zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУТНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ.

 

Янченко Ю.І.

Україна, м. Суми,

СумДПУ ім. А.С. Макаренка

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме определения сущности гражданской активности будущих педагогов. Рассмотрено некоторые точки зрения педагогов, психологов на обозначенную тему. Примерно определено сущность понятия, обозначено необходимость изучения в будущем.

 

В час соціально-економічних змін, побудови громадянського та демократичного суспільства пріоритетом є розбудова освітнього простору, який відповідатиме стандартам ЄС. Однак, наявність освітньої платформи не гарантує досягнення результату – побудови держави майбутнього. Зауважимо, що головним суб’єктом надання освітніх послуг є вчитель, саме тому пріоритетного значення вимагає розгляд особистості вчителя (як громадянина країни, та надавача освітніх послуг, який прямо впливає на формування і розвиток якостей вихованців, їх громадянську позицію та активність в цілому). Особистість молодого вчителя є пріоритетною для розгляду не лише в межах освітніх програм, проектів, а й у структурі держави. Зміни, що відбуваються у світі, у державі кардинально впливають на суспільство провокуючи активність громади, пробуджуючи громадянську активність кожного громадянина.

На сьогодні поняття «громадянська активність» науковці та дослідники розглядають в різних площинах беручи до уваги філософський, психологічний, соціологічний, педагогічний, політологічний аспекти тощо. Вважаємо за потрібне об’єднати психологічний та педагогічний аспекти та теоретично уточнити сутність поняття «громадянська активність майбутніх педагогів» у психолого-педагогічному сенсі.

Розглядаючи тему звернемо увагу на праці Альбуханової К. А., яка вивчала психологічну складову змісту поняття активність. Науковець досліджує поняття активності у хронології його розуміння людиною, звертає особливу увагу на праці Ананьєва Б. Г., Рубінштейна С. Л., Узнадзе Д. Н. Ми приймаємо до розгляду результати дослідження Альбуханової К. А. звернемо увагу на результати роботи автора: активність є невід’ємною якістю і станом особистості. Автор через систему описує активність, яка є способом самовираженням та самореалізації особистості. Саме тому активність включає ініціативу (залежить від потреб, бажань, відносин особистості) та відповідальність. В рамках нашого дослідження важливим є дане твердження через його актуальність. Зауважимо, що в час кардинальних змін у державі, перегляду цінностей, зміни влади, особливо актуальним є питання відповідальності як громадян перед суспільством так і громадянина перед самим собою [1].

У педагогічному сенсі «громадянську активність» вітчизняні та зарубіжні науковці розглядають крізь призму системи освіти, яка впливає на виховний процес тим самим формуючи і розвиваючи молодих громадян. У нашій країні суттєву увагу у виховній роботі зі студентами займають проректори з виховної роботи, студентство (через роботу студентського самоврядування), куратори академічних груп, старости академічних груп, актив потоків студентів одного року зарахування.

Розуміючи специфіку обраної категорії для розгляду, студентства, визначаємо особливу змістову складову сучасного активного громадянина – наявність освіти, наявність диплому. На сьогодні вектор освіченості, розвитку, самоосвіти визначає не лише статус особистості в суспільстві, а й розвиток держави в цілому. Зауважимо, що на сьогодні ще є актуальним питання «відтоку кадрів», яке прямо впливає на відстрочку розбудови освітнього простору української держави

В рамках сучасних досліджень таких науковців, як І. Бех, М. Вознюк, І. Зязюн, Л. Крицька. О. Пенькова, актуальним є питання нових освітніх технологій, підходів до розуміння сутності змісту освіти в цілому. Однак, ці дослідження є ґрунтовними теоретичними здобутками педагогічної науки, які можуть бути реалізовані в законодавчих ініціативах громадян України. Саме з такого погляду, розгляд питання сутності громадянської активності є складним системним елементом як освіти так і психології, що визначає взаємовплив та взаємозв’язок освіти, психології, активності громадян, що утворюють підсистеми та елементи якісно нових стосунків у державі майбутнього[3] .

Цінним для нас є роботи Бабкіної М. І., проблемою дослідження автором визначена категорія підлітків та особливості формування громадянської активності. Автором на основі аналізу філософських, соціологічних, психолого-педагогічних джерел визначено сутність поняття «активна громадянська позиція підлітків», яке трактується нами як стійкий компонент внутрішньої структури особистості підлітка, що визначає вмотивовану спрямованість її діяльності та реалізацію особистісних цінностей, власних прав, свобод і обов'язків; як система ціннісних і соціальних орієнтацій, ставлень особистості підлітка до суспільства, держави, нації, до себе як до громадянина. Формування активної громадянської позиції підлітків Бабкіна М. І. розглядає як багатоаспектний, інтегрований процес, що перебуває під впливом низки взаємодіючих факторів, є продуктом широкого комплексу освітніх дисциплін і виховних заходів.

Для чіткого розуміння сутності поняття «громадянська активність» варто розуміти структуру активної громадянської позиції, яка включає 4 основні компоненти (за Бабкіною М. І.): когнітивний (громадянська компетентність), емоційно-ціннісний компонент (громадянські якості і цінності), громадянська активність, соціальна взаємодія [2].

Ми припускаємо, що громадянська активність тісно межує з категорією духовності, моралі. Звертаємо увагу на роботи Костик Є. В., яка на основі аналізу філософських, психолого-педагогічних досліджень визначає сутність духовно-моральних цінностей та їх роль у виховному процесі вищих педагогічних навчальних закладів. Автор зазначає, що структурними елементами виховання духовно-моральних цінностей визначено духовну, професійну і педагогічну культуру. Це ті складові які обумовлюють зміст послідовності виховання ціннісних орієнтирів. Змістом виховання духовно-моральних цінностей є створення у виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу умов, які сприятимуть послідовності виховання духовно-моральних рис особистості майбутнього педагога [4].

Тож, отримані результати досліджень науковців дозволяють нам акцентувати увагу на необхідності виховання у студентів педагогічних навчальних закладів духовно-моральних цінностей, формування професійної, педагогічної, духовної, громадянської культури на базі конкретного навчального закладу.

 

Джерела:

1.     Абульханова К. А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные психологические труды/ К. А. Альбуханова. — М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», - 1999. - 224 с.

2.     Бабкіна М. Компоненти процесу формування активної громадянської позиції підлітків/ М. Бабкіна// Вісник Львівського ун-ту, Серія педагогічна. – 2008. –Вип. 23. – С. 23-30.

3.     Бех В. П. Нова парадигма:[журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма» – Вип. 107. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, – 2012. – 229 с.

4.     Костик Є. В. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів педагогічних університетів: автореф. Дис. на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 13.00.07 «Теорія і методика виховання»/ Є. В. Костик. – Луганськ, 2011. – 22 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info