zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ ЕКСПРЕСИВНОСТІ В МОВІ

 

Садовська Т.Б.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені І. Франка

 

В статье сделан обзор теоретических исследований по данной теме.

 

Експресивність являє собою лінгвістичну категорію, що пронизує всі рівні мовної системи і відображається як у мові, так і в мовленні. Термін експресивністьрозглядається в сучасній лінгвістиці по-різному, в основному, у площині конотації і стилістичного значення.

Мовознавці тлумачать категорію експресивності як виразність, силу виявлення почуттів і переживань у широкому та вузькому розумінні. У вузькому розумінні експресивність ототожнюють з одним із конотативних відтінків семантики мовних одиниць поряд з емоційністю, оцінкою та функціонально-стилістичною забарвленістю; вона належить до явищ мови як семантична ознака слова (Н. О. Лук’янова, Т. В. Матвєєва, В. І. Шаховський) [2]. У широкому розумінні експресивність – ознака інтенсифікації значення слів за шкалою зменшення або збільшення різних денотативних і конотативних сем, зокрема сем логічного змісту та емотивності (М. М. Кожина, В. М. Телія). Експресивність пов’язують переважно з різними видами оцінок, емоціями суб’єкта мовлення та засобами увиразнення тексту (І. В. Арнольд, В. А. Маслова, Є. Ф. Петрищева). У такому значенні термін “експресивність” вважається ширшим за емоційність, тобто розглядається як властивість мовлення, як стилістична, функціонально-стилістична категорія. Дослідження ґрунтується на широкому трактуванні аналізованого поняття, відповідно до якого лінгвістична категорія експресивності, що реалізується в мові як компонент конотативного значення та у мовленні як компонент стилістичного значення, є сукупністю ознак мовної і мовленнєвої одиниці, а також цілого тексту, завдяки яким мовець виражає суб’єктивне ставлення до змісту або до адресата мовлення.

Існує декілька тенденцій у підході до визначення засобів, що утворюють експресивний ефект:

розуміння експресивності як конотації (Н. О. Лук’янова);

розгляд експресивності як оцінності (Є. Ф. Петрищева);

трактування експресивного елемента як стилістично протилежного нейтральному стилю мовлення (В. М. Телія);

інтерпретація експресивності як образності й суб’єктивної модальності (Т. О. Трипольська) [3].

У статті експресивність розглядається з трьох позицій: як семантична категорія, яка належить до конотата; як стилістична категорія, частина стилістичного значення і стилістичного забарвлення, що, незважаючи на індивідуальний характер, реалізується за умови стилістичних і прагматичних параметрів у текстах, та як конкретна функціонально-стилістична категорія, зумовлена мовними та позамовними чинниками публіцистичного стилю.

У межах конотації як семантичної категорії експресивність тісно пов’язана з такими поняттями, як експресія, емоційність, оцінність, емоційна оцінність, інтенсивність, експресив, експресивна функція. Експресивність – це підсилена (інтенсифікована, збільшена) виразність; така соціально й психологічно мотивована властивість мовного знака, яка деавтоматизує його сприйняття, підтримує загострену увагу, активізує мислення, викликає почуттєву напругу (Н. І. Бойко, В. А. Чабаненко) [1]..

У площині мовлення суміжним поняттям експресивності є експресія, яку трактують як спеціально створений мовленнєвий ефект, зумовлений уживанням слова у стилістично нетиповому для нього контексті (В. А. Чабаненко).

Експресивність як функціонально-стилістична категорія є внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня експресивність характерна для певного функціонального стилю, а зовнішня виникає при недоречному використанні виражальних засобів одного функціонального стилю в іншому, що викликає негативну експресію.

Експресивність тексту тлумачать як систему використаних у ньому мовних засобів, що дозволяє найбільш виразно представити зміст тексту і ставлення автора до нього, унаслідок чого підсилюється вплив на емоційну, інтелектуальну та вольову сфери реципієнта (А. В. Маслова). Загальна експресивність тексту є результатом реалізації таких його властивостей, як емотивність, оцінність, образність, інтенсивність, стилістичне забарвлення та структурно-композиційні особливості. Поняття експресивності тексту ширше, ніж поняття експресивності окремих лексичних засобів, тому що лексичні експресивні засоби формують експресивність тексту [4].

Експресивність має рівневий характер як форма суб’єктивного, емоційного та естетичного ставлення до певного явища, події тощо, що реалізується засобами майже всіх мовних рівнів і підрівнів: фонетико-фонологічного, лексико-фразеологічного, словотвірного, граматичного [5].

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок,що експресивність є сукупністю ознак семантичних, стилістичних і функціонально-стилістичних, які забезпечують її здатність виступати в комунікативному акті як засіб суб’єктивного ставлення мовця до змісту або адресата мовлення. Експресивність є однією з основних категоріальних властивостей мовних одиниць разом з такими ознаками, як стійкість і семантична ускладненість, одним із складників конотативного значення. Експресивність сприяє посиленню виразності висловлювання, що збільшує його вплив на адресата.

 Унаслідок актуалізації експресивних засобів, взаємодія яких дозволяє будь-якій одиниці мови бути носієм експресивності, мовлення набуває експресії, тобто здатності виражати психологічний стан мовця.

 

Список використаних джерел

1.     Болдарева Е.Ф. Языковая игра как форма выражения эмоций: Дис. … канд. филол. наук. спец. 10.02.19 "Теория языка" / Елена Федоровна Болдарева; Волгоград., 2002. – 91с.

2.     Галкина-Федорук Е.М. Об экспрессивности и эмоциональности в языке // Сборник статей по языкознанию. – М., 1958. – 42с.

3.     Гридин, В. Н. Экспрессивность/В. Н. Гридин// Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – С. 591.

4.     Вафеев, Р. А. К определению категории «оценочности» и «экспрессивности» при сопоставлении языков / Р. А. Вафеев // Роль иностранных языков в подготовке специалистов нефтегазового комплекса: проблемы и перспективы изучения в современных условиях.– Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. – С. 178–179.

5.     Гак, В. Г. Высказывание и ситуация/В. Г. Гак// Проблемы структурной лингвистики. – М. : Наука, 1973. – С. 349–371.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info