zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗАХІДНОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Авраменко А.Є.

Україна, м. Кременчук, Кременчуцький національний

університет імені Михайла Остроградського

 

Рассмотрены современные подходы экологического мониторинга. Выявлены изменения химического состава поверхностных и подземных вод в процессе эксплуатации. Показаны результатов расчетов, которые позволяют определить показатели выживаемости дафний в отобранных пробах воды в исследуемых районах Полтавской области. Проведена оценка качества поверхностных и подземных вод, выбранных нами районов, с использованием методов биотестирования с помощью тест-объектов.

Ключевые слова: биотестирование, подземные воды, поверхностные воды, мониторинг.

 

Однією з важливих складових екологічної безпеки України є якість питної води, адже забезпечення населення якісною питною водою є одним з найбільш важливих завдань збереження здоров’я людини (задля забезпечення населення якісною питною водою створена Загальнодержавна програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки). При вирішенні цієї проблеми нарівні із зміною інфраструктури водопостачання, яка передбачає виникнення нових форм водозабезпечення, в т. ч. використання популярної на сьогодні бутильованої води, необхідним є постійний контроль якості питної води на всіх етапах водопідготовки та водопостачання [1].

Моніторинг, охорона та раціональне викори­стання вод України регламентовані багатьма за­гальнодержавними законодавчими актами, зокрема Водним кодексом України [2], Порядком здійснення державного моніторингу вод [3], Зако­ном України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» [4] та ін.

В Полтавській області вода надзвичайно забру­днена, у поверхневих джерелах водопостачання присутній азот амо­нійний, важкі метали; підземні джерела водопостачання містять фенол та хром; питна вода містить азот нітратний та амонійний, сполуки фосфору, сульфати, завислі речовини, ва­жкі метали, органічні сполуки, фенол, цинк, мідь, марганець, ПАР [5].

Фізико-хімічні методи аналізу води не дають повної характеристики якості води, чим і обумовлений вибір теми нашого дослідження. Метою нашого дослідження є визначення рівня токсичності поверхневих і підземних вод західного району Полтавської області.

Токсичність – це характеристика біологічна і тому не може бути визначена без біологічних об’єктів. Біологічні методи дають інтегральну оцінку шкоди, що викликана сумарним впливом всіх токсикантів [6]. Отже, методи біотестування повинні бути головними у визначенні впливу та можливих наслідків на живі організми, а також одним із головних етапів для визначення якості води.

При такому підході біотестування стає одним з необхідних етапів моніторингу якості питної води, а, отже, і моніторингу стану екологічної безпеки, головним завданням якої є забезпечення здоров’я населення України (Рисунок 1).

 

 

Рисунок 1. Біотестування питної води як елемент моніторингу стану екологічної безпеки

 

Біотестівання проводилось в пробірках з використанням проб поверхневих і підземних вод Пирятинського та Оржицького районів Полтавської області для визначення гострої токсичної дії на тест-обєкти (Daphnia magna Straus). Результати досліджень наведено на рисунку 2.

Детальний аналіз результатів дос­ліджень виживаності дафній у пробах води дозво­лив виявити, що в підземних водах рівень токсич­ності прямопропорційно залежить від глибини ко­лонки чи колодязя. При глибині більш ніж 6м якість води ≥ 80%. У свою чергу, виживаність даф­ній в поверхневих водах є дещо нижчою: в річ­ках – 73-90 %.

Тому можна констатувати, що підземна вода придатна для вживання людини, а поверхнева вода може використовуватись для зрошування сільсько­господарських угідь.

 

 

Рисунок 2. Виживаність дафній у різних пробах поверхневих і підземних вод

 

Перелік джерел та літератури

1.     Закон України Про загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки від 03.03.2005 р. № 2455-ІV.

2.     Водний кодекс України. Постанова Верховної Ради України від 06.06.1995 № 214/95 ВР.

3.     Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок здійснення державного моніторингу вод» від 20.07.1996 р. за № 815-90.

4.     Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-XII.

5.     Грабовська Л.Л., Єфремова О.О. Оцінка екологіч­ного ризику у сфері питного водопостачання України.//Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки. – 2010 р. –  № 54. – С. 58-62.

6.     Теоретические вопросы биотестирования / Отв. ред. Лукьяненко Л. М. – Волгоград, 1983. – с.195.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info