zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Єрмак О.М. здобувач кафедри фінансів

Україна, м. Суми,

Сумський національний аграрний університет

 

Аннотация. Рассмотрены современные аспекты инновационного обеспечения повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Предложено уточнение понятия инновационных процессов, как суммы качественно новых прогрессивных решений, в результате которых создаются и внедряются в производство инновации, обеспечивающие повышение конкурентоспособности предприятия и производимой им продукции. Предложенная система повышения эффективности процесса хозяйствования и обеспечения конкурентоспособности продукции путем внедрения инновационных решений

 

Розвиток підприємств аграрної сфери в Україні, нажаль, і надалі відбувається у відповідності з традиційними економічними підходами, - шляхом збільшення обсягів залучення ресурсів, що в сучасних умовах господарювання не тільки не забезпечує стабільного зростання галузі, а й унеможливлює підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва. На сьогодні кількість не являється головним показником результативності господарювання, оскільки і внутрішній ринок і зовнішньоекономічна діяльність вимагають забезпечення відповідної якості, екологічності, безпечності, органічності сільськогосподарської продукції. Тому перед галуззю постали завдання переходу на інноваційні принципи господарювання.

Економічну ефективність впровадження інновацій в аграрній сфері досліджували такі провідні вчені як А.Ф. Бондаренко, О.Г. Шпикуляк, О.В. Шубавська, М.І. Кісіль, М.Ф Кропивко, П.Т. Саблук,С.В. Шолудченко, Р.А. Фатхутдінов таінші. Однак більш глибокого дослідження вимагають саме аспекти інноваційного забезпечення підвищення конкурентоздатності сільськогосподарського виробництва, оскільки євроінтеграційні процеси, не залишають товаровиробникам іншого вибору як посилення конкурентних переваг порівняно зі світовими аграрними підприємствами. Саме інноваційні процеси, як сума якісно нових прогресивних рішень, в результаті яких створюються і впроваджуються у виробництво інновації, що забезпечують підвищення конкурентоздатності підприємства і виробленої ним продукції, вважається нами сенсом і головним змістом інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі економічного розвитку.

Взаємозв’язок прийнятих керівництвом підприємства інноваційних рішень з підвищенням конкурентоздатності виробленої продукції, а відповідно і підвищення ефективності господарювання, вбачається як цілісна система, що відображена на рисунку 1.

 

Рис. 1. Система підвищення ефективності процесу господарювання через забезпечення конкурентоспроможності продукції шляхом впровадження інноваційних рішень

Джерело: розробка автора

 

Глобальне інноваційне рішення направлене на глибинні перетворення в діяльності підприємства з метою забезпечення його розвитку та підвищення ефективності господарської діяльності через забезпечення конкурентоспроможності підприємства, трансформується в систему локальних рішень, що направлені на:

·       технологічні інновації, щодо впровадження виробництва органічної продукції, енерго- та ресурсоощадних, наукоємних технологій тощо;

·       технічні інновації направлені на оновлення фізично і морально зношених засобів виробництва та раціональне використання земельних ресурсів;

·       організаційні інновації сприяють оптимізації та гнучкості організаційної структури підприємства, що дозволить адаптуватися до змін, мінімізувати ризики і подовжити життєвий цикл підприємства в умовах нестабільної економіки;

·       кадрові інновації обумовлюють системне надходження, якісну обробку науково-обґрунтованої фахової та галузевої інформації, та її використання в процесах прийняття інноваційних рішень. Адже власне персонал підприємства і є тією рушійною силою, що сприяє або ускладнює впровадження інновацій;

·       управлінські інновації, які забезпечують прийняття ефективних рішень шляхом використання системи обліку, аналізу рентабельності та бюджетуванню капіталовкладень, стратегічного аналізу, децентралізації управління, активізації ініціативи співробітників, та мотивують персонал підприємства до їх реалізації;

·       економічні інновації являють собою впровадження сучасних моделей господарювання, що враховують економічні виклики, ризики та нестабільність;

·       правові інновації спрямовані на упередження порушень та забезпечення законності інноваційної діяльності, що пов'язана з макроекономічними процесами і має враховувати законодавчі та інші нормативно-правові акти;

·       фінансові інновації, що здійснюються з внутрішніх і зовнішніх джерел;

·       інвестиції як засіб забезпечення інноваційної діяльності являють собою прийняття рішення щодо вкладення капіталу в діяльність підприємства, галузі, регіону з метою отримання прибутку та досягнення соціального, екологічного і іншого ефекту, реалізація якого базується на ринкових принципах.

Жорсткі ринкові умови вимагають від аграрного бізнесу не зупинятися у своєму розвитку, а запроваджувати нові форми господарювання, у тому числі у вигляді інноваційного підприємництва. Та коли для потужних аграрних підприємств, агрохолдингів інноваційна діяльність полягає у запровадженні наукомістких технологій, вирощуванні нових сортів культур та порід продуктивної худоби на рівні світових стандартів аграрного виробництва, то у малому і середньому бізнесі в аграрній сфері інноваційними можуть стати вирощування енергетичних культур та виробництво альтернативних видів енергії, органічне землеробство та впровадження зеленого туризму. Проте комерціалізація інтелектуальної власності в Україні поки що залишається на низькому рівні, що пов’язано з недооцінкою інтелектуальної власності в інноваційній діяльності. А інноваційні рішення впроваджуються здебільшого лише за рахунок залучення закордонних інвестицій. Тому, на нашу думку, інновації стають істотною умовою ефективного успішного бізнесу, збереження і створення нових робочих місць, що потребують висококваліфікованих кадрів.

В цих умовах важливу роль відіграють освіта та наука: посилюється престижність аграрної освіти, зростає важливість підвищення кваліфікації спеціалістів аграрних підприємств, перепідготовки кадрів, розширення дорадництва, науково-дослідна діяльність тощо. При цьому слід брати до уваги, що в нинішніх умовах фінансової кризи аграрний сектор економіки вийшов у лідери за обсягами виробництва і часткою створеного ВВП нашої країни.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info