zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЦІНОУТВОРЕННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Бойко І. А.

Україна, м.Чернівці

Буковинська державна фінансова академія

 

В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с ценовой ситуацией на потребительском рынке, современный методологический подход отечественного ценообразования, особенности, и механизмы формирования цены в условиях экономического кризиса на отечественном рынке. Раскрыт характер проявления ценовой политики предприятий в условиях кризисной экономики. На основе анализа указаны пути стабилизации цен и укрощения инфляции.

 

Постановка проблеми. Рівноправне входження України в європейську спільноту, досягнення європейських стандартів життя потребує від усіх рівнів управління пошуку шляхів прискорення економічного зростання. Але якщо не буде знижений нинішній рівень інфляції, стабілізована сфера ціноутворення, визначені завдання навряд чи можна вирішити. Для значної частини населення ціни продовольчого ринку надто високі, що не дає змоги забезпечити повноцінне харчування. З іншого боку, ті самі ціни не покривають витрат  багатьох виробників, в результаті чого багато підприємств є збитковими. Зарубіжні і вітчизняні інвестори працюють в умовах не тільки законодавчої, політичної, але й економічної стабільності. Пом’якшення цього цінового антагонізму - ключова проблема державної політики цін та доходів.

Аналіз досліджень та публікацій. Формування нового підходу до розуміння цін як основного засобу планування і регулювання діяльності підприємства найбільш повно висвітлено у дослідженнях О.О Орлова і Є.С. Стоянової. Теоретичні основи ціноутворення досить широко висвітлюються у працях Ж.Ж.Ламбена, А.М.Романова, С.С.Гаркавенко, Є.В.Рогатенко, практичні аспекти - С.Глазьєва, С.Ситоряна, М.Коробейника. Останні публікації свідчать, що проблема зростання цін серйозно турбує вітчизняних науковців, економістів, управлінців, бізнесменів. Так, основною перевагою дослідження О.О.Орлова є чітке з’ясування сутності економічних термінів і понять.; В.Литвицький, П.Порошенко аналізують тренд споживчих цін, можливі ризики фінансової дестабілізації, пов’язані з інфляцією; М.Азаров, А.Кінах – цінову ситуацію, що склалася на внутрішньому ринку, чинники, які впливають на зростання цін в країні; В.Демченко – шляхи стабілізації цін на місцевому рівні.. Але по при все це недостатньо висвітлюються основні характеристики сучасного ціноутворення, необхідність створення ість концепції цінової політики, організація взаємозв’язку між органами управління на різних рівнях.

Мета статті. Розглянути сучасний методологічний підхід до вітчизняного ціноутворення, особливості та механізми формування ціни в умовах економічної кризи. Розкрити характер прояву . Розкрити характер прояву цінової політики підприємств в умовах кризової економіки. Дослідити проблеми у сфері сучасного ціноутворення, які не тільки втратили свого значення, а й набули загрозливого характеру для сучасного соціально-економічного розвитку країни.

Виклад основного матеріалу. Ціна є грошовим виразом вартості продукції, яка визначається кількістю живої й уречевленої праці, необхідної для її виробництва. Вона є еквівалентом обміну між виробником і споживачем у процесі купівлі-продажу та залежить від попиту і пропозиції. Виробник прагне отримати максимально вигідну ціну, а споживач – заплатити якомога нижчу. Урівноваження інтересів сторін – головна проблема, яка вирішується ринком і державою через ціновий механізм та запровадження політики регулювання міжгалузевих і ринкових відносин [5].

В умовах товарного виробництва ціни є об’єктивною економічною категорією, що впливає на формування товарно-грошових відношень. Вона забезпечує виникнення відповідних економічних відносин між суб’єктами ринку в процесі купівлі-продажу, а також зв’язок між виробництвом продукції та її споживанням. Значною мірою її роль як одного з інструментів механізму антикризового управління зростає в умовах кризових ситуацій. Тому, що ціна впливає на процес реалізації продукції та дієздатність відповідних структурних підрозділів  вітчизняного виробництва. Вона забезпечує прибуток , рівень конкурентно спроможності продукції, сприяє встановленню плідних відносин між підприємством та споживачами, а також між іншими суб’єктами ринку.

Ефективне використання ціни в умовах вітчизняного ринку з урахуванням економічної кризи потребує глибокого дослідження методології ціноутворення в умовах кризової ситуації як на міжнародному та і державному рівнях [2].

Аналізуючи сучасну теорію ціноутворення, у ній можна виділити загальне та спеціальне спрямування. Загальна теорія визнає методологічний підхід до формування вартості товару. Згідно з нею, вартість характеризується рівнем суспільно необхідних витрат, що формуються з урахуванням співвідношень попиту та пропозиції. Ціна в даному разі  являє собою грошовий вираз вартості товару. Спеціальна теорія концентрує в собі  методологічний підхід до формування ціни з орієнтацією на реальні умови реалізації продукції. Відповідно до цієї теорії ціна відповідає сумі грошей, що є еквівалентом обміну між продавцем та споживачем у процесі купівлі-продажу.

Загальна та спеціальна теорії ціни в процесі ціноутворення взаємодоповнюють та взаємо обмежують одна одну, визначаючи економічну сутність ціни, механізм її формування та особливості використання в умовах кризової ситуації на ринку [1].

На основі  поєднання  сучасної загальної та спеціальної теорії ціни рекомендовано базовий  методологічний підхід до процесу  ціноутворення  з урахуванням особливостей кризової ситуації. Він орієнтує на те, що врахування відповідності попиту та пропозиції є основною умовою не тільки процесу ринкового ціноутворення, а й формування ціни на підприємстві при нестабільності вітчизняної економіки. Кризова ситуація впливає на ціноутворювальні чинники, які у свою чергу, впливають на процес ціноутворення. Базова система ціни, що діє в Україні на сьогодні включає в себе фіксовані, регульовані та вільні ціни. Основне її призначення полягає у створенні нормальних умов для діяльності вітчизняних підприємств [2].

В економічній теорії під інфляцією розуміють процес розбалансування платоспроможного попиту та товарної пропозиції. Зростання цін – це лише зовнішній результат прояву самої інфляції як форми порушення загальної конкурентної ринкової рівноваги, що виражається в дисбалансі загального платоспроможного попиту всіх суб’єктів ринку. Аналіз динаміки макроекономічних і монетарних показників  2007 – 2008 року дозволяє зробити висновки: тиск на споживчі ціни  відбувався як з боку пропозиції, так і збоку попиту. З боку пропозиції одним із головних чинників  прискорення інфляційної політики споживчого ринку є зростання ціни виробників промислової продукції. Тиск із боку попиту продукується насамперед активною соціальною політикою – найбільший внесок у зростання індексу споживчих цін внесли товарні позиції, зростання попиту на які пов’язане не з розширенням кредитування, а із зростанням доходів громадян. Це також впливає і на темпи розширення грошової маси, зокрема її готівкової складової. Відсутність рівноваги між зростанням грошової маси і продуктивністю праці – це прямий шлях не тільки до підвищення цін, а й до деградації економічного розвитку Так, за оцінками  Національного банку України, за останні 2,5 – 3 роки середня заробітна плата зросла в 2,14 раза, номінальна заробітна плата – в 2,15 разів продуктивність праці – лише на 20%. Україна – єдина країна світі, де немає єдиної методології обрахування продуктивності праці. Окрім того, відсутня статистика, яка характеризує цей показник. Тому є конче необхідним ввести в статистичну звітність показник продуктивності праці та запропонувати субєктам господарювання і органам управління єдині методичні підходи до її розрахунку [6].

Для досягнення реального успіху в подоланні інфляції необхідне впровадження антиінфляційних заходів, необхідно поєднати зусилля центральної і місцевої влади в таких напрямках, як прийняття збалансованого (бездефіцитного) бюджету; створення умов для започаткування тренду для зменшення дефіциту торговельного балансу; посилення регулюючого впливу на зовнішні запозичення банків і корпорацій; відміну фінансування дефіциту бюджету за рахунок зовнішніх джерел. Що стосується щодо стримання інфляції на монетарному полі, то потрібно забезпечити позитивні (антиінфляційні) ставки, розширити коридор коливань гривні на міжбанківському валютному ринку в режимі поступової зваженої прогресії, посилити роль довгострокового рефінансування, більш ефективно використовувати за потреби інструменти резервних вимог [1]. Окрім того, на споживчих ринках  діють організаційно-кримінальні структури. Тому ціни встановлюються не тільки від затрат праці капіталу, наукових досліджень, скільки з можливістю встановити монопольну владу на ринку і зловживати нею.

Дії держави стосовно регулювання цін в умовах вітчизняної економіки:

1.         Визначення базових напрямів цінової політики;

2.         Стимулювання активізації підприємницької діяльності вітчизняного виробника;

3.         Впровадження заходів проти монопольних цін:

4.         Обмеження зростання цін на товари першої необхідності;

5.      Підтримка цін збоку держави в процесі зовнішньоекономічної діяльності;

Діюча система цін в українській економіці зорієнтована на врахування особливостей підприємницької діяльності суб’єктів вітчизняного ринку, але аналіз її використання виявив ряд недоліків:

1.         В умовах розбалансованості внутрішнього ринку досить висока частка вільних цін.

2.         Недостатньо уваги приділено механізму «відпуску цін». Лібералізація процесу ціноутворення  призвела до того, що владні структури «відпустили» практично всі ціни за одним махом. Це негативно вплинуло на економіку і призвело інфляційні процеси.

3.         Простежується організація вітчизняних цін на рівень світових. Враховуючи, що вітчизняна економіка до цього не готова, орієнтація на рівень світових цін певною мірою підриває економічну незалежність української держави.

Усе це впливає на ефективність цінової діяльності підприємств в умовах кризової ситуації. Подальший розвиток ринкових відносин у вітчизняній економіці призведе до розширення прав підприємств стосовно процесу ціноутворення [2].

Слід відзначити негативний вплив посередників , про що свідчить багатократне перевищення середніх цін придбання  над цінами виробника. В таких умовах, на мій погляд, необхідно скоротити шлях від виробника до споживача за рахунок зменшення кількості посередників [6].

Отже з вище викладеного випливає, що діюча система цін на сьогодні є досить «задемократизованою». В умовах становлення вітчизняного ринку це негативно впливає на процес формування та використання цін. Особливо це виявляється при кризових ситуаціях. Як результат, виникає потреба в посилені ролі державного управління цінами з метою стабілізації української економіки.

Висновки. Отже, з вище наведеного можна зробити висновок, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки є доцільним використання розглянутого методичного підходу до процесу ціноутворення з урахуванням особливостей кризової ситуації. Беручи до уваги структуру вітчизняних цін, де переважають вільні ціни, значна увага має приділятися вдосконаленню державної цінової політики та системі її регулювання й координування з урахуванням особливостей вітчизняного ринку. Необхідним є введення на основі постійного моніторингу цін жорстких санкцій до порушників при проявленні монополізму, демпінгу, неправдивої інформації. Цінова політика має ґрунтуватися на засадах динамічного поєднання  вільного ціноутворення з обмеженим державним регулюванням цін переважно на продукти  природних монополій. Хоча, як свідчить світова практика, навіть у розвинених країнах Заходу існують довгі списки товарів, які знаходяться під жорстким контролем держави, діють значні штрафи за цінові домовленості.

 

Список використаних джерел:

1.       Іванова О.Б, Кравець А.В., Методичні підходи до формування внутрішньої ціни підприємств // Актуальні проблеми економіки №2(80), 2008, С.74-78

2.      Корнієв В.Л., Методичний підхід до ціноутворення в умовах нестабільної економіки // Економіка та підприємництво, 2008, №6, С. 65-68

3.      «Наука и жизнь». М., 2007, №5, с.7

4.      Пасхарев Б., Ціни виробництва і споживання продовольчого ринку // Економіка України, 2007, №12, 51-61

5.      Теоретико-методологічні основи ціноутворення//Економіка АПК, 2008, №1, С.3-10

6.      Фірсова С.Г, Ринкові механізми управління цінами // Формування ринкових відносин в Україні, 2008, №2(81), С. 138-141Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet