zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Городюк А. Б.

Україна, м. Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

 

Темой работы является исследование и установление основных признаков состояния современного рынка труда в нашей стране, изложение основных проблем сферы занятости населения и перспективных путей их преодоления.

 

Темою роботи є дослідження та встановлення основних ознак стану сучасного ринку праці в нашій країні, викладення основних проблем сфери зайнятості населення та перспективних шляхів їх подолання.

На сучасному етапі економічного розвитку України важливою проблемою є стан ринку праці в країні. Проблеми праці, зайнятості, ринку праці досліджувалися видатними вченими економістами – А. Смітом, У. Петті, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнсом, М. Фрідманом, А. Пігу, К. Марксом та іншими. Економічні проблеми ринку праці, безробіття, зайнятості розглядаються і в наукових працях українських вчених – В. І. Вернадського, М. І. Туган-Барановського. Вивченням і розв’язанням теоретичних, концептуальних та прикладних проблем регулювання ринку праці та безробіття займались  – Л. Абалкіна, В. Данюка,  І. Бондар, Л. Лібинової, Ю. Краснова, Д. Богині, С. Бандура, В. Геєця, О. Кузнєцової, Л. Колєшні, В. Покрищука та багатьох інших.

Ринок праці це передусім система суспільних відносин, пов’язаних із купівлею і продажем товару “робоча сила”. Крім того, ринок праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу силу. Його можна трактувати і як механізм, що забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками. Саме через ринок праці найбільш важливий національний ресурс – праця –  розподіляється по фірмах, організаціях, галузях, регіонах та професіях. Зайнятість — це діяльність громадян, пов'язана із задово­ленням особистих та суспільних потреб, що зазвичай приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Перехідний період до ринкової економіки в Україні позначився різким скороченням обсягів виробництва та зменшенні попиту на робочу силу. Зміни, що відбуваються негативно впливають на зайнятість населення. Загалом сучасний стан українського ринку праці можна визначити як стабільний, який поступове переходить у стадію  економічного пожвавлення. Це підтверджують і статистичні дані, які відображають позитивні тенденції, що відбулися на ринку праці, щодо збільшення зайнятості й скорочення безробіття останніх років.

Але необхідно звернути увагу, що економічне зростання на су­часному етапі відбувається переважно екстенсивним шля­хом, на відміну від інтенсивного, що передбачає зростання обсягів виробництва за рахунок збільшення фінансових, матеріальних та трудових ресурсів попередньої якості на основі незмінної технологічної бази. Не існує також дієвого механізму покрашення кваліфіка­ційного й освітнього рівня працівників на підприємствах. Таким чином збільшення обсягів виробництва спричиняє кількісне збільшення зайнятості населення.

Утім, незважаючи на позитивні тенденції, що відбулися на національному ринку праці, він має наступні проблеми розвитку: співвідношення між попитом і пропозицією  робочої сили; наявність значної частини зайнятих у неформальному
секторі економіки; складна ситуація щодо працевлаштування окремих соціально-демографічних груп населення (жінки, молодь, ін­валіди); залишаються проблеми зайнятості в депресивних ре­гіонах; зростання вартості послуг робочої сили, яка б відпові­дала світовим стандартам і забезпечувала розширене від­творення трудового потенціалу.

Безробіття впливає на соціально-економічний стан населення, має як позитивні (забезпечує форму­вання резерву робочої сили, забезпечується необхідний виробництву перерозподіл кадрів та їх зосередження в тих видах діяльності, що необхідні споживачам, відбувається стимулю­вання робітника до систематичного підвищення своїх фахових навичок і вмінь, безробітна людина має вільний   час і може приділяти його родині,   вихованню дітей,  одержуючи при цьому допомогу по безробіттю) так і негативні наслідки(недовикористання економічного потенціалу суспільства, працівник втрачає кваліфі­кацію, падіння раніше досягнуто­го рівня життя, наносить людині важку психологічну травму). Але, разом з тим, безробіття - це завжди трагедія для тих, хто не мав роботи і не може одержа­ти законне стабільне джерело існування.

На сучасному етапі необхідно докорінно змінити характер впливу політики зайнятості на національний ринок праці, який полягає у переході з пасивної політики, спрямованої на допомогу держави по безробіттю та соціальний захист неконкурентоспроможних верств населення, до активної інвестиційної політики, що включає в себе сприяння розвитку робочих місць, самозайнятості та організації перепідготовки незайнятого населення, що була б направлена не всупереч вимогам часу та структурним змінам в економіці та базувалася на принципі випередження, тобто на прогнозуванні розвитку процесів на загальнодержавному ринку праці шляхом врахування тенденцій  формування трудового потенціалу та демографічного розвитку, економічних трансформацій та впливу факторів зовнішнього середовища. З метою вдосконалення механізмів регулювання соціаль­но-трудових відносин в регіонах має здійснюватись постій­ний моніторинг за укладанням та виконанням колективних догово­рів на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності, використання найманої праці; надання інформації щодо їх результатів місцевим органам виконавчої влади; забезпечення надання інформаційної та консуль­тативної допомоги суб’єктам соціально-трудових відносин щодо укладання і реалізації колективних договорів і угод; здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства, з питань професійної зайнятості та вивільнення працівників; проведення роботи по вдосконаленню системи організації, нормування та оплати праці та ін. На мою думку, щодо політики державних виплат по безробіттю, слід, в першу чергу, не збільшувати обсяги виплати допомоги безробітним, а забезпечити нормальні умови на місцях запропонованої роботи, щоб потенційний працівник міг погодитися на неї. Загалом непривабливими для населення є низькооплачуванні місця роботи. Це спричиняє також витік кваліфікованих кадрів за кордон у пошуках кращого заробітку, що призводить не лише до зменшення продуктивності праці та економічних показників у суспільстві, але й в цілому до демографічної кризи. Це є вагомою проблемою, адже трудовий потенціал є найбільш активним і головним фактором виробничого процесу.

 Також якісно новий рівень мобільності робочої сили може бути досягнутий шляхом узгодження таких процесів, як створення необхідних технологічних умов виробництва на рівні низових економічних структур і формування відповідного соціально-економічного механізму швидкого пристосування параметрів робочої сили до вимог попиту на неї на рівні галузей, регіоні в цілому.

Основні реформи щодо покращення ринку праці повинні здійснюватися в напрямку взаємодії інтересів держави з інтересами та потребами працюючих. Лише в таких умов можна досягнути бажаного рівня розвитку ринку праці, покращання соціально-економічного становища в країні в цілому, а кожного її жителя окремо.

 

Література:

1.      Гаркавенко Н. О. – Професійна зайнятість населення в умовах зміни форм власності та розвитку підприємництва//Формування ринкових відносин в Україні – 2007 - №10 – С. 132-142

2.      Фатєєнко Н. В. Соціально-економічні наслідки безробіття// Формування ринкових відносин в Україні – 2007 - №7 – С. 114-117

3.      Ярошенко В. І. Проблеми професіонального ринку праці//Формування ринкових відносив в Україні. – 2007 - №10 – С.151-157Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet