zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОГІДРОНІМІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ В ОНОМАСТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

 

к.філол.н. Бицко Н.І.

Україна, м.Чернівці,

Буковинський державний медичний університет,

кафедра іноземних мов

 

Resume. Hydronymia is one of the component parts of the onomastic terminological system wich is differentiated by its archaic character and belongs to the most ancient linguistic structures. The paper carries out an analysis of the historical development of Ukrainian hydronymia as a complex science.

 

Зважаючи на наявні ономастичні дослідження мікрогідронімної лексики окремих ареалів України, ми у своєму науковому пошуку, присвяченому аналізу мікрогідронімії (назви непротічних вод) Тернопільщини, керувалися критеріями, згідно з якими, для того, щоб сформулювати конкретні висновки щодо закономірностей розвитку й функціонування мікрогідронімії України в цілому, необхідно дослідити ті окремо взяті ареали, які в мікрогідронімному ономастичному просторі ще залишаються лакунами. Однією з таких білих плям і виявився мікрогідронімний ареал Тернопільщини.

Дослідження мікрогідронімів Тернопільщини (назв непротічних вод) дозволило зробити низку висновків про характер й особливості номінаційних процесів у мікрогідронімії цього регіону та простежити їх зв’язок із загальними положеннями відомих топонімійних студій із гідронімії.

Треба зазначити, що в порівнянні з мікрогідронімією інших слов’янських територій, формування мікрогідронімії проаналізованого ареалу в основному відповідає загальним процесам утворення назв мікрогідрооб’єктів, які склалися історично в межах України. Аналіз мікрогідронімійного шару ономастичної лексики із залученням етимологічного, порівняльно-історичного, формантного (словотвірного), лексико-семантичного методів дозволив прослідкувати поширеність лексико-семантичних груп мікрогідронімів, продуктивність дериваційних способів у синхронії, а також виокремити загальні закономірності функціонування мікрогідронімійного шару лексики на території Тернопільської області. Проаналізована мікрогідронімійна джерельна база доповнює структурно-словотвірні та етимологічні гідронімічні студії, які проводилися вченими-ономастами в контексті загальної слов’янської ономастичної системи. Комплексний підхід до вивчення відонімних мікрогідронімів Тернопільщини, який полягав у різнобічному зіставленні досліджуваного матеріалу з топонімною системою регіону, дозволив зробити висновок, що найбільш продуктивними серед відонімних назв є відойконімні утворення 520 (57%); найменший відсоток − 35 назв (4%) складають відмікрогідронімні назви (Додаток № 9). У процесі дослідження мікрогідронімного кадастру із 2133 назв (лімнонімів, гелонімів, мікрогідронімів) – в межах зазначеної території – нами було проаналізовано мікрогідроніми, серед яких чітко простежується кількісне співвідношення між дериватами відапелятивного характеру – 1218 назв (57%) і відонімними утвореннями – 915 (43%). Тобто в регіоні спостерігається тенденція до переважання мікрогідронімних утворень відапелятивного характеру над відонімними. Найбільше відонімних назв було зафіксовано на сході області; меншу ж їхню кількість ми простежили на півдні області. Серед розглянутих відонімних назв продуктивними виявились 520 одиниць (57% ): став Тернопільський (м. Тернопіль); мокра балка  Ліщанська (НП Лішанці, Буч.); став Онишків Став (НП Онишківці, Шум.). З-поміж відапелятивних утворень найбільш розповсюдженими є назви, які походять від народної географічної термінології (НГТ), таких виявлено 639 назв (52%): м.б.  Багно, ст.  Безодня, м. б.  Висока Гребля, м.б. Скалатські Поплави. У мікрогідронімному матеріалі простежуємо тісний зв’язок між генезою мікрогідроніма і класом природного об’єкта номінації:   а) від народної географічної термінології походять, в основному, назви боліт, мочарів, мокрих балок та ярів, наповнених стоячою водою з різнорідною (переважно ландшафтною) семантикою: м. б. Вигін; м. б. Вістря; болото Гай; м. б. Довжок; м. б. Задорожки; м. б. Ліскова; б) назви ставів та криниць мають відойконімне походження: ст. Микулинецький; ст. Озерянський; ст. Пліснянський; криниця Слобідка; в) відантропонімні деривати спостерігаємо в назвах копанок, колодязів, оскільки тут міститься вказівка на приналежність чи власність гідрооб’єкта: копанка Антонівська, кол. Демнянина, кол. Миколаївський.

У групі відапелятивних назв гідрооб’єктів, які походять від НГТ, найбільшу категорію становлять назви об’єктів із гелонімною основою – 302 (47%); при цьому досить часто не з вказівкою на якусь ознаку, а з конкретним називанням типу географічного терміна: бол. Багно, бол. Болотня,  моч. Гнилець, бол. Гниле, бол. Гуща, м.б.. Мочар, бол. Мохи.

Кількісно меншою є група мікрогідронімів мікрополя „стоячі води” – 203 назви (32%), які вказують на багатство географічної номенклатури краю: ст. Безодня, коп. Воронка, бол.Калюжа, м. б. Кадовб, вир Купилів. Особливу групу становлять мікрогідроніми із характеристикою протічності – 94 назви (15%): м. б. Бульбонія, ст. Вир, кр. Джерело, кр. Лопашівка, м. б. Скалатські Поплави. Найменшу продуктивність – 40 назв (6%) − фіксуємо в онімах, де простежується характеристика форми водного об’єкта, а також – елементів рельєфу досліджуваної території: м. б. Висока Гребля, м. б. Вістря, м. б. Горб, м. б. Горбатий Лан, кр. Гребелька, кр. Жолоб, м. б. Фоса.

Отже, географічна лексика (географічна номенклатурна термінологія) становить основну базу для найменування мікрогідрооб’єктів Тернопільщини. Відапелятивні назви, пов’язані значенням із береговою лінією, становлять 48% (579 назв) від усіх проаналізованих назв. Серед них найбільшу кількість складають назви, які характеризують фітологічний світ досліджуваного регіону. Зафіксовано 254 такі назви, що становить 44% усіх номенів: м. б. Бузінів Яр; оз. Гречане; м. б. Грушкове; м. б. Дерилози; м. б. Дубники; кр. Вільховецька; кр. Ольховецька; бол. Лозове.

Типовою рисою для назв непротічних вод регіону є їхнє походження від ойконімних та антропонімних дериватів. На досліджуваній території виокремлено 915 відонімних назв, що становить 43% від загальної кількості зафіксованих мікрогідронімів.  Відойконімні мікрогідроніми дозволяють певною мірою встановити мотиваційні ознаки номінації самих населених пунктів. При утворенні самих мікрогідронімійних одиниць спостерігаємо використання архаїчних присвійних суфіксів -ськ-, (-цьк-); при цьому більшість із них є присвійно-релятивними мікрогідронімами (269 назв), 31 назва – посесивними мікрогідронімами. Саме в релятивних назвах, утворених за допомогою суфіксів -ськ-, (-цьк-), міститься вказівка на місцерозташування за принципом „один об’єкт біля іншого”; при цьому мікрогідроніми є секундарними утвореннями: ст. Бережанський; ст. Вільшанецький; бол. Коропецьке; ст. Крогулецький. Отже, цілком закономірно, що назви гідрооб’єктів з вищезазначеними суфіксами досить часто вказують на незначні за розмірами непротічні водойми.

Мікрогідроніми відантропонімного походження, які становлять 163 назви (18%) від усіх відонімних назв, за семантикою онімної основи можна поділити на такі групи, в яких міститься опосередкована вказівка на: 1) повну форму християнських особових імен: бол. Глібів – Багно; м. б. Карпова Яма; м. б. Костянів Яр; кр. Катеринівське Джерело; кр. Михайлова; кр. Харитонова; бол. Хомові Болота; 2) особові власні імена пестливого, гіпокористичного та демінутивного характеру: кр. Андругова; кр. Ваньківська; кр. Іваньова Криничка; кр. Марківська; 3) особові власні імена, прізвища та прізвиська: м. б. Волова; м. б. Звіринів; кр. Зозульова; м. б. Сороків.

Серед зафіксованих відантропонімних назв особливу групу складають утворення, в яких базовою основою є прізвища або прізвиська людей зі слов’янськими відапелятивними іменами, які в більшості випадків виступають у діалектній формі, відбиваючи говіркові особливості території.

Шляхом трансонімізації, який полягає в переході слів з одного класу пропріальної лексики в інший, утворено 210 назв (10%): м. б. Коропець (р. Коропець); моч. Нічлава (р. Нічлава); моч. Самець (р. Самець); бол. Серетські (р. Серет); моч. Циганка (р. Циганка). Загалом же, морфологічним способом творення, при якому на базі апелятивних основ чи онімів утворюються назви за допомогою афіксальних морфем, основ чи синтаксичних засобів, утворено 580 назв (27%).

Найбільшу групу мікрогідронімів становлять суфіксальні деривати, утворені за допомогою таких архаїчних суфіксів: 1) суф. : м. б. Білка, кр. Когутарка; 2) суф. -ськ (-івськ), -цьк (-ецьк) зі значенням релятивності й посесивності: ст. Тернопільський, ст. Бережанський, кр. Пороховецька, ст. Андрушівський, м. б. Богданівська, бол. Іванковецькі; 3) суф. -ов, -ів, -івка зі значенням посесивності (з вказівкою на приналежність мікрогідрооб’єкта): бол. Глібовев, кол. Андругівка, кр. Вибранівка, м. б. Лещівка, м. б. Медведівка, м.б. Ангелів Яр, м. б. Андругів Яр; 4) суф. -ин: м. б. Іванчин Яр, м. б. Лучин Яр, кр. Славинь.

Отже, підбиваючи підсумки зробленого, можемо стверджувати, що проведене нами дослідження мікрогідронімії Тернопільщини (назви непротічних вод) дає нову інформацію про теоретично-практичний підхід до аналізу гідронімійних регіональних систем та розкриває їхню специфіку на загальноукраїнському топонімному (мікрогідронімному) тлі.

 

Література

1. Географічна енциклопедія України : [у 3-х т.] /  [Ф.С.Бабичев, В.І.Бєляєва, С.І.Дорогущов та ін.] : под. ред. О.М.Маринич – К. : УРЕ, 1989 -1993. –    Т. 1. – 416 с., Т. 2. – 480 с., Т. 3. – 480 с.

2. Етимологічний словник української мови: в 7-ми т. / [гол. ред. Мельничук О.С.] – К. : Наукова думка, 1982–1989.

3. Матеріали гідронімійних експедицій, проведених автором у 2008-2010.

4. Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель в 2-х т. /  [авт.-уклад. Г.Л. Аркушин]. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 408 с.

5. Этимологический словарь русского язика в 4-х т. (пер. с нем.) / [Фасмер М.] – М. :  Прогресс, 1964-1973. – Т. 1. – 562 с., Т. 2. – 671 с., Т. 3. – 827 с., Т. 4. – 855 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info