zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІНАНСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Харковина О.Г.

Україна, м. Київ, Європейський університет

 

The article is devoted to defining, analyzing and researching issues of intellectual capital financing company. Determined that the intellectual capital of the company - is knowledge that can be converted into profits, in other words, it is the sum total of what they know and what they own employees, which forms the competitiveness of organizations and objectively increases the market value of the company.

 

Інформація і знання відіграють надзвичайно важливу роль не тільки в процесі розвитку економіки вцілому, а кожного підприємства зокрема. Інтелектуальний капітал є рушійною силою в становленні та розвиткові будь-якого підприємства сучасного суспільства. Без інтелектуального капіталу не можливий розвиток будь-якого підприємства. Відомо, що питанням інтелектуального капіталу присвячено значну кількість наукових досліджень. Але, проблемним аспектам фінансування інтелектуального капіталу підприємства не приділено значної увагу.

Необхідно зазначити, що за проведеними дослідженнями Світовим банком у 192 країнах частка фізичного капіталу в середньому – 16% від загального обсягу добробуту, частка природного капіталу – 20%, а частка інтелектуального капіталу – 64%. [5,c. 61]

Інтелектуальний капітал є складовою частиною національного багатства поряд із природними ресурсами, основними фондами, матеріальними оборотними коштами. Він задає темп і характер відновлення технології виробництва та його продукції, що потім стають головною конкурентною перевагою на ринку [6]. Російський вчений-економіст Іноземцев В.Л. зазначає, що «Інформація й знання, ці специфічні по своїй природі й формам участі у виробничому процесі фактори, у рамках фірм приймають вигляд інтелектуального капіталу. Інтелектуальний капітал являє собою щось начебто «колективного мозку», що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну власність і накопичений досвід, спілкування й організаційну структуру, інформаційні мережі й імідж фірми» [4, с. 304].

На думку Василенко В.М. ефективність внутрішньо фірмового управління інтелектуальним капіталом і необхідність розробки спеціальних управлінських інструментів і методів з метою формування дійових організаційно-економічних механізмів нагромадження та примноження інтелектуального капіталу вітчизняними підприємствами з урахуванням досвіду розвинених країн світу [1].

Із цими визначеннями важко не погодитися, але у зв’язку зі значним збільшенням ролі та значенням науки, людського розуму, інформації та знань виникає потреба удосконалити зміст поняття «інтелектуальний капітал». Варто також зазначити, що у науковій літературі інтелектуальний капітал розглядається і як наукові кадри (інтелектуальна еліта), заводські марки, товарні знаки, ліцензії, патенти, в тому числі і активи. На нашу думку, інтелектуальний капітал підприємстваце знання, які можуть бути конвертовані в прибуток, іншими словами, це сума всього того, що знають і чим володіють працівники, що формує конкурентоспроможність організації та об'єктивно підвищує ринкову вартість компанії. Інтелектуальний капітал компанії складається зі знань, досвіду її співробітників, накопичених ними при розробці продуктів і наданні послуг, унікальною організаційної структури та інтелектуальної власності

Знання та інформація за своєю природою належать до факторів нематеріального характеру, проте, як показує практика, вони є рушійною силою розвитку інтелектуального капіталу підприємства, що в свою чергу дозволить підприємству сформувати ефективну стратегію розвитку інтелектуального капіталу підприємства.

Як показує практика, не зажди належної уваги на підприємствах приділяють саме розвиткові інтелектуального капіталу, оскільки це потребує значних фінансових витрат.

На нашу думку, до основних проблем фінансування інтелектуального капіталу підприємства належать:

1)         не визначені раціональні стратегії і пріоритети розвитку інноваційної сфери, тобто відсутня державна інноваційна політика і не передбачена її реалізація;

2)         відсутність такого фінансування взагалі на більшості підприємств України;

3)         нерозуміння важливості його фінансування;

4)         зменшено темпи наукових досліджень і розробок;

5)         відтік інтелектуального капіталу за рахунок глобалізацій чинників та складної економічної ситуації;

6)         неможливість залучення інвестицій для розвитку інтелектуального капіталу.

Опираючись на вищевикладене визначимо, що розглянуті проблеми фінансування інтелектуального капіталу підприємства вказують на термінову потребу приділенню його розвитку належної уваги. Для вирішення розглянутих вище проблем потрібний комплексний підхід не тільки керівників підприємств та організацій, а загальна державна стратегія розвитку інтелектуального капіталу.

Це дає можливість зробити висновок, що тільки в поєднанні державного та комерційного сектору економіки можна досягнути позитивних тенденцій, а згодом і результатів в сфері розвитку, збереження інтелектуального капіталу. За рахунок державних гарантій можна забезпечити залучення довгострокових інвестицій в розвиток інтелектуального капіталу та в поєднанні його з різноманітними економічними сферами господарювання забезпечити стале економічне зростання.

 

Література

1.     Василенко В. М. Досвід інноваційного менеджменту як невід’ємної складової інтелектуального капіталу в міжнародному бізнесі [Електронний ресурс] / В. М. Василенко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка . - 2010. - № 1. - С. 147-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsue_2010_1(43)__20.pdf

2.     Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества / Дж.  Гелбрейт . – М.: Директ-Медиа, 2007. – 347 c.

3.     Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент: Підручник. — Суми : ВТД ― Університетська книга, 2010. — 334 с.

4.     Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире / В. Л. Иноземцев. — М. : Academia. — Наука, 1988. — 640 с.

5.     Єременко А. В. Інтелектуальний капітал як основна домінанта нематеріальних активів// Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. — 2013. — № 7. –С. 60-64.

6.     Махомет Ю.В. Сутнісна характеристика та структура інтелектуального капіталу підприємства. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_25/mahomet.htm.

7.     Оксанич О.Е. Напрямки розвитку інтелектуального капіталу підприємств України / О.Е. Оксанич, Р.Я. Старик – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_1/18.pdf.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info