zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ГЕНЕЗИС КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

 

Джиба В.В.

Україна, м. Київ,

Національна академія внутрішніх справ

 

Аннотация. В статье рассматриваются сущность и особенности периодизации функционирования прокуратуры Украины, анализируются исторические предпосылки, тенденции становления и развития конституционно-правового статуса органов прокуратуры Украины на разных исторических этапах.

Ключевые слова: история, становление и развитие, прокуратура, конституционно-правовой статус прокуратуры Украины, периодизация развития прокуратуры.

 

Нещодавно Україна відсвяткувала 23 роки з моменту проголошення незалежності, упродовж яких багатовікова ідея національної державності набула реального змісту та конкретного спрямування. Нині триває реалізація різних реформ, серед яких конституційна, адміністративна реформи тощо, не є винятком і закономірний розвиток та реформування системи правоохоронних органів України, серед яких одне з провідних місць відведено органам прокуратури. При цьому вирішення наявних проблем стане можливим при здійсненні історіографії становлення та розвитку правоохоронних органів, зокрема конституційно-правового статусу органів прокуратури України. Адже без осмислення минулого немає майбутнього.

Тому, предметом дослідження даної статті буде історична ретроспектива становлення та зміни конституційно-правового статусу прокуратури в Україні на різних етапах її розвитку. Окремі аспекти досліджуваної проблематики уже досліджувалися у працях як вітчизняних, так і закордонних науковців, серед яких І.В. Арістова, О.М. Бандурка, В.Г. Бессарабов, В.Т. Білоус, Ю.М. Грошовий, І.П. Голосніченко, С.М. Гусаров, П.П. Михайленко, В.В. Сухонос, Є.М. Попович, М.І. Хавронюк, М.К. Якимчук тощо. Варто наголосити на тому, що хоча історіографії становлення та розвитку органів прокуратури присвячено достатньо велику джерельну базу, проте науковий аналіз монографічної та дисертаційної літератури з окресленої проблематики доводить, що серед науковців немає єдиного підходу щодо періодизації становлення та розвитку органів прокуратури, особливостей її реформування на різних етапах суспільного розвитку. Все зазначене вище і обумовлює мету даної статті.

Враховуючи зазначені вище положення, ми повинні погодитись із більшістю дослідниками та вважаємо, що дані історичні і правові періоди повинні збігатися з основними етапами розвитку державно-правової системи України. У розвитку прокуратури виділяють такі:

Ø        період входження України до складу Російської імперії (1722-1917 роки);

Ø        період Української Народної Республіки (1917-1922 роки);

Ø        радянський період (1922-1991 роки);

Ø        період сучасної незалежної України.

Але необхідно зазначити, що даний варіант періодизації не зовсім об’єктивно відповідає дійсності. Так В.І. Малюга та М.М. Бурбика в своїх дисертаційних дослідженнях апелюють до джерела польського дослідника В. Свербигуза «Старосвітське панство», у якому зазначається, що у 1579 р. в Батурині створено Український Трибунал, на початку діяльності якого щорічно його депутати обирали прокурора (інстигатора), який наглядав за чинністю подання позовів до трибунальського суду та якому наглядачі приватних маєтків передавали детальні відомості про позови та характер правопорушень [1, с. 125]. Тобто можна стверджувати про необхідність включення до вищевказаної періодизації становлення та розвитку прокуратури періоду Великого Князівства Литовського, Речі Посполитої та козацько-гетьманської доби.

На вказане джерело посилаються й інші українські вчені, В.І. Лакизюк та О.Р. Михайленко, які зазначають, що прокуратура України бере своє літочислення не з періоду царювання Петра І, а з моменту значно раніше, при цьому посада прокурора збереглася в Україні і в наступному ХVІІ ст. [2, с. 37].

Потрібно погодитися з Р.М. Шестопаловим про те, що говорити про історію власне української моделі прокуратури в епоху перебування українських земель у складі Російської Імперії (1722 - 1917 рр.) буде дещо некоректним; необхідно обмежитись лише діяльністю царсько-російської прокуратури на українських землях, які були складовою імперської держави. Проте саме тоді сформувалися основні форми, методи, принципи організації та діяльності прокуратури, які використовуються органами прокуратури вже незалежної української держави [3, с. 145].

На наш погляд, найбільш слушною щодо заснування інституту прокуратури є думка В.В. Сухоноса, який зазначає, що вона була запроваджена трьома указами Петра І, а саме: від 12 січня 1722 р. «Быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору»; від 18 січня 1722 р. «Об установлении должности прокуроров в надворных судах»; від 27 квітня 1722 р. «О должности генерал-прокурора» [4, с. 40].

Протягом другої половини XIX ст. структура органів прокуратури зазнала суттєвих перетворень. За своїм устроєм органи прокуратури, перебудовані за реформою 1864 р., представляли «урядову установу, приналежну до міністерства юстиції та, зокрема, до судового відомства, у складі якого воно утворювало особливе ієрархічне ціле, приурочене до судових місць, але не злите з ними» [5, с. 494].

На другому етапі у новоутвореній УНР 15 грудня 1917 року ухвалено Закон “Про утворення Генерального Суду”. У структуру Генерального Суду включено прокураторію, котру очолював старший прокуратор, який призначався Генеральним секретарем судових справ. 4 січня 1918 року Центральна Рада із ухвалою Закону “Про урядження прокураторського догляду на Україні” створила органи прокуратури УНР. Організовували прокурорську діяльність старші прокуратори, що очолювали прокураторії, котрі організовувалися при апеляційних та окружних судах, і стояли на сторожі як державних інтересів, так і захисту прав громадян. За Української держави гетьмана Павла Скоропадського було запроваджено посаду Генерального прокурора, яка поєднувалася з посадою міністра юстиції. Порівняно з часами Центральної Ради структура органів прокуратури не зазнала істотних змін.

Етап розвитку прокуратури в Україні в часи радянської доби почався після встановлення на більшості території України радянської влади, а з 28 червня 1922 року за Постановою ВУЦВК “Про затвердження Положення про прокурорський нагляд в УРСР” органи прокуратури вже діяли у складі НаркомЮсту УРСР [4, с. 132].

Після створенням Союзу РСР 1925 року були внесені зміни до Конституції УРСР 1919 року. Відповідно до змін Прокурор Республіки почав іменуватися Генеральним прокурором Республіки. На той час прокуратура залишилася у складі Народного комісаріату юстиції УРСР. Народний комісар юстиції одночасно обіймав посаду Генерального прокурора Республіки і входив до складу Ради народних комісарів УРСР. Повноваження Прокуратури УРСР були визначені Положенням про судоустрій УРСР в розділі “Про Державну прокуратуру”.

У 1933 році відбулася централізація повноважень зі створенням централізованої прокурорської системи в межах СРСР. До неї ввійшла й прокуратура УРСР, де й перебувала до здобуття Україною незалежності [6, с. 10-15].

Саме етап становлення прокурорської діяльності в Україні в період радянської доби вважається часом коли одним з головних завдань такої діяльності було підтримання радянської тоталітарної системи, а сама прокуратура була зброєю влади, органом авторитарного правління. При цьому прокуратура займала центральне місце у нагляді за виконанням законів.

Сучасний етап діяльності прокуратури в Україні почався після проголошення незалежності України з прийняттям 5 листопада 1991 року Закону України “Про прокуратуру”, який поки ще є основним джерелом, що врегульовує прокурорську діяльність в Україні. Проте 14 жовтня 2014 року Верховною Радою України було прийнято новий ЗУ «Про прокуратуру», що набере чинності 25 квітня 2015 року, одними із нововведень якого, на виконання рекомендацій Ради ЄС, є ліквідація такого завдання прокуратури, як боротьба з корупцією, та позбавлення її функції «загального нагляду», що раніше дозволяло прокурорам втручатися в господарську діяльність підприємств і фізичних осіб з метою нагляду за додержанням і застосуванням законів.

З наведеного історичного огляду видно, що в Україні багатий досвід в організації прокурорської діяльності, і ці знання заслуговують на увагу, глибокий аналіз та практичне застосування.

 

Список використаних джерел та літератури:

1.     Грицаєнко Л. Історико-правовий процес утвердження інституту прокуратури в Україні / Л. Грицаєнко // Право України : Респ.юрид. журнал . – 2008 . – № 11 . – С.121-130.

2.     Лакизюк В., Михайленко О. Прокуратура України: витоки, розвиток, персонали та правове регулювання // Вісник прокуратури. – 2000. – № 2. – С. 37-43.

3.     Шестопалов Р.М. Історичні передумови становлення та розвитку правозахисної діяльності органів прокуратури України / Р.М. Шестопалов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2.– С. 143-152.

4.     Сухонос В.В. Прокуратура в механізмі української держави: проблеми теорії та практики [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10 / Сухонос Віктор Володимирович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2009. – 462 с.

5.     Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности : пособие для прокурорской службы. Т. 1. Прокуратура на Западе и в России / Н. В. Муравьев. – М. : Унив. тип., 1889. – 530 с.

6.     Литвак О.М. Становлення та розвиток прокуратури України / О. Литвак, П. Шумський / Вдосконалення діяльності прокуратури – шлях до реформування кримінальної юстиції: Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Львів, 28 трав. 2010 р.). – Львів : Вид-во “Галицький друкар”, 2010. – 252 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info