zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК [378.016.80]:33

 

Перехід системи сучасної професійної освіти на компетентнісно-орієнтовану парадигму

(на прикладі вивчення досвіду роботи акад. Лизанчука В.В.)

 

Якубовська М.С.,

доцент кафедри українознавства,

документознавства та інформаційних технологій

Української академії друкарства,

кандидат філологічних наук

Львів, Україна

 

Завдання статті: на основі вивчення науково-педагогічного досвіду акад. Лизанчука В.В. бачимо, що перехід системи сучасної професійної освіти на компетентнісно-орієнтовану парадигму, що фіксує нову модель освіти формує основний показник рівня мотиваційної компетенції майбутніх фахівців.

Ключові слова: системний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний, культурологічний та аксіологічний методи, культурологічна компетентність, професійна освіта.

 

Переход системы современного профессионального образования на компетентно-ориентированную парадигму , фиксирующий новую модель образования (на примере изучения опыта работы акад. Лизанчука В.В.)

Анотация: на основе изучения научно-педагогического опыта акад. Лизанчука В.В. видим, что переход системы современного профессионального образования на компетентно-ориентированную парадигму, фиксирующий новую модель образования формирует основной показатель уровня мотивационной компетенции будущих специалистов.

Ключевые слова: системный, компетентностный, личностно-деятельностный, культурологический и аксиологический методы, культурологическая компетентность, профессиональное образование.

 

The transition of the modern professional education on competence-oriented paradigm that captures a new model of education (for example, studying the experience of teaching. Lyzanchuka VV)

Objective of the article: by studying the scientific and pedagogical experience Academician V. Lyzanchuk see that the transition of modern professional education on competence- oriented paradigm that captures a new model of education forms the main indicator of motivational competencies of future specialists.

Keywords: system, competence, personality and activity, cultural and axiological techniques, cultural competence, professional education.

 

Національна доктрина розвитку освіти в Україні передбачає створення умов для особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного громадянина України. Це сприяє формуванню інтелектуального потенціалу нації, всебічному розвитку особистості як найвищої цінності суспільства.

Дослідженню проблеми формування покоління людей, які мислять і діють по-інноваційному, завжди приділялась належна увага, зокрема, таким її аспектам: методологічні засади сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, М. Михальченко та ін.); теорія неперервної професійної освіти (С. Гамараш, С. Гончаренко, Р. Гуревич, А. Гуржій, Й. Гушулей, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.); професійна підготовка фахівців у вищій школі (А. Алексюк, В. Бондар, В. Євдокимов, А. Капська, В. Козаков, Т. Крилова, В. Кузь, М. Лазарєв, Л. Нічуговська, В. Олійник, П. Підкасистий, О.Романовський, В. Сидоренко, О. Ярошенко та ін.); теорія інноваційних методів навчання (М. Скрипник, Т. Хлебнікова, Н. Яременко та ін.).

Серед видатних діячів сучасної професійної школи нами було вивчено науково-педагогічну діяльність заслуженого журналіста України, академiка Академiї наук вищої освіти України, лауреата Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.

Як показує досвід акад. Лизанчука В.В., специфіка підготовки майбутніх фахівців з вищою технічною освітою в сучасних умовах потребує відмови від уніфікованого підходу до підготовки кадрів. Докорінні зміни в суспільстві України й освіті, зокрема, багато чого змінили у підходах до інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу вищого навчального закладу.

Наукові дослідження, підручники і посібники акад. Лизанчука В.В., у яких особливим чином структурований навчальний матеріал, дозволяють розвинути в студента комплекс умінь осмислити прочитаний фрагмент, виділити головне у цьому фрагменті, сформувати вміння оцінювати різні аспекти теми, що вивчається, в умовах обмеженості в часі, будувати логічну структуру матеріалу, на основі якої робляться висновки.

За переконанням акад. Лизанчука В.В., час навчання у вищому навчальному закладі студент має оволодіти професійною майстерністю і творчою інтуїцією з урахуванням інтенсивно змінної картини природничо-соціального світу, мати власне світобачення і громадянську позицію, виявляти високу компетентність у професійній діяльності. Розв’язання проблем соціально-педагогічного, психологічного, виховного, організаційного характеру професійного становлення майбутнього фахівця має йти шляхом соціалізації, професіоналізації і самореалізації студентства в стінах навчального закладу. Саме розв’язання цих головних завдань у їхньому взаємозв'язку має забезпечити вільне входження майбутніх фахівців у простір професійної діяльності.

Як показує вивчення науково-педагогічного досвіду акад. Лизанчука В.В., досвід формування базових професійних компетенцій майбутніх фахівців у процесі викладання фундаментальних дисциплін може бути досягнене на основі оновлення змісту та технологій навчання. Це сприяє розвитку позитивного ставлення до майбутньої професії, схильності до неї, прагненню набути якісні знання та застосувати їх у процесі розв’язанні задач у процесі професійної діяльності; разом із підвищенням рівня знань, умінь та навичок, виробленню вмінь самостійно працювати з інформацією; прагненню студентів до поглибленого вивчення навчального матеріалу, до самоосвіти; формуватиме навички спілкування в процесі діяльності, допомагатиме набути досвід соціальної взаємодії. Щоб навчити студентів самостійно аналізувати, мислити і діяти, переконаний акад. Лизанчук В.В., необхідно перенести центр ваги з екстенсивних, пасивних форм навчання на інтенсивні, активні, індивідуальні. Формування професійної компетентності майбутнього фахівця якісно підвищиться за умови компетентнісно-орієнтованого підходу до викладання фундаментальних дисциплін.

Вивчення біографій видатних людей сучасності, яким є акад. Лизанчук В.В., є важливим засобом у процесі формування особистості сучасного професіонала-фахівця, який має усвідомити найголовніше правило життя: тільки творча і постійна праця і постійне самовдосконалення дає можливість людській індивідуальності максимально реалізуватися у сучасному духовному просторі. З цією метою вивчення творчого шляху видатних особистостей є необхідною складовою навчального процесу вищої школи.

Василь Лизанчук — автор 20 книжок (брошури, довідники, монографії, посібники, підручники) та понад 350 наукових і науково-публіцистичних статей з проблем теорії і практики журналістики, створення українського національного інформаційного простору, міжнаціональних взаємин, розвитку та утвердження української мови, культури, духовності, відновлення історичної пам’яті, збереження і примноження національних традицій, звичаїв, розбудови незалежної Української держави. Опублікував понад 800 кореспонденцій, інтерв’ю, репортажів, нарисів, статей. Бере активну участь у підготовці радіо- і телепередач (уже прозвучало понад 500 бесід, коментарів, інтерв’ю, репортажів, звітів), виступає з науковими доповідями і повідомленнями на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях та з лекціями перед громадськістю на актуальні теми українського державотворення.

На прикладі вивчення творчої діяльності акад. Лизанчука В.В. ми бачимо, як у процесі науково-практичної діяльності реалізується теорія наукового пізнання; концептуальні положення психології та педагогіки щодо провідної ролі діяльності у формуванні особистості, єдності свідомості і продуктивної активності суб’єкта в процесі навчання, детермінантної ролі провідної діяльності у формуванні особистісних новоутворень, принципів професійної спрямованості; важливість неперервної освіти у формуванні професіоналізму особистості; єдність пізнавальної теоретичної та практичної діяльності; педагогічні теорії розвитку й саморозвитку професійних якостей особистості у процесі діяльності; теорії індивідуального, особистісно-орієнтованого та компетентнісно-орієнтованого підходів до підготовки майбутніх фахівців у навчальних закладах системи вищої освіти; теорії інноваційних педагогічних технологій навчання.

Для розв’язання суперечності між сучасними вимогами до викладачів та їхньою фактичною педагогічною майстерністю нами у навчально-методичній системі формування базових професійних компетенцій наведена система роботи в процесі підготовки та проведення інтерактивних занять. У систему роботи ми включили методичні рекомендації щодо підготовки та проведення лекцій, практичних занять з використанням інтерактивних методів, організації самостійної роботи студентів.

Як показує вивчення науково-педагогічного досвіду акад. Лизанчука В.В., проведений аналіз використання понять "компетентність" та "компетенція" показує, що значної уваги набуває модель "компетентного працівника", яку становлять самостійність, дисциплінованість, комунікативність, потреба в саморозвитку. Підхід до структури компетентності є формуванню ключових компетенцій, які необхідні для роботи за фахом. Поняття компетентності відповідно до Міжнародного департаменту стандартів для навчання та освіти містить в собі знання, вміння, навички й ставлення, що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності.

Можна констатувати, що необхідно досліджувати особливості понять компетентність, компетенції, професійна компетентність й професійні компетенції, які є складовими поняття професіоналізму. На сьогодні тільки робляться перші спроби визначення "формули компетентності", її властивостей, критеріїв. Це пов’язано з тим, що сам термін у більшості випадків використовується інтуїтивно для визначення достатнього рівня кваліфікації та професіоналізму фахівця.

Формування нового понятійно-термінологічного апарату свідчить про перехід системи освіти на компетентнісно-орієнтовану парадигму, що фіксує нову модель освіти, яка забезпечить досягнення визначеної якості освіти. Компетентнісний підхід передбачає застосування принципово нової методології до організації змістової та процесуальної сторін вищої освіти. Його особливість полягає в створенні нової моделі освіти, яка, ґрунтуючись на результатах навчання, регулює саморозвиток студентів, викладачів, усієї системи вищої освіти. За переконанням акад. Лизанчука В.В. , необхідно здійснити відхід від старої концепції підготовки з наголосом на вузькому прагматизмі, набутті вузькофахових знань і засвоєнні лише певних методик та переходити до впровадження концепції різнобічної підготовки майбутнього професіонала-фахівця з наданням йому різноманітних компетенцій, й передусім філософії освіти.

За переконанням акад. Лизанчука В.В., звичайна позиція педагога-новатора вищої школи – педагог, який настроєний на ділову взаємодію. Саме ця позиція (стійка усвідомлена сукупність ставлень викладача до студентів, що реалізуються в процесі взаємодії ) проектує в студентові рівноправного партнера, створює атмосферу довіри. Прийоми реалізації цієї позиції можуть бути такі: "Я хочу порадитися з вами", "Давайте обміркуємо, вирішимо", тощо На роздоріжжі світла – розчахнута душа епохи. Шекспірівські мотиви оживають із новою пристрасною силою; бо іде протидія дії, бо рано чи пізно кожен із нас опиняється перед вибором – як перед можливістю народження і необхідністю смерті.

На основі вивчення науково-педагогічного досвіду акад. Лизанчука В.В. бачимо, що перехід системи сучасної професійної освіти на компетентнісно-орієнтовану парадигму, що фіксує нову модель освіти формує основний показник рівня мотиваційної компетенції майбутніх фахівців – зміст і глибину професійного інтересу з його врахуванням в системі мотивів, що утворюють професійну спрямованість студента. Сукупність таких характеристик студентів, як мотивація вибору професії, орієнтація в професійному середовищі, уявлення про професію і соціальні установки на продовження освіти дозволяє творити новітню парадигму сучасної професійної освіти.

 

Використана література:

1.     Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / [склад авторів: Андрущенко Віктор Петрович, Бех Іван Дмитрович … Кремень Василь Григорович та ін. ; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), В. М. Мадзігон та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Кременя ; НАПН України. – К. : Пед. думка, 2011. – 301 с.

2.     Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз / [Андрущенко В. П., Зязюн І. А., Кремень В. Г. та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К. : Наук. думка, 2003. – 852 с.

3.     Лизанчук В.В. Телебачення і радіо у вихованні учнів. – К.: Знання, 1985. –48с.

4.     Лизанчук В.В. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення: Навчальний посібник / В.А.Качан, В.В.Лизанчук. – Львів, 1987. – 68с.

5.     Лизанчук В.В. Грані колективізму: Вплив преси, телебачення і радіо на формування соціальної активності особистості. – Львів: Вища школа: Вид-во при Львів. ун-ті, 1989, – 152с.

6.     Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики: Підручник. – К.:Знання, 2006. –628с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info