zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Концепт як категорія когнітивної лінгвістики

 

Капніна Г.І.

Україна, Слов’янськ,

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

 

В статье проанализировано понятие «концепт» как объект когнитвной лингвистики; раскрыта сущность концепта, являющегося единицей когнитивного анализа; приведены примеры дефениций концепта, представленнях в работах отечественных и зарубежных когнитологов; обозначена взаимосвязь концепта как лингвокогнитивной категории с понятим «концепт» как лінгвокультурного и этнокультурного явления.

 

Когнітивна лінгвістика сформувалась як окремий напрямок наукових досліджень у 70-80-х роках минулого сторіччя. За роки становлення цієї галузі мовознавства філологами, філософами та психологами було підготовлено теоретичну й методологічну базу для формування власне когнітивних методів аналізу мови та для виявлення зв’язків між мовою та іншими когнітивними процесами: мисленням, пам’яттю, уявою.

Питання першорядного значення для когнітолога – яке значення має саме існування певного слова в ментальному лексиконі людини [2, с. 305].

Теоретичний фундамент когнітивної лінгвістики заклали західні учені, серед яких слід назвати М. Джонсона, Б. Крофта, Дж. Лакоффа, Р. Ленекера, М. Тернера та ін. Проблему когнітивної лінгвістики порушували у своїх роботах і українські науковці: С. Жаботинська, А. Приходько, О. Селіванова, Т. Радзієвська, Г. Яворська.

Д. Геєрертс і Г. Куйкенс так визначили  об'єкт когнітивної лінгвістики: це мова в її пізнавальному аспекті, причому слово когнітивний відноситься до ключової ролі проміжних знаннєвих структур в наших взаємодіях з навколишнім світом. Мова з точки зору засобу організації, обробки, передачі інформації розглядається як сховище світового знання, структурований набір значущих категорій, який допомагає використовувати новий досвід, який ми тільки набуваємо, і зберігати раніше отриману інформацію [7, с. 5].

Категорії, якими оперують в когнітивній лінгвістиці  – це фрейми, домени, ідеалізовані когнітивні моделі, а також концепти, які представники цього напрямку досліджень називають основним теоретичним конструктором когнітивної лінгвістики.

Беручи до уваги той факт, що саме концепт є одиницею когнітивного аналізу мови, саме це поняття охарактеризуємо більш детально. На вітчизняній науковій ниві проблему концепту, зокрема, у лінгвокогнітивному ракурсі, розробляли М. Алефіренко, А. Бабушкін, М. Болдирєв, О. Кубрякова, В. Маслова.

За останні роки українська лінгвістика збагатилась результатами доволі великої кількості наукових робіт, присвячених розробці теми концепту. Проте слід зауважити, що подібні дослідження реалізуються, здебільшого у лінгвокраїнознавчому та етнокультурному ракурсі. Так, було схарактеризовано концепт «слух» у творах М. Коцюбинського (І. Гайдаєнко); концепти «пам’ять/забуття»  (Г. Губарева); концепт «час» у поезії Т. Г. Шевченка (Ю. Дем’янова); концепт «гра» (В. Кононенко); поетична семантика концептів «білий» – «чорний» (О. Кузьміна); концепт «журавель» (О. Лаврова); концепт «воля» в українській фразеологічній картині світу (О. Янцевич) тощо.

Наголосимо, що нас цікавить передусім лінгвокогнітивний, а не лінгвокультурологічний, етнокультурний чи філософський підхід до аналізу поняття «концепт», хоча ці підходи не виключають, а доповнюють один одного.

Наведемо декілька визначень концепту як лінгвокогнітивної категорії.

Своєрідне «базове» визначення аналізованого в даній роботі поняття подає О. Кубрякова: концепт – це певний окремий смисл, певна ідея, яка є в нашій свідомості, але, судячи з усього, найважливіше, що така ідея існує як оперативна одиниця в розумових процесах, при чому, одиниця, що виступає як гештальт – як цілком самостійна й окрема від інших сутність, що чітко виділяється [2, с. 316].

На думку Ю. Степанова, концепти – це просто фрази, уривки фраз та вузликів, але це «тонкі фрази», такі, за якими у нашій свідомості виникає ніби давно знайомий зміст [6, с. 32]. За твердженням науковця, таке визначення є досить поверховим, але зрозумілим загалу. Звичайно, у глибоко теоретичних мовних дослідженнях функціонують інші дефініції цього терміну.

Так, А. Бабушкін трактує концепт як «ментальну репрезентацію, котра визначає, які саме явища пов’язані між собою і як вони категоризуються» [1, с. 16].

Науковець Й. Стернін вважає, що концепт це знаряддя наукового дослідження, це – одиниця, покликана поєднати наукові пошуки в галузі культури, свідомості і мови, так як вона належить свідомості, детермінується культурою і стає предметом у мові, при цьому сам концепт не відноситься безпосередньо ні до мовної, ні до культурної сфери [5, с. 39].

Д. Лихачов сприймає концепт як алгебраїчне вираження значення, яким носії мови оперують в усній та письмовій мові [3, с. 4].

В. Маслова так трактує «концепт» – це семантичне утворення, відмічене лінгвокультурною специфікою, яке тим чи іншим чином характеризує представників певної етнокультури [4, с. 50].

Додамо, що формування концепту – це тривалий процес узагальнення культурного досвіду пізнання дійсності, у результаті якого людська пам’ять аналізує нові знання і співвідносить їх з уже наявними.

Проаналізувавши результати досліджень концепту як лінгвокогнітивної категорії, можемо зробити наступний висновок: концепт у когнітивній лінгвістиці – це складне багатомірне ментальне утворення у свідомості індивідуума, своєрідна культурна одиниця, зафіксована у мові, за допомогою якого можна зрозуміти і вивчити свідомість колективну.

 

Література

1.     Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А. П. Бабушкин. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 103 с.

2.     Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Елена Самойловна Кубрякова. — М. : Языки славянской культуры, 2004. — 560 c. — (Язык. Семиотика. Культура).

3.     Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка. Русская словесность: Антология / Д. С. Лихачёв. – М. : Academia, 1997. – 196 с.

4.     Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. Пособие / В. А. Маслова. – 3-е узд. , перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 208. – 272 с.

5.     Попова З. Д. Язык и национальная картина мира / З. Д. Попова, И. А. Стернин. – Воронеж: Изд-во «ИСТОКИ», 2002. – 318 с.

6.     Степанов Ю. С. Концепты : тонкая плёнка цивилизации / Ю. С. Степанов». – М. : Языки славянских культур, 2007. – 248 с.

7.     Geeraerts D. Introducing cognitive linguistics / D. Geeraerts, H. Cuyckens // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics // Eds. D. Geeraerts and H. Cuyckens. – New York: Oxford University Press, 2007.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info