zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 37.048.4

 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

Якубовська М.С.

доцент Української академії друкарства,

кандидат філологічних наук,

Україна, Львів

 

Анотація: розглядається науково-теоретичні аспекти формування культурологічної компетентності студентів – важлива складова формування професійної компетентності студентів ВНЗ технічного профілю; частково обгрунтовано варіативні технології забезпечення основ культурологічної підготовки майбутніх професіоналів-фахівців.

Ключові слова: системний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний, культурологічний та аксіологічний методи, культурологічна компетентність, професійна освіта.

 

Аннотация: рассматривается научно-теоретические аспекты формирования культурологической компетентности студентов – важная составляющая формирования профессиональной компетентности студентов ВУЗА технического профиля; частично обоснованы вариативные технологии обеспечения основ культурологической подготовки будущих профессионалов-специалистов.

Ключевые слова: системный, компетентностний, личностно-деятельный, культурологический и аксиология методы, культурологическая компетентность, профессиональное образование.

 

Annotation: examined theoretical aspects of forming of culturological competence of students - the constituent of forming of professional competence of students of higher learning of technical profile is important; variant technologies of providing of bases of culturological preparation of future professionals-specialists are partly reasonable.

Keywords: system, competence, personality and activity, cultural and axiological techniques, cultural competence, professional education .

 

Культурологічна компетентність студентів як складова загальної культури і професійної майстерності є одним із найважливіших показників професійної освіти як інтегративна властивість формування особистості сучасного спеціаліста-професіонала, яка об’єднує в собі інтелектуальні, мотиваційні, вольові, емоційні сфери особистості.

Формування культурологічної компетентності – самоспрямований процес, завдяки якому студенти трансформують свої інтелектуальні можливості у вміння, які,завдяки своїй культурологічній парадигмі, інтегруються у духовні процеси суспільного буття.. Це архетип сучасної освітньої діяльності, який студенти використовують для керування і організації своїх знань і перетворення їх у переконання, які потрібні для навчання. Це інноваційний процес постійного навчання, поєднаний із духовним вдосконаленням засобами культурологічного розвитку в напрямку головної мети сучасної освіти – формування професійної компетентності.

Парадигма формування культурологічної компетентності включає перевірку результатів і скеровування невдалих зусиль на виконання завдань постійного самооновлення та самовдосконалення особистості майбутнього фахівця-професіонала займає центральне місце у контексті індивідуального розвитку і формування особистості студента.

Цілеспрямованість формування культурологічної компетентності як складової частини діяльності особистості студента, на наш погляд, є важливим механізмом, що забезпечує продуктивні відносини між суб’єктом, об’єктом і змістом сучасної професійної освіти. Культурологічна компетентність передбачає формування уміння досягати поставленої мети у повсякчасній оперативній діяльності і, використовуючи культурологічну складову, досягати оптимального результату у навчальній діяльності. Отож, культурологічну компетентність розглядаємо як важливу складову загальної професійної компетентності і як важливий засіб досягнення цієї мети.

Очевидно, для оптимізації термінологічної парадигми сучасної професійної освіти варто ввести окремий термін – культурологічні засоби, котрі можуть стати важливим чинником у становленні індивідуальності сучасного професіонала-фахівця. Використання прийомів і способів культурологічної компетентності дозволить водночас активно впливати на пасивних студентів і їх академічне навчання, так як, на наш погляд, студентам слід розглядати своє навчання як діяльність, яку вони здійснюють для себе в активний спосіб, а не вбачати навчання як випадковість, що виникає як результат навчання.

Така парадигма сучасної професійної освіти дозволить студентові взяти на себе відповідальність за своє власне навчання як за складову частину загального суспільного буття, посилить мотиваційну складову навчання, що в рази збільшить ефективність навчально-виховного процесу.

Студенти, що мають сформовану культурологічну компетентність будуть більш ефективними у навчанні і вирішенні проблем, оскільки усвідомлення архетипу навчання як важливої складової мотиваційної діяльності сформує парадигму необхідності самоконтролю виконання завдання і об’єктивне самооцінювання результатів після завершення завдань, оскільки фундамент культурологічної компетентність, яка лежить в основі навчання, дозволяє регулювати дії, думки і емоції у процесі досягнення бажаного результату.

Критерії, завдяки яким ми контролюємо становлення розвиток особистості майбутнього професіонала, нерозривно пов’язані з можливостями у прямо пропорціональній залежності. На наш погляд, що визначення цілей, самоконтроль і самооцінка є нерозривно пов’язаними складовими у становленні культурологічної компетентності студентів як перший крок до зміщення уваги з контролю викладача до контролю студента. Це один із шляхів інноваційного розвитку сучасної професійної освіти, який дозволяє створити якісно нову парадигму нерозривного взаємозв’язку інтелектуальної активності студента з його знаннями та уміннями і готовністю здійснювати ту чи іншу професійну діяльність.

Інноваційний архетип навчальної діяльності за умови сформованої культурологічної парадигми передбачає здійснення саморегуляції навчальної діяльності, під час якої необхідні вміння зосереджувати увагу, активно сприймати і запам'ятовувати інформацію, попередньо орієнтуватися в умовах поставлених завдань, чітко продумувати хід навчального процесу, звіряти отриманий результат із заданим зразком і пред'явленими умовами. Тобто, на наш погляд, культурологічна парадигма сучасної професійної освіти передбачає наявність для успішної навчальної діяльності високий рівень розвитку людської індивідуальності, здатної до виконання найскладніших завдань.

 

Література

1.     Аристотель. Большая этика / Сочинения: В 4 т. Т.4 / Пер.с древнегреч.: Общ. Ред.. А.И.Даватура. М.:Мысль, 1983. 830 с.

2.     Благородная от рождения. Интервью Айвара Валеева с професором Санктпетербургского университета Сергеем Корконосенко // Челябинский рабочий. 2007. 14 декабря.

3.     Васильєва М.П. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога. – Харків, 2004.

4.     Малахов В.А. Етика. Курс лекцій. Навч. Посібник. 4-те вид. К.: Либідь, 2002. 384 с.

5.     Мойсеїв І. Культурогенез і мовність етносфери // Храм української культури: (Філософія семіосфери). Посібник. Дослідження.– К., 1995. 433 с.

6.     Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз. Монографія. // В.П.Андрущенко, І.А.Зязюн, … Н.Г.Ничкало та ін. За редакцією В.Г.Кременя. – АПН України. Інститут педагогіки і психології професійної освіти.– К.: Наукова думка, 2003.– 852 с.

7.     Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: Монографія. Н.Г.Ничкало, І.А.Зязюн, М.П.Лещенко та ін. – АПН України. Інститут педагогіки і психології професійної освіти.– К.: Наукова думка, 2003.– 245 с.

8.     Ортега-і-Гасет Хосе. Вибрані твори.– К.: Основи, 1994.– 420 с.

9.     Bronk А. Zrozumiec swiat wspolczеsny. Lublin: Towar zystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998. 135 s.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info