zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМПОРАЛЬНОЇ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Калюжна Є.М.

Україна, м. Запоріжжя,

Запорізький національний університет

 

The article is an attempt to analyze the problem of temporal organization of human life and basic mechanisms of individual temporal determination of the individual.

 

Часова організація людського життя виступає об`єктом найпильнішої наукової уваги українських психологів. Вивчається життєвий хронотоп людини, будуються часові типології особистості, досліджується специфіка особистісного самовизначення залежно від певних часових характеристик (М.Й. Боришевський, І.А. Зязюн, Б.П. Лазоренко, С.Д. Максименко, В.Г. Панок, С.М. Панченко, В.В. Рибалка, Л.В. Сохань, В.О. Татенко, Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва, Ю.М. Швалб, А.І. Яценко та інші). Разом із тим, у психології існують факти, які ще не отримали теоретичного пояснення, і тому мають статус недосліджених феноменів. І до сьогодні залишається відкритим важливе питання про те, яким чином відбуваються чисельні модифікації індивідуальної часової детермінації особистості.

У психолого-педагогічній літературі образ майбутнього як об’єкт категоризації подається за допомогою широкого кола понять, кожне з яких фіксується на тих чи інших процесуальних параметрах життєздійснення. Найпоширенішими з них є життєва стратегія, програмування, планування, прогнозування, проектування, цілепокладання, життєвий стиль тощо. Часова (майбутня) перспектива, адекватна оцінка якісних масштабів (значень) і, не в останню чергу, внутрішня координація (стримана реакція, цілеспрямований рух) є важливою основою всього, що стосується “сфери цільових настанов” особистості у найширшому значенні слова.

Людина усвідомлює власні потреби через засоби їх реалізації завдяки формуванню мотиваційно-смислового комплексу, тобто, мети. Мета – це хронологічно і змістовно визначена суб’єктивна модель бажаного результату, її проекція на плин часу. У концентрованому вигляді головні цілі відбивають потреби особистості, виступаючи безпосередньо характеристикою її життєдіяльності. І хоча формулювання мети завжди передує вибору засобу її досягнення, однак у свідомості людини подія-мета немов би проектується на той відрізок часу, який хронологічно розташований за моментом реалізації події-засобу (Є.І. Головаха, О.О. Кронік, 1997).

Наповнення майбутнього значущими цілями є передумовою насичення сьогодення діяльністю, що, у свою чергу, збагачує минуле інформативними спогадами. Майбутнє немов би притягує сьогодення, але саме ті його елементи, що подібні структурним елементам мети. Людина сама виступає ініціатором побудови майбутнього, узгоджуючи свої знання і досвід минулого з власними цілями і ціннісними установками. Вона не владна над об’єктивним часом, проте, свій психологічний час спроможна структурувати вільно (Л.О. Регуш, 2003).

Психологічний час формується шляхом переживання взаємозв’язків між подіями життя. Подія – це значущий для особистості випадок, який надовго запам’ятався і спричинив суттєві зміни у житті. Кожна нова подія життя ретроспективно отримує певну інтерпретацію, яка обумовлена попереднім перебігом подій. Суб’єктивна імовірність міжподієвих зв’язків характеризує впевненість людини в тому, що одна подія зумовлює іншу. Зв’язки між подіями можуть бути як причинними – вплив минулого на майбутнє, так і цільовими – вплив майбутнього на минуле (Т.М. Титаренко, 2003).

Встановлено, що виключення зі свідомості одного з часових горизонтів життя призводить до його порушення. Людина, що втратила пам’ять, втрачає стійкість життєдіяльності не лише тому, що відчуває дискомфорт через незнання автобіографії, але й тому, що позбавлена можливості спиратись на минуле для прогнозування майбутнього. Якщо з життєдіяльності людини виключається майбутнє, то проявом психологічної деформації особистості стає невротизація, тривога і депресія (Л.О.Регуш, 2003).

Таким чином, причинне пояснення психологічних феноменів виявляється недостатнім через психічну відносність простору і часу, які є обв’язковими умовами причинно-наслідкових зв’язків. Адже причинність – це лише певна суб’єктивна форма сприймання людини, або, як сказав Д.Х’юм, “потреба душі”. У психічному світі наслідок розповсюджує свій вплив не лише вперед (як нова причина), а й назад, на власну причину, існуючи у вигляді зворотного зв’язку.

Тому, незважаючи на парадоксальність визначення, минуле обумовлюється майбутнім тією ж мірою, якою майбутнє обумовлюється минулим. Усвідомити той факт, що “головна” причина розповсюджує свій вплив в обох напрямках не набагато складніше, ніж уявити собі, що, здійснюючи політ навкруги планети Земля, літак наближається до тієї ж самої точки, з якої розпочав свій рух, хоча й весь час від неї віддалявся.

 

Література

1.     Головаха Є.І., Кроник О.О. Психологічний час як регулятор життєвого шляху особистості: У 2 ч. / Є.І.Головаха, О.О.Кроник. – К., 1997. – Ч.1. – С. 227-237.

2.     Калюжна Є.М. Часова детермінація життєвого простору особистості / Є.М.Калюжна // Екологічна психологія: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. – К.: Міленіум, 2005. – Т.7. – Вип.4. – С. 119-128.

3.     Калюжна Є.М. Функціональна зумовленість минулого досвіду особистості: спогади про майбутнє / Є.М. Калюжна // Безпека. Здоров`я. Реабілітація.: Матеріали III Міжнар. наук.-метод. конф. 15-27 квітня 2005р. – Вип. III. – Луганськ: Знання, 2005. – С. 134-144.

4.     Регуш Л.А. Психология прогнозирования: успехи в познании будущего / Л.А.Регуш. – СПб.: Речь, 2003. – 352 с.

5.     Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності / Т.М. Титаренко. – К.: Вид-во “Либідь”, 2003. – 376 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info