zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ЯК УМОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

 

Бабенко Т. П.

Україна, м. Кривий Ріг

Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования исследовательских умений и навыков студентов медицинского колледжа. Научный анализ позволил утверждать, что одним из путей решения поставленных заданий является использование проектирования. Особенное внимание уделено раскрытию сущности и этапности формирования исследовательских умений и навыков. Доказано, что прилечение студентов к активной исследовательской деятельности через проектирование является реальным способом повышения качества образования и приближения его к европейским стандартам.

 

Реформування галузі охорони здоров’я, перехід до надання первинної медико-санітарної допомоги населенню, запровадження бюджетно-страхової медицини, розвиток наукових і професійних зв’язків з іншими країнами потребують удосконалення системи медичної освіти задля підготовки спеціалістів, які відповідали б сучасним світовим стандартам. Медичні сестри, що лише виконують лікарські призначення не задовольняють потреби суспільства. Сьогодення потребує фахівців медицини, що уміють визначати попередній діагноз пацієнта, призначати комплекс типових обстежень, здатних приймати нестандартні рішення, визначати альтернативні шляхи розв’язання проблемних ситуацій, опановувати сучасне обладнання. Відтак звертає на себе увагу проблема якісної підготовки випускників медичних коледжів.

Спираючись на основні позиції закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, наказ МОЗ України «Про затвердження концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні» №522/51 від 12.09.2008 року, стратегічними завданнями вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації визначаємо залучення студентів до проведення прикладних наукових досліджень, активної пошукової діяльності, що вимагає інтеграції знань суміжних дисциплін.

При цьому в реаліях навчання спостерігається недостатність теоретичних та методологічних знань, повна або часткова відсутність дослідницьких умінь і навичок. Переважна більшість студентів задовольняється репродуктивним характером подання навчальної інформації, не проявляє інтересу до самостійного поглибленого опанування необхідним матеріалом професійного значення. Слід звернути увагу і на неадаптованість до вимог різних спеціальностей і напрямів методичних рекомендацій щодо формування дослідницьких умінь і навичок. Спектр досліджень означеної проблеми не задовольняє сучасні перспективи медичної освіти.

Метою нашої роботи є з’ясування можливостей формування дослідницьких умінь і навичок у процесі підготовки студентів медичного коледжу та визначення ефективності практичного аспекту розв’язання проблеми.

Досягнення мети вимагає наукової розвідки щодо феномену студентського дослідження, нового осмислення понять «дослідницькі уміння», «дослідницькі навички» студентів-медиків.

Аналіз наукової психолого-педагогічної літератури надає можливість стверджувати, що сутність та структура дослідницької роботи студентів розглядалася у працях багатьох дидактів.

Так, І. П’ятницька-Позднякова, говорить про дослідницьку діяльність в системі вищої освіти як про оволодіння спеціальними знаннями і навичками, методологією та методами наукового дослідження у процесі пізнання, вид роботи творчого характеру, спрямованого на пошук, вивчення, пояснення фактів та явищ дійсності задля отримання й систематизації суб’єктивно нових знань про них [3, с. 97].

В. Нагаєв студентське дослідження визначає як здатність пізнавати свій внутрішній світ, мобілізувати сили для розуміння й створення нових матеріальних і духовних цінностей, що мають індивідуальне або суспільне значення [2, с. 206].

Саме поняття «дослідження» у педагогічній літературі розглядається як вид систематичної пізнавальної діяльності спрямованої на отримання нових знань, інформації, вивчення певних проблем на підґрунті спеціальних стандартизованих методів (експеримент, спостереження) [4, с. 66]. При цьому метою дослідження є не лише нові знання як кінцевий результат інтелектуальної діяльності, але й сам процес створення освітнього продукту, за якого студент набуває дослідницьких умінь і навичок, розширює власні горизонти пізнання, змінює своє положення в соціумі.

Беручи до уваги різні формулювання, основним критерієм дослідницької діяльності студентів називаємо саме самостійне отримання суб’єктивно нових професійно важливих знань на основі попереднього індивідуального досвіду. Специфічні уміння (мотивовані дії, спрямовані на ефективне, самостійне виконання професійних завдань із використанням засвоєних теоретичних знань та наукових прийомів) та навички (використання сформованих складних умінь у широкому спектрі стандартних та нестандартних ситуацій), отриманих у результаті емпіричних дій, називаємо дослідницькими.

Розвиток дослідницьких умінь і навичок можливий тільки у процесі активної інтелектуальної діяльності спрямованої на пошук альтернативних шляхів розв’язання проблемних ситуацій. Аналіз специфіки медсестрнської діяльності, наукової літератури та власний педагогічний досвід дозволяють визначити проектне навчання як пріоритетне у формуванні необхідних категорій.

Сутність поняття «проект» з погляду педагогіки трансформувалось у специфічний особистісно зорієнтований метод, розглядається як система навчання в процесі здійснення проектів, що орієнтовано не на інтеграцію фактичних знань, а на їхнє застосування та набуття нових, часом через самоосвіту [1, с. 16; 23].

Робота над проектом, ураховуючи власну специфіку, визначає можливості практичного застосування отриманих теоретичних знань та опанованих дослідницьких умінь і навичок. Беручи до уваги складність та багатокомпонентність проектування, є змога розглядати цей процес, як комплекс певних послідовних етапів та їх структур, інтегративно-об’єднаних стійкими зв’язками.

Спираючись на розуміння базових позицій методу проектів, його специфіку в системі навчально-виховного процесу медичного коледжу, подаємо практичний аспект розв’язання проблеми.

Оскільки академічні лекції були і лишаються основною формою викладання у ВНЗ, пропонуємо трансформувати їх у нетипові заняття із застосуванням інноваційних методів. Така робота передбачає попередню підготовку студентів, обговорення проблеми та визначення теми, дискусійний огляд теоретичного матеріалу.

Значну роль у формуванні дослідницьких умінь і навичок слід відвести організації самостійної позааудиторної роботи. Цей процес забезпечується створенням методичних рекомендацій, орієнтовних навчальних карт, посібників, комплексу завдань спрямованих на складання структурно-логічних схем, графіків, діаграм, заповнення таблиць, визначення структурних компонентів.

Науковці акцентують увагу на обов’язковому практичному застосуванні отриманих знань та умінь, що дозволяє сформувати дослідницькі навички. Відповідно, основна робота над проектами, їх презентація та захист буде проводитись, переважно на практичних або лабораторних заняттях.

Особливості української медичної освіти дозволяють максимально наблизитися до реальних умов. Безпосередній контакт із пацієнтом, робота із сучасним медичним та лабораторним обладнанням забезпечують виконання проекту на високому якісному рівні. Результатом такої організації навчально-виховного процесу є сформованість професійно важливих дослідницьких умінь і навичок.

З огляду на складність та багатокомпонентність пропонованої стратегії, опанування зазначених дефініцій вимагає вчасної кваліфікованої підтримки та корекції. Відтак певного значення набуває системний моніторинг якості результатів на кожному етапі.

Від сучасної медичної освіти вимагається не звичайне фрагментарне включення методів дослідницького навчання в освітню практику, а цілеспрямована робота з розвитку дослідницьких умінь і навичок студентів, створення умов, які дозволять відмовитися від репродуктивного навчання та забезпечать спрямування навчального процесу на розвиток особистості освіченої, конкурентоспроможної, здатної до самопізнання, саморозвитку та самовдосконалення. Робота у такому руслі забезпечує сформованість дослідницьких умінь і навичок різного спрямування: пошук шляхів розв’язання наукової проблеми; пояснення конкретних фактів, виявлення суперечностей та їх причин; аргументація або спростування висунутої гіпотези; проведення експерименту; інтерпретація отриманих даних; захист визначених позицій.

Отже, активне запровадження дослідницької діяльності студентів через проектування забезпечить оволодіння методами наукового пізнання, формування повноцінних, усвідомлених знань, їх оперативне використання.

 

Використана література.

1.        Загуменнов Ю. Особистісно зорієнтовані технології в освіті / Ю. Загуменнов, Л. Шелкович, Г. Шварц // Підручник для директора. – 2005. – № 9/10. – С. 10–24

2.        Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. / В. М. Нагаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

3.        П’ятницька-Позднякова І. С. Организація навчально-дослідницької діяльності студентів у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова // Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 11. Т. 24 Педагогічні науки. – Миколаїв : МДГУ імені П. Могили. 2002. – С. 96–101.

4.        Соціолого-педагогічний словник / за ред. В. В. Радула. – К. : «ЕксОб», 2004. – 304 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info