zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РІВНЕВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

 

Горанець О.І., Паніна І.А., Щербакова І.С.

Україна, с. Очеретине, Олександрівський район, Донецька область,

Очеретинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Україна, с. Весела Гора, Олександрівський район, Донецька область,

Веселогірська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Україна, м. Дніпро,

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

 

Abstract. The article proved the theoretical aspects of level differentiation at the mathematics studying; argued the actuality, perspective and advantage of technology as important component parts of personality forming.

Key words: reform of education, differentiation of educating, group activity, mathematical education, efficiency of educating, competent personality, creative potential, quality of knowledge.

 

Аннотация: рассматриваются научно-теоретические аспекты применения уровневой дифференциации при изучении математики, аргументируется актуальность, перспективность, преимущества технологии как важной составляющей формирования личности.

Ключевые слова: реформа образования, дифференциация обучения, групповая деятельность, математическое образование, эффективность обучения, компетентная личность, творческий потенциал, качество знаний.

 

Актуальність. На початку перебудови системи освіти в Україні, з прийняттям закону України «Про освіту» та входження системи освіти України до європейського освітнього простору підвищилась увага до якості освіти учнівської та студентської молоді, значно активізувались дослідницькі пошуки ефективних технологій навчання. Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних якісно взаємодіяти при виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної освіти, головне завдання якої підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому, і професійних ситуаціях.

Тож, реалізація сучасної освітньої політики в Україні вимагає від педагога виконання нових функцій, серед яких – функція використання педагогіки співпраці, педагогіки творчості. Тому актуальним завданням сьогодення кожного освітнього закладу від школи до університету є впровадження сучасних інноваційних технологій у навчальний процес. Сьогодні на допомогу педагогам прийшли нові освітні технології: технологія рівневої диференціації, проблемне навчання, проектне навчання, ігрові, групові технології, ІКТ, Web-квест та інші. Впровадження їх у практику роботи активізує процес навчання, підвищує ефективність практичних занять, збільшує об’єм творчої самостійної роботи учнів, підвищує якість засвоєння знань.

В умовах глобалізації суспільства сучасна школа намагається підготувати мобільну, конкурентоспроможну, успішну людину. При цьому важливу роль мають предметні знання та вміння, а також їх застосування на практиці. Сучасний випускник школи та вузу повинен володіти: комунікативними уміннями; уміннями опрацьовувати інформацію, представлену у вигляді таблиць, графіків, діаграм; умінням працювати в команді, вчитися, самовдосконалюватися, вирішувати проблеми, аналізувати, доводити, критично мислити та оцінювати результати.

Неабияку роль при таких вимогах відіграє математична освіта підростаючого покоління, одним із найважливіших аспектів якої є застосування математики в різних життєвих ситуаціях, пов’язаних із суспільством, особистим життям, професією, відпочинком. Все це призводить до необхідності використання рівневої диференціації при вивченні математики.

Диференційоване навчання це:

1) форма організації навчального процесу, при якій вчитель працює з групою учнів, складеною з урахуванням деяких особливих, значущих загальних якостей для навчального процесу;

2) частина загальної дидактичної системи, яка забезпечує спеціалізацію навчального процесу для різних груп індивідуумів.

Диференціація навчання (диференційований підхід у навчанні) це:

1) створення різноманітних умов навчання для різних навчальних закладів, класів, груп з метою ефективного використання особливостей контингенту учнів для одержання запланованих результатів навченості;

2) комплекс методичних, психолого-педагогічних і організаційно-управлінських заходів, що забезпечують навчання в гомогенних групах.

Диференціація навчання враховує здібності, схильності, інтереси учнів, студентів. Вона проявляється через зміни змісту, складність і тривалість завдань, обсяг вимог до школярів і студентів, засоби контролю та методичної підтримки учнів відповідно до їх можливостей сприйняття навчального матеріалу.

Майстерність сучасного педагога проявляється в тому, щоб створити на уроці оптимальні умови для розумового розвитку кожного, щоб подолати постійно виникаючі суперечності між масовим характером навчання та індивідуальним способом засвоєння знань і умінь. В умовах диференційованого навчання комфортно відчувають себе як сильні так і слабкі учні та студенти. В умовах диференціації школа, а в подальшому ВНЗ, до кожного учня відноситься як до унікальної, неповторної особи.

Практикою доведено, що ефективність математичної освіти суттєво підвищується в диференційованій груповій діяльності, адже спільне виконання завдань сприяє розвитку передачі досвіду, виробленню умінь обґрунтовувати прийняті рішення, дає курс на ініціативу учнів. Так, учень має право і можливість обирати обсяг і глибину навчального матеріалу, тобто варіювати своє інформаційно-пізнавальне навантаження, поступово крокуючи до високого рівня навченості.

Навчання у диференційованій групі підвищує зацікавленість до занять математикою, сприяє розвитку здібностей та пізнавальної активності, виховує свідоме ставлення до навчання, почуття взаємодопомоги та вміння працювати в колективі. Завдання добираються такі, щоб і слабкіші учні відчули, що вони можуть самостійно здобувати знання, і водночас сильним учням було не менш цікаво.

Підвищення ефективності навчання математики можна досягти, продуктивно та диференційовано реалізуючи всі дидактичні функції математичних задач. Уміння розв’язати математичну задачу це вища ступінь розумової діяльності учнів. Розв'язання посильної задачі стимулює бажання до подальшої праці і підвищує самооцінку своїх можливостей. Керівництво збоку вчителя й допомога учням під час роботи над задачами мають здійснюватися шляхом прямих вказівок чи через диференційовані завдання, які подаються у картках для індивідуальної чи групової роботи. Усі задачі можна розподілити на три типи: задачі, які розв'язуються для кращого засвоєння теорії; тренувальні вправи, мета яких виробити навички; задачі, за допомогою яких розвиваються математичні здібності учнів.

Весь процес розв'язування задачі поділяється на етапи: аналіз та схематичний запис умови, пошук способу розв'язування, виконання розв'язування, дослідження та аналіз отриманих результатів, обгрунтування відповіді.

Учень, який в середній ланці за допомогою елементів диференціації навчання привчений до вказаної послідовності, в старших класах і у ВНЗ без будь-яких проблем та напруженості розв’язує складні задачі, що в подальшому призводить до уміння математичного моделювання життєвих та професійних ситуацій і вирішенню проблем.

Моніторингові дослідження підтверджують, що з використанням диференціації значно зростає якість математичної освіти. Навіть за незначний період майже на 30 % підвищуються показники засвоєння навчального матеріалу, розвитку розумової діяльності, комунікативності, творчості. 11 % учнів з низького рівня навченості переходять на середній, на 21-28,7 % збільшується кількість учнів достатнього та високого рівнів. Тож технологія рівневої диференціації є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.

Висновок. Використання елементів диференціації при викладанні математики дозволяє вивести учнів та студентів на новий, більш досконалий рівень інтелектуальних можливостей, сприяє оволодінню ними стійкими, глибокими знаннями, вихованню творчої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації, дає їм можливість одержати бажані результати при складанні ДПА, зовнішнього незалежного оцінювання, захисту дипломних робіт, у професійній діяльності, призводить до інтенсифікації освітнього процесу, допомагає реалізувати весь потенціал особистості пізнавальний, творчий, комунікативний, естетичний, моральний, сприяє розвитку інтелекту та інформаційної культури індивідуума. Усвідомлюючи цей факт, необхідно активно використовувати диференціацію як один із засобів розвитку креативного мислення, необхідного в реальних життєвих ситуаціях.

 

Список використаних джерел

1.          Бондар С., Момот Л., Липова Л., Головко М. Перспективні педагогічні технології: Навч. посіб. / За ред. С. Бондар. — Рівне: Тетіс, 2003. — 200 с.

2.          Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. — К.: Академвидав, 2004. — 352 с.

3.          Освітні технології: Навч.-метод. посібн. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін., За заг. ред.О.М. Пєхоти . — К.: А.С.К., 2001.

4.          Перспективні освітні технології / За ред. Г.С. Сазоненко. – К., 2000. 560 с.

5.          Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність / В.В. Химинець. Ужгород: Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2007. 364 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info