zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ОБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Калюжна Є.М., Кірєєнкова А.Ю.

Україна, м. Запоріжжя,

Запорізький національний університет

 

The article draws attention to the problem of managing organizational conflict as a mandatory element of administrative activity. It is shown that the management of organizational conflict is crucial effective functioning of the team.

 

Динамічний розвиток вітчизняної економіки, її кардинальні трансформації, принципово новий характер соціально-трудових відносин, конкуренція і загострення проблем на ринку зайнятості підвищують ступінь соціальної напруженості у сфері праці та виробництва, актуалізують необхідність вивчення теоретичних і практичних проблем управління персоналом, зокрема, питання управління конфліктами на сучасних підприємствах і в організаціях. Удосконалення усього механізму управління в усіх галузях економіки є на сьогоднішній день ключовим завданням.

Судження вчених про роль і місце конфліктів у житті суспільства умовно поділяються на дві площини. До однієї з цих площин належать погляди таких вчених, як Ч.Дарвін, К.Боулдинг, Г.Зіммель та інших вчених, які розглядають динаміку розвитку суспільства через боротьбу та конфлікт. В іншій площині лежать ідеї фахівців, які чітко асоціюють конфлікт із агресивним явищем. Це думки Г.Спенсера, Е.Дюркгейма, Т.Парсонса та інших дослідників.

Теоретичні та методологічні основи управління організаційними конфліктами досліджували і російські вчені: О.Я. Анцупов, А.І. Шипілов, А.Г. Большаков, В.В. Василькова, А.Н. Крестьянінов, В.І. Сперанський, А.В. Дмитрієв та інші.

Під поняттям «конфлікт» Є.І. Степанов розуміє активне протиріччя, протиборство суб'єктів. Надалі, конфлікт буде розумітися як протистояння, що триває у часі між двома або більше сторонами, з приводу відсутності згоди по якомусь питанню і характеризується бажанням однієї сторони нав'язати свою точку зору іншій шляхом будь-яких зусиль.

Як один із етапів еволюції соціального протиріччя, конфлікт визначається як: 1) тип соціальної взаємодії між різними соціальними суб'єктами; 2) взаємодія, заснована на розходженні інтересів, цілей і цінностей; 3) взаємодія, що передбачає намір, готовність і фактичну дію, спрямованих на поліпшення своєї позиції за рахунок погіршення становища конкуруючої сторони; 4) взаємодія, яка загрожує стабільності структури або системи, в якій вона сформувалася.

Так, С.С. Фролов у монографії «Організаційні конфлікти. Загальне уявлення про конфлікти в організації» трактує організаційний конфлікт, як неправильні дії одного або кількох членів організації, що завдають шкоди спільній справі або зривають досягнення спільної мети [3].

В області вивчення конфліктів доцільно відзначити той факт, що необхідність управління організаційними конфліктами визнається і підкреслюється більшістю вчених, як обов'язковий елемент управлінської діяльності [2; 3; 4].

А.Я. Анцупов та А.І. Шипілов під управлінням конфлікту мають на увазі свідому діяльність, здійснювану по відношенню до конфлікту на всіх етапах його виникнення, розвитку і завершення, що має на меті зміну (як правило, поліпшення) природної динаміки конфлікту [1]. У свою чергу, І.П. Чередниченко та Н.В. Тельних управління конфліктом тлумачать як вплив, спрямований на усунення причин конфліктної ситуації або на корекцію поведінки її учасників [5].

Основним етапом управління конфліктом є його діагностика. Діагностика конфлікту вимагає всебічного знання предмету його виникнення, оскільки цей феномен присутній практично скрізь, де люди об'єднані в організації і, крім того, він багатофункціональний, неповторний, залежить від безлічі об'єктивних факторів: типу соціально-економічних відносин, виду конфліктів (міжособистісний, міжгруповий і т.д.), причин, середовища виникнення та інших чинників.

На етапі збору інформації головне завдання – виявлення «больових точок» у структурі, тобто, існуючих протиріч та референтних груп, які є ініціаторами протистояння. З цією метою використовується комплекс як загальнонаукових, так і соціологічних методів: бесіда, різні види опитувань (анкетування, стандартизовані та нестандартизовані інтерв'ю), соціометрія, аналіз документів та інші.

Управління конфліктами прийнято розглядати у двох аспектах: внутрішньому та зовнішньому. Перший з них носить психологічний характер та полягає в управлінні власною поведінкою в конфліктній взаємодії. Зовнішній аспект управління конфліктами відбиває організаційно-технологічні сторони цього складного процесу, у якому суб'єктом управління може виступати керівник (менеджер), лідер чи посередник (медіатор). Алгоритм діяльності керівника у процесі управління конфліктами залежить від характеру конфлікту, умов його виникнення і розвитку. Виділяють три основні психологічні механізми регулювання конфліктів: вплив на партнера, оцінка виграшів – програшів, навчання [1].

Механізм впливу на партнера складається з декількох технічних прийомів: демонстрація посилення власних ресурсів, коли одна сторона доводить свою справедливість за допомогою інструкцій, постанов і т. п. Реакція на прийом може бути подвійною: сторона-конфліктер визнає свою поразку або додатково мобілізує ресурси; використання тактики очікування для створення ситуації невизначеності для опонента; раптовий напад на противника; примус шляхом нав'язування протилежній стороні спеціальних умов зі звуження міри її самостійності; дезорієнтація, дезінформація протилежної сторони у випадку створення критичної ситуації.

У разі використання механізму оцінки виграшів-програшів конфліктна ситуація розглядається в якості гри, де кожен хід залежить від попереднього, і тому постійно відбувається суб'єктивне оцінювання всіх індивідуальних кроків. Відсутність швидкої та правильної реакції однієї зі сторін на дії іншої оцінюється як програш. Про міру виграшної ситуації свідчить факт соціального прийняття або соціального схвалення дій.

Механізм навчання полягає в тому, що за умови певної практики можна навчитися розпізнавати людей за типовою реакцією, манерою поведінки і на основі цього регулювати їх дії в процесі конфлікту. Ці знання можуть укладатися у відповідну схему, що дозволяє прогнозувати поведінку людей і вчасно знімати напругу в конфліктних ситуаціях.

У підсумок, слід сказати, що конфлікт дозволяє визначити, що потрібно для розвитку та удосконалення всіх сфер трудової діяльності. Уміння керувати конфліктом може стати вирішальним для виживання колективу в цілому. Слід зауважити, що найважливішою умовою безконфліктної взаємодії є вміння стати на позицію іншої сторони, поглянути на проблему її очима.

 

Література

1.     Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов [Текст] / А.Я.Анцупов, А.И.Шипилов. М.: ЮНИТИ, 1999. 507 с.

2.     Миронов Е.Е. Модерация конфликтов в организации. Монография [Текст] / Е.Е.Миронов. – Уфа: «Речь», 2009. – 240 с.

3.     Фролов С.С. Организационные конфликты. Общее представление о конфликтах в организации. Монография [Текст] / С.С. Фролов. – Тверь, 2005. – 174 с.

4.     Хисматуллина З.Н. Организационные конфликты: понятие и типология [Текст] / З.Н.Хисматуллина // Фундаментальные исследования. – 2005. – №3. – С. 108-110.

5.     Чередниченко И.П. Психология управления [Текст] / И.П.Чередниченко, Н.В.Тельных. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 608 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info