zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

                                                                                       Перегінська С.В.

                                                                                       Буковинська державна фінансова академія м. Чернівці

 

The main periods of the development of the insurance market in Ukraine and the competitive medium in this market are analyred. The condition of the insurance market and its main constituents are inreshigated, which will influence its further development.

 

     Постановка проблеми. На сьогодні актуальною є проблема активізації міжнародної діяльності страхових компаній, дослідження сучасного стану та розвитку страхового ринку в Україні. У сучасній економіці страхування та його особливості визначають своїми суспільними призначеннями, які постають перед країною.

      Страховий ринок – це сфера економічних відносин, у процесі яких формується попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється їхня купівля-продаж. У розвинених країнах свій вияв на національний страховий ринок держава здійснює за допомогою законодавства та уповноважених страхових організацій, в яких вона володіє, як правило, значними акціями [1, 21]. Подальший розвиток законодавчої та нормативної баз  передбачає розробку і прийняття низки законодавчих актів, які сприятимуть розвитку страхового законодавства України.

    Аналіз останніх досліджень. Вагомий внесок у дослідженні розвитку страхового ринку зроблено у працях таких вчених:  М. Ковальського, В. Остапенка,  В. Шапрана, В Фурмана,  А. Гвозденка,  В. Іваницького, В. Коглинової, Н. Оленєвої, Р. Партриджа,  Ю. Брауна-Грагова, О. Гаманкова, О. Слюсаренка, А. Циганова. Однак багато науковців та практиків не приділили значної уваги зародженню та розвитку конкуренції на страховому ринку.     

    У вітчизняній економічній науці сьогодні немає комплексних досліджень теоретико-методологічних основ  і прикладних аспектів  стану та розвитку страхового ринку в Україні, а публікації з цієї проблеми присвячені лише окремим напрямам та підходам до її визначення. Тому актуальність, доцільність, науково-теоретична й практична значимість обумовили підготовку пропонованої статті.

     Постановка завдання. Метою цієї роботи є дослідження сучасного стану страхового ринку в Україні, його розвитку та відповідно конкурентного се­редовища на ньому.

     Виклад основного матеріалу. Перші страхові компанії, які завершили період монополії Держстраху, виникли в Україні  на початку 90-х років ХХ ст.. Саме цей період вважають початком створення страхового ринку в Україні.

     Розвиток ринку страхових послуг в Україні та конкурентного се­редовища на ньому умовно можна поділити на чотири етапи, які пов'язані із за­гальним ходом ринкових перетворень: І зародження конкурентного середови­ща на страховому ринку(з 1991-го по травень 1993 року); II становлення конкурентного середовища на ринку страхування (з травня 1993-го по березень 1996 року); Ш розвиток конкурентного середо­вища (з березня 1996-го по жовтень 2001 року); IV реформування і подальший розвиток конкурентного середовища за новими стандартами та підходами до ре­гулювання ринку страхових послуг (з жовтня 2001-го і дотепер).

     Розглянемо докладніше виділені вище етапи розвитку конкурентного середо­вища на ринку страхових послуг України.

     Перший етап передбачав формування конкурентних механізмів ринку страхо­вих послуг. На етапі зародження конкурентного середовища на цьому ринку першо­черговим завданням конкурентної політики була його демонополізація. Поряд із процесом реорганізації колишніх державних монополій "Держстраху" та "Індерж-страху", які не конкурували між собою, а фактично розподіляли сфери впливу, по­чався активний процес створення приватних страхових компаній. Страхові компа­нії у цей період утворювалися стихійно і безконтрольно: якщо на кінець 1991 року в Україні було зареєстровано 28, то в 1992-му — 171, а в 1993-му — 455 страхових компаній. Етап зародження конкурентного середовища на ринку страхових послуг характеризувався повною відсутністю державного регулювання його ринку та ме­тодології страхування. Інститут страхування як елемент ринкової економіки на цьо­му етапі, по суті, не сформувався[2, 101].

    Другий етап (етап становлення конкурентного середовища) характеризується створенням регулюючого органу ринку страхових послуг Укрстрахнагляду. Впро­вадження єдиного державного реєстру страхових компаній, необхідність отримання відповідних ліцензій, визначення розміру мінімального статутного фонду в сумі, еквівалентній 5000 дол. США, сприяли обмеженню кількості неконкурентоспромож­них страхових компаній. До того ж посилилася спеціалізація страхових компаній, швидкими темпами розвивалися нові види страхування, підвищилася фінансова дис­ципліна. Загальна кількість страхових компаній продовжувала зростати: в 1994  було зареєстровано 616, в 1995-му — 655 страхових компаній. Однак це не обумовило якісних перетворень конкурентного середовища на ринку страхових послуг. Над­ходження "швидких та легких" грошей в 1993—1995 роках призвело до того, що ри­нок страхових послуг почав функціонувати за принципом фінансових пірамід. Багато страхових компаній мали незначні розміри статутних фондів, а страхові резерви були сформовані належним чином.

     На третьому етапі було обгрунтовано систему контролю за рівнем платоспроможності страхових компаній і поряд­ком розрахунку резервів, посилилися норми щодо регулювання нагляду за страхо­вою діяльністю, упорядкувалися види обов'язкового страхування. Для цього етапу притаманно значне розширення видів страхових послуг, вста­новлення законодавчого регулювання, що базується на європейських стандартах.

     На сучасному етапі зміни у кількісному складі та структурі ринку були зумовлені збільшенням розміру мінімального статутного фон­ду до 1 млн. євро для страхових компаній, які займаються ризиковим страхуванням, і до 1,5 млн. євро — для компаній зі страхування життя. Державна політика віднос­но постійного підвищення законодавчих вимог до статутних фондів вітчизняних страховиків, на думку багатьох дослідників є абсолютно виправданою. Це обумов­лено тією особливою роллю, яку відіграє статутний капітал страхової компанії, особливо на початку її діяльності, коли інших джерел протистояння можливим збиткам у страховика, по суті, не існує. Наявність необхідного і достатнього статут­ного фонду страховика підвищує фінансові можливості виконання страхових зо­бов'язань, гарантує його платоспроможність. Чергове збільшення розмірів статут­них фондів страхових компаній привело до певної стабілізації кількості компаній: у 2001 році було зареєстровано 328, 2002-му - 338, 2003-му - 357, 2004-му - 388, 2005-му — 398, 2006-му — 411, 2007-му - 428 страхових компаній. При цьому протягом останніх років кількість активно працюючих страхових компаній залишається незмінною[ 3, 109-110 ].

     У таблиці подано розрахунок показників концентрації ринку страхових послуг (СК.-3, СЯ-50, ННІ).

Таблиця. Показники економічної концентрації ринку страхових послуг України                 

 (частка валових премій) у 2003—2007 роках, %

Рік

Усі види страхування

Види страхування інші , ніж страхування життя

Страхування життя

CR-3

CR-50

HHI

CR-3

CR-50

HHI

CR-3

CR-50

HHI

2003

23.1

77.7

282.1

22.3

77.7

282.1

69.2

95.3

1941.8

2004

22.3

83.0

310.0

22.6

83.0

315.9

56.3

93.0

1443.9

2005

12.2

73.7

160.0

12.5

75.5

167.6

52.1

91.2

1257.8

2006

11.8

72.3

153.9

12.2

74.7

162.7

58.5

90.1

1666.0

2007

13.2

74.6

167.0

13.8

99.5

172.0

53.3

98.5

1278.1

 

Джерело: дані Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.     Інформація за 9 міс.

 

    Дані таблиці дають підстави говорити про те, що нині досить чітко визначи­лася тенденція до сформування та функціонування великих вітчизняних страхових компаній. Так, перші 50 страхових компаній збирають понад 70 % усіх валових страхових премій, а отже, близько 300 страховиків не мають ані постійного бізне­су, ані розвитку. З цього приводу, наприклад, В. Фурман наголошує, що на віт­чизняному страховому ринку домінують великі компанії, а дрібні страховики практично не впливають на ринок, що створює передумови для формування рин­ку олігополістичної конкуренції [ 4, 120 ].

   Кількість страхових компаній в Україні продовжує поступово збільшуватися, як у галузі страх­ування життя, так і в галузі ризи­кових видів страхування. І хоча Держфінпослуг фактично проводить  політику стримування зростання кількості страхових компаній, на ринку припиняє свою діяльність менше страхових компаній ніж створюється за аналогічний період.   

     Вперше за останні декілька років обєми страхового ринку вирости за рахунок класичних видів страхуван­ня (а не за рахунок оптимізаційних схем, як це було в попередні роки). Причому зростання складає від 5 до 10% по кожному виду і йде в основ­ному за рахунок залучення нових клієнтів. Учасники ринку прогнозують, що тенденція зростання ринку за раху­нок класичного страхування збере­жеться.

    Як відомо, у 2004 році відбулися значні, зміни в законодавчому регу­люванні ринку перестрахування України - були введені жорсткі умови щодо перестрахування в іноземних компаніях, які не мають рейтингу провідних світових рейтингових агенцій. Це призвело до зниження обсягів її перестрахування у нерезидентів майже до 10% (1908 млн. грн.) за під­сумками року. Українські страхові компанії стали більш активно працювати на внутрішньому ринку перестрахування, тому 9767 мли грн. було перестраховано у перестраховиків-резидентів, що склало більш 50% усіх отриманих страховикам платежів.

     У структурі страхових виплат частка як майнових видів страхування, так  і   страхування фінансових ризиків дещо менша ніж у платежах, на 5% та 3% відповідно. Це говорить про те, що рівень виплат за цими видами страхування менший, ніж середньо-ринковий. Найвищий рівень виплат мають види страхування, які пов'язані зі страхуванням фізичних осіб такі як: обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ) та види добровіль­ного особистого страхування.

    Слід відзначити, що поступово збільшується частка страхування життя. І хоч темпи вже не такі високі як у попередні роки, це практично єдиний вид страхуван­ня, який показує відно­сно суттєве зростання обсягу страхо­вих платежів у відсотковому значенні, тобто ринок страхування життя в Україні продовжує досить стрімко розвиватись, однак, темпи зростання поступово зменшуються.    

    Зі зростанням обсягу страхових платежів поступово збільшуються і страхові виплати, однак завдяки спе­цифіці цього виду страхування зро­стання страхових виплат в найближ­чі роки не слід очікувати, єдина ситуація, яка може спричинити різке збільшення страхових виплат за цим видом страхування, є масова втрата клієнтів, яка призведе до довгостро­кового припинення договорів страх­ування життя за ініціативою клієнтів[ 5, 34-35 ].

    Учені пропонують дві стратегії щодо виходу страхового ринку на нові ринки: придбання неве­ликих страхових компаній з «чистою» історією, невеликими оборотами або взагалі без таких, і придбання діючих страхових ком­паній зі значною часткою ринку, - коментує Владислав Остапенко.

    Перший шлях передбачає придбання компанії, що вже мають певну частку ринку або, що зустрічається частіше, сильні пози­ції в певному виді страхування. Серед переваг: невелика вартість придбання об'єкта, відсутність «скелета в шафі», можливість побудувати бізнес, повністю грун­туючись на технологіях материнсь­кої компанії, немає необхідності у внутрішній реорганізації й реінжинірингу бізнес-процесів. До недолі­ків можна віднести необхідність завоювання частки ринку шляхом твердої конкурентної боротьби, загрозу дефіциту кваліфікованого менеджменту й збільшення термі­ну повернення інвестицій

    Якщо переглянути першу десятку компаній за обсягами зібраних страхових платежів, то відкинувши   компанії   з   високою часткою оптимізаційних операцій, видно, що інвесторів, яких приваблюють компанії з великою ринковою часткою, можуть привабити 1-2 компанії.

    У випадку ж придбання готового бізнесу (другий шлях), інвестор отримує значну частку ринку, доступ до сформованої клієнтської бази, а також можливість розширення бізнесу шляхом передачі технологій або збільшення капіталу. Але такий шлях буде супроводжу­ватися високою вартістю об'єктів, загрозою відтоку кадрів і необхідні­стю реінжинірингу бізнес-процесів для приведення їх у відповідність зі стандартами материнської компанії.

    Другий шлях обирають ті компанії, які хочуть «спробувати» ринок або вважають, що компаній, які б максимально задовольняли їхні вимоги, доступних для придбання за справедливою ціною, у цей момент не існує. До списку найбільш імовірних кандидатів потрапляють відносно невеликі компанії, що мають гарну базу для розвитку, не помічені в активних «некласичних» страхових операціях. Подальша робота буде базуватися на передачі технологій і знань страхової справи, що приведе до росту обсягів операції страхової компанії.  Досить часто цим шляхом ідуть російські страхові компанії. Що стосується тверджень, що 2008 рік стане рекордним за кількістю угод, то швидше за все можна чекати 1-2 угод[ 6, 45-46 ].

    Отже, український страховий ринок, майже закінчив трансформацію після законодавчих змін 2004 року. Вік став більш класичним, де поступово набирають темпи так звані соціальні види страхування (медичне страхування,  ОСАЦВ, страхування життя), але подальший успішний його роз­виток залежатиме від: розширення переліку страхових послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності; розширення інфра­структури; вдосконалення порядку оподаткування страхової діяльності; посилення вимог до порядку створення та діяльності страхових організацій; подальшого розвитку законодавчої та вдо­сконалення нормативної бази; створення об'єднань страховиків з найважливіших проблем страхування; подальшої інтеграції України до міжнародних структур; створення оптимальної струк­тури співвідношення між обов'язковим і добровільним страху­ванням; залучення страхового ринку до вирішення найважливі­ших питань соціального страхування; створення комплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; посилення впливу держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків; підвищення платоспроможності страховиків.

    Тенденція спаду темпів росту в Україні, яка має деякі особливості та причини, потребує спеціального аналізу. Спадає на думку, що у вия­вленого спаду є більш глибокі при­чини, ніж  «очищення» вітчизняного ринку страхових послуг віл меха­нізмів податкової «оптимізації», про що говорять деякі спеціалісти стра­хового бізнесу. Зростають темпи росту ВВП, збільшується кількість стра­хових компаній, але все це не при­вело до збільшення обсягів ринку, а навпаки він зменшився. В той же час в промисловості зростає кількість аварій, які мають катастрофіч­ний потенціал. Критичним можна відзначити стан житлового фонду та комунального господарства. Мова йдеться саме про значну ризикову ситуацію в країні, яка не може бути нормалізована у рамках існуючої економічної моделі. Окрім того, доволі низький рівень інвестицій у виробництво, означає, що щорічний обсяг об'єктів страхування зростає дуже повільно. Таким чином, є під­стави вважати, що спад, який про­стежується, являє собою ознаку етапу стагнації українського страхового ринку.

    У 2008 році страховому ринку, перш за все, слід очікувати пози­тивних законодавчих змін, які відкриють для страхових компаній нові можливості, удосконалення цілісної стратегії реформування та розвитку фінансового сектору України. Слід чекати стабілізації та скорочення кількості страхових компаній, активізації процесів збільшення бізнесу шляхом злиття та поглинання. Про­довжиться тенденція зрощування страхових та фінансових послуг.

 

Список використаних джерел:

1.         Свириденко А.А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні // Фінанси України.  - 2005. -  № 4.

2.         Ротова Т. А. Страхування. – К.: КНТЕУ, 2006.  

3.         Уманців Ю.М., Дворак М.С. Конкурентна політика на ринку страхових послуг в Україні // Фінанси України . – 2008. - №4.  

4.         Фурман В.М. Страхування: теоритичні засади та стратегії розвитку . – К.: КНЕУ, 2005. 

5.         Сучасний стан та розвиток страхового ринку в Україні // Страхова справа. – 2007. - №1(25).

6.         Стратегії виходу на нові ринки // Страхова справа. – 2007. - №2(26).Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet