zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДИДАКТИЧНИЙ І ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ НАСТУПНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ.

 

Джаман Т.В., Троцька Ю. В.

Україна, м. Рівне,

Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука

 

Сучасна освіта спрямована на розвиток особистості людини, тому можна говорити про наступність як обов’язкову умову цього розвитку. Пропонуємо проаналізувати взаємовплив дидактичного і психологічного аспекту наступності у професійній підготовці майбутніх учителів.

Проблема неперервної ступеневої освіти розроблялася у працях зарубіжних та вітчизняних вчених: А. Гартунга (Hartunng А.), Дж. Кідда (Kidd F. R.), А. Корра (Corr A.), П. Ленграна (Lengrand P.), П. Шукла (Shukl P.), В. І. Бондара, С. У. Гончаренка, І. А. Зязюна, В. А. Козакова, В. А. Лозової, Н. Г. Ничкало П. М. Олійника інших, у яких досліджено особливості процесу навчання людини в різні періоди життя, її мотивації, розвиток пізнавальних інтересів і потреб.

В психолого-педагогічній літературі, поняття “наступність” визначається дослідниками по-різному. Так, деякі з них розглядають її у якості умови формування наукового світогляду особистості; інші - ототожнюють наступність з міжпредметними зв’язками; іноді наступність розуміють як умову реалізації деяких дидактичних принципів, як-то: науковості, доступності, активності і свідомості та систематичності і послідовності навчання. Саме так визначає наступність Український педагогічний словник: “послідовність і системність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість ступенів і етапів навчального процесу”. Скажімо, Л.О.Люблінська визначає її як збереження єдиного режиму розумової діяльності школярів. В дослідженнях К.Г.Делікатного наступність розглядається як дотримання визначених вимог до учнів при переході від одної освітньої ланки до другої, або від одного класу в інший.

Специфіка, зокрема, професійної підготовки майбутнього вчителя ІМ потребує підсилення спрямованості принципів на формування особистості майбутнього фахівця в умовах одночасного отримання загальноосвітніх і професійних знань.

Відповідно до наказу №1176 від 14.08 2013 року Міністерства освіти і науки України про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної
педагогічної освіти, було встановлено наступні аспекти освітньої діяльності: визначено пріоритети системи педагогічної освіти, уточнено зміст педагогічної освіти, конкретизовано організацію навчання, визначено освітньо-кваліфікаційні рівні та кваліфікації освіти та ін.

Підвищення якості педагогічної освіти, забезпечення її інтеграції у Європейський простір вищої освіти, привабливості, конкурентоспроможності на ринку праці вимагає подальшого вдосконалення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах на засадах гуманності, особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку студентів. Академік М. І. Махмутов підкреслює, що закономірну єдність різноманітних галузей людських знань, їхнього взаємозв’язку і взаємозумовленості відображають принципи політехнізму, наступності навчання та професійної спрямованості. Це дозволяє зробити висновок про особливий статус наступності як дидактичного принципу ступеневої професійної освіти. Поняття наступність у навчанні включає сукупність певних дидактичних понять нижчого рівня, що дає підстави вважати наступність принципом професійної педагогіки.

Наступність відповідає усім вимогам, яким, на думку вітчизняних науковців, повинні відповідати принципи навчання: незалежності, простоти і несуперечливості, інструментальності (можливості вирішення питань планування), універсальності, самостійності, необхідності, достатності, здатності породжувати нові властивості процесу. Проаналізуємо деякі з цих вимог.

Інструментальність принципу наступності полягає в забезпеченні неперервного вивчення спеціальності за висхідною спіраллю у взаємозв’язку з загальноосвітніми та загально-технічними дисциплінами і докорінній перебудові характеру навчання, на основі чого отримуються нові ефективніші рішення стосовно планування структури і зміни характеру навчання, значно підвищується якість підготовки фахівців.

Принцип наступності є універсальним, оскільки охоплює усі цикли й етапи неперервного процесу навчання, усі його компоненти, а також регулює взаємозв’язки із зовнішніми щодо освіти системами (науковими установами, освітніми закладами).

На відповідність принципу наступності до критерію самостійності вказує специфіка його функцій (методологічних та регулятивних) і вимог до організації процесу навчання.

Розглянувши критерії визначення рівня професійної готовності (за концепцією рівнів навчання проф. В. П. Беспалька), отримаємо:

1-ий рівень – дозволяє впізнавати об’єкт серед інших об’єктів;

2-ий рівень – можливість відобразити засвоєне;

3-ий рівень – виконування дії з опорою на зовнішнє керівництво;

4-ий рівень – виконування дій без зовнішньої опори із широким переносом отриманих умінь на інші ситуації.

Тобто професійну готовність можна порівняти з отриманою кваліфікацією (професійна – середня – вища – наукова), і вона також складається з чотирьох рівнів.

Сказане вище зумовлює тісний зв’язок ступеневої побудови професійної освіти з принципом наступності в навчанні, оскільки вищий рівень професійної кваліфікації завжди спирається на попередній.

Як принцип дидактики наступність визначає тісний зв’язок окремих компонентів змісту‚ форм‚ методів і засобів навчання на різних його етапах і ступенях (К.Г.Делікатний , В.І.Терес).

Виходячи з того, що освіта спрямована на розвиток людини, можна говорити про наступність як обов’язкову умову цього розвитку. В зв’язку з цим, характеризуючи психологічний аспект наступності між ЗОШ і ВЗО слід відмітити, що її результати спрямовані у площину формування і становлення особистості. Такі процеси, пов’язані з розвитком такої ознаки особистості як самостійність. Тому, що самостійність є необхідною характеристикою кваліфікованого фахівця, чия професійна діяльність потребує самостійного розв’язування різноманітних завдань. Підготовка таких фахівців є пріоритетним напрямком у вищій освіті. Саме тому, навчаючись у ВЗО студенти постійно зустрічаються з вимогою виявлення самостійності. Це стосується, перш за все, навчального процесу і форм його організації. Адже організаційні форми у вищій школі, такі як: лекції, лабораторні і практичні заняття, семінари тощо, потребують більшої самостійності навчально-пізнавальної діяльності, в порівнянні з такою в ЗОШ. Таким чином, ми спостерігаємо взаємний вплив дидактичного і психологічного аспекту наступності.

 

Джерела:

1.     Балл Г. Духовність професіонала і педагогічне сприяння її становленню: орієнтири психологічного аналізу // Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник / За ред. Т. Левовицького, І. Зязюна, І. Вільш, Н. Ничкало. – Вид. ІІ. – К., Ченстохова: Віпол, 2000. – С. 217-232.

2.     Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методические основы учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов. – М.: Высшая шк., 1989. – 144 с.

3.     Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – 630 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info