zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК [378.016.80]:33

 

РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ– ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ПРОФЕСІОНАЛА-ФАХІВЦЯ ( З ДОСВІДУ РОБОТИ КАФЕДРИ КНИГОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАВ. КАФ. АНТОНИК О.І.)

 

Якубовська М.С.

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри українознавства, документознавства та інформаційних технологій УАД (Львів)

 

Завдання статті: на основі досвіду роботи кафедри книгознавства та комерційної діяльності (зав. каф. Антоник О.І.) проаналізувано реалізацію наукових поглядів проблеми безперервної освіти, їх роль у формуванні сутності феномену культури та досліджено роль культурологічної підготовки у процесі професійної підготовки майбутніх книгознавців.

Ключові слова: професійна підготовка, культурологічна компетентність, формування особистості, професійна освіта, професійна самовизначеність.

 

Задача статьи: на основе опыта заведующего кафедры книговедения и коммерческой деятельности Антоник А.И. проанализировано реализацию научных взглядов проблемы непрерывного образования, его роль в формировании сущности феномена культуры и исследована роль культурологической подготовки процессе профессиональной подготовки студентов технических университетов, в формировании основ профессиональной самоопределения будущих специалистов.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, культурологическая компетентность, формирования личности, профессиональное образование, профессиональная самоопределение.

 

Objective of the article: based on experience and book science department head business Antonyk AI proanalizuvano implementation of scientific views the problem of continuing education and its role in the formation of the phenomenon investigated the role of culture and cultural preparation process of training students of technical universities, professional formation principles samovyznachenosti future professionals.

Tags: training, cultural competence, personality formation, vocational training, professional samovyznachenist.

 

У нинішніх умовах до професіонала-фахівця висуваються підвищені вимоги щодо професійних і особистісних якостей. Його статус і роль як професіонала і культуротворчої особистості визначаються, культурологічною підготовленістю. Радикальне підвищення професіоналізму у поєднанні із загальною культурою передбачає різнобічний особистісний розвиток, формування гуманістичної педагогічної позиції на основі єдності професійної, суспільно-економічної і культурологічної підготовки.

Педагогіка життя, концептуально осмислена у працях В.Кременя, І.Зязюна, Н.Ничкало, побудована на теоретичних засадах формування гармонійної особистості сучасного професіонала-фахівця, набуває щораз активнішого втілення у практиці роботи вищих навчальних закладах України.

Як бачимо із практики науково-практичної діяльності кафедри книгознавства та комерційної діяльності (зав. каф. Антоник О.І.) формування культурологічної компетентності є засобом і метою сутнісної самореалізації людської особистості, а відтак і професійної компетентності майбутнього професіонала-книгознавця. Як показує досвід роботи викладачів кафедри, взаємоопосередованість людини і культури на рівні герменевтичного і метафізичного вимірів найкраще виявляється у сфері мистецтва як “особистісного modus existendi першообразу людини” (П.Євдокимов). Культорогічна парадигма, до якої лаконічно входять водночас усі енергетичні рівні людської особистості, ґрунтується на дії психологічного механізму герменевтичного закону “нероздільності відкриття-перетворення” (П.Ріккерт), спонукаючи людського індивіда до актуалізації постійно самоудосконалюватись.

Культурологічна підготовка у професійній підготовці студентів, майбутніх книгознавців, – це живий струмінь життя, який оновлює не лише душу, а і серце майбутнього фахівця, спонукає до творення власного індивідуального світу, насиченого барвами життя, здатністю до творчої праці, дає важливу мотивацію професійної діяльності тощо.

На кафедрі книгознавства та комерційної діяльності розроблено комплексну методику діагностики культурологічної підготовки студентів, майбутніх книгознавців, удосконалено теорію викладання фахових дисциплін у ракурсі загальної культурологічної підготовки.

Як показує досвід роботи кафедри книгознавства та комерційної діяльності (зав. каф. Антоник О.І.), проблема створення концепції культуротворчості щораз частіше стає предметом комплексного психолого-педагогічного дослідження. Існуючі моделі культурологічної підготовки майбутніх фахівців справедливо спрямовані на реалізацію творчих можливостей особистості. Культурологічна підготовка майбутніх книгознавців створює основу для реалізації компетентнісного підходу у практиці професійної освіти, орієнтується на кінцевий результат освітнього процесу та спрямовується на формування у випускника готовності ефективно зорганізовувати внутрішні і зовнішні ресурси для досягнення поставленої мети.

За переконанням завідувача кафедри книгознавства та комерційної діяльності Антоник О.І., гносеологічна образоцентристська концепція особистісного осмислення культурних цінностей надає процесу культурологічного пізнання дискурсивного характеру і перетворює культурологічний діалог студента–викладача в основу реалізації культурологічної парадигми як основи безперервної освіти професіонала-фахівця.

Як бачимо з наукових досліджень завідувачої кафедри книгознавства та комерційної діяльності Антоник О.І. [1– 4], на нинішньому етапі розвитку професійної освіти особливого значення набуває проблема розвитку професійної компетентності майбутніх книгознавців, діяльність яких пов’язана з фаховою поліфункціональністю, багатопредметністю, розгалуженістю емоційно-комунікативної сфери тощо. Сучасний спеціаліст-професіонал, у процесі своєї практичної професійної діяльності все частіше виконує культурологічну, соціально-психологічну, розвивальну, дослідницьку, проективну функції, створює умови, що забезпечують освітній і духовний розвиток сучасного суспільства.

Як показує вивчення досвіду кафедри книгознавства та комерційної діяльності, фахова досконалість майбутніх книгознавців усе більше характеризується рівнем компетентності, що визначає ефективність і результативність професійних дій. Актуальність вивчення зазначеної проблеми полягає у тому, що сучасній книгознавчій сфері все частіше потрібні фахівці з високим рівнем професійної компетентності, які здатні працювати в умовах швидкого зростання наукової інформації, готові опановувати та впроваджувати інноваційні освітні технології, сприяють розвитку пізнавальних інтересів суспільства.

Вивчення досвіду кафедри книгознавства та комерційної діяльності переконливо доводить, що культурологія, зокрема така її галузь як культурологія освіти, значною мірою виконує функції філософії освіти. Адже вона і зародилася у царині філософії. Дана проблема, на наш погляд, є складовою частиною сучасних педагогічних інновацій, які є основою для створення принципово нових освітніх технологій. Сучасне суспільство гостро відчуває наслідки світових соціально-політичних та фінансово-економічних кризових явищ. Воно потребує „нової генерації” технічної інтелігенції, особливо економічної сфери, структурним різновидом якої є книгознавці.

Об’єктивна реальність сучасного книговидавничого процесу, за переконанням завідувача кафедри книгознавства та комерційної діяльності Антоник О.І., зумовлює суспільні очікування від професійної підготовки студентів-книгознавців, результатом якої повинні стати фахівці із осмисленими світоглядними позиціями, грунтовними професійними знаннями, високим рівнем загальної й професійної культури. З огляду на це й виникає необхідність звернення до життєвого досвіду студентів, аксіологогічних витоків найважливіших переконань. Адже книга і її тривання у сучасному духовному просторі – є основою творення духовного світу сучасності.

Як показує досвід роботи кафедри книгознавства та комерційної діяльності під керівництвом зав. каф. Антоник О.І., процес навчання будується на потребі формування самостійної пізнавальної діяльності студентів – майбутніх книгознавців. У процесі навчальної діяльності створюється таке освітнє середовище, яке максимальною мірою сприяє розкриттю творчих здібностей студентів: за даних умов потреба культурологічного розвитку майбутніх професіоналів-фахівців стає їх внутрішньою потребою; оскільки освоєння культури є не лише набутком певної суми знань, а і вміння співвідносити їх із практикою щоденного життя. Як показує досвід роботи кафедри книгознавства, проблема сталого безпечного розвитку людства – це передусім проблема індивідуальної та колективної свідомості. Лише висока культура створить умови для збереження гармонійного розвитку особистості й суспільства, які шляхом формування нової моралі, світогляду, психологічного настановлення на сприйняття культурологічного досвіду та цінностей суспільства як особистих формують пріоритетні напрямки професійної підготовки студентів.

 

Використана література:

1.       Антоник О.В. Культура читання як фундамент інформаційної культури особистості // Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база: матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 29-30.04.2009). – Л. : ЛННБУ ім. В.Стефаника, 2009. – С. 8-12.

2.       Антоник О.В. Книгознавство як системне знання про книгу і книжкову справу: ринкові можливості / О.В. Антоник // Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — Вип. 1 (53). — С. 3–10.

3.       Антоник О.В. Пропаганда книги і читання серед учнів як суспільний пріоритет : книгознавчо-педагогічний контекст [Текст] / О.В. Антоник, Н.В. Жмовка // Поліграфія і видавнича справа : наук-техн. Зб. – Л., 2008. - № 1. – С. 80-90.

4.       Антоник О.В. Споживні властивості книги як товару: ринкові акценти [Текст] / О.В. Антоник, Н.Н. Зубко // Поліграфія і видавнича справа. – 2006. – № 2 (44). – С. 20-30.

5.       Зязюн І. Освітній простір культури в умовах сучасних інформаційних технологій // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 3 – 6.

6.       Ничкало Н.Г. Проблеми сучасної дидактики // Шлях освіти.–1994.– № 3.– С.52–54.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info