zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>«ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ВУЗУ»

 

Барило О.С., Фурман Р.Л.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький національний медичний

університет ім. М.І. Пирогова

 

Успех в обучении зависит от многих факторов, среди которых ведущее место занимают мотивы, познавательные потребности и интересы, а также целеустремленность и другие волевые качества студента. Мотивация к обучению и познавательной деятельности выступает перед нами как сильное средство обучения. Активизация познавательной деятельности студента без формирования мотивации не только тяжелая, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять мотивацию как устойчивую черту личности и как мощный воспитательный средство обучения.

 

Мотивація представляє центральну проблему психології особистості і психологію навчання, має своєю функцією спонукання і спрямування діяльності.

Інформаційний вибух та сучасні темпи приросту наукової інформації, яку необхідно передати студентам за час навчання, а також збільшення кількості студентів з низькою успішністю змушують викладачів шукати вихід із стану, що утворився, і ліквідувати цейтнот за рахунок нових педагогічний прийомів. Одним з таких прийомів є інтенсифікація учбової діяльності. Підвищення темпів навчання можна досягнути шляхом удосконалення методів навчання, за рахунок впровадження колективних форм пізнавальної діяльності, напрацювання у викладача відповідних навичок організації управління колективною діяльністю, прагнення до результативності навчання і рівномірного руху всіх студентів в процесі пізнання незалежно від рівня їх знань і індивідуальних особливостей [1]. Успіх у навчанні залежить від багатьох факторів, серед яких провідне місце займають мотиви, пізнавальні потреби і інтереси, а також цілеспрямованість та інші вольові якості студента. Особливості мислення студента є також одним з основних факторів успішності його навчання. Практично ж у навчанні не завжди враховується рівень розвитку мислення студента. Догматичний стиль викладання, коли від студента вимагають засвоєння готових істин, а позиція викладача є єдино прийнятною, а оцінка відповідей студенів визначається мірою відповідності їх конспекту лекцій чи змісту першоджерела, негативно впливає на розвиток мислення студента та мотивації навчальної діяльності. Натомість вільне обговорення матеріалу, порівняння різних підходів до вирішення проблем та надання студентам можливості висловлювати свої думки стимулює пізнавальну активність студентів [2].

Сьогодні перед вузом поставлене завдання формувати нову людину, підвищувати її творчу активність. Головне - озброюючи знаннями, виховати інтелектуально розвинену особистість, що прагне до пізнання.

Уже в вузі потрібно прищепити студентові прагнення до постійного поповнення своїх знань за допомогою самоосвіти, виховати в нього внутрішнє спонукання розширювати свій загальний і професійний кругозір, щоб стати фахівцем, який здатний не тільки бути хорошим виконавцем завдань, але й міг би удосконалювати свою працю, піднімати її на рівень творчої діяльності. У зв'язку з цим сучасні вимоги до занять ставлять перед викладачем завдання планомірного розвитку особистості шляхом включення в активну навчально-пізнавальну діяльність, а це, в першу чергу, буде відбуватися через формування і розвиток мотивації до навчання студентів [3].

Мотивація - це спрямованість студента на окремі сторони навчальної роботи, пов'язані з внутрішнім ставленням до неї. До видів мотивації можна віднести пізнавальні і соціальні мотивації. Спрямованість на зміст навчального предмета говорить про наявність пізнавальних мотивацій (орієнтація на оволодіння новими знаннями, фактами, явищами, закономірностями, орієнтація на засвоєння способів добування знань, прийомів самостійного придбання знань). Спрямованість на іншу людину в ході навчання - про соціальні мотивацій (обов’язок і відповідальність, розуміння соціальної значущості учення, прагнення зайняти певну позицію у відносинах з оточуючими, отримати їх схвалення, орієнтація на різні способи взаємодії з іншою людиною).

Питання цілеспрямованого формування мотивації до навчання студентів повинні бути ретельно вивчені викладачем, оскільки саме пізнавальна мотивація є неодмінною умовою успішної навчальної, а в подальшому і професійної діяльності людини.

Мотивація до навчання та пізнавальної діяльності виступає перед нами як сильний засіб навчання. Активізація пізнавальної діяльності студента без формування мотивації не тільки важка, але практично і неможлива. Ось чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати, розвивати і зміцнювати мотивацію як стійку рису особистості і як могутній виховний засіб навчання.

Як викладачу підвищити навчальну мотивацію студентів?

1. При навчанні необхідно враховувати запити, інтереси і прагнення студентів. Необхідна умова для формування мотивації до навчання та пізнавальної діяльності в студентів - можливість проявити в навчанні розумову самостійність та ініціативність. Чим активніші методи навчання, тим легше викликати інтерес до навчання. Основний засіб виховання стійкого інтересу - використання таких питань і завдань, вирішення яких вимагає від студентів активної пошукової діяльності.

2. Інтерес і радість мають бути основними переживаннями студента в процесі навчання. Цікавість, незвичайний початок заняття через використання музичних фрагментів, ігрові та змагальні форми, гумористичні хвилинки. Підвищенню мотивації навчання студентів сприяє використання сучасних комп'ютерних технологій та інтерактивних моделей в сукупності з традиційними методами навчання, а також уроки зі створенням проблемної ситуації на різних етапах; з використанням комп'ютерного тестування, позаурочна робота з виконання проектів і дослідницьких робіт з використанням ресурсів Інтернет.

3. Змінювати методи і прийоми навчання. На уроках застосовую такі методи стимулювання студентів: створення ситуації успіху через виконання завдань, посильних для всіх студентів, стимулювання цікавим змістом, навчальна дискусія, створення емоційних ситуацій, вивчення нового матеріалу з опорою на старі знання. Також стимулювати діяльність через оцінку, вдячність, словесне заохочення, виставку кращих робіт.

4. Включення студентів у колективну діяльність через організацію роботи в групах, ігрові та змагальні форми, взаємоперевірку, колективний пошук вирішення проблеми,

5. Зростання впевненості в собі, своїх силах сприяє посиленню внутрішньої мотивації.

6. Треба відзначати досягнення студента. Необхідно помічати всі позитивні зрушення. В оцінюванні результатів дій студентів спиратися на минулий досвід досягнень студента - автономний еталон (досягнення і невдачі студента порівнюємо з його попереднім досвідом успіхів і невдач).

7. По можливості намагатися на занятті частіше звернутися до кожного студента, здійснюючи постійний «зворотний зв'язок» - коригувати незрозуміле або неправильно зрозуміле.

8. Ставити оцінку студентові не за окрему відповідь, а за кілька (на різних етапах заняття).

9. Старатися, коли це можливо, інтегрувати знання, пов'язуючи теми свого предмету з іншими навчальними дисциплінами, збагачуючи знання, розширюючи кругозір студентів.

10. Важливий на занятті позитивний емоційний настрій через створення доброзичливої атмосфери довіри і співробітництва, яскраву й емоційну мову викладача. У справі підвищення інтересу студента до навчального процесу дуже важливий є контакт із студентом і довірча атмосфера. Співпраця на занятті здійснюється через спільне вирішення проблеми або протиріч, евристичну бесіду, навчальну дискусію, виділення істотних ознак предметів, класифікацію,узагальнення,моделювання.

11. Розвивати в студентів віру в себе (в свої здатності контролювати ситуацію, у свою здатність навчатись краще) і очікування гарного результату в навчальній діяльності. Розбирати кожну навчальну невдачу спільно з студентом, з уточненням її причин. Акцент робити на внутрішніх індивідуальних причинах: рівні розвитку здібностей і завзятості, наполегливості студента. Це те, що людина може змінити, доклавши свої зусилля для досягнення успіху.

12. Рефлексія, через оцінку власної діяльності і діяльності інших, оцінку результату діяльності, питання, що потребують багатоваріантних відповідей (наприклад, «Чому було важко?», «Що відкрили, дізналися на занятті?» І т.д.).

13. З'ясувати, що є причиною низької мотивації студентів: невміння вчитися або помилки виховного характеру. Після цього попрацювати з проблемними сторонами.

14. Для студентів важлива сама особистість викладача (дуже часто навіть нудний матеріал, який пояснюється улюбленим викладачем, добре засвоюється)

Отже, в процесі викладання матеріалу на занятті на викладача покладається велика робота в підвищенні мотивації студентів та самовдосконаленні.

 

Література:

1.     Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп.- Ростов на Дону:Феникс, 2006.-512с.-(Высшее образование).

2.     Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів та аспірантів.-К.:ТОВ”Філ-студія”, 2006.-320с.

3.     Скрипніков М.С. Особливості та основні напрямки розвитку вищої стоматологічної освіти в Україні / М. С. Скрипніков //Стоматолог. – 2000. – № 1-2. – С. 9.11.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info