певний період часу.  Фор­мування фінансових ресурсів відображується в доходах бюджету, а їх використання – в його видатках. Доходи бюджету форму­ються за рахунок усіх податкових, неподаткових та інших надхо­джень, які здійснюються на безповоротній основі, включаючи трансферти, дарунки, гранти. Видатки бюджету відображують кошти, що спрямовуються на фінансування запланованих держав­них програм і заходів, за винятком коштів, призначених на погашення основної суми державного боргу та повернення надмірно сплачених до бюджету сум.

     Залежно від співвідношення між доходами і видатками бю­джет може бути збалансованим або незбалансованим, тобто мати дефіцит або профіцит. Бюджетний дефіцит виникає тоді, коли доходи бюджету не покривають його видатки, а бюджетний про­фіцит – коли доходи бюджету перевищують його видатки.

Рис.1. Показники виконання Державного та Зведеного бюджетів України за січень-вересень 2008 року

 

 

 

Показники

Фактичне виконання, млн. гривень

Темпи росту у порівнянні з відповідним періодом минулого року у відсотках

Державний бюджет України

Зведений бюджет України

Державний бюджет України

Зведений бюджет України

Доходи

169069,7

217937,4

48,7

43,7

Податкові надходження

125481,6

168970,6

58,2

52,6

Неподаткові надходження

35591,5

40945,8

19,9

20,4

Доходи від операцій з капіталом

1752,9

5289,5

95,5

21,9

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

99,4

99,4

36,2

36,3

Цільові фонди

817,0

2632,1

15,4

2,0

Видатки

165114,2

205068,9

42,2

40,9

Поточні видатки

150638,9

182640,5

45,5

43,3

Капітальні видатки

14475,4

22428,4

15,0

24,3

 

Довідково: обслуговування державного боргу

2277,7

2579,2

5,4

6,7

Кредитування

1060,3

1107,0

-

-

Фінансування (“–” - дефіцит, “+” - профіцит)

2895,2

11761,5

-

-

Запозичення

3065,5

3255,0

-

-

Погашення

4056,0

4953,4

-

-

Джерело: Звіт Державного казначейства України від 25.10.2008.

 

     У табл. 1 наведені дані, що характеризують стан Державного і Зведеного бюджетів за січень-вересень поточного року. Можемо побачити, що загальна сума доходів як Державного, так і Зведеного бюджету збільшилася в порівнянні з показниками за 2007 рік на 48,7% і 43,7% відповідно. Податкові надходження до Державного бюджету за звітний період становили 125481,6 млн. грн., що на 58,2% більше від надходжень за січень-вересень 2007 року. Неподаткові надходження також збільшилися на 19,9%.

     Аналізуючи касові видатки також спостерігається їх збільшення на 42,2% (Державний бюджет) і 40,9% (Зведений бюджет). Зокрема, касові видатки загального фонду державного бюджету проведено на: повернення громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень (6051,2 млн. грн.), чорнобильські соціальні програми (1393,1 млн. грн.), трансферти Пенсійному фонду (20344,2 млн. грн.), вугільні програми (2899,2 млн. грн.).

     Отже, з таблиці чітко бачимо, що зведений бюджет виконано з профіцитом у сумі 11761,5 млн. грн., а державний бюджет з профіцитом у сумі – 2895,2 млн. гривень. Наявність профіцитного бюджету в нашій країні свідчить про нераціональне використання дохідного фонду, а також відчувається податковий тягар на на суб’єкти національної економіки, що у свою чергу призводить до скорочення обсягів виробництва.

     Щодо боргу, то у січні-вересні 2008 року погашення основної суми боргу державного бюджету становило 4056,0 млн. грн. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 2301,0 млн. грн., зовнішнього боргу 1755,0 млн. гривень.

     Фіскальна політика може вливати на стабілізацію економічної ситуації шляхом підвищення державних видатків, тим самим стимулювати збільшення номінального доходу населення (за даними Державного комітету статистики доходи населення України за січень-вересень 2008 року становили 606957 млн. грн. ), що обумовлює вищий рівень споживання. Іншим підходом до вирішення цієї проблеми є розмежування бюджетних витрат на споживання і на розвиток. В Україні спостерігається саме така система. Оскільки складовими державних фінансів є бюджет та фонди цільового призначення.

     Інструментом стимулювання національної економіки є також податкова система. Податкові ставки, пільги, квоти, штрафні санкції, ви­значення об’єкта і суб’єкта оподаткування, а також джерела сплати по­датку дають можливість безпосередньо впливати на доходи суб’єктів на­ціональної економіки, обсяги споживання та заощадження тощо. Зниження податків стимулює зростання приватних витрат і сукупної пропозиції, а зростання – призводить до їх скорочення.

     Отже, доходи відображають процес формування бюджетних ресурсів, тоді як видатки опосередковують процес їх використання. Вилучення части­ни фінансових ресурсів підприємств призводить до зменшення їхніх фі­нансових можливостей і можливостей населення задовольняти власні потреби. Бюджетні видатки, навпаки, збільшують ці можливості, а в ок­ремих випадках можуть задовольняти потреби повністю.

     В залежності від економічної ситуації, що слалася в країні реалізується стимулююча (у період спаду) або стримуюча фіскальна політика (уколи виникає значна інфляція).

     Висновки та пропозиції: З огляду на викладений матеріал можна зробити такий висновок: на сучасному етапі розвитку виникає реальна необхідність збільшення державних видатків, що сприятиме збільшенню номінального доходу населення і водночас впливатиме на економічну ситуацію.

     У свою чергу ми пропонуємо: 1) обирати фіскальну політику лише з урахуванням економічної ситуації; 2) у здійсненні фіскальної політики керуватися не лише інтересами економічного зростання, але й суспільною корисністю; 3) фіскальна політика повинна відповідати принципам прозорості, чіткості ті визначеності.

     Отже, фіскальна політика є вагомим інструментом державного регулювання економіки і передбачає всеохоплююче планування, аналіз, оцінку і контроль.

 

Література:

1.      Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник. – К.: Знання, 2005. – 851с.

2.      Гончарук А.Г. Вплив бюджетної політики на розвиток національної економіки // Фінанси України. – 2006. – №12. – С.

3.      Міняйло О. Фіскальна політика у системі важелів стимулювання національної економіки // Банківська справа. – 2008. ­– №4. – С. 81-94

4.      Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник. – К.: КНЕУ, 2007. – 448с.

5.      www.minfin.gov.ua.

        Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet