zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКСПЕРТНА ПІДТРИМКА ПРОЕКТНИХ ПРОЦЕДУР ОПТИМІЗАЦІЙНОГО СИНТЕЗУ ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН

 

Залета О.М.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

В статье предложено и обоснованно использование экспертной поддержки при исполнении проектных процедур оптимизационного синтеза упаковочных машин. Подробно рассмотрено применение моделей экстраполяции экспертных оценок по вектору и по конусу с целью уменьшения мощности множества недоминирующих альтернатив и упрощения нахождения оптимального решения задачи.

 

Актуальність теми. Із розвитком пакувальної галузі все більш важливою стає проблема створення високотехнологічного обладнання, яку неможливо вирішити, зокрема, без відповідного методологічного забезпечення.

Дане завдання найбільш ефективно вирішується на основі функціонально-модульного підходу до розгляду будови пакувальної машини, який передбачає, як правило, застосування методів оптимізаційного синтезу, що призначені для знаходження за максимально короткий строк та з високою достовірністю оптимального варіанту структури машини серед можливих альтернативних конструкцій.

Під час виділення множини домінуючих альтернатив повинна виключатись ймовірність відсіювання потенційно кращих варіантів у порівнянні з тими, які приймаються для подальшого розгляду. Поставлену задачу можна вирішити шляхом залучення експертної підтримки для виконання основних проектних процедур.

Метою роботи є формалізація експертної підтримки виконання процедур оцінки та вибору кращого варіанту структури пакувальної машини під час здійснення оптимізаційного синтезу та використання її для підвищення загальної ефективності процесу проектування.

Виклад основного матеріалу.

Проектування компонування пакувальної машини є складним і важливим етапом забезпечення належної якості її роботи. Проектування, в основу якого покладено засади оптимізаційного синтезу, виконується в три стадії:

1. Визначення елементів синтезу − технічних засобів (функціональних модулів) та їх типорозмірів, призначених для реалізації окремих функцій машини, з допомогою яких, в сукупності, вона виконує свою службову функцію.

2. Синтез, що полягає в генеруванні максимальної кількості таких поєднань функціональних модулів між собою, які не суперечать принципу функціонування машини, тобто відбувається формування множини допустимих варіантів її структури.

3. Оптимізація, яка полягає в оцінці отриманих на попередньому етапі варіантів структури машини з метою визначення серед них кращого за встановленими критеріями. Послідовність розв’язування задачі оптимізації залежить від вибраного методу, але у будь-якому випадку зводиться до вибору параметрів таким чином, щоб забезпечити екстремальне значення критерію оптимальності з урахуванням прийнятих обмежень [1].

Під час розв’язання задачі вибору ефективних варіантів структури пакувальної машини множина недомінуючих альтернатив, тобто таких розв’язків, які не задовольняють умовам задачі, може налічувати декілька десятків, або й сотень. Часто навіть з використанням найбільш прогресивних методів оптимізаційного синтезу на деяких етапах вирішення задачі проаналізувати, порівняти і вибрати кращий з такої множини варіантів стає практично неможливо. У зв’язку із цим, оптимальне технічне рішення повинне ґрунтуватися на залученні додаткової експертної інформації [2].

Одним з шляхів при цьому є застосування моделей екстраполяції експертних оцінок. Найбільш відомими є наступні моделі: екстраполяція по вектору та екстраполяція по конусу [3, 4, 5].

Суть цих моделей полягає в наступному: по обмеженій вибірці варіантів розв’язку задачі оптимізації ідентифікується система експертних переваг з її подальшою екстраполяцією на усю початкову сукупність.

Ідентифікація полягає у визначенні невідомих коефіцієнтів функції корисності, яка відображає переваги одного варіанту над іншим, при яких структура експертних переваг або повністю зберігається, або зазнає мінімальних змін.

При побудові цих моделей приймаються три основні положення:

– кожен варіант структури інтерпретується точкою в просторі критеріїв, в якому кожен частковий критерій має деякий принцип кількісного виміру, невідомий в даний момент і інтуїтивно оцінюваний експертами;

– ранжування варіантів, пов’язане з деякою невідомою цільовою функцією, яку також на інтуїтивному рівні оцінюють експерти;

– множина недомінуючих альтернатив, що отримується на кожному етапі пошуку, є дискретною, тобто складається з кінцевого числа варіантів [3].

Розглянемо детальніше моделі екстраполяції експертних оцінок по вектору та по конусу, адекватних експертизі, як найбільш прийнятні для мети нашого дослідження.

1. Екстраполяція по вектору, адекватному експертизі.

Припустимо, що отримана множина альтернатив X складається з N варіантів структури пакувальної машини і на експертизу передається деяка вибірка з нього  обмеженого об’єму τ < N. Обробка результатів експертизи по початкових варіантах дозволяє провести ранжування:

x1 x2 xτ      (1)

де знак “” – відношення переваги одного варіанту над іншим.

Припустимо, що при порівнянні рішень експерт інтуїтивно оцінював якість кожної альтернативи х = (x1, …, хm) деякою функцією корисності f (х) = f (x1, x2, …, хm), згідно з визначенням якої x y, тоді і тільки тоді, коли f (x) < f (y), наступного виду:

,    (2)

де  = (a1, …, am) – невідомі коефіцієнти функції корисності, що відповідають відносній значущості часткових критеріїв задачі.

При цьому приймається, що всі ар співрозмірні по масштабу. Якщо ввести додаткову умову нормування, тобто вважати, що вектор  = (a1, …, am) має одиничну довжину, то f (х) є проекція х на , і ранжування векторів по функції корисності f (х) є їх ранжування за величиною проекції на деякий вибраний напрям. Тоді задача зводиться до визначення такого напряму вектору , при якому проекції вектора х = (x1, …, хm) на вектор  впорядковані так само, як і самі х згідно з експертним ранжуванням (2).

Отримане ранжування виду (2) з урахуванням транзитивності еквівалентне деякому набору парних порівнянь (перший вектор з другим, другий з третім і т.д). Кожне парне порівняння визначає деяку гіперплощину, що відділяє допустимі вектори  від тих, які суперечать реальній експертизі. Причому, чим далі  від цієї площини, тим більшою є перевага х над у, і, як наслідок, тим вона стійкіша по відношенню до неточностей моделі і інших збурюючих факторів.

Повна інформація про експертне ранжування адекватна у вказаному сенсі внутрішній частині деякого багатогранного конуса А з вершиною в нулі так, що будь-який вектор у цьому конусі є придатним для вибору його в якості  [4, 5].

2. Екстраполяція по конусу, адекватному експертизі.

Заміна конуса А одним вектором зручна для подальшого ранжування, проте вносить помітну невизначеність в трактування експертних переваг. Можна спробувати обійтися без такої заміни, використовуючи для екстраполяції ранжування весь направляючий конус А одночасно.

Для цього пропонується будувати множину , елементи якої знаходяться шляхом порівняння по f (х) всіх можливих пар  по всім  і відсіювання безумовно гірших. Таким чином, множина Х0 містить тільки ті елементи, що конфліктують по .

Якщо x y по всіх ребрах конуса А, то x y для будь-якого . Це дозволяє побудувати ефективний алгоритм виділення , для чого достатньо, визначивши фундаментальний набір розв’язків для системи  (ребра конуса), здійснити порівняння і відсіювання по функції корисності f (х) у цьому наборі варіантів.

На відміну від моделі екстраполяції по вектору, яка дозволяє здійснити ранжування всіх векторів  так, щоб повторне звернення до експертів було потрібне лише для уточнення ранжування, при впорядковуванні по всьому конусу в цілому, залишається деяка кількість непорівнюваних розв’язків, що формує множину Х0. Тому потрібне повторне звернення до експертів для впорядкування Х0 [5].

Висновок. Використання екстраполяції по вектору і по конусу, адекватних експертним оцінкам, в моделях багатокритеріального поетапного вибору технічного рішення дозволяє суттєво зменшити потужність множини недомінуючих альтернатив і спростити таким чином знаходження оптимального розв’язку задачі.

 

Список літератури

1. Шаповал О. М. Стратегії оптимізаційного синтезу технологічних машин / Б. О. Пальчевський, О. М. Шаповал // Технологічні комплекси. Науковий журнал. Випуск 1(3). – Луцьк. – 2010. – С. 3−11.

2. Краснощеков П. С. Элементы математической теории принятия проектных решений / П. С. Краснощеков, В. В. Фёдоров, Ю. А. Флёров // Автоматизация проекти­рования. – 1997. – № 1. – С. 15–23.

3. Пустыльник Е.И. Использование линейной модели для экстраполяции экспертных оценок / Е. И. Пустыльник, В. В. Сысоев, М. С. Чирко // Автоматизация проектиро­вания. – М.: МДНТП, 1981. – С. 46–50.

4. Сысоев В. В. Системное моделирование многоцелевых объектов / В. В. Сысоев // Методы анализа и оптимизации сложных систем. – М.: ИФГП РАН, 1993. – С. 80–88.

5. Бешелев С. Д. Математико-статистичекие методы экспертных оценок / С.Д. Бе­шелев,  Ф. Г. Гурвич. – М.: Статистика, 1980. – 263 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info