zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 811. 111’’67.63

 

ПОСТПОЗИЦІЙНІ МОДЕЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИЙМЕННИКІВ

 

Поміркована Т.В.

Україна, Івано-Франківськ,

Прикарпатський національний університет

ім. В. Стефаника

 

Article studies the ability of English prepositions to morphimise. Morphemesied preposition has a unilateral connection with a previous element, and the verbal-prepositional construction (postpositive group) acquires new categorical quality. It confirms the idea of the specific character of process of prepositional constructions’ syntetisation in modern English. This phenomenon is common with English language and not typical for neither Romanic nor Slavonic languages.

 

Якщо зіставити прийменникову систему англійської мови, яка за морфологічним типом належить до аналітичних мов, з українською, то варто говорити про досить розвинену й динамічну систему прийменникових конструкцій останньої, які демонструють вияви аналітичності граматичного ладу цієї слов’янської мови. І, навпаки, здатність прийменника до морфемізації є одним із виявів нового синтетизму в сучасній, переважно аналітичній, англійській мові. Така можливість злиття з попереднім дієсловом чи віддієслівним елементом характерна риса загалом усієї групи германських мов. Вона не властива словянським, зокрема українській, в яких цьому словотворчому засобу відповідає префіксація.

Мета статті: проаналізувати постпозиційні моделі англійських прийменників

Морфемізований прийменник у таких-одиницях, як hoped-for, jeered-at, unheard-of тощо, має односторонній зв’язок із попереднім елементом, а вся дієслівно-прийменникова конструкція (постпозитивна група) ад’єктивізується, тобто набуває нової категоріальної якості. Звертає на себе увагу той факт, що ці (for, at, of) й інші прийменникові форманти не мають аналогів ні серед постпозитивних придієслівних часток, ні серед прислівників. Це підтверджує думку про специфіку процесу синтетизації прийменникових конструкцій в сучасній англійській мові, які входять до складу постпозитивної групи: Не got up early; he put on his greatcoat; I hope you don't misunderstand me, he went on nervously. У реченні They made up their quarrel елемент up постпозитив; в реченні Up in the mountains the air is clear and bracing прислівник; в реченні We went up the hill прийменник.

Постпозитиви виступають як показники завершеності дієслівного комплексу: Police caught up smugglers – дієслово to catch – ‘ловити’ вказує на незавершеність дії, а в комплексі з постпозитивом up дія стає завершеною: catch up ‘спіймати’. Це своєрідне явище властиве саме англійській мові і не характерне ані для романських, ані для словянських мов.

У сучасній англійській мові порядок слів має суттєве граматичне значення. Місце, що займає слово в реченні, стає засобом характеристики його граматичної функції, зумовленої зв’язками з іншими словами. Порушення звичайного порядку членів речення сприяє зміні синтаксичних, семантичних й функціональних відношень, а з ними й усього змісту висловлення. Зміна порядку слів у реченні є в англійській мові або граматичним засобом оформлення певної структури речення, або емоційно-експресивним способом виділення якось члена речення.

Оскільки назва «прийменник», як зазначає М.І.Балла, походить від латинського слова prepositio, яке складається з двох компонентів: pre (перед) і positus (поставлений), то традиційно прийменники визначають як слова, що розташовані перед іменником або займенником. Проте прийменники вживаються не тільки з іменниками та їх еквівалентами, але й з дієсловами, прикметниками і прислівниками. Тому прийменники, які вживаються з цими частинами мови, можуть вживатися як перед ними, так і після них [1, с. 15].

Досліджуючи прийменникові синтаксичні утворення, лінгвісти справедливо вказують на обов’язковість двостороннього зв’язку прийменника з головним і залежним компонентами словосполучення. А тому структура традиційної побудови двокомпонентного прийменникового словосполучення як в англійській, так і в українській мовах має спільну модель: «головний компонент + прийменник + залежний компонент»:he paused with a kind of naive triumph

Утім, відмінною особливістю прийменників англійської мови є той факт, що вони можуть не втрачати зв’язки з повнозначними словами навіть при їх дистантному розташуванні [4, c. 156]:

I see I’ll have to tell you what it’s all about

The noun this preposition refers to is a borrowing.

Існує декілька моделей інверсії прийменникових конструкцій, які описують дистантну постпозицію прийменника. Кожна модель має властиві їй граматичні, семантичні й функціональні особливості.

I модель: Pr. (Adv.) + V + Prep. Релевантною ознакою цієї моделі є наявність залежного члена, вираженого питальним займенником або прислівником what, who (m), where, which й ін. Конструкції, побудовані за цієї моделлю, містять спеціальні питання, включаючи еліптичні:

I need your help; ‘she said at once‘. What about?

Переважно до цієї моделі належать підрядні речення, які за своєю синтаксичною функцією є підрядними підметами, присудками, додатками, обставинами місця, допусту тощо. Наприклад:

But what I wanted to talk to you about is the inquest;

II модель: N +V + Prep. До цієї моделі належать конструкції з незалежним членом і прийменником у складі відносного підрядного речення й залежним членом у складі головного речення. При цьому залежний член функціонує як антецеденте підрядне речення. Таким чином, прийменникова група розчленована у різних частинах складнопідрядного речення:

I’m talking about a place you were not at, anyway;

I’m going to work for the things I believe in.

У тому випадку, якщо підрядне речення вводиться відносними словами which, who або where, тоді залежний член дублюється також у складі підрядного речення, що зближає ці приклади з моделлю I:

This is young Oliver Twist whom we were speaking about.

До даної моделі належать й стійкі формули на зразок (not) that know (або його еквіваленти) + of із модально-емфатичним запереченням:

Is he dead? Not that I know of.

Залежним членом тут є зміст попереднього висловлення.

III модель: N + Participle II + Prep. Релевантною ознакою цієї моделі є наявність дієприкметника II пасивного стану як незалежного члена. Залежним членом у цьому випадку є підмет або суб’єкт неособової дієслівної форми:

In Dufton, or even Warley I was thought of as being a big man.

Постпозитивне розміщення прийменника найчастіше має місце в тричленній конструкції з об’єктно-предикативним членом:

See her tomorrow and get it done with.

Відокремлення прийменника характерно для конструкцій з атрибутивним дієприкметником II у постпозиції по відношенню до означуваного слова:

Sam intimated by a nod that he recollected the problem allued to by his parents.

Особливо часто атрибутивний дієприкметник II зустрічається в поезії як засіб стильового забарвлення:

What temper at the prospect did not wake to happiness unthough of?

Відокремлення прийменника відбувається тоді, коли дієприкметник II вживається у функції препозитивного означення. При цьому зберігається звичайне лінійне розташування компонентів прийменникового сполучення: незалежний член – прийменник – залежний член:

Не was a well-carred-for weapon

У таких побудовах прийменник пов’язаний із залежним членом не безпосередньо, а через дієприкметник П. Опосередкований характер зв’язку прийменника із залежним членом виражається на формальному рівні, тобто в дефісному написанні. Прийменник з дієприкметником утворює у цьому випадку прикметник-композит.

IV модель: N (Pr.) + Іnf. + Prep. Релевантною ознакою моделі IV є інфінітив як незалежний член. Найбільш уживаною конструкцією з відокремленим прийменником є постпозитивний атрибутивний інфінітив:

There was no dry spot to sleep on.

Оскільки інфінітив у таких конструкціях виконує функцію неузгодженого означення, то позначувальне, що є залежним членом прийменникової групи, найчастіше виражається іменниками широкої семантики (thing, place, matter, time) або неозначеними займенниками:

I wanted someone to talk to...

There is nothing to envy me for.

Відокремлення прийменника, як правило, має місце у випадку, якщо інфінітив входить у складений присудок, частиною якого є прикметник, що передає модальне відношення між підметом (позначувальним) і дією, вираженою інфінітивом:

She’s lovely, I said. Not just lovely to look at - she’s sweet and innocent and good.

Часте використання відокремленого прийменника спостерігається в інфінітивних зворотах з for:

It’s not important enough for me to think about and yet it is, because it’s a symbol.

Широке вживання інфінітива з відокремленим прийменником сприяє утворенню стійких сполучень: to begin with, to start with, to add to, які виконують функцію вставного члена речення. Як залежний член виступає все речення, в якому функціонує вставний член:

Тo begin with, he was no more gently born than I was.

V модель: N + Gerund + Prep. Ознакою цієї моделі є герундій як незалежний член:

Of course, ‘tis the only thing worth working for, fighting for, dying for.

VI модель: N + V + Prep. Релевантною ознакою моделі VI служить дистантність залежного члена (звичайно прийменникового дододатку або прийменникової обставини) від прийменника у фінальній позиції речення:

The other two I should have to dig back for and contrive;

Відокремлення прийменника в цій моделі відбувається за рахунок інвертованого порядку слів і використовується винятково з метою створення емфази. На відміну від попередніх моделей, ознаками яких є синтаксико-морфологічна будова, модель VI не пов’язана ні з якою конкретною граматичною конструкцією, а тому ми її віднесли до моделі, в якій прийменники виражають функціонально-семантичні відношення.

VII модель: N (Pr.) + V + Adj. + Prep. Ознакою цієї моделі є суфікс прикметника -able. Незалежний член представлений в основі прикметника, а залежний - у підметі:

I didn’t think you’d be talkable-to.

Граматична синонімія відкриває широкий простір для функціональної варіативності подібних паралельних конструкцій. В поодиноких випадках вживається постпозитивний прийменник без наявності релевантних ознак, перерахованих вище. Прикладом такого вживання є конструкція з over:

Why didn’t he get it over with?

Обов’язкове дистантне вживання прийменника спостерігається в моделях III й VII. У моделях IV й V прийменник розташований препозитивно лише в тих випадках, коли інфінітив або герундій не входять у розглянуті вище конструкції, що зумовлюють відокремлення прийменника. Оскільки, конструкції з відокремленим прийменником є для герундія й інфінітива більше вживаними, то, узагальнюючи вище викладене, можна твердити, що постпозиція прийменника в цілому характерна для моделей, релевантними ознаками яких є наявність прийменникової групи в незалежному члені, тобто в моделях III, IV, V, VII.

Слід зазначити, що виділені для кожної моделі ознаки не є взаємовиключними. У ряді випадків можлива наявність не однієї, а двох ознак, у зв’язку із чим той самий приклад може належати до двох різних моделей:

That’s the woman that is not to joke about.

Наведений приклад може бути віднесений або до моделі II, оскільки залежний член прийменникової групи є антецедентом підрядного означального речення, або до моделі IV, оскільки незалежним членом служить постпозитивний атрибутивний інфінітив. Наявність двох різних релевантних ознак відокремлення прийменника має місце й у прикладі типу:

Well, what is there to look so happy about?

Тут ознакою моделі I є питальне слово what як залежний член, ознакою ж моделі IV служить інфінітив як незалежний член.

Виділені моделі характерні для всіх можливих випадків відокремлення прийменника в сучасній англійській мові. Вживання постпозитивного прийменника поза рамками розглянутих вище конструкцій має оказіональний характер і становить наближений варіант до тієї або іншої моделі [2, c. 80].

Найбільш уживані прийменникові сполуки, побудовані за моделлю I: talk about, what...be like, where...come from, what...look like, what...be (all) about, what...be up to, look for, think about, wait for, think of, where...go to, what...go through, what...drive at, where...get to, be in, be afraid of, come to, ask for, what...be after, what...see about, get at, where...be from, what...have been through, what...be made of, talk of, believe in. Прийменники about, from, up to, for, of, to, through, at, in, after найчастіше беруть учать у формуванні моделі I постпозиційної прийменникової конструкції.

Треба зауважити, що тільки в моделі I зустрічається прийменник like. Більшість з цих прийменників є синсемантичними, які виражають такі типи семантичних відношень: просторові, темпоральні та причинові: about, from, for, of, through, in. Прийменники to, at, after, up to виражають темпоральне та просторове значення.

Щодо моделі II, то тут найбільш уживаними є сполуки: think of, talk about, look at, be in, tell about, be interested in, look for, (not) that I know of, know about, hear of, speak of, speak about, think about, tell of, talk to, care about, hope for, go to, line in, be after, believe in, worry about, care for, take (get) hold of, come from, go through, speak to, wish for, read about, look upon, be sure of, be sorry for, account for, get rid of, indulge in, live with, hear about, listen to, come to, pass through. Прийменники of, about, at, in, for, to, after, from, through, upon, with найчастіше беруть учать у формуванні моделі II.

Як і в моделі I, більшість із прийменників можуть виражати такі ж типи семантичних відношень: просторові, темпоральні та причинові: about, from, for, of, through, in. Прийменники to, at мають темпоральне та просторове значення. Прийменник with виражає два основні значення: причини та простору.

До найбільш уживаних сполук моделі III належать: call upon, do with, speak to, do for, talk about, meet with, send for, dispose of, refer to, take care of, listen to, look at, speak of, agree to, pay for, provide for, look upon, shoot at, rely upon. Найчастіше вживаними прийменниками у конструкції моделі III є: upon, with, to, for about, of, at.

Найбільш уживані сполуки моделі IV: think about, look at, worry about, live in, speak of, talk to, think of, talk about, live with, look after, go to, attend to, be grateful to, be afraid of, remember by.

У моделях V, VI, VII вживаються майже всі вище перераховані прийменники, що виражають різні значення: of, about, at, in, for, to, after, from, through, upon, with.

Препозиційні прийменникові словосполучення зустрічаються також у моделях I, II й VI, тобто прийменники, притаманні цим моделям, можуть займати препозицію по відношенню до тих частин мови і членів речення, з якими вони вжиті.

Перспективами подальших досліджень є вивчення нових похідних прийменників англійської мови і зіставлення їхніх значень з новими прийменниками української мови.

 

Література

1.      Балла М. І. English preposition. Вживання прийменників в англійській мові / Микола Іванович Балла. – К. : Чумацький шлях, 2000. – 230 стр.

2.      Бирнбаум Я. Г. Некоторые особенности постпозитивного употребления предлогов в современном английском языке / Я. Г. Бирнбаум, Е. С. Смушкевич // Вопросы германо-романского языкознания и методики преподавания иностранных языков. – Иркутск: ИГПИИЯ, 1968. – Т. 1. – C. 75-89.

3.      Каушанская В. Л. Грамматика английского языка: [учеб. пособие для студ. пед. вузов и университетов] / Валентина Лазаревна Каушанская. – М. : Страт, 2000. – 319 стр.

4.      Смирницкий А. И. Синтаксис английского языка / Александр Иванович Смирницкий.– М.: Омен,1998. – 259 стр.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info