zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 338.246.87 (477)

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ВИХОДЯТЬ НА СВІТОВІ ТОВАРНІ РИНКИ

 

Чорний В.М., аспірант

кафедра управління фінансово-економічною безпекою

«Університет економіки та права «КРОК»

 

Стаття присвячена дослідженню базових підходів до забезпечення окремих аспектів економічної безпеки та стійкості підприємств, що у межах політики розширення діяльності здійснюють вихід на світові товарні ринки.

Ключові слова: підприємство, безпека, фактор, ринок, глобалізація, розвиток.

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА МИРОВЫЕ ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

 

Чёрный В.М., аспирант

кафедра управления финансово-экономической безопасностью

Университет экономики и права «КРОК»

 

Статья посвящена исследованию базовых подходов к обеспечению отдельных аспектов экономической безопасности и устойчивости предприятий, которые в рамках политики расширения деятельности осуществляют выход на мировые товарные рынки.

Ключевые слова: предприятие, безопасность, фактор, рынок, глобализация, развитие.

 

ENSURING ECONOMIC SECURITY, EMERGING ON THE WORLD COMMODITY MARKETS

 

V. Cherniy

major management of financial and economic security

Finance and Banking Department,

"KROK" University

 

The article investigates the basic approaches to certain aspects of economic security and sustainability of enterprises within the policy expansion exits on world commodity markets.

Keywords: enterprise, security, factor market, globalization, development.

 

Актуальність теми дослідження. Стабільне функціонування та розвиток вітчизняних підприємств в умовах сучасної економіки України та лібералізації зовнішньо-економічних зв’язків нашою державою вимагають формування механізмів адаптації до негативних збурень зовнішнього і внутрішнього середовища. Одним з шляхів нейтралізації цих негативних впливів є формування механізму забезпечення економічної  безпеки підприємства, що є особливо актуальним в умовах виходу підприємств на зовнішні товарні ринки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика економічної безпеки є предметом дослідження таких провідних вчених, як Жаліло Я.А[2], Кирієнка А.В[4], Козаченко Г.В[3], Ляшенко О.М[5], Мунтіяна В.І[6], Підлужної Н.О[11], тощо. Але, на наш погляд, їх дослідження здебільшого стосуються загальних питань управління економічною безпекою, та оминають її особливості що виникають у процесі виходу підприємств на зовнішні ринки.

Постановка завдання. Завданням даної статті є визначення елементів механізму забезпечення економічної безпеки підприємств в умовах їх виходу на світові товарні ринки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що категорія економічної безпеки має різні трактування у  науковій літературі. Зокрема, на думку В. Тамбовцева, „під економічною безпекою тієї або іншої системи потрібно розуміти сукупність властивостей стану її виробничої підсистеми, що забезпечує можливість досягнення мети всієї системи” [12]. Як вважає Л. Абалкін, „економічна безпека - це стан економічної системи, який дозволяє їй розвиватися динамічно, ефективно і вирішувати соціальні задачі, і при якому держава має можливість виробляти і впроваджувати в життя незалежну економічну політику” [1]. Таким чином, під економічною безпекою ми можемо розуміти найважливішу, у першу чергу якісну характеристику економічної системи, яка визначає її здатність підтримувати нормальні умови життєдіяльності та стале забезпечення ресурсами для розвитку економічної діяльності.

Я. Жаліло визначає поняття економічної безпеки як складну багатофакторну категорію, що характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб власного населення та держави, протистояння дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу нормальному розвитку країни, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання[2].

Під економічною безпекою підприємства окремі автори також  розуміють такий стан юридичних, виробничих відносин і організаційних зв'язків, матеріальних та інтелектуальних ресурсів, при якому забезпечується стабільність функціонування, фінансово-комерційний успіх, прогресивний науково-технічний і соціальний розвиток [6].

Відповідно до [7], безпека фірми - це такий стан виробничо-економічної системи, при якому функціонують механізми запобігання або зменшення ступеня впливу загроз стабільності функціонування та розвитку підприємства.

Відомий дослідник Д. Ламберт розглядає економічну безпеку підприємств як один з елементів захисту національної економіки [8]. При цьому він виділяє завдання, що повинні розв'язуватися на кожному рівні забезпечення економічної безпеки, у тому числі й на рівні підприємства.

Саме з позицій впливу зовнішнього середовища, захисту підприємств від його негативного впливу і розглядається зміст такої категорії, як економічна безпека підприємства,  що є особливо актуальним в умовах виходу підприємства на зовнішні ринки.

Як приклад, можна навести визначення економічної безпеки як „захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також як здатність швидко усувати різні варіанти загроз або пристосовуватися до існуючих умов, які не позначаються негативно на його діяльності” [9, с. 48].

У рамках підходу до економічної безпеки підприємства як стану, обумовлюванного впливом зовнішнього середовища при виході на зовнішні ринки, слід зазначити ресурсно-функціональний підхід. Автори цього підходу розглядають економічну безпеку підприємства як „стан найбільш ефективного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і забезпечення стабільного функціонування підприємства в даний час і в майбутньому” [10, с. 138]. З цією метою Е. Олійник розглядає сукупність процесів, що відбуваються в організації, разом з усіма характерними особливостями та взаємозв'язками, які складають єдину споріднену групу з погляду на її функціональні ролі в забезпеченні економічної безпеки підприємства. У ресурсно-функціональному підході в основних напрямках економічної безпеки підприємства розрізняють сім функціональних складових: інтелектуально-кадрову, фінансову, техніко-технологічну, політико-правову, екологічну, інформаційну та силову [7, с. 139]. Даний ресурсно-функціональний підхід має багато переваг перед іншими підходами, однак він має і деякі недоліки. Перевагою його є всеосяжне  розуміння економічної безпеки, дослідження великої кількості чинників, які  визначають стан підприємства, а недоліком є спотворення дійсності розуміння безпеки як такої.

Необхідність забезпечення економічної безпеки вітчизняних суб’єктів господарювання при виході на зовнішні ринки обумовлено не лише динамізмом ринкових процесів  і високим рівнем конкуренції, але й також особливостями перехідного періоду розвитку нашої країни. Високий рівень економічної корупції та злочинності, несформованість ринкової інфраструктури та недосконалість державного регулювання розвитку підприємництва в нашій країні обумовлюють необхідність створення служб економічної безпеки на вітчизняних підприємствах [2].

Забезпечення безпеки підприємницької діяльності при виході на зовнішні ринки слід планувати та починати реалізовувати на етапі складання бізнес-плану. Цей процес повинен починатись з розробки Концепції безпеки підприємства, в якій викладаються головна мета, завдання та принципи організації і функціонування системи, визначаються суб’єкти та об’єкти захисту, узагальнюються загальні інтереси та загрози діяльності підприємства, а також визначаються ресурси та методи захисту інтересів суб’єкта підприємницької діяльності.

Всі сценарії порушення економічної безпеки при веденні зовнішньої торгівельної діяльності тісно пов’язані перш за все з фінансовими рішеннями. Тобто, виникають питання щодо спроможності виконання підприємством поставлених завдань та його платоспроможності; перенесення частини обігових коштів на маркетингові заходи з очікуванням майбутніх економічних вигод; врахування швидких змін ринкової ситуації; труднощі прогнозу дій конкурентів тощо.

Стратегічне планування та прогнозування вимагають розгляду подій у майбутньому, якому завжди властива невизначеність. Врахування невизначеності та зведення її до аналізування кількісними методами є завданням особи, яка приймає стратегічне рішення із забезпечення економічної безпеки [9].

Кількісна оцінка небезпеки визначається фінансовими збитками, що матимуть місце, коли кожна конкретна небезпека буде приводити в дію будь-який із можливих механізмів вразливості системи.

Визначення сподіваних збитків, пов’язаних з неправильними чи неточними рішеннями, як засіб оцінювання ризику розраховується на основі байєсівського підходу. Це метод прийняття оптимальних статистичних рішень базується на припущенні, що параметр розподілу ймовірностей спостережуваної випадкової події, що впливає на характер рішень, які приймаються, є випадковою величиною з відомим апріорним розподілом.

Невизначеність виникає як – невизначеність вхідної інформації і невизначеність наслідків дій. Подолати дану ситуацію можна за рахунок перетворення невизначеності в ризик.

 

 

Рис. 1 Реалізація стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства за різних сценаріїв розвитку зовнішніх ринків збуту

Джерело: [9]

 

Виділяють три складові ризику: ризик, який існує об’єктивно, в силу дії випадкових факторів, що не піддаються контролю; ризик як наслідок збігу допущених помилок; ризик на який ідуть свідомо.

Прийняття оптимального стратегічного рішення в умовах ризику можливе у випадку зменшення ризику або його оптимізації. При веденні зовнішньої торгівельної діяльності аналізування всіх типів ризиків (виробничого, фінансового, інвестиційного, ринкового) має здійснюватись в контексті стратегії управління ризиками в межах генеральної стратегії підприємства.

 

Ідентифікація ризику здійснюється під час визначення стратегічних цілей, прийнятті управлінського рішення. Оцінювання ризику полягає у визначенні наслідків від реалізації ризикованих рішень та відповідних ймовірностей їх виникнення. Вона може бути здійснена у такій послідовності [10]:

-            визначення і вибір фінансового показника Χ (або групи показників) як результативного індикатора оцінки наслідків прийнятих рішень в умовах ризику. Такими показниками можуть бути дохід, норма прибутку тощо;

-            визначення і опис закону розподілу ймовірностей та деяких характеристик випадкової величини Χ.

Знаходження розподілів ймовірностей фінансових показників, які прийняті для оцінювання з метою вибору стратегічних альтернатив можливе декількома способами. Характеристика та аналіз кожного з них подані у таблиці 1.

Управління ризиком полягає у формуванні, реалізації та контролі цілеспрямованих дій в умовах ризику щодо об’єкта управління. Це можливо за умови наявності критерію, який дозволить оцінити можливі альтернативи і вибрати оптимальне рішення.

Проблема аналізу ризиків зовнішньоторгівельної діяльності, їх ідентифікації і моделювання досить складна і може бути предметом самостійних досліджень, яке матимуть важливе значення для діяльності підприємств.

Методологічні задачі аналізування і управління ризиком вимагають майже однотипних інструментальних засобів їх розв’язання. Тому необхідно виділити і описати окремі задачі, пов’язані з управлінням фінансовими потоками у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності на рівні підприємства, а також типових процедур аналізування ризику й набору стандартних статистичних методів. Визначення ризику під час приймання управлінських рішень здійснюється у такій послідовності: ідентифікація ризику, оцінювання ризику, управління ризиком.

 

Таблиця 1

Порівняльна характеристика способів визначення розподілів ймовірностей фінансових показників для оцінки й управління ризиком під час прийняття стратегічних рішень з розвитку ЗЕД

Назва методу

Суть методу

Переваги методу

Недоліки методу

Статистичний

Передбачає збір необхідних емпіричних даних щодо вибраної для аналізування величини, обробку цих даних стандартними статистичними методами (побудова гістограм, розподіл частот, перевірка відповідних гіпотез за критеріями Персона, Колмогорова, Смирнова.

Задача аналізування згідно методу зводиться до задачі адаптації стандартних статистичних даних, яку можна розв’язати за допомогою існуючих досить ефективних програмних засобів для статистичних досліджень.

Практичне застосування методу обмежене у зв’язку із відсутністю відповідної статистики або ж незіставленість статистичних даних через необхідність вибору спостережень за тривалий період часу.

Метод машинної імітації

Має за основу проведення на ЕОМ експериментів з математичними моделями, які описують поведінку складних систем протягом відносно тривалих проміжків часу. Експеримент проводиться на моделі реальної системи, а не у самій системі.

Експеримент можна здійснювати для досить складних економічних систем, де на відміну від фізичних об’єктів проведення реальних експериментів практично не можливо.

Процес є тривалий та громіздкий, оскільки система дублюється до 1000 разів для отримання репрезентативної вибірки поки не настане кінцевий момент планового періоду.

Метод аналогій

Суть полягає у відборі подібних ситуацій і процесів, які на думку експертів, на досить надійному рівні можуть бути використані для визначеності ризикових ситуацій приймаючи стратегічних рішень за нових умов.

Існує  стійка закономірність узагальнених характеристик, незважаючи на різні значення величин параметрів, які описують досліджуваний процес, що дозволяє звести проблему опису випадкової величини до оцінювання параметрів відомого розподілу.

Використовуючи цей метод додатково необхідно створювати засоби, які дадуть змогу надалі уточнювати висунуті гіпотези і припущення в міру надходження оперативної інформації.

Джерело: Розроблено автором

 

Оцінювання альтернатив в умовах ризику (кризи) має імовірнісний характер і зводиться до кількісної оцінки ендогенних величин, які описують наслідки прийнятих ризикованих стратегічних рішень (величина доходу, норма прибутку, збитки, неплатежі тощо).

Перспективою для вибору стратегічних альтернатив при входженні на зовнішні ринки збуту можуть стати нейроні мережі, які накопичують досвід на основі аналізування показників діяльності підприємства та змін економіки відповідної країни у ретроспективі. Такий штучний інтелект зможе відбирати стратегічну альтернативу, яка призведе до отримання бажаного результату.

Але навіть прогнозування різних сценаріїв змін зовнішніх ринків збуту та їх врахування як альтернативних рішень у стратегії не дадуть ефективного її впровадження без врахування факторів впливу на розвиток зовнішньоторгівельної діяльності сучасного підприємства.

Висновки. Виходячи з сутнісно-функціональних характеристик безпеки розвитку суб’єкта господарювання при входженні на зовнішні ринки пропонується виділити п’ять головних напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства, а саме побудову інституційно-правової інфраструктури забезпечення безпеки розвитку суб’єкта підприємницької діяльності; визначення, систематизацію та реалізацію інтересів підприємства; виявлення, узагальнення та нейтралізація загроз діяльності; забезпечення належного захисту функціональних складових та високої ефективності використання корпоративних ресурсів підприємства.

Реалізація концептуальних засад процесу забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання при виході на зовнішні товарні ринки можлива не на основі ситуаційного підходу до вирішення цієї проблеми, а шляхом формування відповідного інструментарію, що повинен ґрунтуватися на науковому підході до вирішення цієї проблеми, обґрунтованості та економічній доцільності використання обмежених ресурсів захисту, адекватності та достатності арсеналу інструментів, своєчасності та гнучкості системи захисту відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовища. Це можна реалізувати шляхом формування механізму забезпечення економічної безпеки на підприємстві.

 

Література:

1.     Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики./ Абалкин Леонид Иванович. – 1994. - № 12 – с. 4- 11.

2.     Жаліло Я.А. До формування категоріального апарату науки про економічну безпеку./ Жалило Ярослав Анатолійович. – К.: НІСД, 2011.- с. 53-87.

3.     Козаченко Г.В., Пономарев В.П., Ляшенко О.М. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: Монография / Козаченко Г.В., Пономарев В.П. – К.: Либра, 2003. – 280 с.

4.     Кірієнко А. В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 “Економіка, організація і управління підприємствами”/ Кірієнко А. В Київський національний економічний університет/. – Київ, 2000. – 19 с.

5.     Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємст- ва : [монографія] / О. М. Ляшенко. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.

6.     Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К. / Мунтіян В.І. - Вид – во КВІЦ, 2011. – 464с.

7.     Механизмы управления экономической безопасностью / Ю.Г. Лысенко, С.Г. Мищенко, Р.А. Руденский, А.А. Спиридонов / Под ред. Ю.Г. ЛысенкоДонецк: ДонНУ, 2012 – 178с.

8.     Lambert D. La defense de l’economie: la conjugaison des efforts de I’Etat, de l’entreprise et d’individu // Strategigue. – 1990. - № 2. – Р. 83 – 98.

9.     Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия // Экономика Украины. – 2012. - № 10. – С. 48-51.

10.  Основы экономической безопасности : [ Государство, регион, предприятие, личность] / Под ред. Е.А. Олейникова. – М., 2013. – 288с.

11.  Підлужна Н.О. Організація управління економічною безпекою підприємства: Авто. реф. Дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 “Економіка організація і управління підприємствами’’ / НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2003. — 20 с.

12.  Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем : структура проблемы // Вестник  Московского гос. ун-та . Сер.  «Экономика».- 2009. - № 3.- - С. 3-9.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info