zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 37.048.4

 

ДЕОНТОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ (НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ ДОКТОРА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ВАСИЛЬЄВОЇ М.П.)

 

Якубовська М.С.

доцент кафедри українознавства,

документознавства та інформаційної діяльності

Української академії друкарства,

кандидат філологічних наук

 

Завдання статті: на основі досвіду роботи доктора педагогічних наук, професора Васильєвої М.П. розглядаються проблеми формування культурологічної компетентності студентів ВНЗ технічного профілю, теоретичні проблеми формування культурологічної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю; частково обгрунтовано варіативні технології забезпечення основ культурологічної підготовки майбутніх професіоналів-фахівців, з’ясовано окремі науково-теоретичні аспекти сутності культурологічної спрямованості та методологічних підходів до її вивчення

Ключові слова: системний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний, культурологічний та аксіологічний методи, культурологічна компетентність, професійна освіта.

 

Tasks Articles: Based on the experience of Doctor of Pedagogy, Professor M. Vasilyeva the problems of forming cultural competence of students of technical university profile, the theoretical problems of forming cultural training university students technical profile; partially justified divergent cultural foundations providing technology training future professionals, specialists found some scientific and theoretical aspects of the essence of cultural orientation and methodological approaches to its study

Keywords: system, competence, personality and activity, cultural and axiological methods, cultural competence, professional education.

 

Задача статьи: на основе опыта работы доктора педагогических наук, профессора Васильевой М.П. рассматриваются проблемы формирования культурологической компетентности студентов вузов технического профиля, теоретические проблемы формирования культурологической подготовки студентов вузов технического профиля; частично обоснованно вариативные технологии обеспечения основ культурологической подготовки будущих профессионалов-специалистов, выяснено отдельные научно-теоретические аспекты сущности культурологической направленности и методологических подходов к его изучению

Ключевые слова: системный, компетентностный, личностно-деятельностный, культурологический и аксиологический методы, культурологическая компетентность, профессиональное образование.

 

Одним з основних і першочергових напрямів діяльності вищої школи є запровадження у навчальний процес високоефективних освітніх технологій, серед яких проблеми формування професійної компетентності студентів технічних університетів займають важливе місце.

Важливою складовою у професійно-педагогічній підготовці студентів ВНЗ є деонтологія – здатність та уміння вирішувати проблеми в умовах невизначеності завдань і варіативності можливих результатів. Доктор педагогічних наук, професор Васильєва М.П. [1] у вітчизняній педагогіці стала основоположником вчення про формування деонтологічної компетентності у системі сучасної педагогіки. У її працях обгрунтовано концепцію конструювання змісту деонтологічної підготовки як складника професійної підготовки студентів за умов вищого педагогічного навчального закладу з використанням методологічних підходів: системного, компетентнісного, особистісно-діяльнісного, культурологічного та аксіологічного; розроблено модель змісту деонтологічної підготовки педагога (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, процесуальний, аналітико-рефлексивний компоненти), умови її впровадження у навчальному процесі вищого навчального закладу.

Дослідження сучасного педагогічного досвіду, зокрема педагогічних інновацій вищої школи технічного профілю, а також літературних джерел, нормативно-правових актів та інших матеріалів, аналіз якості професійної підготовки студентів технічних університетів, спостереження за формуванням їхньої готовності до професійної діяльності дали можливість виявити низку суперечностей: відсутність діалектичного поєднання гуманітарної підготовки із технічною веде до розбалансування всередині самої людської індивідуальності, що закладає передумови майбутньої кризи всередині людського світу; а, як наслідок, ці процеси негативно впливають на становлення майбутнього професіонала-фахівця.

У працях Васильєвої М.П. [1] показано, як вивчення розвитку теорії і практики сучасної професійної освіти переконливо показує, що формування культурологічної компетентності та її взаємодія з деонотологією важливе для різних галузей професійної освіти, у тому числі і для економічної, так як процес розв'язання економічної задачі починається з її усвідомлення та з'ясування. Актуальність культурологічної підготовки студентів технічних університетів економічного профілю зумовлена рядом обставин: подальший науково-технічний прогрес вимагає від діючої освітньої системи формування у студентів технічних університетів не лише професійних, але й творчо-технічних здібностей; що приводить у гармонійну відповідність існуючу практику навчання з навчальними потребами суспільного розвитку; сучасний рівень наукових досліджень у галузі психології та інших суміжних з нею наук про людину відкриває нові можливості для подолання соціальних протиріч шляхом культурологічної підготовки студентів технічних університетів; роль предметів культурологічного циклу при відповідному оновленні як навчального змісту, так і відповідних методик, здатні витворити відповідний навчально-виховний культурологічний феномен; який сприятиме формуванню не лише якісно нового фахівця; а і сприятиме становленню взаєморозуміння як між народами, так і між окремими індивідами.

Як показує вивчення наукового доробку професора Васильєвої М.П. [1], підготовка студентів технічних університетів тісно пов’язана із гуманітарною сферою суспільства, є важливим виявом свідомості суспільства, засобом його трансформації у світовий простір. Деонтологія є основою формування не лише культурологічної, а і професійної компетентності.

Як показує вивчення наукового доробку професора Васильєвої М.П.[1], визначення теоретико-методологічні засади розв’язання проблеми професійної підготовки студентів технічних університетів можливе за умов обґрунтування концепції єдності моделювання системи технічно-гуманітарної освіти та її розвитку, аналізу сутності та особливостей моделювання педагогічних процесів з урахуванням динаміки культурологічного розвитку суспільства. Дослідження основних ознаки та особливості бажаної моделі культурологічної підготовки студентів технічних університетів можливе, якщо проаналізувати концептуальні моделі інноваційного розвитку сучасної освіти та її розвитку; визначити принципи, умови та прогресивні тенденції для забезпечення сталого характеру розвитку.

Таким чином,ми бачимо, як проблема професійної підготовки студентів технічних університетів розглядається в контексті освіти як цілісної системи, де освіта визначається як здатність творення особистістю цілісного образу світу за допомогою засобів освітніх інноваційних технологій. Деонтологічні засади дозволяють сформувати модель професійної освіти, коли у процесі професійної підготовки студент перетворюється на активного суб'єкта навчальної діяльності, а культурологія співвідноситься з усіма сторонами педагогічно-інноваційних технологій.

 

Використана література

1.     Васильєва М.П. теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога. – Харків, 2004.– 364. С.

2.     Гриньова В. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. К., 2000.

3.     Зязюн І. Філософські проекції освіти і освітніх технологій // Шлях освіти. 1996. № 1. С. 4 – 9.

4.     Каган М. Перспективы развития гуманитарного знания в ХХІ веке // Личность. Культура. Общество. М., 2005. Вып. 4.

5.     Стельмахович М. Українська національна школа і народна педагогіка // Початкова школа. 1992. № 7 – 8. С. 3 – 4. 10. Сухомлинський В. Як виховати справжню людину. Вибр. тв.: У 5 т. К., 1977. Т. 2. С. 149 – 416.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info