zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

 

Живіцький С.О., Маршук Л.М.

Україна, м. Вінниця,

Вінницький торговельно-економічний інституту КНТЕУ

 

Анотація: У статті надано загальну характеристику бюджетного контролю, здійснено аналіз бюджетного контролю в Україні згідно з Бюджетним кодексом. Виявлено недоліки бюджетного контролю в Україні та запропоновані шляхи його вдосконалення.

 

Анотация: В статье даны общая характеристика бюджетного контроля, осуществлен анализ бюджетного контроля в Украине согласно Бюджетному кодексу. Выявлены недостатки бюджетного контроля в Украине и предложены пути его совершенствования.

 

Summary: The article provided a general description of budgetary control, the analysis of budgetary control in Ukraine according to the Budget Code. Revealed shortcomings budgetary control in Ukraine and the ways of its improvement.

 

Постановка проблеми. Зважаючи на зростання злочиності у сфері економіки, яке зумовлено за загальною кризою в державі, економічною нестабільністю та неврегульованістю економічних відносин, бюджетний контроль відіграє ключову роль у бюджетній системі України, адже він здатний встановленнити законность, достовірность, економічної ефективності діяльності учасників бюджетного регулювання та бюджетного процесу. Отже, процес бюджетного контролю вимагає якнайшвидшого удосконалення, задля більш ефективного функціонування бюджетного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Дослідженням різних аспектів проблеми бюджетного контролю займалося багато вітчизняних науковців-економістів. Серед них варто виокремити: О.Д. Ва­силика, П.К. Германчука, А.О. Єпіфанова, О.П. Кириленко, Є.В. Калюгу, В. Мельничука, А.О. Мо­наєнка, В.Л. Плескача, Т.М. Реву, І.Б. Стефанюка, В.О. Шевчука. Проте ступінь розроблення питання контролю за використанням бюджетних коштів в Україні ще не досить високий і часто має поверхневий характер, можна виділити відсутність чітко окреслених шляхів вирішення проблем бюджетного контролю, які склалися на сучасному етапі розвитку бюджетних відносин через Зокрема недосконалість законодавчої бази організації контрольної діяльності та неефективність механізму застосування інстру­ментарію бюджетного контролю використання коштів бюджетів. Варто звернути увагу саме на останні складові бюджетного контролю, оскільки вони є фундаментальними у сфері контрольної діяльності, а правильне їх застосування є важливою складовою належного регулювання бюджетних відносин.

Формулювання цілей статті: наукове обґрунтуван­ня теоретико-правових засад і практичних аспектів бюджетного контролю в Україні, дос­лідження механізму його здійснення. Виявлення недоліків нині діючої системи бюджетного контролінгу. Пошук шляхів вдосконалення бюджетного контролю в Україні.

Виклад основного матеріалу. Бюджетний контроль – це різновид державного фінансового контролю, що здійснюється в бюджетному процесі та направлений на встановлення законності, достовірності, економічної ефективності діяльності учасників бюджетного регулювання та бюджетного процесу. За своєю сутністю бюджетний контроль являє собою систему заходів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення законності дій учасників бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджетів і звітування про їх виконання з використанням специфічних форм і методів їх організації.

В Україні, контроль, відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу України, забезпечує:

1. Оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного фінансового аудиту).

2. Правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної звітності.

3. Досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

4. Проведення аналізу й оцінки стану фінансової і господарської діяльності розпорядників бюджетних коштів.

5. Запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у процесі управління об’єктами державної власності.

6. Обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету [1].

Проте, на сучасному етапі при реалізації бюджетного контролю в Україні існує ряд суттєвих проблем. Основні з них [5]:

·       недостатня профілактична спрямованість контрольних дій;

·       недостатня робота щодо забезпечення усунення порушень у бюджетній сфері;

·       недосконалість методик, що спрямовані на визначення ефективності використання державних ресурсів, у тому числі цільове використання бюджетних коштів;

·       недостатня налагодженість механізмів виконання положень законів, які встановлюють відповідальність за перешкоди контрольним діям.

Аналіз практики здійснення бюджетного процесу в Україні протягом останніх років засвідчує наявність низки недоліків, зокрема, невчасне прийняття бюджетів, недостатня обґрунтованість їх показників, дефіцитність, недовиконання дохідної частини та неефективне і нецільове витрачання бюджетних коштів тощо. Необхідність подолання вказаних вад потребує вжиття адекватних заходів щодо удосконалення управління бюджетною сферою та покращення контролю як його невід’ємної функції.

Оскільки, згідно Бюджетного кодексу України, бюджетний контроль здійснюється на всіх стадіях бюджетного процесу, видається доцільним проаналізувати найголовніші проблеми у розрізі етапів його складання, розгляду та виконання.

Особливість контролю на стадії складання проектів бюджетів полягає у тому, що контрольні процедури спрямовуються на обґрунтованість показників бюджетів та відповідність їх чинним нормативним документам. Контроль на цій стадії також має передбачати зіставлення показників бюджету майбутнього року з показниками попередніх років, перевірку взаємної відповідності доходів і видатків та вжиття заходів щодо їх незбалансованості.

На наш погляд, контроль на стадії складання проектів бюджетів ускладнюється обсягом повноважень контролюючих суб’єктів та характером взаємозв’язків між ними, тому вважаємо за необхідне на законодавчому рівні конкретизувати визначення функцій контролюючих органів та регламентувати їхню взаємодію.

Проблемність контролю на стадії затвердження бюджетів зумовлена щонайменше двома факторами. По-перше, необхідністю пошуку та залучення наявних резервів збільшення доходів та оптимізації видаткової частини бюджетів, які з тих чи інших причин не були виявлені під час складання проектів бюджетів. По-друге, з огляду на те, що при оприлюдненні проектів бюджетів розширюється коло суб’єктів, які беруть участь у здійсненні процедур контролю (парламентський, громадський, контроль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади тощо) дуже часто виникають дискусії, які спричиняють невчасність прийняття Закону України “Про Державний бюджет” та рішень про місцеві бюджети.

Ухвалення бюджету та надання йому законодавчого статусу означає завершення процедури перевірки обґрунтованості бюджету і початок здійснення процедур контролю за фактичним виконанням бюджету.

Критичний аналіз практики контролю на стадії виконання бюджетів свідчить про те, що він здійснюється за повнотою і своєчасністю надходження доходів та законним і цільовим використанням коштів бюджетів, проте, дієвість контролю за ефективним використанням коштів є досить низькою. Це зумовлено, передусім, тим, що в Україні на практиці не повною мірою реалізується така форма бюджетного контролю як аудит ефективності, разом з тим основою контролю є інспектування. Такий контроль спрямований на виявлення правопорушень і притягнення винних в їх вчиненні осіб до відповідальності, а не на оцінку результатів, досягнутих в управлінні бюджетними коштами. Потреба в інспектуванні на сьогодні в Україні є виправданою і зумовлена надзвичайно низьким рівнем фінансової дисципліни у бюджетній сфері, відсутністю системного контролю та аудиту, проте, його проведення через значний проміжок часу, після прийняття управлінських рішень та здійснення операцій з бюджетними коштами ускладнює, а в багатьох випадках унеможливлює усунення порушень.

Отже, з метою побудови ефективної системи бюджетного контролю та для вирішення наведених проблем у системі законодавчого, методологічного та організаційного забезпечення бюджетного контролю, можна запропонувати наступні напрями його вдосконалення [5]:

·       формування єдиних концептуальних основ організації бюджетного контролю, виходячи з сучасних завдань розвитку економіки України;

·       створення єдиного правового поля щодо регулювання системи бюджетного контролю та законодавчого закріплення за його суб'єктами контрольних функцій;

·       удосконалення методів бюджетного контролю;

·       удосконалення кадрового забезпечення системи бюджетного контролю, створення сучасної науково-дослідної та навчальної бази;

·       створення адекватної сучасним умовам інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

·       координація діяльності контролюючих структур з правоохоронцями;

·       поліпшення матеріально-технічного та фінансового забезпечення функціонування системи бюджетного контролю;

·       усі органи державної влади, незалежно від підпорядкованості, повинні сприяти контролюючим органам у здійсненні їхньої діяльності;

·       діяльність контролюючих органів повинна базуватися на принципах законності, незалежності, об'єктивності, плановості, компетентності, оперативності, довідності, гласності та дотримання професійної етики.

Висновки: Отже, зважаючи на сучасний стан бюджетного контролю в Україні, необхідно провести низку заходів, що, на нашу думку, сприятимуть покращенню результативності застосування його інструментарію, зокрема моніторингу та оцінки. Для отримання можливості вироблення оптимального механізму міжбюджетного регулювання (дотацій вирівнювання; додаткових дотацій; субвенцій, зокрема інвестиційних).

Обов’язки відповідального виконавця з провадження моніторингу та оцінки виконання місцевих бюджетів потрібно покласти на Департамент місцевих бюджетів, взаємодії з центральним органами виконавчої влади та регіонами МФУ, оскільки саме МФУ, згідно зі ст. 111 Бюджетного кодексу України, в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію єдиної державної політики у сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства, визначає основні організаційно-методичні засади та дає оцінку функціону­ ванню систем внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту, воно має взяти на себе провідну роль щодо розробки та впровадження системи моніторингу виконання місцевих бюджетів та використання їх коштів. З метою узгодженості всіх органів державної та місцевої влади, що задіяні у процесі контролю за виконанням місцевих бюджетів та використанням їх коштів, доцільно створити електронну базу результатів моніторингу та оцінки й забезпечити доступ до неї усіх суб’єктів бюджетного контролю.

 

Список використаних джерел

1.     Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2.     Буздуган Я. Фінансовий контроль і правові шляхи його реалізації // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 26–29 

3.     Гупаловська М.Д. Проблеми бюджетного контролю в Україні. Экономические науки//. Финансовые отношения. – 2012

4.     Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетної програми, затв. Наказом Міністер­ ства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

5.     Малаєва Т.В. Проблеми у сфері бюджетного контролю та напрями їх подолання. Часопис економічних реформ. Науково-виробничий журнал. – 2011. – №1. – С. 45– 49.]

6.     Плескач В.Л. Концептуальні підходи щодо створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу доходів і видатків бюджетів регіонів / В.Л. Плескач // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 41–55.

7.     Чала Н.Д. Бюджетна система: навч. посіб. / Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. — К.: Знання, 2010. — 223 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info