zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АНАЛІЗ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Амельницька О. В., к.е.н., доц.,

доц. каф. менеджменту і маркетингу ДонНТУ

Удрас А. Д., магістр спец.

«Менеджмент організацій та адміністрування»

Сафонова Р.Ю ., магістр спец.

«Менеджмент організацій та адміністрування»

Україна, м. Крансоармійськ,

Донецький національний технічний університет

 

Проанализированы основные формы и методы мотивации персонала промышленных предприятий, предложена оценка трудовой мотивации персонала предприятия на основе социологического исследования – тестирования

 

Постановка проблеми та її зв'язок із найбільш важливими науковими та практичними завданнями .

Сучасні системи мотивації праці на підприємствах, що займаються розподілом товарів і послуг населенню, в умовах ринкових відносин повинні бути спрямовані на забезпечення раціонального господарювання, необхідність досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними витратами, оптимальної їх адаптації до мінливого зовнішнього середовища. Вказані вимоги до сучасної системи мотивації персоналу підкреслюються зміною парадигми управління в ринкових умовах господарювання і необхідністю постійного вдосконалення існуючої системи стимулювання персоналу відповідно до змін умов виробничої діяльності.

Актуальність обраної теми дослідження полягає в тому, що вирішальним причинним чинником результативності діяльності людей є їх мотивація.

Серед відомих учених вивченням концептуальних проблем мотивації персоналу займалися Веснін В. Р.[1], Герчиков Д. В.[2], Занковський А. Н. [3], Колот А. М. [4], Кібанов А. Я. [5].

Метою цього дослідження є аналіз теоретичних розробок побудови системи мотивації персоналу на підприємствах і оцінка ефективності трудової мотивації персоналу на основі соціологічного дослідження на промисловому підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Мотивація - це процес спонукання кожного співробітника і всіх членів його колективу до активної діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей організації. Основні задачі мотивації:

·        формування в кожного співробітника розуміння сутності і значення мотивації в процесі праці;

·        навчання персоналу і керівного складу психологічним основам внутрішньовиробничого спілкування;

·        формування в кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації.

Однак, для рішення цих задач необхідний аналіз процесу мотивації в організаціях; індивідуальної і групової мотивації, якщо така є в залежності між ними; змін, що відбуваються в мотивації діяльності людини при переході до ринкових відносин.

Загальна схема мотиваційного процесу наведена на рис.1 [6].

 

Рисунок 1 – Схема мотиваційного процесу

 

Для рішення зазначених задач застосовуються різні методи мотивації [2]. Можливо використання трьох типів мотивації працівників: матеріальна, трудова і статутна [8].

Метою матеріальної мотивації є стимулювання працівників - заохочення їх грошовими виплатами за результати трудової діяльності. Основні види матеріальної мотивації [2]: заробітна плата; участь працівників в прибутках і партнерство; бонус; опційні програми; додаткові пільги. На якість матеріальної мотивації впливають наступні чинники: рівень заробітної плати та її динаміка; наявність прямої залежності рівня заробітної плати від кількості, якості і результатів праці; диференціації заробітної плати на підприємстві та в суспільстві в цілому; структури особистого доходу; матеріального забезпечення наявних доходів тощо.

Основні види нематеріальної мотивації: team building або тренінги командообразования; кар'єрне зростання і відповідальність; конференції, загальні збори, корпоративні свята; конференц-звонки; нагороди; конкурси; поздоровлення працівників з досягненнями; поздоровлення з особистими і громадськими святами, подарунки; побудова комунікацій; зворотний зв'язок; виконання нового, масштабного, нестандартного завдання; створення комфортних умов праці на робочому місці; позитивний імідж компанії на ринку праці.

Трудова мотивація породжується самою роботою, тобто її змістом, умовами, організацією трудового процесу, режимом праці тощо. Тут йдеться про складову внутрішньої мотивації праці, про сукупність внутрішніх рушійних сил поведінки людини, що пов’язані з роботою як такою [5].

Статутна мотивація є рушійною силою поведінки, пов’язаною з прагненням людини посісти вищу посаду, виконувати складнішу, відповідальнішу роботу, працювати у сфері діяльності, яка вважається престижною, суспільно значущою [7].

За результатами проведених досліджень здійснено аналіз трудової мотивації персоналу за допомогою методу соціологічного дослідження – тестування – на підприємстві ПАТ «Київенерго». Аналіз мотиваційного середовища припускає виділення умов, що істотно не відповідають тим, які повинні бути. Для оцінки мотиваційного середовища використовувався опитувальник, за допомогою якого  можна виділити найбільш істотні причини того, що працівники не налаштовані досягати максимально можливих для них результатів. Чим ближче отримані оцінки до лівого краю, тим більш істотні недоліки мотиваційного середовища.

Працівникам ПАТ «Київенерго» пропонувалося оцінити за 11- бальною шкалою, якою мірою наведені твердження опитувальника відповідають ситуації на підприємстві: 0 - повністю не відповідають, 10 - повністю відповідають.

Результати обробки анкет представлені в табл. 1.

  

Таблиця 1 – Результати тесту оцінки мотиваційного середовища

Найменування пункту анкети

Середній бал по підприємству

1.

Очікувані керівництвом результати роботи співробітників чітко визначені

3,6

2.

Ці очікувані результати відомі кожному працівнику

4,2

3.

Існують винагороди за досягнення високих показників у роботі

7,4

4.

Вони відомі кожному працівнику

5,2

5.

Вони цінні для працівників

5,9

6.

Статус працівника у колективі і ставлення до нього з боку колег залежить від того, як він працює

8,8

7.

Система контролю забезпечує об'єктивну оцінку результату праці

4,1

8.

Працівники підприємства не сумніваються в цьому

2,4

9.

Результати роботи кожного добре відомі в колективі

3,7

10.

Одержувані працівниками винагороди відповідають результатам їх праці

6,8

11.

Працівники не сумніваються в справедливості розподілу винагород

5,1

12.

Працівники не сумніваються, що очікувані керівництвом підприємства результати відповідають їх можливостям

1,5

13.

Досягнення очікуваних керівництвом підприємства результатів не вимагає від працівників постійного надмірного напруження

2,4

14.

Працівники впевнені, що існують матеріально-технічні, організаційні та інші умови для досягнення очікуваних від них результатів

4,7

15.

Працівники в процесі роботи, відчувають позитивні емоції набагато частіше, ніж негативні

7,7

 

На підставі даного тексту можна зробити наступні висновки щодо існуючої системи мотивації:

·        керівництво підприємства часто не визначає чітко очікувані результати роботи співробітників;

·        дані результати часто не відомі кожному працівнику;

·        винагороди за досягнення високих показників у роботі існують не для кожної роботи і відомі не всім працівникам, також не для всіх вони володіють цінністю;

·        система контролю в більшості випадків не забезпечує об'єктивну оцінку результатів праці;

·        результати роботи кожного погано відомі в колективі;

·        у половині випадків працівники сумніваються в справедливості розподілу винагород;

·        майже всі працівники сумніваються, що вони можуть зробити те, що очікує від них керівництво, до того ж досягнення цих результатів вимагає від них надмірних зусиль.

Часто відсутні матеріально-технічні, організаційні та інші умови, достатні для очікуваних від працівників результатів.

Висновки: Актуальність, необхідність і перспективність дослідження  існуючих систем мотивації персоналу на промислових підприємствах вимагає подальших досліджень в цьому напрямі. Аналіз системи мотивації трудової діяльності персоналу, здійснений за допомогою методу соціологічного дослідження, показав недоліки існуючої системи мотивації.

Перспективами подальших досліджень в цьому напрямі є подальший розвиток і удосконалення запропонованого методу оцінки трудової мотивації персонлу та адаптація її до промислових підприємств різних галузей.

 

Перелік посилань

1.          Веснин В.Р., Практический менеджмент персонала. Пособие по кадровой работе / В.Р. Веснин. – М.: Юристъ, - 2001. – 416 с.

2.          Герчиков Д.В. Миссия организации и особенности политики управления персоналом / Д.В. Герчиков // Управление персоналом. – 2004. - №12. – 6-8 с.

3.          Занковский А.Н. Организационная психология / А.Н. Занковский. – М.: Флинта: МПСИ, - 2009. – 648 с.

4.          Колот А.М. Мотивация персонала / А. М. Колот. – К.: КНЕУ,-2011.– 337 с.

5.          Управление персоналом организации / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, - 2005. – 512 с.

6.          Шапиро С.А. Мотивация и стимулирование персонала / С.А. Шапиро. – М.: ГроссМедиа,  - 2005. – 224 с.

7.          Кочеткова А.И. Психологические основы управления персоналом. – М.: Зерцало, - 2009. – 303 с.

8.          Махорт Н., Проблема мотивации в трудовой деятельности // Управление персоналом. – 2012. №7. – 35-37 с. Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info