zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 

Лобачева І.Ф. к.пед.н., доцент,

Пензар О.В., Лахман О.В.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и суть стратегического анализа, теоретические и практические аспекты его организации. Определено место стратегического анализа в процессе деятельности предприятия, его основные этапы и методы проведения, а также цели, задачи и принципы.

Ключевые слова: стратегический анализ, стратегия предприятия, стратегическое управление, стратегические цели, стратегические управленческие решения.

 

Стратегічний аналіз посідає важливе місце у процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, він є невід’ємною частиною планування господарської діяльності підприємств. Адже в умовах розвитку ринкових відносин на фоні глобалізації світової економіки та переходу суспільства до доби інформатизації узагальнення досвіду стратегічного аналізу для розв’язання нагальних проблем вітчизняних підприємств є дуже актуальним завданням.

Стратегічний аналіз допомагає обрати напрям, за яким підприємство буде розвиватися. Без стратегії у підприємства немає обґрунтованого плану діяльності і єдиної програми досягнення бажаних результатів. Тому необхідно оволодівати різноманітними елементами проведення стратегічного аналізу.

Питанням стратегічного аналізу присвячена значна кількість наукових праць, насамперед таких провідних закордонних фахівців, як Д. Аакер, Ж. Ламбен, І. Ансофф, К. Келлер, Ф. Котлер та ін. Серед українських авторів найбільший внесок у вивчення проблем стратегічного аналізу на підприємстві зробили А. О. Старостіна, А. В. Войчак, Н. В. Куденко, Т. І. Лук’янець та ін. У дослідженнях цих авторів розглядаються різні аспекти стратегічного аналізу, визначаються сутність та послідовність завдань стратегічного аналізу на підприємстві.

Сучасні економічні умови характеризуються прискореною динамікою ринкової кон’юнктури, активної конкурентної боротьби за споживачів, більшість управлінських рішень повинні спиратися на результати перспективного стратегічного аналізу, які здатні впливати на ефективну діяльність підприємства. Стратегічний аналіз дозволяє визначити сутність, зміст, послідовність реалізації стратегії управління.

Стратегічний аналіз – це комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства. Суть стратегічного аналізу полягає у тому, що він використовується заради вибору конкретної стратегії з багатьох альтернатив і для формування всієї системи стратегії взагалі [1, с. 59].

При здійсненні стратегічного аналізу визначається вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на критерії конкретних стратегій. Оскільки у системі стратегій окремі її елементи взаємопов’язані, то один і той же критерій може належати до різних стратегій.

Об’єктом стратегічного аналізу виступає підприємство – господарюючий суб’єкт, який являє собою комплексну управлінську систему, яка включає сукупність інтегрованих керуючих і керованих функціональних підсистем напряму і форми діяльності [2, с. 88].

Стратегічний аналіз підприємства – це процес визначення критично важливих ключових понять зовнішнього і внутрішнього середовища, які можуть вплинути на здатність підприємства досягати поставлених цілей у коротко-, так і довготерміновій перспективі [1, с. 59].

Основні вимоги, що висуваються до стратегічного аналізу на підприємстві:

·       цілеспрямованість – дозволяє виділити границі об’єкта аналізу, адресність і конкретність висновків;

·       вибір бази (еталона) для порівняння;

·       об’єктивність – досягається за допомогою використання відповідних методів аналізу, вибору показників, що характеризують об'єкт дослідження;

·       залучення виконавців із відповідною підготовкою, рівнем знань, що володіють необхідним досвідом роботи;

·       своєчасність – час і тривалість проведення повинні сприяти прийняттю рішень у необхідний момент;

·       системність – забезпечує повноту, реальність висновків [3, с. 53].

В основі стратегічного аналізу діяльності підприємства повинні бути закладені наступні принципи:

·       системний підхід, згідно до якого підприємство розглядається як складна система, що діє у середовищі відкритих систем, що складаються у свою чергу з ряду підсистем;

·       принцип комплексного аналізу всіх складових підсистем, елементів підприємства;

·       динамічний принцип та принцип порівняльного аналізу: аналіз усіх показників у динаміці, а також порівняння з аналогічними показниками конкурентів;

·       принцип урахування специфіки підприємства (галузевий чи регіональний) [3, с. 55].

Згідно до вищезазначених принципів стратегічний аналіз діяльності підприємства здійснюється за рівнями прийняття управлінських рішень та розробки стратегії.

Реалізація задач стратегічного аналізу на підприємстві дає можливість створити систему основних індикаторів довготермінового розвитку підприємства, у відповідності з якими розробляються фінансова, економічна, збутова, виробнича і соціальна стратегія. До числа стратегічних цілей можна віднести, наприклад, такі як прискорення темпів зростання акціонерного капіталу, підвищення рентабельності, оптимізація ризиків, розширення ринків збуту. Багато в чому вибір стратегічних цілей визначає стратегічну модель розвитку підприємства в цілому на довготермінову перспективу [2, с. 88].

Стратегічний аналіз підприємства складається з двох самостійних етапів: аналізу зовнішнього ділового навколишнього середовища і аналізу ресурсного потенціалу фірми. Природно, що ці два етапи взаємопов’язані між собою, оскільки результатом стратегічного аналізу може бути тільки синтез висновків, одержаних на кожному етапі.

Зовнішнє ділове навколишнє середовище зви­чайно підрозділяють на загальне (дальнє) навко­лишнє середовище і специфічне (ближнє).

Загальне навколишнє середовище аналізується за допомогою цілої системи прогнозів. За кордоном дана сукупність прогнозів одержала назву «система PEST». Найбільш простим і кількісно визначеним методом прогнозування стану зовнішнього ділового навколишнього середовища є економіко-статистичні методи [4, с. 18].

Стандартним методом аналізу перспектив май­бутнього зростання є використання прогнозів по май­бутнім операціям. Складання таких прогнозів вклю­чає одночасне вивчення наступних чинників:

·       загальні економічні тенденції;

·       політичні і міжнародні тенденції;

·       тенденції, специфічні для промисловості;

·       оцінка конкурентоздатності фірми в порівнянні з іншими фірмами цієї ж галузі;

·       оцінка підвищення показників ефективності ком­панії, яке може бути досягнуте шляхом посилення проникнення на ринок, розвиток ринку і продукту;

·       тенденції зміни загальнозаводських накладних витрат [4, с. 19].

У сучасних соціально-економічних умовах України говорити про стабільний економічний розвиток не доводиться, тому необхідні інші методи прогнозування дальнього зовнішнього ділового навколишнього середовища. Найбільш адекватним можна визнати сценарний підхід, за допомогою якого можна складати так звані сценарії (картини майбутнього), що відображають гіпотетичну послідовність подій, які показують причинно-наслідкові зв’язки між ними і ключові параметри, що мають важливе значення для ухвалення рішень [5, с. 55].

Аналіз специфічного (ближнього) навколишнього середовища звичайно проводиться як аналіз ринкового оточення, тому центр тяжіння даних досліджень припадає на відділення, що працюють в конкретній сфері бізнесу (у конкретному сегменті ринку). Схема послідовного аналізу специфічного навколишнього середовища зображена на рис. 1.

 

Рис. 1. Схема послідовного аналізу навколишнього середовища підприємства [4, с. 19]

 

Узагальнюючи вищесказане, можна виділити наступну групу показників, що відображають основні характеристики аналізу ближнього навколишнього середовища: ємність ринку; види конкуренції; темп приросту місткості ринку і етап життє­вого циклу галузі; кількість конкурентів і їх відносні частки на ринку; величини вхідних і вихідних галузевих бар’єрів, виражених в грошовому виразі; темп технологічних змін і продуктових інновацій; ступінь продуктової диференціації в галузі; середньогалузева прибутковість [5, с. 57].

Аналіз ресурсного потенціалу (внутрішніх можливостей) підприємства може проводитися за декількома методичними підходами. Адаптовану до вітчизняних економічних умов, процедуру аналізу ресурсного потенціалу підприємства пропонують Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев і Р.М. Качалов в своїй монографії. Вона складається з наступних етапів:

·       Аналіз техніко-технологічного потенціалу;

·       Аналіз майново-фінансового потенціалу;

·       Аналіз товарно-ринкового потенціалу;

·       Аналіз соціального потенціалу [2, с. 90].

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, слід зауважити, що стратегічний аналіз на підприємстві полягає у тому, що якщо зрозуміти конкурентну динаміку, то можна думати про те, які кроки робити, що необхідно змінити, як використати ті чи інші можливості, переваги, компетенції. Підприємство може або пристосуватися до умов що змінюються, або протидіяти їм, намагаючись змінити конкурентне середовище. Грамотно здійснений стратегічний аналіз ефективності використання потенціалу підприємства є запорукою успішності підприємства.

 

Література:

1.     Яшкіна Н.В. Сфера застосування стратегічного аналізу/ Н.В. Яшкіна//Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 11. – С. 59-61.

2.     Пласкова Н. Стратегический анализ и его роль в обосновании стратеги развития организации/Н.Пласкова//Проблемы теории и практики управления. – 2013. – №1. – С. 86-97.

3.     Савельєв В.В. Стратегічний аналіз бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії/В.В. Савельєв//Агросвіт. – 2010. – № 11. – С. 52-56.

4.     Єфіменко А.М. Стратегічний аналіз діяльності диверсифікованих підприємств/А.М. Єфіменко//Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 18-22.

5.     Клімова О.І. Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства/О.І. Клімова//Економіка та держава. – 2013. - №4. – С. 54-58.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info