zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>вплив регуляторів росту рослин на формування листкової поверхні та показника чистої продуктивності фотосинтезу рослин кукурудзи

 

Заболотний О.І., Заболотна А.В.

Україна, м. Умань

Уманський національний університет садівництва

 

Исследовано влияние регуляторов роста растений Стимпо, Радостим и Регоплант на формирование таких физиологических показателей растений кукурузы как листовая поверхность и чистая продуктивность фотосинтеза. Установлено, что наибольший эффект на формирование этих показателей оказала обработка семян кукурузы регулятором роста Регоплант, тогда как применение других регуляторов хотя и имело положительный эффект, но несколько меньший.

 

Проблеми підвищення продуктивності рослин кукурудзи вирішуються не лише селекційно-генетичними методами, внесенням добрив та пестицидів, а й застосуванням регуляторів росту рослин, які все більше стають невід’ємними елементами інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур [1].

Технологічні прийоми в умовах сьогодення не повною мірою сприяють реалізації потенціалу врожайності інтенсивних гібридів кукурудзи, що пов’язано з недостатньою відповідністю агротехніки вирощування біологічним особливостям. Тому нагальним є питання вдосконалення елементів агротехніки з метою приведення їх у відповідність до біологічних особливостей культури, що дозволить максимально використовувати її потенціальні можливості. Резервом підвищення врожайності та покращення якості отриманого зерна при вирощуванні кукурудзи за інтенсивною технологією є регулятори росту рослин. Ними обробляють насіння перед сівбою, обприскують посіви під час вегетації рослин. Обробку насіння регуляторами росту рослин поєднують з протруєнням, обробкою мікроелементами [2–4].

Регулятори росту крім прискорення росту і розвитку рослин підвищують стійкість рослин до несприятливих факторів природного або антропогенного походження: критичних перепадів температур, дефіциту вологи, токсичної дії пестицидів, ураження хворобами і пошкодження шкідниками. Результати досліджень і виробничої перевірки свідчать про те, що застосування РРР у землеробстві є одним із найбільш доступних і високорентабельних агрозаходів для підвищення продуктивності основних сільськогосподарських культур та покращення їх якості. За ефективністю нові вітчизняні регулятори росту переважають кращі зарубіжні регулятори, в тому числі Агріскон (США), Вуксал (Німеччина), Лактофол (Болгарія), а також препарати іспанської фірми «Інагоросса» та деякі інші [5–8].

Також в умовах збільшення техногенного навантаження на агроценози та інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції невпинно погіршується екологічний стан довкілля. Зокрема, зростання в останнє десятиліття обсягів промислового виробництва й застосування мінеральних добрив зумовило надходження в ґрунт сполук кадмію і нікелю. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває з’ясування способів підвищення та пошук шляхів посилення адаптаційної здатності рослин до несприятливих екологічних чинників. З огляду на це дедалі більшу увагу науковців привертає застосування регуляторів росту на основі продуктів природного походження [9–13].

У зв’язку з наведеним одним із завдань досліджень було встановити, як впливає обробка насіння кукурудзи регуляторами росту рослин на формування листкової поверхні та величину показника чистої продуктивності фотосинтезу рослин культури.

Досліди проводили в польових і лабораторних умовах кафедри біології Уманського національного університету садівництва в посівах кукурудзи гібриду Порумбень 359 МВ у 2013–2014 рр. Насіння кукурудзи оброблялося перед посівом регуляторами росту рослин Стимпо (25 мл/т), Радостим і Регоплант (по 250 мл/т). Повторність досліду – триразова. Ґрунт дослідного поля – чорнозем опідзолений важкосуглинковий (вміст гумусу – 3,3%). Площу листків визначали за параметрами листкової пластинки, чисту продуктивність фотосинтезу – за методикою Ничипоровича.

Визначення листкового індексу у 2013 році у фазі 8–10 листків показало, що у варіанті з передпосівною обробкою насіння кукурудзи регулятором росту Стимпо площа листків кукурудзи зросла проти контролю на 12%, тоді як за використання Радостиму – на 7%. Найбільша листкова поверхня формувалася у варіанті досліду із використанням Регопланту. Тут цей показник ростових процесів перевищував контроль на 14%. Повторне вимірювання площі листків кукурудзи у фазі викидання волоті показало, що хоча листкова поверхня і збільшилася, однак залежність її формування від виду регулятора росту залишалася такою ж як і у попередню фазу росту культури. Так, за обробки насіння кукурудзи Стимпо, Радостимом і Регоплантом листковий індекс зріс у порівнянні з контролем, де обробка насіння перед сівбою не проводилася, відповідно на 14, 6 і 16%.

Спостереженнями за формуванням листкової поверхні кукурудзи у 2014 році встановлено, що залежність наростання площі листків від виду регуляторів росту, якими оброблялося насіння культури перед посівом, залишалася аналогічною 2013 року. Так, у фазі розвитку 8–10 листків листковий індекс при обробці насіння регуляторами Стимпо і Радостим збільшився у порівнянні з контролем відповідно на 13 і 8%. Найвищим цей показник, як і у 2013 році, був у разі застосування Регопланту – на 15% більше за контроль. У фазі викидання волоті у цьому варіанті досліду площа листків кукурудзи також перевищувала контроль І на 15%.

Визначення показника чистої продуктивності фотосинтезу рослин кукурудзи за обробки її насіння регуляторами росту показало, що він змінювався аналогічно змінам площі листкової поверхні. Так, у фазі викидання волоті у 2013 р. досліджень за передпосівної обробки насіння кукурудзи регулятором росту Стимпо показник чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ) зріс проти контролю на 12%. Використання Радостиму також сприяло підвищенню показника ЧПФ, однак меншою мірою – на 7% більше за контроль. Найбільш активно фотосинтетичні процеси, про що свідчить найвищий показник ЧПФ, відбувалися за використання для обробки насіння регулятора росту Регоплант. Тут показник ЧПФ зріс проти контролю на 15%.

Визначення показника ЧПФ у 2014 р. виявило таку ж залежність між величиною ЧПФ і видом регулятора росту рослин, як і у 2013 р. Так, при обробці насіння кукурудзи регуляторами Стимпо, Радостим і Регоплант чиста продуктивність фотосинтезу її рослин зросла проти контролю відповідно на 13, 8 і 17%.

Отже, активізація ростових процесів рослин кукурудзи за обробки її насіння перед посівом регуляторами росту також сприяє збільшенню листкової поверхні культури. Найбільші розміри асиміляційного апарату (на 14–16% більше за контроль) спостерігалися у разі обробки насіння Регоплантом. Також передпосівна обробка насіння кукурудзи регуляторами росту рослин сприяє зростанню її показника ЧПФ на 7–17% залежно від виду регулятора.

 

Список літератури

1.     Мельник І.П. Рекомендації по застосуванню біостимуляторів нового покоління в технологіях вирощування сільськогосподарських культур / І.П. Мельник. – Івано-Франківськ ПП «НВ Місто», 2011. – 14 с.

2.     Анішин Л. Регулятори росту рослин: сумніви і факти / Л. Анішин // Пропозиція. – 2002. – №5. – С. 64–65.

3.     Білокінь О.А. Ефективність застосування стимуляторів росту під кукурудзу на зелений корм / О.А. Білокінь // Агроекологічний журнал. – 2007. – №3. – С. 94–95.

4.     Черячукін М. Регулятори росту рослин / М. Черячукін, О. Андрієнко, О. Гигор´єва // Агробізнес сьогодні. Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/2010-07-05-08-44-18/296-2011-03-09-13-56-10.html

5.     Герасименко С. Емістим С і Агростимулін – ефективні засоби передпосівної обробки насіння / С. Герасименко // Пропозиція. – 2001. – № 8–9. – С. 60.

6.     Герасименко С.М. Регулятори росту в науковому забезпеченні рослинницької галузі / С.М. Герасименко // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності с.-г. культур. Зб. наук. праць. – Умань: УДАА, 2001. – С. 24–27.

7.     Грицаєнко З. Сумісне застосування гербіцидів і регуляторів росту в посівах озимої пшениці та кукурудзи / З. Грицаєнко, В. Карпенко // Пропозиція. – 2002. – №4. – С. 73.

8.     Моргун В.В. Проблема регуляторів росту у світі та її вирішення в Україні / В.В. Моргун, В.К. Яворська, I.В Драговоз // Физиология и биохимия культ. растений. – 2002. – 34, № 5. – С. 371–375.

9.     Пономаренко С.П. Створення та впровадження нових регуляторів росту рослин в агропромисловому комплексі України / С.П. Пономаренко // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності с.-г. культур. Зб. наук. пр. Уманської ДАА. – Умань, 2001. – С. 15–23.

10.  Пономаренко С.П. Українські регулятори росту / С.П. Пономаренко // Зб. наукових праць „Елементи регуляції в рослинництві”. – К.: ВВП „Компас”, 1998. – 360 с.

11.  Пономаренко С.П. Біостимулятори росту рослин у науковому забезпеченні АПК / С.П. Пономаренко, Б.М. Черемха // Пропозиція. – 1997. – №2. – С. 22–24.

12.  Пономаренко С.П. Екологічні аспекти застосування регуляторів росту рослин / С.П. Пономаренко, Г.О. Іутинська // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності с.-г. культур. Зб. наук. пр. Уманської ДАА – Умань, 2001. – С. 56–66.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info