zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ГАНУЩИН СОЛОМІЯ НЕСТОРІВНА

 

Ганущин С.Н.

Україна, м. Львів,

ЛРІДУ НАДУ при Президентові України

 

Проанализировано традиционные методы и пути коммуникативной подготовки сотрудников сферы государственного управления. Определено роль психологического аспекта повышення уровня коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: коммуникация, государственное управление, коммуникативная подготовка, коммуникативная компетенция.

 

Відкритість і прозорість дій представників українського народу, наділеними владними повноваженнями, є визначальними в процесі ефективного системного реформування країни. Забезпечення позитивних результатів реформ залежить від професіоналізму працівників в державному управлінні, що характеризується компетентністю, фаховістю, моральністю, психологічною та емоційною стійкістю, мотивованістю тощо. Однак всі ці характеристики будуть другорядними, якщо управлінець не володітиме навиками ділової комунікації, адже одним із пріоритетних напрямків підвищення рівня ефективності державного управління є актуалізація саме комунікативного аспекту.

Актуальність досліджуваної проблематики підтверджують наукові праці таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як Г. Почепцова, С. Дубенко, К. Інкрема, В.Кальниша, В. Лугового, О. Оболенського, В. Троня, Л. Орбан-Лембрик, Д. Карнегі та інших, в яких закцентовано на проблемі розвитку ділової комунікації загалом. Проте, у працях дослідників відсутній аналіз умов, що сприяють підвищенню комунікативної компетентності працівників галузі державного управління зокрема. Адже комунікативна компетентність державних службовців передбачає наявність знань про саму сутність державної служби, методи, структуру та механізми державного управління, а основне - принципи пошуку оптимальних методів ділового спілкування та стилю державного управління. Саме активний пошук дієвих способів та ефективних комунікативних механізмів якісного управлінського процесу в системі державної служби є однією з характерних ознак сучасного стану науки державного управління.

Шляхи та методи комунікативної підготовки спеціалістів є різноманітними, проте фундаментом сучасного підходу повинен бути принцип, який базується на загальноприйнятих демократичних нормах. Ряд науковців вважають ефективними наступні шляхи підвищення комунікативної компетенції державних службовців:

·       розвиток конкуренції та свободи особистості. С. Дубенко вважає, що реформа державної служби визначатиметься політичним і економічним плюралізмом, зростанням ролі науки в організації управління, розширенням застосування сучасних інформаційних технологій. Ці умови вимагають формування нового типу персоналу, особливо вищого рівня державної служби [1, с. 91];

·       застосування як вертикальних, так і горизонтальних комунікацій. О. Оболенський у навчальному посібнику „Державна служба” зазначає, що система діє, розвивається у зовнішньому щодо неї самої середовищі і пов'язана з ним безліччю комунікацій. Інформація - спосіб зв'язку елементів системи один з одним, кожного з елементів із системою в цілому, а системи в цілому із середовищем. Це обумовлює наявність ще одного аспекту системності – системно-комунікативного [2, с. 90]. Системно-комунікативний аспект має на увазі взаємодію системи з іншими системами, як по горизонталі, так і по вертикалі [2, с. 94];

·       розвиток позитивних комунікативних якостей управлінців. До позитивних комунікативних якостей державного службовця необхідно віднести: порядність, справедливість, обов'язковість, повагу до людей, гнучкість у стосунках, вимогливість до підлеглих, впевненість у собі, тактовність, доброзичливість, товариськість, відсутність дріб'язковості, врахування індивідуальних особливостей підлеглих, самокритичність, толерантність, вимогливість до себе [3, с. 79];

·       навчання керівників вмінню вести переговори та переконувати співрозмовника. Мета розвитку ділової комунікації державних службовців – вміти вести переговори та переконувати співрозмовників чи то рівних собі (горизонтальні зв'язки), чи то нижчих або вищих за себе (вертикальні зв'язки), чи то виступаючи перед народом (зв'язки з громадськістю). Узагальнюючи вищенаведене, можна сказати, що культура спілкування, мови, уміння мати дружні стосунки з людьми виступає критерієм комунікабельності і комунікативної компетентності керівника, менеджера, державного службовця [1, с. 108];

·       вивчення технологій управлінського впливу та психологічних прийомів. Ділова комунікація державних службовців у системі державного управління – це сукупність технологій та прийомів взаємодії органів влади з народом (зв’язки з громадськістю) з метою встановлення правових ділових відносин в усіх сферах громадянського суспільства [4]. Державні службовці обов’язково повинні знати технології впливу людини на людину, вміти переконувати один одного, знати правила логіки і можливість передбачити хід розмови, вивчати правила ведення переговорів і виступів перед аудиторією тощо;

·       постійна освіта та самоосвіта працівників. В. Тронь у своїй статті „Механізм приборкування некомпетентності і безвідповідальності в управлінні ієрархією” пропонує впровадження віртуальних тренажерів у практику державного управління: „Прийняття рішення за допомогою тренажерів управління сприятиме ситуаційно-функціональній активності як індивідуума й ієрархії, так і всього суспільства. Стабільність, яка завжди була характерною рисою бюрократії, нині руйнується, ми прямуємо до скорочення терміну відносин, від сталості до швидкоплинності, від бюрократії до інформократії, і види управління повинні змінюватися в такому ж темпі” [5, с. 4].

Оскільки під комунікативною компетентністю розуміють здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують ефективне спілкування [6], управлінці повинні володіти основами психології, поглибленими знаннями про етику ділового спілкування, постійно опановувати нові стратегії і тактики ефективної комунікації та вдосконалювати власні навики спілкування в офіційно-діловій сфері професійної діяльності.

Можна стверджувати, що комунікативна компетенція є важливою складовою професійності працівників галузі державного управління і саме від рівня володіння навиками ефективної комунікації залежить виконання покладених на них функціональних повноважень загалом та якість надання послуг в органах державної влади зокрема.

 

Список використаних джерел

1.     Амінов І.І. Психологія ділового спілкування. – М.: Омега–Л. 2006. – 304 с.

2.     Оболенський О. Ю. Державна служба : навч. посіб. / О. Ю. Оболенський. – К. : КНЕУ, 2003. – 344 с

3.     Андрєєва Г.М. Соціальна психологія. – М., 2004. – 365 с.

4.     Режим доступу: www.center.gov.ua/pres.../145_0634317872c6e6ce1412933 a265a 53ab

5.     Тронь В. П. Механізм приборкування некомпетентності і безвідповідальності в управлінні ієрархією / В. П. Тронь // Управління сучасним містом. – 2001. – № 7 – 9 (3). – 398 с.

6.     Жуков Ю.М., Петровська Л.А., Растянніков П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. Режим доступу: http://kursak.net/zhukov-yu-m-petrovskaya-l-a-rastyannikov-p-v-diagnostika-i-razvitie-kompetentnosti-v-obshheniiПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info